Beocord V8000


Beo4 fjärrkontrollen är nyckeln till alla funktioner i din BeoCord V 8000 videobandspelare. • De dagliga manövreringarna utförs direkt via Beo4 fjärrkontrollen genom att trycka på en enda knapp eller ett par knappar i en enkel och logisk ordningsföljd. • De mer avancerade funktionerna utförs också med Beo4, men vid manövrering av de funktionerna får du vägledning av BeoCords egna skärmmenyer. Beo4 fjärrkontrollen integrerar fjärrstyrningen av dina Bang & Olufsen produkter Fjärrmanövrering med Beo4 MAN Ö VRERA BEOCORD V 8000 TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO De dagliga avspelningsfunktionerna på BeoCord V 8000 kan också utföras via direktmanövreringspanelen (se nästa sida)… Beo4 fjärrkontrollen kommunicerar med BeoCord V 8000 via din Bang & Olufsen BeoVision TV. Stand-by indikeras av en liten röd lampa på displayen på BeoCord V 8000 fronten, när du ansluter den till nätet. 6 > Manövrera BeoCord V 8000 BeoCord V 8000 direktmanövrering Med de fem knapparna framtill på BeoCord V 8000 kan du manövrera några av de funktioner som finns i BeoCord V 8000… Obs! Beo4 fjärrkontrollen är ett krav för fullständig manövrering av BeoCord V 8000. Fullständig manövrering är emellertid också möjlig med Beolink 1000 fjärrkontroll, se sidorna 28-29 för ytterligare instruktion. EJECT Skjuter ut den videokassett du lagt in i BeoCord V 8000. ss Tryck ss för snabb tilbakaspolning av videobandet. PLAY Sätter på BeoCord V 8000 och börjar spela det band du lagt in. tt Tryck tt för att snabbspola fram ett videoband. ● Tryck helt kort för att stoppa avspelning eller inspelning. Tryck mer än tre sekunder för att slå över BeoCord V 8000 på stand-by. Lägga in ett band Banden skall läggas in i facket precis ovanför direktmanövreringspanelen. Lägg in kassetten så att den lilla pilen upptill på kassetten syns och pekar in mot facköppningen. Skjut in kassetten genom luckan tills till du känner att mekanismen drar in den helt i facket. Displayen… TIMER… indikerar att en timerinspelning programmerats i V 8000. Om en timerinspelning inte kan utföras står den och blinkar. RECORD… indikerar att en inspelning har startat. När V 8000 sätts på inspelningspaus, står den och blinkar. PDC… indikerar att PDC-funktionen (Program Control Delivery) aktiverats – kan förekomma i samband med en timerinspelning som gjorts via text-TV. VPS… Indikerar att VPS-funktionen (Video Programming System) aktiverats – kan förekomma i samband med en timerinspelning som gjorts via text-TV. ● (Stand-by indikator)… Den röda stand-by indikatorn ses på displayen när BeoCord V 8000 slås över på stand-by. 2.35… indikerar räknarens position på bandet: använd tid eller återstående tid (för ytterligare information hänvisas till sidorna 14-15). Under normal avspelning, spolning och inspelning indikerar displayen räknarens aktuella position på bandet. Spårindikering finns också. Displayen på BeoCord V 8000 fungerar i övrigt som en statusdisplay, och informerar dig om den manövrering eller funktion som pågår just nu. TIMER RECORD PDC VPS EJECT PLAY Tryck för att sätta på videobandspelaren Tryck för att ta fram huvudmenyn för V.Tape V.Tape menyn visas… Tryck för att välja V.Tape menu Tryck för att ta fram menyn V 8000 huvudmenyn visas… Tryck för att välja den punkt du vill ha Tryck för att ta fram menyn Aktuell meny visas… I fyll-i-menyerna Tryck för att gå från punkt till punkt i menyn Tryck för att ta fram tillgängliga möjligheter för en punkt Tryck för att knappa in information Lägg in erforderlig information, sedan… Tryck för att lagra Tryck för att lämna menyn utan att lagra Tryck för att gå ut ur menyerna Tryck t ex TV 7 Använda BeoCord V 8000 skärmmenyerna Vid manövrering av de mera avancerade funktionerna i BeoCord V 8000 får du vägledning av skärmmenyerna. För att få fram V 8000 huvudmenyn skall du först ta fram huvudmenyn för V.TAPE som visas via din MX TV*. Nu kan du ta fram V 8000 huvudmenyn. Punkterna i V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till andra dedikerade menyer. Några av de menyer du tar fram är menyer, där du skall fylla i information. I sådana fyll-i-menyer flyttar du markören från punkt till punkt. Du kan knappa in information för varje punkt eller bläddra igenom de möjligheter som finns för just den punkten. *Obs! Det finns inte någon V.TAPE meny på alla MX TV eller andra TV-apparater som du kombinerar med V 8000. Om det är fallet trycker du bara V TAPE och sedan MENU för få fram V 8000 huvudmenyn. STOP tt ss 0 9 MENU GO V TAPE Menu • Timer recording • Sound • Picture • V.Tape menu MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF V.Tape huvudmeny En fyll-i-meny – menyn för att ställa klockan. Varje punkt i V 8000 huvudmenyn representerar en annan meny/funktion: TIMER RECORD… programmering av en timerinspelning (se sidorna 16-18). SETUP… Väljs för att ställa in options för din BeoCord V 8000, justera bilden, lägga in markeringar på dina inspelningar, fininställa, ställa den inbyggda klockan eller ställa in en linkfrekvens. VIDEOKAMERA… Tar in signalen från en videokamera ansluten till V 8000 AUX-uttaget (se sidan 24!). För ytterligare information om anslutning av extra utrustning hänvisas till installationsanvisningen. sedan sedan GO GO sedan sedan eller sedan eller eller till EXIT TV eller eller eller 8 Tryck för att starta videobandspelaren – avspelningen startar omgående Tryck för att höja volymen Tryck för att sänka volymen Tryck mitt på knappen för att tysta TV-högtalarna – tryck igen för att få tillbaka ljudet Tryck för att spela nästa spår Tryck för att spela aktuellt spår från början – tryck två gånger för att spela föregående spår Knappa in en bestämd position och spela bandet därifrån (använd eller återstående tid), t ex 2:15 Tryck för att söka framåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att söka bakåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att spela bandet i slow motion Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att spela bandet baklänges i slow motion Tryck igen för att öka hastigheten Fortsätts på nästa sida… Använd Beo4 fjärrkontroll för att manövrera BeoCord V 8000. Du kan justera volumen i dina TVhögtalare medan ett band spelas eller tysta ljudet. Du kan stega igenom spåren på bandet eller knappa in en exakt räknarposition. För ytterligare information om spårstegning och räkneposition hänvisas till nästa sida. Du kan dessutom söka både framåt och bakåt på ett band, spela bandet i slow motion eller snabbspola fram eller tillbaka bandet. Om inget annat anges, spelar videon bandet till slut. Bandet spolas sedan tillbaka till början och därefter stoppar BeoCord V 8000 automatiskt. För att stänga av BeoCord V 8000 helt, trycker du bara på stand-by knappen ●. Obs! Om videobandspelaren stoppat och står oanvänd mer än 8 minuter, stängs den av automatiskt. Videoavspelning DAGLIG MAN Ö VRERING TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO V TAPE eller eller eller 2 1 5 eller · : 9 Observera angående Spårstegning… För att kunna stega igenom spåren på ett band är det nödvändigt att bandet spelats in med markeringsfunktionen inkopplad. För ytterligare instruktioner hänvisas till sidorna 14-15, Inställning av options för V 8000. Om spårmarkeringsfunktionen kopplas in, indikeras starten på varje inspelning automatiskt. Om du vill, kan du radera de här markeringarna och sätta in dina egna markeringar på inspelningen. Se sidan 22 för ytterligare information. Obs! Om du spelar NTSC-band baklänges och trycker STOP en gång, kommer BeoCord V 8000 att stoppa helt, det blir varken paus eller stillbild. Det är inte möjligt att avspela ett NTSC-band i slow motion – trycker du på den röda och blå knappen på Beo4 händer absolut ingenting. Räknarpositionen visas inte på displayen, när du spelar NTSC-band. Observera om räknarposition… Räknarpositionen kan ställas in efter två olika indikationer: räknarpositionsindikatorer för använd tid och för återstående tid. Välj den indikation du föredrar via inställningsmenyn i V 8000, och ange om nödvändigt bandets längd. I de flesta fall registrerar V 8000 emellertid bandlängden automatiskt. När BeoCord V 8000 har registrerat korrekt bandlängd anpassar räknaren sig omgående till den nya räknarpositionen som bestäms av bandets längd – använd tid är den förinställda räknarindikationen. Se Inställning av options för V 8000, sidorna 14-15, för ytterligare information. Tryck för att snabbspola fram bandet Tryck för att snabbspola bandet bakåt Tryck för att stoppa bandet med stillbild på skärmen Tryck STOP igen för att helt stoppa bandet Tryck när som helst för att starta/fortsätta avspelningen Tryck för att slå över på stand-by eller tt ss STOP STOP sedan GO • Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas… Tryck för att välja TUNING Tryck för att ta fram tuning-menyn TUNING-menyn visas… Tryck för att välja FINE Tryck för att fininställa en station Om det behövs… Tryck för att gå till de andra punkterna i menyn Knappa in ett bestämt nummer, t ex en text-TV-sidas nummer Tryck för att få fram de olika valmöjligheterna för en punkt Tryck för att lagra din fininställning och andra inställningar för stationen Tryck för att gå ut ur menyerna 10 Fininställning av stationer De TV-stationer som du ställt in och lagrat i din BeoVision MX TV överförs automatiskt till din BeoCord V 8000. Men då det finns en tuner både i TVapparaten och BeoCord V 8000, kan det uppstå små skillnader i det ljud och den bild de avger. Det kan därför vara nödvändigt att fininställa en station. Om så behövs kan du också förse en station med textTV-textning samt indikera att en dekoder anslutits till V 8000. På nästa sida förklaras punkterna i menyn detaljerat… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER FININST Ä LLNING OCH F Ö RINST Ä LLNING Huvudmenyn för V 8000 Inställningsmenyn Menyn för inställning av stationer SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK sedan sedan GO sedan sedan sedan sedan sedan sedan GO eller tt ss eller tt ss eller eller 0 9 till GO EXIT TUNING PROGRAM FINE SUBTITLES LOCAL DECODER 10 0 333 OFF SOUND STEREO 11 Vad finns i TUNING-menyn… PROGRAM Anger stationens programnummer. FINE Anger fininställning. Du kan fininställa inom ett område på +8 – -8. SUBTITLES Anger textningssidan på text-TV. Knappa in numret på en lämplig text-TV-textningssida för att få med textningen när du spelar in från en bestämd station. (Text-TV-sidorna 100-899 finns tillgängliga.) Obs! Om du inte längre vill ha med textningen på en station, knappar du bara in numret på en textTV-sida som inte är en textningssida. LOCAL DECODER Anslut en dekoder till V 8000 för mottagning av kodade TV-stationer. Ställ in LOCAL DECODER på ON, så att den kopplas in automatiskt för en bestämd station. Obs! Även om du ansluter en dekoder till din MX TV för mottagning av kodade TV-stationer, kan du fortfarande ansluta en liknande dekoder till V 8000, om så behövs. (SYSTEM) Denna punkt finns endast på ett multistandardsystem. Det kan vara nödvändigt att välja sändningssystem manuellt. SOUND Anger vilken typ av ljud du valt att lagra för ett visst programnummer. STEREO… anger att stereoljud väljs för ett programnummer eller att bästa möjliga ljud eller ljudkvalitet väljs. MONO… anger att monoljudet alltid väljs. S T Ä LLA KLOCKAN 12 Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas… Tryck för att välja CLOCK Tryck för att ta fram menyn för att ställa klockan CLOCK-menyn visas… Använd sifferknapparna för att knappa in rätt tid, datum Tryck för att gå till de andra punkterna i menyn Använd sifferknapparna för att fylla i information… Tryck för att få fram de olika valmöjligheterna för en punkt Tryck för att lagra klockan Tryck för att gå ut ur menyn Att ställa klockan BeoCord V 8000 har en inbyggd 24- timmars klocka som skall ställas på rätt tid, datum och år. För att ställa den inbyggda klockan skall du ta fram den menyn. Obs! När du knappar in ett datum, visas rätt dag automatiskt. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Inställningsmenyn Menyn för att ställa klockan SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF sedan sedan GO sedan sedan sedan sedan GO eller tt ss eller eller 0 9 till sedan sedan GO EXIT Vad finns i CLOCK-menyn… TIME Anger tiden DATE Anger datum MONTH Anger månaden YEAR Anger året TEXT Anger synkronisering av klockan med text-TV. Välj vilken text-TV-sändarservice du vill använda genom att finna lämpligt programnummer. Sätt TEXT på OFF, om du inte vill synkronisera klockan. 13 I BeoCord V 8000 CLOCK-menyn st år: MON … f ör m åndag TUE … f ör tisdag WED … f ör onsdag THU … f ör torsdag FRI … f ör fredag SAT … f ör l ördag SUN … f ör s öndag JANUARY … f ör januari FEBRUARY … f ör februari MARCH … f ör mars APRIL … f ör april MAY … f ör maj JUNE … f ör juni JULY … f ör juli AUGUST … f ör augusti SEPTEMBER … f ör september OCTOBER … f ör oktober NOVEMBER … f ör november DECEMBER … f ör december INST Ä LLNING AV OPTIONS F Ö R V 8000 14 Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas Tryck för att gå till OPTIONS Tryck för att få fram menyn för inställning av valmöjligheterna OPTIONS-menyn visas… Tryck för att gå från punkt till punkt i menyn Tryck för att få fram andra valmöjligheter för en punkt Knappa in information för en punkt Fyll i den information som behövs… Tryck för att lagra dina inställningar i menyn Tryck för att gå ut ur menyerna Inställning av options för V 8000 För att kunna utnyttja några av de funktioner som BeoCord V 8000 kan erbjuda, skall du ställa in dina options för V 8000 via optionsmenyn. För att t.ex. kunna stega igenom spår på ett videoband eller söka efter en räknarposition på ett band skall du ställa in BeoCord V 8000 på ett särskilt sätt. På nästa sida följer en detaljerad förklaring av punkterna i menyn… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Inställningsmenyn Menyn för inställning av options för V 8000 SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY OFF AUTO sedan sedan GO sedan eller sedan GO eller tt ss eller sedan 0 9 till sedan GO EXIT 15 Vad finns i OPTIONS-menyn… COUNTER Videobandspelaren registrerar bandets position både under avspelning och inspelning. Informationen visas på TV-skärmen och på videobandspelarens display, och kan avläsas som använd tid eller återstående tid: TIME USED… Anger hur länge (timmar och minuter) ett band har spelat. TIME LEFT… Anger hur lång speltid (timmar och minuter) som återstår på ett band. BeoCord V 8000 registrerar automatiskt längden på det band du lagt in. Rätt längd visas när bandet har kört en liten stund. Du kan emellertid själv knappa in bandlängden. Om du använder ej standard band och vill använda TIME USED eller TIME LEFT räknarindikationen, är du tvungen att knappa in bandlängden för att säkra korrekt avläsning. TAPE Vid de allra flesta band mäts bandlängden automatiskt och anges vid den här punkten i menyn. Skulle det vara nödvändigt kan du knappa in bandlängder från 30 till 300 minuter. SPEED Du kan spela in med två olika hastigheter på BeoCord V 8000: STD PLAY… Standard eller normal hastighet, dvs. tre timmar på en E-180-kassett. Standardhastigheten bör väljas för optimal bildkvalitet. LONG PLAY… Long play eller halv hastighet, dvs. sex timmar på en E-180-kassett. BeoCord V 8000 väljer automatiskt den hastigheten för enbart ljudinspelningar. Vid avspelning justeras videobandspelaren automatiskt till den hastighet som bandet spelats in med. PDC/VPS Med BeoCord V 8000 kan du använda dig av PDC (Program Delivery Control) och VPS (Video Programming System) sändningssignalerna som åtföljer programmen i några länder. Du kan använda funktionen när du gör timerinspelningar via text-TV. PDC/VPS-funktionen säkrar att ett program som åtföljs av PDC/VPS-signalerna kommer att spelas in i hela sin längd – även om programmet är försenat eller förlängt. Om funktionen är inkopplad anges detta på V 8000 displayen med PDC respektive VPS. Funktion kan vara in- eller urkopplad: ON… Om PDC/VPS ställs på ON och sändaren sänder PDC/VPS-signaler, skall du programmera exakt starttid för varje program du vill spela in för att få ett bra resultat. Vill du spela in två program efter varandra skall du knappa in två separata timer-inspelningar. Om du i alla fall inte vill använda dig av PDC/VPS-tiderna, trycker du bara V TAPE och sedan STOP för att annullera din inspelning. OFF… Om PDC/VPS-funktionen ställts på OFF, kommer inspelningen att starta och stoppa vid de tidpunkter du ställer in. MARKER Marker-funktionen låter BeoCord V 8000 ange eller markera när en inspelning börjar på ett band. Antalet markeringar på ett band anger antalet spår/inspelningar som gjorts. MARKER kan ställas in på AUTO eller OFF: AUTO… Automatiskt markering varje gång du spelar in på ett band. OFF… Inga markeringar och därför kan du heller inte stega igenom dina spår/inspelningar på det bandet. Tryck för att sätta på videobandspelaren Tryck för att ta fram huvudmenyn för V.Tape Tryck för att ta fram timer inspelningsmenyn TIMER RECORD-menyn visas… Tryck för att gå från punkt till punkt i menyn Tryck för att se möjligheterna för en punkt Använd sifferknapparna för att knappa in värden, t ex programnummer, start- och stopptider och datum För att lagra din Timer-inspelning… Tryck för att lagra Tryck STOP när som helst för att gå ut ur menyn utan att lagra den information du lagt in. Dina lagrade timer-inspelningar visas nu i RECORD LIST… Programmering av en timer-inspelning varje vecka… Välj källa, programnummer, startoch stopptider… Tryck tills DATE lyser Tryck för att skifta från DATE till DAYS Tryck för att kunna välja dagar Fortsättning på nästa sida… 16 INSPELNING Timer-inspelning Du kan få BeoCord V 8000 att spela in vilken källa eller vilket program du vill – när du vill. Inspelningen startar och stoppar automatiskt. Du kan programmera en timerinspelning för bara en gång (DATE) eller för vissa veckodagar (DAYS). Du kan spela in ett program som sänds vid samma tidpunkt varje dag eller vissa dagar i veckan. Dina lagrade timer-inspelningar anges i RECORD LIST som visas i samma meny. Radera eller redigera timerinspelningar… I RECORD LIST kan du redigera eller radera dina timer-inspelningar. Om du vill radera en timer-inspelning vid ett senare datum, tar du fram timer-recordingmenyn och raderar ifrå-gavarande inspelning. Obs! Om dina timer-inspelningar överlappar varandra, anges det i RECORD LIST. OVERLAP står som överskrift ovanför listan. Utropstecken anger vilka timers som kolliderar med varandra. Menu • Timer recording • Sound • Picture • V.Tape menu Huvudmenyn för V.Tape Menyn för programmering av timer-inspelningar Timer-inspelningsmenyn. En timer-inspelning har lagrats för TV-program nummer 1 och startar kl. 18.30 onsdagen den 1:a mars. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST . . . . . . . . . . . . . . . WED 1 MAR >> : CLEAR 18:30–19:30 eller GO GO eller tt ss eller sedan sedan sedan sedan 0 9 till V TAPE MENU sedan sedan 0 tt (forts. från föregående sida) Tryck för att gå från dag till dag och ta med dagen i din timer Tryck för att ta med eller utesluta dagen När du valt de dagar du vill ha… Tryck för att lämna valmöjligheterna Tryck för att lagra din veckotimerinspelning Att redigera en timer-inspelning… Tryck tills den timer du vill redigera markeras i RECORD LIST Tryck för att kunna redigera den timer du valt Använd nu ▼ eller ▲ för att gå från punkt till punkt och använd sifferknapparna eller tt eller ss för att redigera data… Tryck för att lagra den redigerade timern Att radera en timer-inspelning… Tryck tills den timer du vill radera markeras i RECORD LIST Tryck för att radera timerinspelningen Tryck för att gå ut ur menyn 17 Du har valt att ställa in en timerinspelning varje vecka. Nu skall du trycka tt för att välja vilka dagar du vill spela in. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST TV 1 6:37 7:37 MTWTFSS MON 6:30– 7:30 WED 1 MAR >> : SELECT sedan GO GO eller tt sedan tt tt ss eller sedan sedan GO sedan GO sedan Vad finns i TIMER RECORD-menyn… SOURCE Anger vilken källa du spelar in från. Du har följande möjligheter: TV… väljs för att spela in TV-program. Eftersom TV-programmet spelas in från videobandspelarens tuner, kan du fortfarande titta på ett annat TV-program under inspelningen. Obs! Om det TV-programnummer du vill spela in från inte finns i videobanspelarens tuner, spelar V 8000 in direkt från TVns tuner, och då kan du inte titta på något annat TV-program under tiden. SAT… väljs för att spela in satellitprogram. Finns bara, om ditt system är utrustat med en inbyggd satellit-modul. RADIO… väljs för att spela in radioprogram (enbart ljud). Finns bara om ditt system anslutits till ett kompatibelt Bang & Olufsen Audio-system. PROGRAM Anger det programnummer du vill spela in från. Se till att du knappat in ett lagrat programnummer. START och STOP Anger den tidpunkt din inspelning programmerats att starta och stoppa på. DATE/DAYS Anger datum för din inspelning eller de dagar din inspelning skall utföras. I TIMER RECORD-menyn skriver BeoCord V 8000… M och MON… för måndag T och TUE… för tisdag W och WED… för onsdag T och THU… för torsdag F och FRI… för fredag S och SAT… för lördag S och SUN… för söndag och… JAN… för januari FEB… för februari MAR… för mars APR… för april MAY… för maj JUN… för juni JUL… för juli AUG… för augusti SEP… för september OCT… för oktober NOV… för november DEC… för december > För ytterligare information om timer-inspelning hänvisas till de följande sidorna… EXIT 18 > Inspelning Timer-inspelningar via text-TV Observera rörande timer-inspelning… • Indikationen TIMER visas på BeoCord V 8000 displayen när en eller flera timerinspelningar väntar på att utföras. Om din BeoCord V 8000 inte kan utföra en timerinspelning, blinkar TIMER. • Om det band du har lagt i är inspelningsskyddat, skjuts det ut automatiskt när du försöker spela in eller lagra en timerinspelning. • Om du vill avbryta en pågående programmerad inspelning kan du antingen – trycka V TAPE och sedan STOP på Beo4 eller – trycka på standby-knappen på BeoCord V 8000:s direktmanövreringspanel. • Om din timerinspelning inte utförs korrekt, bör du kontrollera att klockan i V 8000 går rätt. Se sidan 12 för ytterligare instruktion. Du kan göra en timerinspelning via text-TV i stället för via BeoCord V 8000:s TIMER RECORD meny på skärmen. Du programmerar dina inspelningar via den text-TV sida som har en förteckning över TVprogrammen. Om du väljer att använda dig av möjligheten att spela in via text-TV, finns det två statusrader upptill på sidan, där du kan kontrollera och redigera de uppgifter du lägger in för din timerinspelning. Om du programmerar via text-TV, kan du nu använda dig av PDC/VPS-faciliteten i BeoCord V 8000. Se sidorna 14-15 i denna bruksanvisning för ytterligare information om PDC/VPS. Obs! Alla timerinpelningar som görs via text-TV inkluderas i index för timerinspelningar. Du kommer in i indexet via V.Tape-menyn. Tryck V TAPE och sedan MENU på Beo4, så får du fram menyn. Välj punkten Timer recording för att komma in i Timer Index. Tryck för gå in i text-TV Ta fram sidan med TV-programmen (eller satellitprogrammen), sedan... Tryck för att gå in i Timerinspelningsfunktionen via text-TV Statusraderna och markören kommer fram på text-TV sidan... Tryck för att flytta ned markören till det program du vill spela in Tryck för att gå uppåt i förteckningen Tryck för att flytta markören på tvärs av inställningarna När du har hittat starttiden Tryck för att acceptera den Tryck för att flytta markören till den tidpunkt, då du vill att inspelningen skall stoppa (starttiden för nästa program) Kontrollera att du har lagt in rätt uppgifter... Om inte – tryck ss eller tt för att gå vidare på statusraden. Använd sifferknapparna eller ▲ eller ▼ för att ändra... Tryck för att acceptera Tryck GO för att fortsätta till Store Tryck för att lagra din timer Om du vill annullera funktionen utan att lagra någon information, kan du när som helst trycka STOP. sedan GO eller sedan tt eller GO TEXT MENU sedan GO sedan GO 19 Omgående inspelning Om du vill spela in ett program som du tittar på just nu, skall du bara starta inspelningen. Direktinspelar du ett TV-program, kan du inte titta på något annat program. Du kan naturligtvis sätta V 8000 i stand-by, eller slå över på någon annan källa, t ex satellit (SAT). Vill du titta på eller stoppa inspelningen, skall du först gå tillbaka till inspelningen genom att trycka V TAPE. Om du vill spela in ett TV-program och fortfarande kunna titta på ett annat, skall du spela in från videobandspelarens tuner.* * Obs! Om du spelar in ett satellitprogram, kan du inte samtidigt titta på ett annat, eftersom det bara är TV-programnummer som lagrats i videobandspelarens tuner. Du kan däremot alltid slå över på TV och se ett TV-program i stället. Observera angående tvåspråksprogram… Om du spelar in ett tvåspråksprogram kommer du att höra båda språken samtidigt. När du sedan avspelar bandet kan du välja, vilket språk du vill ha. Se sidan 21 Välja ljudspår för ytterligare information om hur du skiftar ljud eller språk. Inspelning av ett pågående program… Tryck för att göra klart för inspelning Tryck för att starta inspelningen Att spela in ett TV-program och samtidigt kunna titta på ett annat TV-program… Tryck för att sätta på det TVprogram du vill spela in Tryck för att göra klart för inspelning Sätt på videobandspelaren För att spela in ett annat programnummer, än det som visas just nu på skärmen… Tryck för att knappa in ett annat programnummer Tryck för att starta inspelningen Nu kan du trycka TV (eller SAT) för att titta på vilket program du vill… Tryck för att slå över på inspelningen Tryck för att göra ett uppehåll i inspelningen Tryck för att stoppa inspelningen helt Tryck för att fortsätta inspelningen RECORD RECORD TV sedan RECORD sedan RECORD sedan V TAPE sedan sedan 0 9 till V TAPE STOP sedan STOP RECORD eller sedan 20 S Ä RSKILDA VIDEOFUNKTIONER Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas och ADJUST är redan markerat… Tryck för att ta fram menyn för justering av videobilden ADJUST-menyn visas… Tryck för att välja den punkt som skall justeras Tryck för att ta fram menyn för den punkt du valt Tryck för att justera punkten som du vill ha den Tryck för att ta bort menyerna Justering av videobilden Observera… Tracking justeras automatiskt när ett nytt band spelas. Du kan emellertid justera trackingen när som helst vid avspelning. Se avsnittet “Justera Tracking direkt med Beo4” på nästa sida. Ränder i bilden eller ljudstörningar kan bero på oprecis tracking av videobandet. Det förekommer oftast vid avspelning av förinspelade band eller på band som spelats in på en annan videobandspelare. Justering av videobilden kan utföras när som helst vid avspelning eller när bandet spelas i slow motion. Allt jitter (vertikalt flimmer) som uppträder på en stillbild, kan justeras med stillbilden på skärmen. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Setup-menyn Menyn för justering av videobilden TRACKING… justerar inom ett område på -18 – +18 medan bandet spelas. JITTER… justerar inom ett område på -18 – +18. Kan bara justeras medan videobandspelaren står på paus med stillbild på skärmen. SHARPNESS… justerar inom ett område på -3 – +3 medan bandet spelas i slow motion eller vid sökning. SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS sedan sedan GO sedan sedan sedan GO sedan GO eller tt ss eller EXIT 21 Välja ljudspår Aktuell ljudtyp visas på displayen på BeoCord V 8000. Följande ljudtyper kan finnas tillgängliga: STEREO Hi-fi ljudspår MONO Linjärt ljudspår MONO-1 Vänster ljudkanal (språk 1) MONO-2 Höger ljudkanal (språk 2) Inspelningar görs alltid med ett hifioch ett linjärt ljudspår. Vid avspelning återger videobandspelaren alltid hifiljudspåret, om den inte får besked om annat. Du kan skifta mellan de olika ljudspåren som spelats in på bandet. Om du avspelar en inspelning med ett tvåspråksprogram, kan du välja vilket av de två språken du vill ha. Justera Tracking direkt med Beo4… Tryck LIST flera gånger för att få fram TRACKNG* på Beo4 displayen. Tryck sedan GO och justera trackingen automatiskt, eller tryck tt eller ss för att justera manuellt. Den särskilda TRACKING-menyn visas på skärmen. * Obs! För att få fram TRACKNG på Beo4 skall du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet Att skräddarsy din Beo4 för ytterligare information. Obs! Om du spelar ett “slitet” hifi-band och ljudkvaliteten är dålig, kan du slå över på monoljudspår för bättre ljudkvalitet. I andra fall kan du försöka använda tracking-justeringen för att förbättra ljudet (se föregående sida). Medan bandet spelas… Tryck LIST tills SOUND* visas Tryck flera gånger för att skifta mellan de olika ljudspåren på bandet * Obs! För att få fram SOUND på Beo4 skall du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet Att skräddarsy din Beo4 för ytterligare information. sedan GO LIST 22 > Speciella videofunktioner Lägg i aktuellt band, sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställnings-menyn SETUP-menyn visas… Tryck för att välja MARKER Tryck för att ta fram menyn för inställning av spårmarkeringar Menyn för inställning av spårmarkeringar visas… V 8000 displayen anger de spårnummer som f.n. registrerats på bandet… Tryck för att radera en spårmarkering som visas just nu på displayen CLEARING MARKER visas på skärmen – Spårnumret på V 8000 displayen justerar sedan sig självt… Tryck för att ställa in en ny spårmarkering SETTING MARKER visas på skärmen – V 8000 displayen justerar sedan sig själv och visar rätt spårnummer Tryck för att gå ut ur menyn Inställning av markeringar på dina inspelningar Du kan ställa in egna spårmarkeringar på dina inspelningar och radera spårmarkeringar som satts automatiskt. Funktionen är praktisk, om du t ex vill kunna finna en viss scen eller händelse på någon av dina hemvideoinspelningar eller vill ange början på ett musikstycke på en inspelning av en hel konsert. Ställ in din nya markeringar när inspelningen avspelas. När spårmarkeringen ställts in eller raderats, anger V 8000 displayen korrekt spårnummer när du spelar bandet. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Setup-menyn Menyn för inställning av nya spårmarkeringar på ett band SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 sedan sedan GO sedan sedan GO EXIT 1 0 23 Endast ljudinspelning Du kan göra enbart ljudinspelningar och bara spela in ljudet på din BeoCord V 8000, om du har ett Bang & Olufsen audiosystem installerat i samma rum som din BeoVision TV och BeoCord V 8000*. BeoCord V 8000 spelar då in som Long Play, vilket gör att du kan spela in i upp till 8 timmar, om du använder ett E240-band. När bandet spelas slår V 8000 över till audio-läge, och du ser bara en tom skärm. Om du vill, kan du avspela bandet via ditt Bang & Olufsen audiosystem. * Obs! Om du har en audio/video installation med ditt Bang & Olufsen audio/videosystem i två olika rum, kan du spela in ljudkällor på BeoCord V 8000. För att göra det, skall du bara trycka t.ex. RADIO och sedan RECORD två gånger. Kopiering från ett videoband till ett annat Om du kan ansluta en andra videobandspelare till din BeoVision TV, kan du kopiera band direkt från den till ett band i din BeoCord V 8000. Denna andra videobandspelare skall anslutas till AV2-uttaget på BeoVision TV och registreras som en andra videobandspelare i din TV. För ytterligare instruktioner hänvisas till din TVs bruksanvisning. Obs! Lagen om upphovsrätt förbjuder kopiering av vissa videoband och TV-program. Förinspelade band är kopieringsskyddade, och försök på kopiering resulterar i band av dålig kvalitet. Se till att TVn är i standby… Tryck LIST tills AV* visas Tryck GO för att aktivera funktionen Tryck för att sätta på den ljudkälla som du vill spela in, t.ex. radio TVn är nu i audio-läge Tryck för att välja numret på det radioprogram du vill ha, t.ex. 3 Tryck för att sätta på videobandspelaren Tryck igen för att starta inspelningen… *Obs! För att få fram AV på Beo4, skall du lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen bruksanvisning för ytterligare instruktion. Tryck för att få fram V.TAPE2* för att slå till signalen från den andra videobandspelaren till TVn Bilderna från den andra videobandspelaren visas på skärmen… Tryck för att göra V 8000 klar för inspelning Tryck för att starta inspelningen Tryck nu t ex TV för att titta på ett TV-program *Obs! För att få fram V.TAPE2 på Beo4, skall du lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen bruksanvisning för ytterligare instruktion. LIST sedan GO RECORD RECORD sedan LIST GO RADIO 3 RECORD sedan RECORD sedan 24 VIDEOKAMERA Avspelning och inspelning med videokamera För att kunna titta på inspelningar från din videokamera på TVn och kopiera dem till ett band i V 8000 skall du ansluta videokameran, registrera signalen via V 8000 huvudmenyn och sedan starta din videokamera.* Om du väljer att redigera eller kopiera dina inspelningar med videokameran till ett videoband, visas en display på skärmen på din BeoVision TV med en räknarindikation till hjälp. Själva kopiering skall manövreras via din Beo4 fjärrkontroll. Under kopieringen kan kan videokamerans avspelningsfunktioner (paus, stopp, spela osv.) emellertid manövreras som vanligt och när som helst. Se videokamerans bruksanvisning för hur du skall göra. När du kopierar dina inspelningar från videokameran till ett band i V 8000, kan du titta på TV under tiden eller stänga av TVn. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER V 8000 huvudmenyn – med möjligheten att direkt överföra signalen från en videokamera. För att titta på dina inspelningar med videokameran… Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck tills CAMCORDER valts Starta din videokamera… Bilderna från din videokamera visas automatiskt… För att ta bort bilderna från videokameran från skärmen… Tryck på en källknapp, t ex TV, för att ta bort bilderna För att kopiera din inspelningar med videokameran till ett videoband… Tryck för att göra V 8000 klar för inspelning Tryck för att starta kopieringen av dina inspelningar med videokameran För att göra ett uppehåll och stoppa kopieringen… Tryck för göra ett upphåll i kopieringen Tryck för att fortsätta kopieringen Tryck på en källknapp, t ex TV, för att helt stoppa kopieringen sedan sedan GO sedan TV RECORD RECORD STOP sedan RECORD sedan TV eller 25 * Observera ang ående anslutning av en videokamera och annan utrustning till V 8000 … Om du v äljer att ansluta annan utrustning än en videokamera, skall du fortfarande v älja CAMCORDER p å V 8000 huvudmenyn. Signalen överf örs d å, och du kan b örja anv ända din utrustning. F ör information om var du ansluter din videokamera eller ev. annan utrustning hänvisas till Installationsguiden. 26 STATUSDISPLAYER P Å BILDSK Ä RMEN Så snart BeoCord V 8000 börjar utföra dina instruktioner, visas en liten statusdisplay nedtill på TV-skärmen. Statusdisplayen visar vad videobandspelaren gör… Displayen ber dig att lägga i ett band, innan du kan starta avspelningen. Videobandet kör – det har kört i 2 timmar och 15 minuter eller 2 timmar och 15 minuters speltid återstår på bandet. Du har tryckt på en sifferknapp medan bandet kör och håller på att knappa in en räknarposition som du vill ha fram. Videobandet spelas – du har valt mono (linjärt) ljudspår. Du har tryckt på den gula knappen på Beo4 för att söka framåt på bandet. Du har tryckt på den gröna knappen på Beo4 för att söka bakåt på bandet. Du har tryckt på den blå knappen på Beo4 för att söka framåt i slow motion på bandet. Du har tryckt på den röda knappen på Beo4 för att söka bakåt i slow motion på bandet. Du har tryckt på tt knappen för att snabbspola fram bandet. Du har tryckt på ss knappen för att spola tillbaka bandet. Obs! För ytterligare information om använd tid/återstående tid med räknarindikation hänvisas till sidorna 14-15. V. TAPE LOAD V. TAPE PLAY 2:15 V. TAPE PLAY –:–2 V. TAPE PLAY MONO V. TAPE CUE> 2: 15 V. TAPE 2: 15 CUE< V. TAPE 2:15 SLOW> V. TAPE 2: 15 SLOW< V. TAPE 2: 15 >> V. TAPE 2:15 << 27 Obs! Displayerna står kvar på din TV-skärm några sekunder under avspelning och inspelning. Vid spolning och sökning står displayen på skärmen hela tiden eller tills du har manövrerat färdigt. Du har tryckt STOP på videobandspelaren med en stillbild på skärmen. Du har tryckt STOP två gånger för att stoppa videobandspelaren. Du har tryckt ▲ för att stega till nästa spår på bandet – V 8000 snabbspolar fram till spåret. Du har tryckt ▼ flera gånger för att stega tillbaka tre spår – V 8000 spolar bakåt på bandet. Videobandspelaren har ställts in för att spela in TV-program nummer 15 från den egna tunern – V 8000 står på inspelningspaus. Videobandspelaren spelar in en extern källa, t ex från BeoVision TV eller din inbyggda satellittuner. Du avspelar ett band med videokameran som källa – du kan nu redigera bandet. Du kopierar en inspelning från videokameran till ett band i V 8000 – du kan nu slå över på en annan källa – utan att lämna din inspelning från videokameran. Om du inte fortsätter avspelningen inom 8 minuter, slår BeoCord V 8000 automatiskt över på stand-by. V. TAPE 2: 15 STILL V. TAPE 2: 15 STOP V. TAPE +1 >> V. TAPE << –3 V. TAPE PROGRAM REC. PAUSE 15 2:15 V. TAPE AV RECORDING 2:15 V. TAPE CAMCORDER PLAY 2:15 V. TAPE CAMCORDER RECORDING 2:15 Tryck för att starta videoband-spelaren Tryck för att höja volymen Tryck för att sänka volymen Tryck för att tysta högtalarna – tryck igen för att få tillbaka ljudet Tryck för att spela nästa spår Tryck för att spela aktuellt spår igen – tryck två gånger för att spela föregående spår Knappa in en specifik position och spela bandet därifrån (återstående tid eller använd tid), t ex 2:15 Tryck för att göra ett uppehåll med stillbild på skärmen Tryck STOP igen för att stoppa avspelningen Tryck när som helst för att starta/fortsätta avspelningen Medan bandet spelas… Tryck för att söka framåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att söka bakåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten 28 Innan du börjar… För att kunna manövrera BeoCord V 8000 med Beolink 1000 skall BeoCord V 8000 ställas in motsvarande. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information. Knapparna som markerats på denna Beolink 1000 fjärrkontroll är de knappar, du skall använda vid den dagliga manövreringen av din BeoCord V 8000. Medan bandet spelas kan du justera volymen i dina TV-högtalare eller tysta ljudet. Du kan stega igenom spåren på bandet eller knappa in en exakt räknarposition. Du kan söka både framåt och bakåt på bandet eller köra bandet i slow motion, medan det avspelas. Efter avspelningen kan du snabbspola fram bandet eller spola tillbaka det. Om videobandspelaren inte fått besked om annat, spelas bandet till slut. Det spolas sedan tillbaka till början och BeoCord V 8000 stoppar automatiskt. För att stänga av BeoCord V 8000 helt trycker du stand-by knappen. BEOLINK 1000 FJ Ä RRKONTROLL V. TAPE MUTE eller eller eller 2 1 5 STOP STOP PLAY 3 6 9 0 2 5 8 1 4 7 MUTE PICTURE STORE SOUND TEXT GO TO PLAY LARGE MIX A.TAPE PHONO LIGHT LINK RECORD SHIFT V.TAPE AV STOP RADIO CD TV SAT MENU eller Manövrering med Beolink 1000 29 Man övrering av sk ärmmenyer med Beolink 1000 … F ör att kunna man övrera sk ärmmenyerna p å BeoCord V 8000 m åste du trycka p å MENU f ör att f å fram huvudmenyn f ör V.Tape. F ör att man övrera menyerna skall du: • Anv ända ▼ eller ▲ f ör att v älja den funktion eller meny du vill ha • Sedan trycka PLAY f ör att ta fram den p å sk ärmen N är menyn visas p å sk ärmen skall du … • Anv ända ▼ eller ▲ f ör att v älja en punkt i menyn • Sedan anv ända sifferknapparna eller >> eller << f ör att f å fram tillg ängliga m öjligheter f ö r de olika punkterna • Trycka PLAY f ör att lagra den information du lagt in • Trycka STOP flera g ånger f ör att g å ut ur menyerna. Tryck f ör att g öra ett uppeh åll p å bandet Tryck f ör att spela bandet i slow motion Tryck igen f ör att öka hastigheten Tryck f ör att spela bandet bakl änges i slow motion Tryck igen f ör att öka hastigheten Tryck f ör att stoppa bandet Tryck f ör att snabbspola fram bandet Tryck f ör att spola tillbaka bandet Tryck f ör att sl å över p å stand-by STOP STOP STOP sedan sedan eller eller • Ö VERSIKT Ö VER SK Ä RMMENYERNA 30 LINK FREQUENCY 599 CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 24 SEPTEMBER 1995 OFF PROGRAM FINE SUBTITLES LOCAL DECODER 10 0 333 OFF SOUND STEREO 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 SHARPNESS +3 JITTER +18 TRACKING +18 ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY ON AUTO MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK Om menysystemet… Den här bilden förklarar hur BeoCord V 8000 skärmmenysystemet är uppbyggt. V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till de undermenyerna. När du tagit fram huvudmenyn (se sidan 7 för upplysningar om hur du tar fram huvudmenyn och manövrerar menysystemet i allmänhet) skall du: • Välja vilken punkt du vill ha på huvudmenyn genom att trycka på ▼ eller ▲ knapparna. • Sedan trycka GO för att få fram önskad meny. Om du vill ta fram SETUP-menyn, blir du ombedd att välja menypunkt igen för att få den meny du vill ha. • Om du vill stega bakåt i menylagren trycker du STOP tills önskad meny visas. • Trycka EXIT för att gå ut ur menysystemet.


Innan du börjar… Du får två bruksanvisningar tillsammans med din BeoCord V 8000. En bruksanvisning som skall användas om BeoCord V 8000 kombineras med en BeoVision MX TV, och en som skall användas om V 8000 kombineras med en BeoVision MS TV. Välj rätt anvisning för din installation. Bifogade installationsanvisning gäller alla installationer. Den här bruksanvisningen beskriver hur du fininställer och förinställer din BeoCord V 8000 i en installation med en MX TV. Den talar också om hur du manövrerar de olika källorna och funktionerna med hjälp av Beo4 fjärrkontrollen. Du kan även använda Beolink 1000 för fullständig manövrering av BeoCord V 8000. Vi rekommenderar att du (eller din Bang & Olufsen återförsäljare) följer instruktionerna i installationsanvisningen när du installerar din BeoCord V 8000. Om du ansluter extra utrustning till ditt system, hänvisas också till installationsanvisningen för instruktion. Förutom att förklara hur du gör systemet klart att tas i bruk innehåller installationsanvisningen också underhållsinstruktioner. Obs! Om du kombinerar din BeoCord V 8000 med en BeoVision 1 TV, hänvisas till BeoVision 1:s Referensbok för information om hur du använder V 8000 i det dagliga med Beo1 fjärrkontrollen, och hur du ansluter V 8000 till BeoVision 1. Du kan kombinera BeoCord V 8000 med andra TVapparater än de som nämns här, men vi hänvisar till Installationsguiden för ytterligare information. OM BEOCORD V 8000 3 INNEHÅLL 4 Använda bruksanvisningen 5 Manövrera BeoCord V 8000 Beo4 fjärrkontroll, 5 BeoCord V 8000 direktmanövrering, 6 Använda skärmmenyerna, 7 8 Daglig manövrering Videoavspelning, 8 10 Fininställning och förinställning Fininställning av TV-stationer, 10 Ställa klockan, 12 Inställning av options för V 8000, 14 16 Inspelning Timer-inspelning, 16 Timer-inspelning via text-TV, 18 Direktinspelning, 19 20 Speciella videofunktioner Justering av videobilden, 20 Välja ljudspår, 21 Markeringar på dina inspelningar, 22 Enbart ljudinspelning, 23 Kopiering från ett videoband till ett annat, 23 24 Videokamera Avspelning och inspelning med videokamera, 24 26 Statusdisplayer på bildskärmen 28 Beolink 1000 fjärrkontroll Manövrering av V 8000 med Beolink 1000, 28 30 Översikt över skärmmenyerna 4 Bilden visar ett exempel på de olika typerna av information som du får i denna bruksanvisning. I avsnittet märkt a får du instruktioner steg-för-steg för ifrågavarande manövrering. Avsnitt a omfattar: • De knappar som du skall trycka på för att utföra manövreringen. De knappar som avbildas motsvarar knapparna på Beo4 fjärrkontrollen. • Texterna som ger dig viktig information. Dessa texter skall läsas för att du skall kunna avsluta manövreringen ordentligt. Avsnittet märkt b stöttar knappsekvensen. Avsnitt b omfattar: • De relevanta skärmmenyerna som du tar fram när du följer steg-försteg knappinstruktionerna. • En text som ger dig ytterligare information om ifrågavarande manövrering och ger dig exempel på hur du kan utnyttja den aktuella funktionen. ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN Tune in your TV stations SETUP TV TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK AV SOCKET TV SETUP AUTO TUNING PROGRAM LIST UPDATE TUNING MANUAL TUNING TV AUTO TUNING FREQUENCY ACTIVATE 210 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volupat. Ut wisi enim ad dignissum qui blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ... Ut wisi enim ad dignissum qui. Blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te ... Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam feu-gait nulla facilisi... Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option. Congue nihil imper-diet doming. Wid sit quod mazim place-rat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt... Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing. Tune in your ... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volupat. Ut wisi enim ad dignissum qui blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ... Ut wisi enim ad dignissum qui. Blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te ... Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam feu-gait nulla facilisi... Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option. Congue nihil imper-diet doming. Wid sit quod mazim place-rat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt... Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing. SETUP SAT TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK AV SOCKET SAT SETUP AUTO TUNING PROGRAM LIST UPDATE TUNING MANUAL TUNING SAT AUTO TUNING FREQUENCY ACTIVATE 11.374 TUNING a a b b 5 Beo4 fjärrkontrollen är nyckeln till alla funktioner i din BeoCord V 8000 videobandspelare. • De dagliga manövreringarna utförs direkt via Beo4 fjärrkontrollen genom att trycka på en enda knapp eller ett par knappar i en enkel och logisk ordningsföljd. • De mer avancerade funktionerna utförs också med Beo4, men vid manövrering av de funktionerna får du vägledning av BeoCords egna skärmmenyer. Beo4 fjärrkontrollen integrerar fjärrstyrningen av dina Bang & Olufsen produkter Fjärrmanövrering med Beo4 MAN Ö VRERA BEOCORD V 8000 TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO De dagliga avspelningsfunktionerna på BeoCord V 8000 kan också utföras via direktmanövreringspanelen (se nästa sida)… Beo4 fjärrkontrollen kommunicerar med BeoCord V 8000 via din Bang & Olufsen BeoVision TV. Stand-by indikeras av en liten röd lampa på displayen på BeoCord V 8000 fronten, när du ansluter den till nätet. 6 > Manövrera BeoCord V 8000 BeoCord V 8000 direktmanövrering Med de fem knapparna framtill på BeoCord V 8000 kan du manövrera några av de funktioner som finns i BeoCord V 8000… Obs! Beo4 fjärrkontrollen är ett krav för fullständig manövrering av BeoCord V 8000. Fullständig manövrering är emellertid också möjlig med Beolink 1000 fjärrkontroll, se sidorna 28-29 för ytterligare instruktion. EJECT Skjuter ut den videokassett du lagt in i BeoCord V 8000. ss Tryck ss för snabb tilbakaspolning av videobandet. PLAY Sätter på BeoCord V 8000 och börjar spela det band du lagt in. tt Tryck tt för att snabbspola fram ett videoband. ● Tryck helt kort för att stoppa avspelning eller inspelning. Tryck mer än tre sekunder för att slå över BeoCord V 8000 på stand-by. Lägga in ett band Banden skall läggas in i facket precis ovanför direktmanövreringspanelen. Lägg in kassetten så att den lilla pilen upptill på kassetten syns och pekar in mot facköppningen. Skjut in kassetten genom luckan tills till du känner att mekanismen drar in den helt i facket. Displayen… TIMER… indikerar att en timerinspelning programmerats i V 8000. Om en timerinspelning inte kan utföras står den och blinkar. RECORD… indikerar att en inspelning har startat. När V 8000 sätts på inspelningspaus, står den och blinkar. PDC… indikerar att PDC-funktionen (Program Control Delivery) aktiverats – kan förekomma i samband med en timerinspelning som gjorts via text-TV. VPS… Indikerar att VPS-funktionen (Video Programming System) aktiverats – kan förekomma i samband med en timerinspelning som gjorts via text-TV. ● (Stand-by indikator)… Den röda stand-by indikatorn ses på displayen när BeoCord V 8000 slås över på stand-by. 2.35… indikerar räknarens position på bandet: använd tid eller återstående tid (för ytterligare information hänvisas till sidorna 14-15). Under normal avspelning, spolning och inspelning indikerar displayen räknarens aktuella position på bandet. Spårindikering finns också. Displayen på BeoCord V 8000 fungerar i övrigt som en statusdisplay, och informerar dig om den manövrering eller funktion som pågår just nu. TIMER RECORD PDC VPS EJECT PLAY Tryck för att sätta på videobandspelaren Tryck för att ta fram huvudmenyn för V.Tape V.Tape menyn visas… Tryck för att välja V.Tape menu Tryck för att ta fram menyn V 8000 huvudmenyn visas… Tryck för att välja den punkt du vill ha Tryck för att ta fram menyn Aktuell meny visas… I fyll-i-menyerna Tryck för att gå från punkt till punkt i menyn Tryck för att ta fram tillgängliga möjligheter för en punkt Tryck för att knappa in information Lägg in erforderlig information, sedan… Tryck för att lagra Tryck för att lämna menyn utan att lagra Tryck för att gå ut ur menyerna Tryck t ex TV 7 Använda BeoCord V 8000 skärmmenyerna Vid manövrering av de mera avancerade funktionerna i BeoCord V 8000 får du vägledning av skärmmenyerna. För att få fram V 8000 huvudmenyn skall du först ta fram huvudmenyn för V.TAPE som visas via din MX TV*. Nu kan du ta fram V 8000 huvudmenyn. Punkterna i V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till andra dedikerade menyer. Några av de menyer du tar fram är menyer, där du skall fylla i information. I sådana fyll-i-menyer flyttar du markören från punkt till punkt. Du kan knappa in information för varje punkt eller bläddra igenom de möjligheter som finns för just den punkten. *Obs! Det finns inte någon V.TAPE meny på alla MX TV eller andra TV-apparater som du kombinerar med V 8000. Om det är fallet trycker du bara V TAPE och sedan MENU för få fram V 8000 huvudmenyn. STOP tt ss 0 9 MENU GO V TAPE Menu • Timer recording • Sound • Picture • V.Tape menu MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF V.Tape huvudmeny En fyll-i-meny – menyn för att ställa klockan. Varje punkt i V 8000 huvudmenyn representerar en annan meny/funktion: TIMER RECORD… programmering av en timerinspelning (se sidorna 16-18). SETUP… Väljs för att ställa in options för din BeoCord V 8000, justera bilden, lägga in markeringar på dina inspelningar, fininställa, ställa den inbyggda klockan eller ställa in en linkfrekvens. VIDEOKAMERA… Tar in signalen från en videokamera ansluten till V 8000 AUX-uttaget (se sidan 24!). För ytterligare information om anslutning av extra utrustning hänvisas till installationsanvisningen. sedan sedan GO GO sedan sedan eller sedan eller eller till EXIT TV eller eller eller 8 Tryck för att starta videobandspelaren – avspelningen startar omgående Tryck för att höja volymen Tryck för att sänka volymen Tryck mitt på knappen för att tysta TV-högtalarna – tryck igen för att få tillbaka ljudet Tryck för att spela nästa spår Tryck för att spela aktuellt spår från början – tryck två gånger för att spela föregående spår Knappa in en bestämd position och spela bandet därifrån (använd eller återstående tid), t ex 2:15 Tryck för att söka framåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att söka bakåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att spela bandet i slow motion Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att spela bandet baklänges i slow motion Tryck igen för att öka hastigheten Fortsätts på nästa sida… Använd Beo4 fjärrkontroll för att manövrera BeoCord V 8000. Du kan justera volumen i dina TVhögtalare medan ett band spelas eller tysta ljudet. Du kan stega igenom spåren på bandet eller knappa in en exakt räknarposition. För ytterligare information om spårstegning och räkneposition hänvisas till nästa sida. Du kan dessutom söka både framåt och bakåt på ett band, spela bandet i slow motion eller snabbspola fram eller tillbaka bandet. Om inget annat anges, spelar videon bandet till slut. Bandet spolas sedan tillbaka till början och därefter stoppar BeoCord V 8000 automatiskt. För att stänga av BeoCord V 8000 helt, trycker du bara på stand-by knappen ●. Obs! Om videobandspelaren stoppat och står oanvänd mer än 8 minuter, stängs den av automatiskt. Videoavspelning DAGLIG MAN Ö VRERING TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO V TAPE eller eller eller 2 1 5 eller · : 9 Observera angående Spårstegning… För att kunna stega igenom spåren på ett band är det nödvändigt att bandet spelats in med markeringsfunktionen inkopplad. För ytterligare instruktioner hänvisas till sidorna 14-15, Inställning av options för V 8000. Om spårmarkeringsfunktionen kopplas in, indikeras starten på varje inspelning automatiskt. Om du vill, kan du radera de här markeringarna och sätta in dina egna markeringar på inspelningen. Se sidan 22 för ytterligare information. Obs! Om du spelar NTSC-band baklänges och trycker STOP en gång, kommer BeoCord V 8000 att stoppa helt, det blir varken paus eller stillbild. Det är inte möjligt att avspela ett NTSC-band i slow motion – trycker du på den röda och blå knappen på Beo4 händer absolut ingenting. Räknarpositionen visas inte på displayen, när du spelar NTSC-band. Observera om räknarposition… Räknarpositionen kan ställas in efter två olika indikationer: räknarpositionsindikatorer för använd tid och för återstående tid. Välj den indikation du föredrar via inställningsmenyn i V 8000, och ange om nödvändigt bandets längd. I de flesta fall registrerar V 8000 emellertid bandlängden automatiskt. När BeoCord V 8000 har registrerat korrekt bandlängd anpassar räknaren sig omgående till den nya räknarpositionen som bestäms av bandets längd – använd tid är den förinställda räknarindikationen. Se Inställning av options för V 8000, sidorna 14-15, för ytterligare information. Tryck för att snabbspola fram bandet Tryck för att snabbspola bandet bakåt Tryck för att stoppa bandet med stillbild på skärmen Tryck STOP igen för att helt stoppa bandet Tryck när som helst för att starta/fortsätta avspelningen Tryck för att slå över på stand-by eller tt ss STOP STOP sedan GO • Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas… Tryck för att välja TUNING Tryck för att ta fram tuning-menyn TUNING-menyn visas… Tryck för att välja FINE Tryck för att fininställa en station Om det behövs… Tryck för att gå till de andra punkterna i menyn Knappa in ett bestämt nummer, t ex en text-TV-sidas nummer Tryck för att få fram de olika valmöjligheterna för en punkt Tryck för att lagra din fininställning och andra inställningar för stationen Tryck för att gå ut ur menyerna 10 Fininställning av stationer De TV-stationer som du ställt in och lagrat i din BeoVision MX TV överförs automatiskt till din BeoCord V 8000. Men då det finns en tuner både i TVapparaten och BeoCord V 8000, kan det uppstå små skillnader i det ljud och den bild de avger. Det kan därför vara nödvändigt att fininställa en station. Om så behövs kan du också förse en station med textTV-textning samt indikera att en dekoder anslutits till V 8000. På nästa sida förklaras punkterna i menyn detaljerat… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER FININST Ä LLNING OCH F Ö RINST Ä LLNING Huvudmenyn för V 8000 Inställningsmenyn Menyn för inställning av stationer SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK sedan sedan GO sedan sedan sedan sedan sedan sedan GO eller tt ss eller tt ss eller eller 0 9 till GO EXIT TUNING PROGRAM FINE SUBTITLES LOCAL DECODER 10 0 333 OFF SOUND STEREO 11 Vad finns i TUNING-menyn… PROGRAM Anger stationens programnummer. FINE Anger fininställning. Du kan fininställa inom ett område på +8 – -8. SUBTITLES Anger textningssidan på text-TV. Knappa in numret på en lämplig text-TV-textningssida för att få med textningen när du spelar in från en bestämd station. (Text-TV-sidorna 100-899 finns tillgängliga.) Obs! Om du inte längre vill ha med textningen på en station, knappar du bara in numret på en textTV-sida som inte är en textningssida. LOCAL DECODER Anslut en dekoder till V 8000 för mottagning av kodade TV-stationer. Ställ in LOCAL DECODER på ON, så att den kopplas in automatiskt för en bestämd station. Obs! Även om du ansluter en dekoder till din MX TV för mottagning av kodade TV-stationer, kan du fortfarande ansluta en liknande dekoder till V 8000, om så behövs. (SYSTEM) Denna punkt finns endast på ett multistandardsystem. Det kan vara nödvändigt att välja sändningssystem manuellt. SOUND Anger vilken typ av ljud du valt att lagra för ett visst programnummer. STEREO… anger att stereoljud väljs för ett programnummer eller att bästa möjliga ljud eller ljudkvalitet väljs. MONO… anger att monoljudet alltid väljs. S T Ä LLA KLOCKAN 12 Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas… Tryck för att välja CLOCK Tryck för att ta fram menyn för att ställa klockan CLOCK-menyn visas… Använd sifferknapparna för att knappa in rätt tid, datum Tryck för att gå till de andra punkterna i menyn Använd sifferknapparna för att fylla i information… Tryck för att få fram de olika valmöjligheterna för en punkt Tryck för att lagra klockan Tryck för att gå ut ur menyn Att ställa klockan BeoCord V 8000 har en inbyggd 24- timmars klocka som skall ställas på rätt tid, datum och år. För att ställa den inbyggda klockan skall du ta fram den menyn. Obs! När du knappar in ett datum, visas rätt dag automatiskt. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Inställningsmenyn Menyn för att ställa klockan SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF sedan sedan GO sedan sedan sedan sedan GO eller tt ss eller eller 0 9 till sedan sedan GO EXIT Vad finns i CLOCK-menyn… TIME Anger tiden DATE Anger datum MONTH Anger månaden YEAR Anger året TEXT Anger synkronisering av klockan med text-TV. Välj vilken text-TV-sändarservice du vill använda genom att finna lämpligt programnummer. Sätt TEXT på OFF, om du inte vill synkronisera klockan. 13 I BeoCord V 8000 CLOCK-menyn st år: MON … f ör m åndag TUE … f ör tisdag WED … f ör onsdag THU … f ör torsdag FRI … f ör fredag SAT … f ör l ördag SUN … f ör s öndag JANUARY … f ör januari FEBRUARY … f ör februari MARCH … f ör mars APRIL … f ör april MAY … f ör maj JUNE … f ör juni JULY … f ör juli AUGUST … f ör augusti SEPTEMBER … f ör september OCTOBER … f ör oktober NOVEMBER … f ör november DECEMBER … f ör december INST Ä LLNING AV OPTIONS F Ö R V 8000 14 Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas Tryck för att gå till OPTIONS Tryck för att få fram menyn för inställning av valmöjligheterna OPTIONS-menyn visas… Tryck för att gå från punkt till punkt i menyn Tryck för att få fram andra valmöjligheter för en punkt Knappa in information för en punkt Fyll i den information som behövs… Tryck för att lagra dina inställningar i menyn Tryck för att gå ut ur menyerna Inställning av options för V 8000 För att kunna utnyttja några av de funktioner som BeoCord V 8000 kan erbjuda, skall du ställa in dina options för V 8000 via optionsmenyn. För att t.ex. kunna stega igenom spår på ett videoband eller söka efter en räknarposition på ett band skall du ställa in BeoCord V 8000 på ett särskilt sätt. På nästa sida följer en detaljerad förklaring av punkterna i menyn… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Inställningsmenyn Menyn för inställning av options för V 8000 SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY OFF AUTO sedan sedan GO sedan eller sedan GO eller tt ss eller sedan 0 9 till sedan GO EXIT 15 Vad finns i OPTIONS-menyn… COUNTER Videobandspelaren registrerar bandets position både under avspelning och inspelning. Informationen visas på TV-skärmen och på videobandspelarens display, och kan avläsas som använd tid eller återstående tid: TIME USED… Anger hur länge (timmar och minuter) ett band har spelat. TIME LEFT… Anger hur lång speltid (timmar och minuter) som återstår på ett band. BeoCord V 8000 registrerar automatiskt längden på det band du lagt in. Rätt längd visas när bandet har kört en liten stund. Du kan emellertid själv knappa in bandlängden. Om du använder ej standard band och vill använda TIME USED eller TIME LEFT räknarindikationen, är du tvungen att knappa in bandlängden för att säkra korrekt avläsning. TAPE Vid de allra flesta band mäts bandlängden automatiskt och anges vid den här punkten i menyn. Skulle det vara nödvändigt kan du knappa in bandlängder från 30 till 300 minuter. SPEED Du kan spela in med två olika hastigheter på BeoCord V 8000: STD PLAY… Standard eller normal hastighet, dvs. tre timmar på en E-180-kassett. Standardhastigheten bör väljas för optimal bildkvalitet. LONG PLAY… Long play eller halv hastighet, dvs. sex timmar på en E-180-kassett. BeoCord V 8000 väljer automatiskt den hastigheten för enbart ljudinspelningar. Vid avspelning justeras videobandspelaren automatiskt till den hastighet som bandet spelats in med. PDC/VPS Med BeoCord V 8000 kan du använda dig av PDC (Program Delivery Control) och VPS (Video Programming System) sändningssignalerna som åtföljer programmen i några länder. Du kan använda funktionen när du gör timerinspelningar via text-TV. PDC/VPS-funktionen säkrar att ett program som åtföljs av PDC/VPS-signalerna kommer att spelas in i hela sin längd – även om programmet är försenat eller förlängt. Om funktionen är inkopplad anges detta på V 8000 displayen med PDC respektive VPS. Funktion kan vara in- eller urkopplad: ON… Om PDC/VPS ställs på ON och sändaren sänder PDC/VPS-signaler, skall du programmera exakt starttid för varje program du vill spela in för att få ett bra resultat. Vill du spela in två program efter varandra skall du knappa in två separata timer-inspelningar. Om du i alla fall inte vill använda dig av PDC/VPS-tiderna, trycker du bara V TAPE och sedan STOP för att annullera din inspelning. OFF… Om PDC/VPS-funktionen ställts på OFF, kommer inspelningen att starta och stoppa vid de tidpunkter du ställer in. MARKER Marker-funktionen låter BeoCord V 8000 ange eller markera när en inspelning börjar på ett band. Antalet markeringar på ett band anger antalet spår/inspelningar som gjorts. MARKER kan ställas in på AUTO eller OFF: AUTO… Automatiskt markering varje gång du spelar in på ett band. OFF… Inga markeringar och därför kan du heller inte stega igenom dina spår/inspelningar på det bandet. Tryck för att sätta på videobandspelaren Tryck för att ta fram huvudmenyn för V.Tape Tryck för att ta fram timer inspelningsmenyn TIMER RECORD-menyn visas… Tryck för att gå från punkt till punkt i menyn Tryck för att se möjligheterna för en punkt Använd sifferknapparna för att knappa in värden, t ex programnummer, start- och stopptider och datum För att lagra din Timer-inspelning… Tryck för att lagra Tryck STOP när som helst för att gå ut ur menyn utan att lagra den information du lagt in. Dina lagrade timer-inspelningar visas nu i RECORD LIST… Programmering av en timer-inspelning varje vecka… Välj källa, programnummer, startoch stopptider… Tryck tills DATE lyser Tryck för att skifta från DATE till DAYS Tryck för att kunna välja dagar Fortsättning på nästa sida… 16 INSPELNING Timer-inspelning Du kan få BeoCord V 8000 att spela in vilken källa eller vilket program du vill – när du vill. Inspelningen startar och stoppar automatiskt. Du kan programmera en timerinspelning för bara en gång (DATE) eller för vissa veckodagar (DAYS). Du kan spela in ett program som sänds vid samma tidpunkt varje dag eller vissa dagar i veckan. Dina lagrade timer-inspelningar anges i RECORD LIST som visas i samma meny. Radera eller redigera timerinspelningar… I RECORD LIST kan du redigera eller radera dina timer-inspelningar. Om du vill radera en timer-inspelning vid ett senare datum, tar du fram timer-recordingmenyn och raderar ifrå-gavarande inspelning. Obs! Om dina timer-inspelningar överlappar varandra, anges det i RECORD LIST. OVERLAP står som överskrift ovanför listan. Utropstecken anger vilka timers som kolliderar med varandra. Menu • Timer recording • Sound • Picture • V.Tape menu Huvudmenyn för V.Tape Menyn för programmering av timer-inspelningar Timer-inspelningsmenyn. En timer-inspelning har lagrats för TV-program nummer 1 och startar kl. 18.30 onsdagen den 1:a mars. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST . . . . . . . . . . . . . . . WED 1 MAR >> : CLEAR 18:30–19:30 eller GO GO eller tt ss eller sedan sedan sedan sedan 0 9 till V TAPE MENU sedan sedan 0 tt (forts. från föregående sida) Tryck för att gå från dag till dag och ta med dagen i din timer Tryck för att ta med eller utesluta dagen När du valt de dagar du vill ha… Tryck för att lämna valmöjligheterna Tryck för att lagra din veckotimerinspelning Att redigera en timer-inspelning… Tryck tills den timer du vill redigera markeras i RECORD LIST Tryck för att kunna redigera den timer du valt Använd nu ▼ eller ▲ för att gå från punkt till punkt och använd sifferknapparna eller tt eller ss för att redigera data… Tryck för att lagra den redigerade timern Att radera en timer-inspelning… Tryck tills den timer du vill radera markeras i RECORD LIST Tryck för att radera timerinspelningen Tryck för att gå ut ur menyn 17 Du har valt att ställa in en timerinspelning varje vecka. Nu skall du trycka tt för att välja vilka dagar du vill spela in. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST TV 1 6:37 7:37 MTWTFSS MON 6:30– 7:30 WED 1 MAR >> : SELECT sedan GO GO eller tt sedan tt tt ss eller sedan sedan GO sedan GO sedan Vad finns i TIMER RECORD-menyn… SOURCE Anger vilken källa du spelar in från. Du har följande möjligheter: TV… väljs för att spela in TV-program. Eftersom TV-programmet spelas in från videobandspelarens tuner, kan du fortfarande titta på ett annat TV-program under inspelningen. Obs! Om det TV-programnummer du vill spela in från inte finns i videobanspelarens tuner, spelar V 8000 in direkt från TVns tuner, och då kan du inte titta på något annat TV-program under tiden. SAT… väljs för att spela in satellitprogram. Finns bara, om ditt system är utrustat med en inbyggd satellit-modul. RADIO… väljs för att spela in radioprogram (enbart ljud). Finns bara om ditt system anslutits till ett kompatibelt Bang & Olufsen Audio-system. PROGRAM Anger det programnummer du vill spela in från. Se till att du knappat in ett lagrat programnummer. START och STOP Anger den tidpunkt din inspelning programmerats att starta och stoppa på. DATE/DAYS Anger datum för din inspelning eller de dagar din inspelning skall utföras. I TIMER RECORD-menyn skriver BeoCord V 8000… M och MON… för måndag T och TUE… för tisdag W och WED… för onsdag T och THU… för torsdag F och FRI… för fredag S och SAT… för lördag S och SUN… för söndag och… JAN… för januari FEB… för februari MAR… för mars APR… för april MAY… för maj JUN… för juni JUL… för juli AUG… för augusti SEP… för september OCT… för oktober NOV… för november DEC… för december > För ytterligare information om timer-inspelning hänvisas till de följande sidorna… EXIT 18 > Inspelning Timer-inspelningar via text-TV Observera rörande timer-inspelning… • Indikationen TIMER visas på BeoCord V 8000 displayen när en eller flera timerinspelningar väntar på att utföras. Om din BeoCord V 8000 inte kan utföra en timerinspelning, blinkar TIMER. • Om det band du har lagt i är inspelningsskyddat, skjuts det ut automatiskt när du försöker spela in eller lagra en timerinspelning. • Om du vill avbryta en pågående programmerad inspelning kan du antingen – trycka V TAPE och sedan STOP på Beo4 eller – trycka på standby-knappen på BeoCord V 8000:s direktmanövreringspanel. • Om din timerinspelning inte utförs korrekt, bör du kontrollera att klockan i V 8000 går rätt. Se sidan 12 för ytterligare instruktion. Du kan göra en timerinspelning via text-TV i stället för via BeoCord V 8000:s TIMER RECORD meny på skärmen. Du programmerar dina inspelningar via den text-TV sida som har en förteckning över TVprogrammen. Om du väljer att använda dig av möjligheten att spela in via text-TV, finns det två statusrader upptill på sidan, där du kan kontrollera och redigera de uppgifter du lägger in för din timerinspelning. Om du programmerar via text-TV, kan du nu använda dig av PDC/VPS-faciliteten i BeoCord V 8000. Se sidorna 14-15 i denna bruksanvisning för ytterligare information om PDC/VPS. Obs! Alla timerinpelningar som görs via text-TV inkluderas i index för timerinspelningar. Du kommer in i indexet via V.Tape-menyn. Tryck V TAPE och sedan MENU på Beo4, så får du fram menyn. Välj punkten Timer recording för att komma in i Timer Index. Tryck för gå in i text-TV Ta fram sidan med TV-programmen (eller satellitprogrammen), sedan... Tryck för att gå in i Timerinspelningsfunktionen via text-TV Statusraderna och markören kommer fram på text-TV sidan... Tryck för att flytta ned markören till det program du vill spela in Tryck för att gå uppåt i förteckningen Tryck för att flytta markören på tvärs av inställningarna När du har hittat starttiden Tryck för att acceptera den Tryck för att flytta markören till den tidpunkt, då du vill att inspelningen skall stoppa (starttiden för nästa program) Kontrollera att du har lagt in rätt uppgifter... Om inte – tryck ss eller tt för att gå vidare på statusraden. Använd sifferknapparna eller ▲ eller ▼ för att ändra... Tryck för att acceptera Tryck GO för att fortsätta till Store Tryck för att lagra din timer Om du vill annullera funktionen utan att lagra någon information, kan du när som helst trycka STOP. sedan GO eller sedan tt eller GO TEXT MENU sedan GO sedan GO 19 Omgående inspelning Om du vill spela in ett program som du tittar på just nu, skall du bara starta inspelningen. Direktinspelar du ett TV-program, kan du inte titta på något annat program. Du kan naturligtvis sätta V 8000 i stand-by, eller slå över på någon annan källa, t ex satellit (SAT). Vill du titta på eller stoppa inspelningen, skall du först gå tillbaka till inspelningen genom att trycka V TAPE. Om du vill spela in ett TV-program och fortfarande kunna titta på ett annat, skall du spela in från videobandspelarens tuner.* * Obs! Om du spelar in ett satellitprogram, kan du inte samtidigt titta på ett annat, eftersom det bara är TV-programnummer som lagrats i videobandspelarens tuner. Du kan däremot alltid slå över på TV och se ett TV-program i stället. Observera angående tvåspråksprogram… Om du spelar in ett tvåspråksprogram kommer du att höra båda språken samtidigt. När du sedan avspelar bandet kan du välja, vilket språk du vill ha. Se sidan 21 Välja ljudspår för ytterligare information om hur du skiftar ljud eller språk. Inspelning av ett pågående program… Tryck för att göra klart för inspelning Tryck för att starta inspelningen Att spela in ett TV-program och samtidigt kunna titta på ett annat TV-program… Tryck för att sätta på det TVprogram du vill spela in Tryck för att göra klart för inspelning Sätt på videobandspelaren För att spela in ett annat programnummer, än det som visas just nu på skärmen… Tryck för att knappa in ett annat programnummer Tryck för att starta inspelningen Nu kan du trycka TV (eller SAT) för att titta på vilket program du vill… Tryck för att slå över på inspelningen Tryck för att göra ett uppehåll i inspelningen Tryck för att stoppa inspelningen helt Tryck för att fortsätta inspelningen RECORD RECORD TV sedan RECORD sedan RECORD sedan V TAPE sedan sedan 0 9 till V TAPE STOP sedan STOP RECORD eller sedan 20 S Ä RSKILDA VIDEOFUNKTIONER Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställningsmenyn SETUP-menyn visas och ADJUST är redan markerat… Tryck för att ta fram menyn för justering av videobilden ADJUST-menyn visas… Tryck för att välja den punkt som skall justeras Tryck för att ta fram menyn för den punkt du valt Tryck för att justera punkten som du vill ha den Tryck för att ta bort menyerna Justering av videobilden Observera… Tracking justeras automatiskt när ett nytt band spelas. Du kan emellertid justera trackingen när som helst vid avspelning. Se avsnittet “Justera Tracking direkt med Beo4” på nästa sida. Ränder i bilden eller ljudstörningar kan bero på oprecis tracking av videobandet. Det förekommer oftast vid avspelning av förinspelade band eller på band som spelats in på en annan videobandspelare. Justering av videobilden kan utföras när som helst vid avspelning eller när bandet spelas i slow motion. Allt jitter (vertikalt flimmer) som uppträder på en stillbild, kan justeras med stillbilden på skärmen. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Setup-menyn Menyn för justering av videobilden TRACKING… justerar inom ett område på -18 – +18 medan bandet spelas. JITTER… justerar inom ett område på -18 – +18. Kan bara justeras medan videobandspelaren står på paus med stillbild på skärmen. SHARPNESS… justerar inom ett område på -3 – +3 medan bandet spelas i slow motion eller vid sökning. SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS sedan sedan GO sedan sedan sedan GO sedan GO eller tt ss eller EXIT 21 Välja ljudspår Aktuell ljudtyp visas på displayen på BeoCord V 8000. Följande ljudtyper kan finnas tillgängliga: STEREO Hi-fi ljudspår MONO Linjärt ljudspår MONO-1 Vänster ljudkanal (språk 1) MONO-2 Höger ljudkanal (språk 2) Inspelningar görs alltid med ett hifioch ett linjärt ljudspår. Vid avspelning återger videobandspelaren alltid hifiljudspåret, om den inte får besked om annat. Du kan skifta mellan de olika ljudspåren som spelats in på bandet. Om du avspelar en inspelning med ett tvåspråksprogram, kan du välja vilket av de två språken du vill ha. Justera Tracking direkt med Beo4… Tryck LIST flera gånger för att få fram TRACKNG* på Beo4 displayen. Tryck sedan GO och justera trackingen automatiskt, eller tryck tt eller ss för att justera manuellt. Den särskilda TRACKING-menyn visas på skärmen. * Obs! För att få fram TRACKNG på Beo4 skall du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet Att skräddarsy din Beo4 för ytterligare information. Obs! Om du spelar ett “slitet” hifi-band och ljudkvaliteten är dålig, kan du slå över på monoljudspår för bättre ljudkvalitet. I andra fall kan du försöka använda tracking-justeringen för att förbättra ljudet (se föregående sida). Medan bandet spelas… Tryck LIST tills SOUND* visas Tryck flera gånger för att skifta mellan de olika ljudspåren på bandet * Obs! För att få fram SOUND på Beo4 skall du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet Att skräddarsy din Beo4 för ytterligare information. sedan GO LIST 22 > Speciella videofunktioner Lägg i aktuellt band, sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck för att välja SETUP Tryck för att ta fram inställnings-menyn SETUP-menyn visas… Tryck för att välja MARKER Tryck för att ta fram menyn för inställning av spårmarkeringar Menyn för inställning av spårmarkeringar visas… V 8000 displayen anger de spårnummer som f.n. registrerats på bandet… Tryck för att radera en spårmarkering som visas just nu på displayen CLEARING MARKER visas på skärmen – Spårnumret på V 8000 displayen justerar sedan sig självt… Tryck för att ställa in en ny spårmarkering SETTING MARKER visas på skärmen – V 8000 displayen justerar sedan sig själv och visar rätt spårnummer Tryck för att gå ut ur menyn Inställning av markeringar på dina inspelningar Du kan ställa in egna spårmarkeringar på dina inspelningar och radera spårmarkeringar som satts automatiskt. Funktionen är praktisk, om du t ex vill kunna finna en viss scen eller händelse på någon av dina hemvideoinspelningar eller vill ange början på ett musikstycke på en inspelning av en hel konsert. Ställ in din nya markeringar när inspelningen avspelas. När spårmarkeringen ställts in eller raderats, anger V 8000 displayen korrekt spårnummer när du spelar bandet. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Huvudmenyn för V 8000 Setup-menyn Menyn för inställning av nya spårmarkeringar på ett band SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 sedan sedan GO sedan sedan GO EXIT 1 0 23 Endast ljudinspelning Du kan göra enbart ljudinspelningar och bara spela in ljudet på din BeoCord V 8000, om du har ett Bang & Olufsen audiosystem installerat i samma rum som din BeoVision TV och BeoCord V 8000*. BeoCord V 8000 spelar då in som Long Play, vilket gör att du kan spela in i upp till 8 timmar, om du använder ett E240-band. När bandet spelas slår V 8000 över till audio-läge, och du ser bara en tom skärm. Om du vill, kan du avspela bandet via ditt Bang & Olufsen audiosystem. * Obs! Om du har en audio/video installation med ditt Bang & Olufsen audio/videosystem i två olika rum, kan du spela in ljudkällor på BeoCord V 8000. För att göra det, skall du bara trycka t.ex. RADIO och sedan RECORD två gånger. Kopiering från ett videoband till ett annat Om du kan ansluta en andra videobandspelare till din BeoVision TV, kan du kopiera band direkt från den till ett band i din BeoCord V 8000. Denna andra videobandspelare skall anslutas till AV2-uttaget på BeoVision TV och registreras som en andra videobandspelare i din TV. För ytterligare instruktioner hänvisas till din TVs bruksanvisning. Obs! Lagen om upphovsrätt förbjuder kopiering av vissa videoband och TV-program. Förinspelade band är kopieringsskyddade, och försök på kopiering resulterar i band av dålig kvalitet. Se till att TVn är i standby… Tryck LIST tills AV* visas Tryck GO för att aktivera funktionen Tryck för att sätta på den ljudkälla som du vill spela in, t.ex. radio TVn är nu i audio-läge Tryck för att välja numret på det radioprogram du vill ha, t.ex. 3 Tryck för att sätta på videobandspelaren Tryck igen för att starta inspelningen… *Obs! För att få fram AV på Beo4, skall du lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen bruksanvisning för ytterligare instruktion. Tryck för att få fram V.TAPE2* för att slå till signalen från den andra videobandspelaren till TVn Bilderna från den andra videobandspelaren visas på skärmen… Tryck för att göra V 8000 klar för inspelning Tryck för att starta inspelningen Tryck nu t ex TV för att titta på ett TV-program *Obs! För att få fram V.TAPE2 på Beo4, skall du lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen bruksanvisning för ytterligare instruktion. LIST sedan GO RECORD RECORD sedan LIST GO RADIO 3 RECORD sedan RECORD sedan 24 VIDEOKAMERA Avspelning och inspelning med videokamera För att kunna titta på inspelningar från din videokamera på TVn och kopiera dem till ett band i V 8000 skall du ansluta videokameran, registrera signalen via V 8000 huvudmenyn och sedan starta din videokamera.* Om du väljer att redigera eller kopiera dina inspelningar med videokameran till ett videoband, visas en display på skärmen på din BeoVision TV med en räknarindikation till hjälp. Själva kopiering skall manövreras via din Beo4 fjärrkontroll. Under kopieringen kan kan videokamerans avspelningsfunktioner (paus, stopp, spela osv.) emellertid manövreras som vanligt och när som helst. Se videokamerans bruksanvisning för hur du skall göra. När du kopierar dina inspelningar från videokameran till ett band i V 8000, kan du titta på TV under tiden eller stänga av TVn. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER V 8000 huvudmenyn – med möjligheten att direkt överföra signalen från en videokamera. För att titta på dina inspelningar med videokameran… Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7… Tryck tills CAMCORDER valts Starta din videokamera… Bilderna från din videokamera visas automatiskt… För att ta bort bilderna från videokameran från skärmen… Tryck på en källknapp, t ex TV, för att ta bort bilderna För att kopiera din inspelningar med videokameran till ett videoband… Tryck för att göra V 8000 klar för inspelning Tryck för att starta kopieringen av dina inspelningar med videokameran För att göra ett uppehåll och stoppa kopieringen… Tryck för göra ett upphåll i kopieringen Tryck för att fortsätta kopieringen Tryck på en källknapp, t ex TV, för att helt stoppa kopieringen sedan sedan GO sedan TV RECORD RECORD STOP sedan RECORD sedan TV eller 25 * Observera ang ående anslutning av en videokamera och annan utrustning till V 8000 … Om du v äljer att ansluta annan utrustning än en videokamera, skall du fortfarande v älja CAMCORDER p å V 8000 huvudmenyn. Signalen överf örs d å, och du kan b örja anv ända din utrustning. F ör information om var du ansluter din videokamera eller ev. annan utrustning hänvisas till Installationsguiden. 26 STATUSDISPLAYER P Å BILDSK Ä RMEN Så snart BeoCord V 8000 börjar utföra dina instruktioner, visas en liten statusdisplay nedtill på TV-skärmen. Statusdisplayen visar vad videobandspelaren gör… Displayen ber dig att lägga i ett band, innan du kan starta avspelningen. Videobandet kör – det har kört i 2 timmar och 15 minuter eller 2 timmar och 15 minuters speltid återstår på bandet. Du har tryckt på en sifferknapp medan bandet kör och håller på att knappa in en räknarposition som du vill ha fram. Videobandet spelas – du har valt mono (linjärt) ljudspår. Du har tryckt på den gula knappen på Beo4 för att söka framåt på bandet. Du har tryckt på den gröna knappen på Beo4 för att söka bakåt på bandet. Du har tryckt på den blå knappen på Beo4 för att söka framåt i slow motion på bandet. Du har tryckt på den röda knappen på Beo4 för att söka bakåt i slow motion på bandet. Du har tryckt på tt knappen för att snabbspola fram bandet. Du har tryckt på ss knappen för att spola tillbaka bandet. Obs! För ytterligare information om använd tid/återstående tid med räknarindikation hänvisas till sidorna 14-15. V. TAPE LOAD V. TAPE PLAY 2:15 V. TAPE PLAY –:–2 V. TAPE PLAY MONO V. TAPE CUE> 2: 15 V. TAPE 2: 15 CUE< V. TAPE 2:15 SLOW> V. TAPE 2: 15 SLOW< V. TAPE 2: 15 >> V. TAPE 2:15 << 27 Obs! Displayerna står kvar på din TV-skärm några sekunder under avspelning och inspelning. Vid spolning och sökning står displayen på skärmen hela tiden eller tills du har manövrerat färdigt. Du har tryckt STOP på videobandspelaren med en stillbild på skärmen. Du har tryckt STOP två gånger för att stoppa videobandspelaren. Du har tryckt ▲ för att stega till nästa spår på bandet – V 8000 snabbspolar fram till spåret. Du har tryckt ▼ flera gånger för att stega tillbaka tre spår – V 8000 spolar bakåt på bandet. Videobandspelaren har ställts in för att spela in TV-program nummer 15 från den egna tunern – V 8000 står på inspelningspaus. Videobandspelaren spelar in en extern källa, t ex från BeoVision TV eller din inbyggda satellittuner. Du avspelar ett band med videokameran som källa – du kan nu redigera bandet. Du kopierar en inspelning från videokameran till ett band i V 8000 – du kan nu slå över på en annan källa – utan att lämna din inspelning från videokameran. Om du inte fortsätter avspelningen inom 8 minuter, slår BeoCord V 8000 automatiskt över på stand-by. V. TAPE 2: 15 STILL V. TAPE 2: 15 STOP V. TAPE +1 >> V. TAPE << –3 V. TAPE PROGRAM REC. PAUSE 15 2:15 V. TAPE AV RECORDING 2:15 V. TAPE CAMCORDER PLAY 2:15 V. TAPE CAMCORDER RECORDING 2:15 Tryck för att starta videoband-spelaren Tryck för att höja volymen Tryck för att sänka volymen Tryck för att tysta högtalarna – tryck igen för att få tillbaka ljudet Tryck för att spela nästa spår Tryck för att spela aktuellt spår igen – tryck två gånger för att spela föregående spår Knappa in en specifik position och spela bandet därifrån (återstående tid eller använd tid), t ex 2:15 Tryck för att göra ett uppehåll med stillbild på skärmen Tryck STOP igen för att stoppa avspelningen Tryck när som helst för att starta/fortsätta avspelningen Medan bandet spelas… Tryck för att söka framåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten Tryck för att söka bakåt på bandet Tryck igen för att öka hastigheten 28 Innan du börjar… För att kunna manövrera BeoCord V 8000 med Beolink 1000 skall BeoCord V 8000 ställas in motsvarande. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information. Knapparna som markerats på denna Beolink 1000 fjärrkontroll är de knappar, du skall använda vid den dagliga manövreringen av din BeoCord V 8000. Medan bandet spelas kan du justera volymen i dina TV-högtalare eller tysta ljudet. Du kan stega igenom spåren på bandet eller knappa in en exakt räknarposition. Du kan söka både framåt och bakåt på bandet eller köra bandet i slow motion, medan det avspelas. Efter avspelningen kan du snabbspola fram bandet eller spola tillbaka det. Om videobandspelaren inte fått besked om annat, spelas bandet till slut. Det spolas sedan tillbaka till början och BeoCord V 8000 stoppar automatiskt. För att stänga av BeoCord V 8000 helt trycker du stand-by knappen. BEOLINK 1000 FJ Ä RRKONTROLL V. TAPE MUTE eller eller eller 2 1 5 STOP STOP PLAY 3 6 9 0 2 5 8 1 4 7 MUTE PICTURE STORE SOUND TEXT GO TO PLAY LARGE MIX A.TAPE PHONO LIGHT LINK RECORD SHIFT V.TAPE AV STOP RADIO CD TV SAT MENU eller Manövrering med Beolink 1000 29 Man övrering av sk ärmmenyer med Beolink 1000 … F ör att kunna man övrera sk ärmmenyerna p å BeoCord V 8000 m åste du trycka p å MENU f ör att f å fram huvudmenyn f ör V.Tape. F ör att man övrera menyerna skall du: • Anv ända ▼ eller ▲ f ör att v älja den funktion eller meny du vill ha • Sedan trycka PLAY f ör att ta fram den p å sk ärmen N är menyn visas p å sk ärmen skall du … • Anv ända ▼ eller ▲ f ör att v älja en punkt i menyn • Sedan anv ända sifferknapparna eller >> eller << f ör att f å fram tillg ängliga m öjligheter f ö r de olika punkterna • Trycka PLAY f ör att lagra den information du lagt in • Trycka STOP flera g ånger f ör att g å ut ur menyerna. Tryck f ör att g öra ett uppeh åll p å bandet Tryck f ör att spela bandet i slow motion Tryck igen f ör att öka hastigheten Tryck f ör att spela bandet bakl änges i slow motion Tryck igen f ör att öka hastigheten Tryck f ör att stoppa bandet Tryck f ör att snabbspola fram bandet Tryck f ör att spola tillbaka bandet Tryck f ör att sl å över p å stand-by STOP STOP STOP sedan sedan eller eller • Ö VERSIKT Ö VER SK Ä RMMENYERNA 30 LINK FREQUENCY 599 CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 24 SEPTEMBER 1995 OFF PROGRAM FINE SUBTITLES LOCAL DECODER 10 0 333 OFF SOUND STEREO 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 SHARPNESS +3 JITTER +18 TRACKING +18 ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY ON AUTO MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK Om menysystemet… Den här bilden förklarar hur BeoCord V 8000 skärmmenysystemet är uppbyggt. V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till de undermenyerna. När du tagit fram huvudmenyn (se sidan 7 för upplysningar om hur du tar fram huvudmenyn och manövrerar menysystemet i allmänhet) skall du: • Välja vilken punkt du vill ha på huvudmenyn genom att trycka på ▼ eller ▲ knapparna. • Sedan trycka GO för att få fram önskad meny. Om du vill ta fram SETUP-menyn, blir du ombedd att välja menypunkt igen för att få den meny du vill ha. • Om du vill stega bakåt i menylagren trycker du STOP tills önskad meny visas. • Trycka EXIT för att gå ut ur menysystemet


Voordat u begint… Bij uw BeoCord V 8000 zijn twee Handleidingen gevoegd: de ene wordt gebruikt wanneer u de BeoCord V 8000 combineert met een BeoVision MX TV, de ander is voor combinatie met een BeoVision MS TV. Kies de juiste Handleiding afhankelijk van uw systeemopzet. De eveneens bijgesloten Opstelaanwijzingen is van toepassing op alle systemen. In deze Handleiding vindt u hoe u de BeoCord V 8000 kunt afstemmen en instellen voor gebruik met een MX TV. De bediening van verscheidene bronnen en functies via de Beo4 afstandsbediening wordt beschreven. De BeoCord V 8000 kan ook geheel worden bediend via de Beolink 1000. Wij raden u (of uw Bang & Olufsen dealer) aan de instructies in de Opstel-aanwijzingen van uw BeoCord V 8000 nauwgezet op te volgen. Sluit u extra apparatuur op uw systeem aan, raadpleeg dan de Opstelaanwijzingen voor nadere informatie. Naast het gereedmaken voor gebruik wordt in de Opstel-aanwijzingen ook het onderhoud behandeld. Opmerking: Wanneer uw BeoCord V 8000 wordt gebruikt in combinatie met de BeoVision 1 TV, raadpleeg dan het BeoVision 1 Referentieboek voor nadere informatie over het dagelijks gebruik van de V 8000 met de Beo1 afstandsbediening, en hoe de V 8000 op de BeoVision 1 moet worden aangesloten. U kunt de BeoCord V 8000 ook met andere TV’s dan de hier genoemde gebruiken; raadpleeg de Opstelaanwijzingen voor nadere informatie. OVER DE BEOCORD V 8000 DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 3 4 Gebruik van deze Handleiding 5 Bediening van de BeoCord V 8000 Beo4 afstandsbediening, 5 Bediening direct op de BeoCord V 8000, 6 Gebruik in-beeld menu’s, 7 8 Dagelijks gebruikte functies Videoweergave, 8 10 Fijnafstemming en voorinstelling Fijnafstemmen van zenders, 10 Gelijkzetten van de klok, 12 Instellen opties van de V 8000, 14 16 Opname Timer opname, 16 Timer opname via teletekst, 18 Directe opname, 19 20 Speciale videofuncties Corrigeren van het videobeeld, 20 Kiezen van het geluidsspoor, 21 Opnamen markeren, 22 Alleen audio opnemen, 23 Videoband kopiëren, 23 24 CamCorder CamCorder opname en weergave, 24 26 In-beeld aanwijzingen 28 Beolink 1000 afstandsbediening Bediening BeoCord V 8000 met de Beolink 1000, 28 30 Overzicht in-eeld menu’s INHOUD DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 4 In deze afbeelding wordt aangegeven hoe de informatie in deze Handleiding is gerubriceerd. Sectie a geeft stap-voor-stap instructie voor desbetreffende functie. Sectie a omvat: • De toetsen die u moet indrukken om de functie uit te voeren. De aangegeven toetsen komen overeen met die op de Beo4 afstandsbediening. • Extra aanwijzingen met belangrijke informatie. Lees deze vooral om de functie goed te kunnen uitvoeren. Sectie b geeft uitleg. Sectie b omvat: • De relevante in-beeld menu’s die u oproept bij het uitvoeren van de stap-voor-stap instructies. • De tekst geeft u extra informatie over desbetreffende functie en geeft voorbeelden van het nut van de behandelde functie. GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING Tune in your TV stations SETUP TV TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK AV SOCKET TV SETUP AUTO TUNING PROGRAM LIST UPDATE TUNING MANUAL TUNING TV AUTO TUNING FREQUENCY ACTIVATE 210 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volupat. Ut wisi enim ad dignissum qui blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ... Ut wisi enim ad dignissum qui. Blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te ... Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam feu-gait nulla facilisi... Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option. Congue nihil imper-diet doming. Wid sit quod mazim place-rat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt... Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing. Tune in your ... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volupat. Ut wisi enim ad dignissum qui blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ... Ut wisi enim ad dignissum qui. Blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te ... Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam feu-gait nulla facilisi... Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option. Congue nihil imper-diet doming. Wid sit quod mazim place-rat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt... Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing. SETUP SAT TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK AV SOCKET SAT SETUP AUTO TUNING PROGRAM LIST UPDATE TUNING MANUAL TUNING SAT AUTO TUNING FREQUENCY ACTIVATE 11.374 TUNING a a b b DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 5 De Beo4 is de sleutel tot alle functies in uw BeoCord V 8000 videorecorder: • De dagelijks gebruikte functies worden bediend door één enkele toets in te drukken, of door een paar toetsen in een logische volgorde in te drukken. • Gecompliceerdere functies worden eveneens bestuurd via de Beo4, maar worden begeleid door menu’s van de BeoCord. De Beo4 afstandsbediening integreert de bediening van uw Bang & Olufsen producten Afstandsbediening met de Beo4 BEDIENING VAN DE BEOCORD V 8000 TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO De gewone weergavefuncties van de BeoCord V 8000 kunnen ook worden bediend via het eigen bedieningspaneel van de BeoCord V 8000. Zie volgende pagina. De Beo4 afstandsbediening communiceert met de BeoCord V 8000 via uw Bang & Olufsen BeoVision TV. Standby wordt aangegeven met een klein rood lichtje in de display op de voorzijde van de BeoCord V 8000, zodra deze op het lichtnet wordt aangesloten. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 6 > Bediening van de BeoCord V 8000 Bediening direct op de BeoCord V 8000 Met de vijf toetsen op de voorzijde van de BeoCord V 8000 kunt u een aantal functies van de BeoCord V 8000 bedienen… Opmerking: De Beo4 afstandsbediening is noodzakelijk voor de complete bediening van de BeoCord V 8000. Eventueel is dit ook mogelijk met de Beolink 1000 afstandsbediening; zie pagina 28-29 voor nadere informatie. Laden van een band De band wordt naar binnen geschoven in de opening juist boven de bedieningstoetsen op de voorzijde. Laad een cassette met de kleine pijl op de cassette naar boven en wijzend naar het cassettevak. Schuif de cassette naar binnen tot u voelt dat het mechaniek de band aanneemt en naar binnen trekt. Display… TIMER… geeft aan dat een timer-opname geprogrammeerd is in de V 8000. Wanneer een timer-opname niet kan worden uitgevoerd knippert deze indicatie. RECORD… geeft aan dat een opname loopt. Wanneer de V 8000 op opname/pauze staat knippert deze indicatie. PDC… Geeft aan dat de PDC (Program Delivery Control) functie geactiveerd is. Kan verschijnen in combinatie met een timer-opname die via teletekst is ingesteld. VPS… Geeft aan dat de VPS (Video Programming System) functie geactiveerd is. Kan verschijnen in combinatie met een timer-opname die via teletekst is ingesteld. ● (Standby Indicatie)… De rode standby indicatie verschijnt in de display wanneer de BeoCord V 8000 in standby staat. 2.35… geeft de tellerpositie aan van de band: de verstreken tijd of de resterende tijd. Zie pagina 14-15 voor nadere informatie. Tijdens normale weergave, spoelen en opname geeft de teller de juiste positie van de band aan. Ook het juiste nummer kan worden aangegeven. Verder werkt de dispay van de BeoCord V 8000 als een status display en biedt informatie omtrent de op dat moment geactiveerde functie. TIMER RECORD PDC VPS EJECT PLAY EJECT Werpt de geladen cassette in de BeoCord V 8000 uit. ss Druk op ss om de band terug te spoelen. PLAY Schakelt de BeoCord V 8000 in en start de weergave van de band die u heeft geladen. tt Druk op tt om een videoband door te spoelen. ● Kort indrukken om opname of weergave te stoppen. Langer dan 3 seconden vasthouden om de BeoCord V 8000 in standby te zetten. EJECT Werpt de geladen cassette in de BeoCord V 8000 uit. ss Druk op ss om de band terug te spoelen. PLAY Schakelt de BeoCord V 8000 in en start de weergave van de band die u heeft geladen. tt DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL Indrukken om de videorecorder in te schakelen Indrukken om het hoofdmenu voor V.Tape op te roepen Het hoofdmenu voor V.Tape verschijnt… Indrukken om het V.Tape menu te kiezen Indrukken om het menu op te roepen Het V 8000 hoofdmenu verschijnt… Indrukken om het gewenste item te kiezen Indrukken om het menu te kiezen Het gevraagde menu verschijnt… Invulmenu’s… Indrukken om in het menu van item tot item te gaan Indrukken om de beschikbare opties voor een item op te roepen Indrukken om informatie in te toetsen Toets de gevraagde informatie in, dan… Indrukken om op te slaan Indrukken om het menu te verlaten zonder op te slaan Indrukken om de menu’s te verlaten Druk b.v. op TV 7 Gebruik in-beeld menu’s De bediening van de meer gecompliceerde functies van de BeoCord V 8000 wordt begeleid door in-beeld menu’s. Om het hoofdmenu van de V 8000 op te roepen roept u eerst het hoofdmenu voor V.TAPE op via uw MX TV*. Vervolgens kunt u het V 8000 hoofdmenu oproepen. De items in het hoofdmenu van de V 8000 geven toegang tot andere speciale menu’s. Sommige van deze menu’s zijn menu’s waarin informatie moet worden ingevuld. In dergelijke invulmenu’s kunt u de cursor van item naar item verplaatsen. Voor elk item kan informatie worden ingevuld, òf u kunt door de mogelijke opties voor dat item schakelen. *Opmerking: Een hoofd V.TAPE menu is niet beschikbaar op alle MX TV’s of op andere TV’s die u in combinatie met de V 8000 kunt gebruiken. In dat geval drukt u op V.TAPE en dan op MENU om het hoofdmenu van de V 8000 op te roepen. STOP tt ss 0 9 MENU GO V TAPE Menu • Timer recording • Sound • Picture • V.Tape menu MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF Het hoofdmenu V.Tape Een invul-menu – het menu voor het gelijkzetten van de klok Elk item in het hoofdmenu van de V 8000 staat voor een bepaalde menufunctie: TIMER RECORD… Programmeren van Timeropname (zie pagina 16-18). SETUP… Voor het instellen van opties voor de BeoCord V 8000, corrigeren van het beeld, opnamen markeren, fijnafstemmen, gelijkzetten van de klok, of afstemmen van de link frequentie. CAMCORDER… Schakelt het signaal van de CamCorder in die op de AUX ingang van de V 8000 is aangesloten. Zie pagina 24. Raadpleeg de Opstel-aanwijzingen voor nadere informatie omtrent het aansluiten van extra apparatuur. dan dan GO GO dan dan of dan of of tot EXIT TV of of of DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 8 Indrukken om de videorecorder te starten – weergave start direct Om het geluid harder te zetten Om het geluid zachter te zetten Druk in het midden om de TV-luidsprekers uit te schakelen – nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen Indrukken om naar het volgende nummer te gaan Indrukken om naar het begin van het huidige nummer te gaan – tweemaal indrukken om naar het voorafgaande nummer te gaan Toets een specifieke positie in en speel de band af vanaf die positie (verstreken tijd of resterende tijd), b.v. 2:15 Indrukken om vooruit te zoeken Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen Indrukken om achteruit te zoeken Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen Indrukken om vertraagd af te spelen Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen Indrukken om vertraagd achteruit af te spelen Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen Lees verder op de volgende pagina… Gebruik de Beo4 afstandsbediening om de BeoCord V 8000 te bedienen. Terwijl de band wordt afgespeeld kunt u het volume van de TV-luidsprekers regelen of het geluid uitschakelen. U kunt door de nummers (opnamen) op de band stappen, of een exacte tellerpositie intoetsen. Op de volgende pagina vindt u nadere informatie over nummers en tellerposities zoeken. Verder kunt u voor- en achteruit zoeken op de band, vertraagd afspelen, of heen- en terugspoelen. Tenzij u anders aangeeft wordt de videoband tot het einde afgespeeld. De band wordt dan naar het begin teruggespoeld en de BeoCord V 8000 stopt automatisch. Om de BeoCord V 8000 geheel uit te schakelen drukt u op de standby toets ●. Opmerking: Wanneer de videorecorder stopt en 8 minuten lang geen nieuwe opdracht krijgt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Videoweergave DAGELIJKS GEBRUIKTE FUNCTIES TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO V TAPE of of of 2 1 5 of · : DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 9 Belangrijk bij Nummer zoeken… Om door de nummers op een band te kunnen stappen, is het noodzakelijk dat de band werd opgenomen met ingeschakelde markeerfunctie. Zie Instellen opties van de V 8000 op pagina 14-15 voor nadere instructie. Is de markeerfunctie ingeschakeld, dan wordt het begin van elke opname automatisch gemarkeerd. Desgewenst kunt u deze markeringen wissen en uw eigen markeringen aanbrengen op de opnamen. Zie pagina 22 voor nadere informatie. Opmerking: Wanneer u NTSC banden afspeelt en op STOP drukt, stopt de BeoCord V 8000 geheel, er is dus geen pauze of stilstaand beeld. Het is evenmin mogelijk een NTSC band vertraagd weer te geven – op de rode en blauwe toets van de Beo4 drukken geeft geen reactie. De tellerpositie wordt niet in de display aangegeven bij het afspelen van NTSC banden. Belangrijk over de tellerpositie… De tellerposities kunnen op twee verschillende indicaties worden ingesteld: verstreken tijd of resterende tijd. Kies de door u geprefereerde instelling via het V 8000 setup menu en geef, zonodig, de bandlengte aan. In de meeste gevallen registreert de V 8000 de bandlengte echter automatisch. Heeft de BeoCord V 8000 eenmaal de juiste lengte van de band geregistreerd, dan corrigeert de teller zichzelf direct op de nieuwe positie die door de lengte van de band wordt bepaald – de verstreken tijd is de standaard instelling. Zie Instellen opties van de V 8000 op pagina 14-15 voor nadere instructie. Indrukken om door te spoelen Indrukken om terug te spoelen Indrukken om de band te stoppen met een stilstaand beeld Druk op STOP om de band geheel te stoppen Indrukken om de weergave te vervolgen Indrukken om op standby over te gaan of tt ss STOP STOP dan GO • DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het V 8000 menu op. Zie pagina 7 voor nadere informatie omtrent het oproepen van in-beeld menu’s… Indrukken om SETUP te kiezen Indrukken om het setup menu op te roepen Het SETUP menu verschijnt… Indrukken tot TUNING is gekozen Indrukken om het afstemmenu op te roepen Het TUNING menu verschijnt… Indrukken om FINE te kiezen Indrukken om een zender fijn af te stemmen Zonodig… Indrukken om naar andere items in het menu te gaan Toets een specifiek nummer in, b.v. het paginanummer van teletekst ondertiteling Indrukken om de opties voor een item op te roepen Indrukken om de fijnafstemming en de overige instellingen voor de zender op te slaan Indrukken om de menu’s te verlaten 10 Fijnafstemmen van zenders De TV-zenders die in uw BeoVision MX TV zijn afgestemd en opgeslagen worden automatisch op uw BeoCord V 8000 overgedragen. Doordat zowel de BeoCord V 8000 als de TV een eigen tuner hebben, kunnen kleine verschillen in beeld en geluid van beiden optreden. Het kan daardoor nodig zijn een zender fijn af te stemmen. Verder kunt u teletekst ondertitels aan een zender toewijzen, plus de aanwezigheid van een decoder die op de V 8000 is aangesloten. Op de volgende pagina worden deze items in het menu in detail behandeld… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER FIJNAFSTEMMEN VAN ZENDERS Het V 8000 hoofdmenu Het setup menu SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK dan dan GO dan dan dan dan dan dan GO of tt ss of tt ss of of 0 9 tot GO EXIT Het menu voor afstemmen van zenders TUNING PROGRAM FINE SUBTITLES LOCAL DECODER 10 0 333 OFF SOUND STEREO DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 11 Inhoud van het TUNING menu… PROGRAM Geeft het programmanummer van de zender aan. FINE (fijnafstmming) Geeft de fijnafstemming aan – U kunt fijnafstemmen over een bereik van +8 – -8. ONDERTITELS Geeft de teletekst ondertitel pagina aan. Toets het nummer van de teletekstpagina waarop de ondertitels staan in voor het opnemen van een bepaalde zender. De pagina’s 100-899 zijn beschikbaar. Opmerking: Wilt u niet langer ondertitels op een zender vastleggen, toets dan een andere teletekstpagina in, die geen ondertitels bevat. LOCAL DECODER Sluit een decoder op de V 8000 aan voor de ontvangst van gecodeerde (‘gescrambelde’) zenders. Zet LOCAL DECODER op ON om deze automatisch op een bepaalde zender in te schakelen. Opmerking: Ook al is een decoder op uw MX TV aangesloten voor de ontvangst van gecodeerde TV-zenders, dan kan zonodig ook een soortgelijke decoder op de V 8000 worden aangesloten. (SYSTEM) Dit item is alleen beschikbaar op een multistandard systeem. Het kan nodig zijn het zendsysteem zelf te kiezen. SOUND Geeft het type geluid aan dat u op een specifiek programmanummer heeft opgeslagen. STEREO… Geeft aan dat voor dat programmanummer stereo wordt gekozen, dan wel het optimale type geluid dat op het moment beschikbaar is. MONO… Geeft aan dat altijd mono geluid zal worden gekozen. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL GELIJKZETTEN VAN DE KLOK 12 Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het V 8000 hoofdmenu op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu’s… Indrukken om SETUP te kiezen Indrukken om het setup menu op te roepen Het SETUP menu verschijnt… Indrukken tot CLOCK is gekozen Indrukken om het menu voor gelijkzetten van de klok op te roepen Het CLOCK menu verschijnt… Gebruik de cijfertoetsen om de juiste tijd, datum in te toetsen Indrukken om naar andere items in het menu te gaan Gebruik de cijfertoetsen om de informatie in te toetsen… Indrukken om andere opties voor het item op te roepen Indrukken om de klok op te slaan Indrukken om het menu te verlaten Gelijkzetten van de klok De BeoCord V 8000 heeft een ingebouwde 24-uurs klok die op datum, tijd en jaar gezet moet worden. Om de ingebouwde klok in te stellen roept u eerst het menu voor het gelijkzetten op. Opmerking: Zodra u een datum intoetst wordt de juiste dag automatisch gekozen. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Het hoofdmenu van de V 8000 Het setup menu Het menu voor het gelijkzetten van de klok SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF dan dan GO dan dan dan dan GO of tt ss of of 0 9 tot dan dan GO EXIT Inhoud van het CLOCK menu… TIME Geeft de tijd aan DATE Geeft de datum aan MONTH Geeft de maand aan YEAR Geeft het jaar aan TEXT Geeft de synchronisatie aan van klok en teletekst. Kies hier de teletekst zender waarmee u de klok gelijk wilt laten lopen, door het kiezen van het betreffende programmanummer. Zet TEXT op OFF als u de klok niet wilt synchroniseren. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 13 In het CLOCK menu geeft de BeoCord V 8000 aan: MON… voor Maandag TUE… voor Dinsdag WED… voor Woensdag THU… voor Donderdag FRI… voor Vrijdag SAT… voor Zaterdag SUN… voor Zondag JANUARY… voor Januari FEBRUARY… voor Februari MARCH… voor Maart APRIL… voor April MAY… voor Mei JUNE… voor Juni JULY… voor Juli AUGUST… voor Augustus SEPTEMBER… voor September OCTOBER… voor Oktober NOVEMBER… voor November DECEMBER… voor December DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL INSTELLEN OPTIES VAN DE V 8000 14 Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu’s… Indrukken om SETUP te kiezen Indrukken om het setup menu op te roepen Het SETUP menu verschijnt Indrukken om naar OPTIONS te gaan Indrukken om het menu voor het instellen van de opties op te roepen Het menu OPTIONS verschijnt… Indrukken om van item naar item te gaan Indrukken om andere opties voor een item op te roepen Indrukken om informatie in te toetsen Vul de gevraagde informatie in… Indrukken om de informatie op te slaan Indrukken om de menu’s te verlaten Instellen opties van de V 8000 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van de BeoCord V 8000, dienen de opties in het opties menu van de V 8000 te worden ingesteld. Om bijvoorbeeld door de genummerde opnamen op een videoband te kunnen stappen, of naar een tellerpositie te kunnen zoeken, dient de BeoCord V 8000 op een bepaalde manier te zijn ingesteld. Op de volgende pagina worden de menu items in detail beschreven… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Het hoofdmenu Het setup menu Het menu voor het instellen van opties van de V 8000 SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY OFF AUTO dan dan GO dan of dan GO of tt ss of dan 0 9 tot dan GO EXIT DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 15 Inhoud van het OPTIONS menu… COUNTER De videorecorder registreert de positie van de band tijdens opname en weergave. Deze informatie wordt uitgelezen in het TV-beeld en op de display van de videorecorder; beschikbaar zijn verstreken tijd en resterende tijd: TIME USED… Geeft aan hoe lang (uren en minuten) de band heeft gespeeld. TIME LEFT… Geeft aan hoeveel tijd (uren en minuten) nog op de band over is. De BeoCord V 8000 registreert automatisch de lengte van de band die u gebruikt. De juiste lengte verschijnt nadat de band voor korte tijd heeft gelopen. U kunt echter de juiste lengte ook zelf intoetsen. Gebruikt u niet-standaard bandlengten, en u wilt de TIME USED of TIME LEFT tijdaanwijzing gebruiken, dan is het noodzakelijk dat u de juiste lengte intoetst om een correcte indicatie te krijgen. TAPE Bij de meeste banden wordt de lengte automatisch gemeten en aangegeven naast dit item in het menu. Zonodig kunt u een lengte van 30 tot 300 minuten zelf intoetsen. SPEED Opnamen kunnen met de BeoCord V 8000 op twee verschillende snelheden worden gemaakt: STD PLAY… Standaard of normale snelheid, maximaal 3 uur op een E-180 cassette. Kies deze snelheid voor optimale beeldkwaliteit. LONG PLAY… Langspeel of halve snelheid, maximaal 6 uur op een E-180 cassette. De BeoCord V 8000 kiest deze snelheid automatisch bij opnamen van uitsluitend audio. Bij weergave kiest de recorder automatisch de snelheid waarmee de opname werd gemaakt. PDC/VPS Met de BeoCord V 8000 kunt u gebruik maken van PDC (Program Delivery Control) en VPS (Video Programming System) signalen, die sommige zenders meezenden met hun programma’s. U kunt deze functie gebruiken bij het maken van timer-opnamen via teletekst. De PDC/VPS functie zorgt ervoor dat programma’s die van dergelijke signalen vergezeld gaan in hun geheel worden opgenomen – óók wanneer het programma uitloopt of later begint. Wanneer deze functie actief is wordt dat in de display van de V 8000 aangegeven; PDC of VPS. Deze functie kan op ON of OFF worden gezet (aan of uit): ON… Wanneer PDC/VPS op ON staat en PDC/VPS signalen of tijden door de zender worden aangeboden, dient u de exacte starttijd van elk programma dat u wilt opnemen te programmeren om e.e.a. goed te laten functioneren. Wilt u twee opeenvolgende programma’s opnemen, dan dient u twee afzonderlijke Timer-instellingen te maken. Wilt u geen gebruik maken van PDC/VPS, druk dan op V.TAPE en vervolgens op STOP om de opname te laten vervallen. OFF… Wanneer PDC/VPS op OFF staat, begint en eindigt de opname overeenkomstig de door u ingetoetste start- en stoptijden. MARKER De markeringsfunctie zorgt ervoor dat de BeoCord V 8000 bij het begin van elke nieuwe opname een markering op de band zet. Het aantal markeringen is het aantal nummers/ opnamen dat op een band staat. MARKER kan op AUTO of OFF worden gezet. AUTO… Bij het begin van elke opname wordt automatisch een markering op de band gezet. OFF… Er worden geen markeringen op de band gezet en u kunt daardoor niet naar de nummers/opnamen op de band zoeken. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL Indrukken om de videorecorder in te schakelen Indrukken om het hoofdmenu V.Tape op te roepen Indrukken om het Timer opname menu op te roepen Het TIMER RECORD menu verschijnt… Indrukken om in het menu van item naar item te gaan Indrukken om de opties voor het item op te roepen Toets het programmanummer, de start- en stoptijden en de datum met de cijfertoetsen in Om de Timer-instelling op te slaan… Indrukken om op te slaan U kunt op elk moment op STOP drukken om het menu te verlaten zonder de ingetoetste informatie op te slaan De opgeslagen Timer-instelling verschijnt nu in de RECORD LIST… Om een wekelijkse timeropname in te stellen… Kies een bron, programmanummer, de start- en stoptijden… Indrukken tot DATE oplicht Indrukken om van DATE naar DAYS te gaan Indrukken om de dagen te kiezen Ga verder op de volgende pagina… 16 OPNAME U kunt uw BeoCord V 8000 van elke bron of programma laten opnemen, op elk gewenst tijdstip. De opname wordt automatisch gestart en gestopt. U kunt een timer opname maken die eenmalig is (DATE), of op bepaalde dagen van de week plaatsvindt (DAYS). Met dit laatste kunt u een programma opnemen dat dagelijks of op bepaalde dagen van elke week op dezelfde tijd wordt uitgezonden. Uw opgeslagen Timer-opnamen vindt u in de RECORD LIST (Timer-overzicht), in hetzelfde menu. Wissen of aanpassen Timer-instellingen… Via de RECORD LIST kunt u de Timerinstellingen wissen of aanpassen. Wilt u later een Timer-instelling wissen, roep dan het Timer recording menu op, en wis de bedoelde opname. Let op: Wanneer de timer-instellingen elkaar overlappen, dan wordt dit aangegeven met RECORD LIST – OVERLAP bovenaan het overzicht. Uitroeptekens geven aan welke Timers overlappen. Menu • Timer recording • Sound • Picture • V.Tape menu TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST . . . . . . . . . . . . . . . WED 1 MAR >> : CLEAR 18:30–19:30 of GO GO of tt ss of dan dan dan dan 0 9 tot V TAPE MENU dan dan 0 tt Timer opname Het V.Tape hoofdmenu Het menu voor het programmeren van timeropnamen Het timeropname menu. Een timeropname wordt opgeslagen voor TV-programma 1, start om half zeven ‘s avonds, op Woensdag 1 maart. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL (van voorgaande pagina) Indrukken om van dag naar dag te gaan – en de dagen in de timerinstelling op te nemen Indrukken om een dag te programmeren of weg te laten Heeft u de gewenste dagen geselecteerd… Indrukken om de selectie te verlaten Indrukken om de wekelijkse timer op te slaan Aanpassen van een Timer-instelling… Indrukken tot de Timer die u wilt aanpassen in de RECORD LIST gemarkeerd is Indrukken om de gekozen instelling aan te passen Gebruik nu ▼ of ▲ om van item naar item te gaan en gebruik de cijfertoetsen of tt en ss om de gegevens aan te passen… Indrukken om de gewijzigde instelling op te slaan Wissen van een Timer-instelling… Indrukken tot de Timer-instelling die u wilt wissen is gemarkeerd in de RECORD LIST Indrukken om de Timer-instelling te wissen Indrukken om het menu te verlaten 17 U heeft een wekelijkse Timer-opname gekozen. Druk nu op tt om de dagen te kiezen waarop u de opname wilt laten uitvoeren. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST TV 1 6:37 7:37 MTWTFSS MON 6:30– 7:30 WED 1 MAR >> : SELECT dan GO GO of tt dan tt tt ss of dan dan GO dan GO dan Inhoud van het TIMER RECORD menu… SOURCE Geeft aan van welke bron u opneemt. De volgende opties zijn beschikbaar: TV… Kiezen om van een TV-programma op te nemen. Daar een TV-programma wordt opgenomen van de tuner van de recorder zelf, kunt u tijdens opname naar een ander programma kijken. Opmerking: Wanneer de zender waarvan u wilt opnemen niet beschikbaar is in de videorecorder, zal de V 8000 direct van de TV opnemen en zult u tijdens opname niet naar een andere zender kunnen kijken. SAT… Kiezen om van een satellietzender op te nemen. Alleen beschikbaar wanneer uw systeem is uitgerust met een ingebouwde satelliet-moduul. RADIO… Kiezen om van Radio programma’s op te nemen (alleen audio). Alleen beschikbaar wanneer uw systeem verbonden is met een geschikt Bang & Olufsen Audiosysteem. PROGRAM Geeft het programmanummer aan waarvan u wilt opnemen. Let er op dat u een geprogrammeerd programmanummer intoetst. START en STOP Geeft de geprogrammeerde start- en stoptijden voor de opname aan. DATE/DAYS Geeft de datum (date) van opname aan, dan wel de dagen (days) waarop de opname(n) wordt uitgevoerd. In het TIMER RECORD menu, noteert de BeoCord V 8000… M en MON… voor Maandag T en TUE… voor Dinsdag W en WED… voor Woensdag T en THU… voor Donderdag F en FRI... voor Vrijdag S en SAT… voor Zaterdag S en SUN… voor Zondag en… JAN… voor Januari FEB… voor Februari MAR… voor Maart APR… voor April MAY… voor Mei JUN… voor Juni JUL… voor Juli AUG… voor Augustus SEP… voor September OCT… voor Oktober NOV… voor November DEC… voor December > Zie de volgende pagina’s voor nadere informatie over Timer-opname… EXIT DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 18 > Opname Indrukken om teletekst te activeren Roep het programma-overzicht TV (of SAT) op, dan … Indrukken om timeropname via teletekst te activeren De statusregel en de cursor verschijnen op de teletekstpagina… Indrukken om de cursor te verplaatsen naar het programma dat u wilt opnemen Indrukken om de cursor over de instellingen te verplaatsen Heeft u de starttijd gevonden, Indrukken om te accepteren Indrukken om de cursor te verplaatsen naar de tijd waarop de opname moet stoppen (starttijd van het volgende programma) Controleer of de juiste gegevens zijn ingevoerd… Zo niet, druk dan op ss of tt om over de statusregel te gaan en gebruik ▲ of ▼ om te wijzigen… Indrukken om te accepteren Druk op GO om naar Store te gaan Indrukken om de Timer instelling op te slaan U kunt op elk moment de functie verlaten zonder iets op te slaan door op STOP te drukken. Timer opnamen via teletekst Belangrijk bij timeropnamen…. • De Timerindicatie TIMER verschijnt in de display van de BeoCord V 8000 wanneer één of meer timeropnamen op uitvoering wachten. Is de BeoCord V 8000 niet in staat de Timeropname uit te voeren, dan knippert de indicatie TIMER… • Is de band die u heeft ingelegd beveiligd tegen opnemen, dan wordt deze automatisch uitgeworpen zodra u de opname start, of de timerinstelling probeert op te slaan. • Om een lopende geprogrammeerde opname af te breken kunt u: – achtereenvolgens op V TAPE en op STOP drukken op de Beo4 of – op standby drukken op het bedieningspaneel van de BeoCord V 8000. • Wordt een timeropname niet correct uitgevoerd, controleer dan of de klok van de V 8000 wel gelijk loopt. Zie pagina 12 voor nadere informatie.. Behalve via het in-beeld TIMER RECORD menu van de BeoCord V 8000 kunt u ook een timerinstelling maken via teletekst. U doet dat via de programma-overzichten op teletekst. Wanneer u gebruik wilt maken van deze teletekst opnamefunctie, kunt u via twee statusregels bovenaan de pagina de ingevoerde data voor de timeropname controleren en aanpassen. Programmeert u via teletekst dan kunt u gebruik maken van de PDC/VPS functie van de BeoCord V 8000. Zie pagina 14-15 in deze handleiding voor nadere informatie over de PDS/VPS functie. Opmerking: Alle timerinstellingen die u maakt via teletekst worden opgenomen in het timeroverzicht. Deze index is toegankelijk via het V.Tape menu. Druk op V TAPE en dan op MENU op de Beo4 om het menu op te roepen. Kies het item Timer recording om de Timer index op te roepen. dan GO of dan tt of GO TEXT MENU dan GO dan GO DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL Om het lopende programma op te nemen… Indrukken ter voorbereiding op opname Indrukken om de opname te starten Om een TV-programma op te nemen terwijl u naar een ander TV-programma kijkt… Indrukken om de TV in te schakelen op het programma dat u wilt opnemen Indrukken ter voorbereiding op opname Inschakelen naar de videorecorder Om op te nemen van een programmanummer anders dan de zender die nu in beeld is… Indrukken om een ander programma te kiezen Indrukken om de opname te starten Nu kunt u een TV of SAT programma kiezen om naar te kijken… Indrukken om uw opname te bekijken Indrukken om de opname te pauzeren Indrukken om de opname af te breken Indrukken om de opname te vervolgen 19 Directe opname Wanneer u het programma waar u naar kijkt direct wilt opnemen – hoeft u niets anders te doen dan de opname te starten. Maakt u een directe opname van een TV-programma, dan kunt u niet naar een andere zender kijken. Wel kunt u de V 8000 op standby schakelen, of naar een andere bron kijken, b.v. Satelliet (SAT). Wilt u de opname bekijken of stoppen, keer dan eerst terug naar de opname door op V TAPE te drukken. Wanneer u een TV-programma wilt opnemen en tijdens de opname naar een ander programma wilt kijken, dan dient u op te nemen van de tuner in de videorecorder.* *Opmerking: Neemt u een satellietprogramma op, dan kunt u niet naar een ander satellietprogramma kijken, daar de videorecorder alleen TV-zenders in de eigen tuner kan opslaan. Wel kunt u omschakelen naar TV en een TVprogramma bekijken. Opmerking over tweetalen programma’s… Bij het opnemen van een tweetalen programma hoort u beide talen tegelijkertijd. Bij weergave van de band kunt u de gewenste taal kiezen. Nadere informatie omtrent het kiezen van de gewenste taal onder ‘Kiezen van het geluidsspoor’ op pagina 21. RECORD RECORD TV dan RECORD dan RECORD dan V TAPE dan dan 0 9 tot V TAPE STOP dan STOP RECORD of dan DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 20 SPECIALE VIDEOFUNCTIES Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepen van in-beeld menu’s… Indrukken om SETUP te kiezen Indrukken om het setup menu op te roepen Het SETUP menu verschijnt, ADJUST is al gemarkeerd… Indrukken om het menu voor het corrigeren van het videobeeld Het ADJUST menu verschijnt… Indrukken om het item dat u wilt corrigeren te kiezen Indrukken om het menu op te roepen voor het gekozen item Indrukken om naar wens te corrigeren Indrukken om de menu’s te laten verdwijnen Corrigeren van het videobeeld Belangrijk… De tracking wordt automatisch gecorrigeerd wanneer een andere band wordt ingelegd. U kunt echter ook op elk gewenst moment tijdens weergave de tracking laten corrigeren. Zie onder ‘Tracking corrigeren met de Beo4’ op de volgende pagina. Strepen in het beeld en ruis in het geluid wijzen op een niet correcte tracking (spoorvolging) van de videoband. Dit komt voor bij voorbespeelde banden, of banden die op een andere videorecorder zijn opgenomen. Correcties van het videobeeld kunnen op elk moment tijdens weergave worden uitgevoerd, of terwijl de band vertraagd wordt weergegeven. Jitter (verticale trillingen) in een stilstaand beeld kunnen alleen gecorrigeerd worden met een stilstaand beeld op het scherm. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Het hoofdmenu van de V 8000 Het setup menu Het menu voor het corrigeren van het videobeeld: TRACKING… corrigeren over een bereik van -18 tot +18 terwijl de band loopt. JITTER… corrigeren over een bereik van -18 tot +18. Kan alleen worden gecorrigeerd wanneer de videorecorder in pauze staat met een stilstaand beeld. SHARPNESS… corrigeren over een bereik van -3 tot +3 terwijl de band in weergave, vertraagd en zoeken staat. SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS dan dan GO dan dan dan GO dan GO of tt ss of EXIT DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 21 Kiezen van het geluidsspoor De gekozen geluidsfunctie wordt aangegeven in de display van de BeoCord V 8000, de volgende functies kunnen beschikbaar zijn: STEREO HiFi geluidsspoor MONO Lineair randspoor MONO-1 Linker geluidskanaal (taal 1) MONO-2 Rechter geluidskanaal (taal 2) Opnamen worden altijd gemaakt met zowel de HiFi als het lineaire randspoor. Bij weergave kiest de recorder automatisch het HiFi spoor, tenzij u anders aangeeft. U kunt schakelen tussen de verschillende geluidssporen op de band. Bij weergave van een opname van een tweetalen opname, kunt u één van beide talen kiezen. Tracking corrigeren met de Beo4… Druk herhaaldelijk op LIST om TRACKNG* in de display van de Beo4 op te roepen. Druk vervolgens op GO om de tracking automatisch te corrigeren, of druk op tt of ss om zelf te corrigeren. Het speciale TRACKING menu verschijnt daarbij in beeld. *Opmerking: Om TRACKNG in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4, de paragraaf Aanpassen van de Beo4”, voor nadere instructie. Opmerking: Bij het afspelen van een ‘versleten’ HiFi band, kan het geluid minder goed zijn en is het verstandig naar mono om te schakelen om de kwaliteit te verbeteren. Ook kunt u proberen met de tracking-correctie de geluidskwaliteit te verbeteren (zie voorgaande pagina). Terwijl de band loopt… Druk op LIST tot SOUND* wordt angegeven Herhaaldelijk indrukken om te schakelen tussen de verschillende geluidssporen op de band *Opmerking: Om SOUND in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het functieoverzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4, de paragraaf ”Aanpassen van de Beo4”, voor nadere instructie. dan GO LIST DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL Laad de juiste band, schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie omtrent het oproepen van menu’s… Indrukken om SETUP te kiezen Indrukken om het setup menu op te roepen Het SETUP menu verschijnt… Indrukken om MARKER te kiezen Indrukken om het menu voor het aanbrengen van markeringen op te roepen Het menu voor markeren verschijnt… De display van de V 8000 geeft de markeringen die op de band staan aan… Indrukken om een markering die in de display wordt aangegeven te wissen CLEARING MARKER verschijnt in beeld – Het nummer in de display van de V 8000 wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd… Indrukken om een nieuwe markering aan te brengen SETTING MARKER verschijnt in beeld – De V 8000 display wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd en laat het juiste nummer zien Indrukken om het menu te verlaten 22 > Speciale videofuncties Opnamen markeren U kunt uw eigen markeringen op de band aanbrengen en automatisch geregistreerde markeringen wissen. Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld een bepaalde scène, een incident, of het begin van een stuk muziek in een concert in een opname gemakkelijk wilt kunnen opzoeken. Stel de markeringen in terwijl de opname loopt. Na het instellen of wissen van de markeringen, geeft de display van de V 8000 de juiste nummers aan tijdens het afspelen van de band. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Het hoofdmenu van de V 8000 Het setup menu Het menu voor het instellen van nieuwe markeringen op de band SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 dan dan GO dan dan GO EXIT 1 0 DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 23 Audio opname U kunt ook uitsluitend audio opnemen op uw BeoCord V 8000 wanneer u in dezelfde kamer als de BeoVision TV en de BeoCord V 8000beschikt over een Bang & Olufsen audiosysteem.* In dat geval neemt de V 8000 op Long Play op, zodat u in totaal 8 uur kunt opnemen op een E240 band. Bij het afspelen van de band schakelt de V 8000 over naar de audiofunctie en u ziet een donker beeld. Eventueel kunt u de band ook via het Bang & Olufsen audiosysteem afspelen. * Opmerking: Heeft u een audio/video opzet met Bang & Olufsen audio en video systemen in verschillende kamers, dan kunt u audiobronnen op de BeoCord V 8000 opnemen. Druk dan op b.v. RADIO en vervolgens tweemaal op RECORD. Videoband kopiëren U kunt een tweede videorecorder op uw BeoVision TV aansluiten en banden direct van deze videorecorder op uw BeoCord V 8000 kopiëren. Deze tweede videorecorder dient aangesloten te worden op de AV2 ingang van uw BeoVision TV en geregistreerd als een tweede videorecorder in uw TV; zie de Handleiding van uw TV voor nadere informatie. Opmerking: Vanwege het auteursrecht is het kopiëren van bepaalde programma’s en banden niet toegestaan. Voorbespeelde banden zijn beveiligd, wat bij kopiëren een bijzonder slechte kwaliteit ten gevolge heeft. Druk op V.TAPE2* om het signaal van de tweede recorder door te schakelen naar de TV De beelden van de tweede videorecorder verschijnen in beeld… Indrukken om de V 8000 op opname voor te bereiden Indrukken om de opname te starten Druk nu b.v. op TV om naar een TV-programma te kijken LIST dan GO RECORD RECORD dan Controleer of de TV in standby staat… Druk op LIST tot AV* in de display verschijnt Druk op GO om de functie te activeren Indrukken om de audiobron waarvan u wilt opnemen te activeren, b.v. RADIO De TV staat nu in de audiofunctie Indrukken om het gewenste radioprogramma te kiezen, b.v. 3 Indrukken om de videorecorder in te schakelen Nogmaals indrukken om de opname te starten… * Opmerking: Om AV op de Beo4 te kunnen oproepen dient deze functie aan de Beo4 te worden toegevoegd; raadpleeg de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie. LIST GO RADIO 3 RECORD dan RECORD dan *Opmerking: Om V.TAPE2 in de display van de Beo4 te kunnen oproepen dient dit aan het functie-overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de Handleiding van de Beo4, de paragraaf ”Aanpassen van de Beo4”, voor nadere instructie. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 24 CAMCORDER CamCorder weergave en opname Om de CamCorder opnamen op TV te kunnen zien en op een band in de V 8000 te kunnen kopiëren, sluit u de CamCorder aan, u registreert deze via het hoofdmenu van de V 8000 en vervolgens start u de CamCorder*. Wilt u uw CamCorder opnamen op videoband monteren of kopiëren, dan verschijnt een aanwijzing in beeld van uw BeoVision TV met een tellerindicatie ter assistentie. Het werkelijke kopiëren werkt via de Beo4 afstandsbediening. Natuurlijk kunnen de normale weergavefuncties van de CamCorder op de gebruikelijke wijze worden bediend. Raadpleeg zonodig de Handleiding van uw CamCorder. Tijdens het kopiëren van de CamCorder opnamen op een band in de V 8000 kunt u omschakelen naar een TVprogramma of de TV uitschakelen. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER Het hoofdmenu van de V 8000 – met de mogelijkheid het signaal van de CamCorder direct over te dragen. Om naar uw CamCorder opnamen te kijken… Schakel de BeoCord V 8000 in en roep het hoofdmenu van de V 8000 op. Zie pagina 7 voor nadere informatie over het oproepenvan in-beeld menu’s… Indrukken tot CAMCORDER is gekozen Start uw CamCorder… De beelden van de CamCorder verschijnen automatisch… Om de beelden van de CamCorder uit beeld te laten verdwijnen… Druk op een brontoets, b.v. TV, om de beelden te laten verdwijnen Om uw CamCorder beelden op videoband te kopiëren… Indrukken om de V 8000 voor opname voor te bereiden Indrukken om het kopiëren van de CamCorder beelden te starten Pauzeren of stoppen van de opname… Indrukken om de opname te pauzeren Indrukken om het kopiëren te hervatten Druk op een brontoets, b.v. TV, om de opname geheel af te breken dan dan GO dan TV RECORD RECORD STOP dan RECORD dan TV of DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 25 *Opmerking omtrent het aansluiten van een CamCorder of andere apparatuur op de V 8000… Wanneer u andere apparatuur dan een CamCorder aansluit, kies dan toch het item CAMCORDER in het hoofdmenu van de V 8000. Het signaal wordt doorgeschakeld en u kunt de aangesloten apparatuur gebruiken. Raadpleeg zonodig de Opstel-aanwijzingen voor informatie over het aansluiten van uw CamCorder of andere extra apparatuur. DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 26 IN-BEELD AANWIJZINGEN Zodra de BeoCord V 8000 begint met het uitvoeren van uw instructies verschijnt een kleine statusdisplay onderin uw TV-beeld. De statusdisplay geeft aan wat de videorecorder doet… De display vraagt u een band te laden voordat de weergave gestart kan worden. De videoband speelt – er is 2 uur en 15 minuten verstreken, dan wel er resteert nog 2 uur en 15 minuten op de band. U heeft een cijfertoets ingedrukt terwijl de band wordt afgespeeld en u kunt nu een tellerpositie intoetsen waar u naar toe wilt gaan. De videoband speelt – u heeft het mono lineaire randspoor gekozen. U heeft op de gele toets van de Beo4 gedrukt om vooruit op de band te zoeken. U heeft op de groene toets van de Beo4 gedrukt om achteruit op de band te zoeken. U heeft op de blauwe toets van de Beo4 gedrukt om vooruit vertraagd op de band te zoeken. U heeft op de rode toets van de Beo4 gedrukt om achteruit vertraagd op de band te zoeken. U heeft op tt gedrukt om snel vooruit te spoelen. U heeft op ss gedrukt om snel terug te spoelen. Opmerking: Nadere informatie over de verstreken/ resterende tijd vindt u op pagina 14-15. V. TAPE LOAD V. TAPE PLAY 2:15 V. TAPE PLAY –:–2 V. TAPE PLAY MONO V. TAPE CUE> 2: 15 V. TAPE 2: 15 CUE< V. TAPE 2:15 SLOW> V. TAPE 2: 15 SLOW< V. TAPE 2: 15 >> V. TAPE 2:15 << DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 27 Let op: De aanwijzingen blijven in het TV-beeld gedurende een paar seconden, zowel bij opname als bij weergave. Tijdens spoelen en zoeken blijft deze aanwijzing constant in beeld tot de uitvoering van de opdracht is voltooid. U heeft op STOP gedrukt om de videorecorder te stoppen met een stilstaand beeld. U heeft tweemaal op STOP gedrukt om de band geheel te stoppen. U heeft op ▲ gedrukt om naar het volgende nummer op de band te gaan – de V 8000 spoelt naar het nummer. U heeft herhaaldelijk op ▼ gedrukt om 3 nummers terug te gaan – de V 8000 spoelt terug. De videorecorder is ingesteld om van programma 15 van de eigen tuner op te nemen – de recorder staat in pauze. De videorecorder neemt op van een externe bron, b.v. van de BeoVision TV of de ingebouwde Satelliettuner. U speelt een band af met uw CamCorder als bron – u kunt de band monteren. U kopieert van CamCorder naar een band in de V 8000 – u kunt naar een andere bron overschakelen zonder daarmee de CamCorder opname te onderbreken. Hervat u het afspelen niet binnen 8 minuten, dan schakelt de BeoCord V 8000 automatisch naar standby. V. TAPE 2: 15 STILL V. TAPE 2: 15 STOP V. TAPE +1 >> V. TAPE << –3 V. TAPE PROGRAM REC. PAUSE 15 2:15 V. TAPE AV RECORDING 2:15 V. TAPE CAMCORDER PLAY 2:15 V. TAPE CAMCORDER RECORDING 2:15 DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL Om de videorecorder te starten Indrukken om het geluid harder te zetten Indrukken om het geluid zachter te zetten Indrukken om de TV-luidsprekers uit te schakelen – nogmaals indrukken om het geluid weer in te schakelen Indrukken om het volgende nummer af te spelen Indrukken om het huidige nummer opnieuw af te spelen – tweemaal ndrukken om het voorafgaande nummer af te spelen Toets een specifieke positie in en speel de band vanaf deze positie af (verstreken tijd of resterende tijd), b.v. 2:15 Indrukken om de band te pauzeren met een stilstaand beeld Druk nogmaals op STOP om de weergave te stoppen Indrukken om de weergave te starten/vervolgen Terwijl de band wordt afgespeeld... Indrukken om vooruit te zoeken op de band Nogmaals indrukken om sneller te zoeken Indrukken om achteruit te zoeken op de band Nogmaals indrukken om sneller te zoeken 28 Voordat u begint… Om uw BeoCord V 8000 met de Beolink 1000 te kunnen bedienen, dient de BeoCord V 8000 daarop ingesteld te worden. Raadpleeg uw Bang & Olufsen dealer voor nadere informatie. De gemarkeerde toetsen op de Beolink 1000 afstandsbediening hiernaast zijn de toetsen die u voor dagelijks gebruik van uw BeoCord V 8000 nodig heeft. Terwijl een band wordt afgespeeld kunt u het volume van de TV-luidsprekers regelen, of het geluid uitschakelen. Ook kunt u door de nummers op de band schakelen, of een exacte tellerpositie intoetsen. U kunt voor- of achteruit door de band gaan of vertraagd afspelen, terwijl de band loopt. Nadat de weergave gestopt is kunt u voor- of achteruit snelspoelen. De videorecorder speelt de band tot het einde van de band af, tenzij u anders aangeeft. De band wordt teruggespoeld naar het begin en de BeoCord V 8000 stopt automatisch. Om de BeoCord V 8000 uit te schakelen drukt u op de standby toets. Gebruik Beolink 1000 BEOLINK 1000 AFSTANDSBEDIENING V. TAPE MUTE of of dan 2 1 5 STOP STOP PLAY 3 6 9 0 2 5 8 1 4 7 MUTE PICTURE STORE SOUND TEXT GO TO PLAY LARGE MIX A.TAPE PHONO LIGHT LINK RECORD SHIFT V.TAPE AV STOP RADIO CD TV SAT MENU of DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL 29 Bediening in-beeld menu’s via de Beolink 1000… Om de in-beeld menu’s van de BeoCord V 8000 te kunnen bedienen drukt u op MENU om het hoofdmenu voor V.Tape op te roepen. U bedient de menu’s als volgt: • Gebruik ▼ of ▲ om het menu of de functie die u wenst te kiezen • Druk dan op PLAY om het in beeld op te roepen Staat het menu eenmaal in beeld, dan… • Gebruik ▼ of ▲ om het gewenste item in het menu te kiezen • Gebruik dan de cijfertoetsen of >> of << om de beschikbare opties op te roepen voor de verschillende items • Druk op PLAY om de ingetoetste informatie op te slaan • Druk herhaaldelijk op STOP om de menu’s te verlaten. Indrukken om de band te pauzeren Indrukken om de band vertraagd af te spelen Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen Indrukken om de band vertraagd achteruit af te spelen Nogmaals indrukken om de snelheid te verhogen Indrukken om de band te stoppen Indrukken om de band door te spoelen Indrukken om de band terug te spoelen Indrukken om naar standby te gaan STOP STOP STOP dan dan of of • DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL OVERZICHT IN-BEELD MENU ’ S 30 LINK FREQUENCY 599 CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 24 SEPTEMBER 1995 OFF PROGRAM FINE SUBTITLES LOCAL DECODER 10 0 333 OFF SOUND STEREO 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 SHARPNESS +3 JITTER +18 TRACKING +18 ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY ON AUTO MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK Over het menusysteem… Deze illustratie geeft aan hoe het BeoCord V 8000 menusysteem in elkaar zit. Het hoofdmenu van de V 8000 geeft toegang tot de overige menu’s. Is het hoofdmenu opgeroepen (zie pagina 7 voor nadere informatie omtrent het oproepen van het menusysteem), dan kunt u: • Kies het gewenste item in het hoofdmenu met de toetsen ▼ of ▲. • Druk vervolgens op GO om het gewenste menu op te roepen. Kiest u het SETUP menu, dan wordt u gevraagd een menu item te kiezen om het gewenste menu te kunnen oproepen. • Wilt u teruggaan in het menusysteem, druk dan op STOP tot het gewenste menu weer verschijnt. • Om het menusysteem


Before you start… Two user’s guides are enclosed with your BeoCord V 8000. A User’s guide which should be used, if V 8000 is combined with a BeoVision MX TV, and a User’s guide which should be used, if V 8000 is combined with a BeoVision MS TV. Choose the appropriate guide for your system setup. The enclosed Setting-up guide applies to all setups. This User’s guide explains how to fine tune and preset your BeoCord V 8000 in a setup with an MS TV. It also explains how to operate the various sources and functions, using the Beo4 remote control. Complete operation of BeoCord V 8000 is also available via Beolink 1000. We recommend that you (or your Bang & Olufsen dealer) follow the instructions in the Setting-up guide when you set up your BeoCord V 8000. If you connect auxiliary equipment to your system, please refer to the Setting-up guide for instruction. Apart from explaining how to make the system ready for use, the Settingup guide also includes maintenance instructions. Note: If you combine your BeoCord V 8000 with the BeoVision 1 TV, please refer to the BeoVision 1 Reference book for information of how to use V 8000 on a daily basis with the Beo1 remote control, and how to connect V 8000 to BeoVision 1. You can combine BeoCord V 8000 with Bang & Olufsen TVs other than the ones mentioned here, but please refer to the Settingup guide for further information. ABOUT BEOCORD V 8000 3 4 Using this guide 5 Operating BeoCord V 8000 Beo4 remote operation, 5 BeoCord V 8000 close-up operation, 6 Using on-screen menus, 7 8 Daily operations Video playback, 8 10 Tuning and presetting Tuning in stations, 10 TV channel/frequency list, 12 Setting the clock, 13 Setting your options for V 8000, 14 16 Recording Timer recording, 16 Instant recording, 18 20 Special video functions Adjusting the video picture, 20 Selecting sound track, 21 Setting markers on your recordings, 22 23 CamCorder CamCorder playback and recording, 23 24 On-screen status displays 26 Beolink 1000 remote control Operating V 8000 with Beolink 1000, 26 28 Overview of on-screen menus CONTENTS 4 This illustration exemplifies the different types of information, presented in this guide. The section, marked a, gives you a step-by-step instruction of the operation in question. Section a includes: • The buttons you must press to complete the operation. The buttons displayed correspond to the buttons on the Beo4 remote control. • The captions which give you important information. The captions must be read in order to complete the operation successfully. The section, marked b, supports the button sequence. Section b includes: • The relevant on-screen menus which you call up when you follow the step-by-step button instruction. • A text which gives you an additional introduction to the operation in question, and provides you with examples of how you could benefit from using the function in question. USING THIS GUIDE Tune in your TV stations SETUP TV TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK AV SOCKET TV SETUP AUTO TUNING PROGRAM LIST UPDATE TUNING MANUAL TUNING TV AUTO TUNING FREQUENCY ACTIVATE 210 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volupat. Ut wisi enim ad dignissum qui blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ... Ut wisi enim ad dignissum qui. Blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te ... Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam feu-gait nulla facilisi... Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option. Congue nihil imper-diet doming. Wid sit quod mazim place-rat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt... Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing. Tune in your ... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volupat. Ut wisi enim ad dignissum qui blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id sit quod mazim placerat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt or sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait nulla fa. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ... Ut wisi enim ad dignissum qui. Blandit praesent luptatum zril de lenit augue duis dolore te ... Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Consec-tetuer adipiscing elit, sed diam feu-gait nulla facilisi... Nam liber tempor cum soluta te nobis eleifend option. Congue nihil imper-diet doming. Wid sit quod mazim place-rat facer possim facilisi. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt... Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing. SETUP SAT TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK AV SOCKET SAT SETUP AUTO TUNING PROGRAM LIST UPDATE TUNING MANUAL TUNING SAT AUTO TUNING FREQUENCY ACTIVATE 11.374 TUNING a a b b 5 The Beo4 remote control is the key to all the functions in your BeoCord V 8000 videotape recorder: • Daily operations are carried out directly via the Beo4 remote control by pressing a single button, or by pressing a few buttons in a straightforward sequence. • The more advanced functions are also carried out via Beo4, but operation of these functions is guided by the BeoCord's own onscreen menus. The Beo4 remote control integrates remote operation of your Bang & Olufsen products Remote operation with Beo4 OPERATING BEOCORD V 8000 TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO The daily playback functions performed by the BeoCord V 8000 can also be operated via its close-up operation panel (see next page)… The Beo4 remote control communicates with the BeoCord V 8000 via your Bang & Olufsen BeoVision MS TV. Standby is indicated by a small red light in the BeoCord V 8000 display on the front of the BeoCord V 8000 when you connect it to the mains. 6 > Operating BeoCord V 8000 BeoCord V 8000 close-up operation The five buttons on the front of the BeoCord V 8000 allow you to operate some of the functions available in the BeoCord V 8000… Note: The Beo4 remote control is a requirement for complete operation of the BeoCord V 8000. Complete operation is, though, also available via a Beolink 1000 remote control, see pages 26-27 for further instruction. EJECT Unloads the videotape cassette you have loaded into the BeoCord V 8000. ss Press ss to fast rewind a videotape. PLAY Switches on the BeoCord V 8000 and starts playing the tape you have loaded. tt Press tt to fast forward a videotape. ● Press briefly to stop playback or recording. Press for more than 3 seconds to switch the BeoCord V 8000 to standby. Loading a tape Tapes must be loaded into the compartment just above the close-up operation panel. Load the cassette so that the small arrow on top of the cassette is visible and points toward the compartment opening. Push the cassette through the door until you feel the mechanism drawing it all the way into the compartment. The Display… TIMER… indicates that a Timer recording has been programmed into the V 8000. If a Timer recording is unable to be executed, it flashes on and off. RECORD… indicates that a recording has started. When V 8000 is switched to recording pause, it flashes on and off. PDC… Indicates that the PDC (Program Delivery Control) function is activated – may appear in connection with a Timer recording made via BeoCord’s own menu. VPS… Indicates that the VPS (Video Programming System) function is activated – may appear in connection with a Timer recording made via BeoCord’s own menu. ● (Standby indicator)… The red standby indicator appears in the display when the BeoCord V 8000 is switched to standby. 2.35… indicates the counter position on the tape: time used or time left (see pages 14-15 for further information). During regular playback, winding and recording, the display indicates your current counter position on the tape. Track indication is also available. Otherwise, the BeoCord V 8000 display acts as a status display and provides you with information about the operation or function currently in progress. TIMER RECORD PDC VPS EJECT PLAY Press to switch on the videotape recorder Press to call up the main menu for V.Tape The V.Tape main menu appears… Press to select V.Tape menu The V 8000 main menu appears… Press to select the item you want Press to call up the menu The menu in question appears… In fill-in menus… Press to move from item to item in the menu Press to reveal the options available for an item Press to key in information Enter the required information, then… Press to store Press to leave the menu without storing Press to leave the menus Press e.g. TV 7 Using BeoCord V 8000 on-screen menus Operation of the more advanced functions in the BeoCord V 8000 is guided by on-screen menus. In order to call up the V 8000 main menu, you must first call up the main menu for V.TAPE which appears via your MS TV*. Now you can call up the V 8000 main menu. The items in the V 8000 main menu gives access to other dedicated menus. Some of the menus, you call up, are menus, in which, you must fill in information. In such fill-in menus, you move the cursor from item to item. For each item, information can be keyed in or you can browse through the options available for that particular item. *Note: A main V.TAPE menu is not available on all MS TVs or on other TVs which you combine with V 8000. If this is the case, just press V.TAPE then MENU to call up the V 8000 main menu. STOP tt ss 0 9 MENU GO V TAPE Menu • Sound • Picture • V.Tape menu MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF The V.Tape main menu A fill-in menu – the menu for setting the clock Each item in the V 8000 main menu represents another menu/function: TIMER RECORD… programming a Timer recording (see pages 16-17). SETUP… Choose to set options for your BeoCord V 8000, adjust the picture, set markers on your recordings, fine tune, set the built-in clock, or tune in a link frequency. CAMCORDER… Cuts in the signal from a CamCorder, connected to the V 8000 AUX socket. (See page 23)! See the Setting-up guide for further information about connecting auxiliary equipment. then GO GO then then or then or or through EXIT TV or or or 8 Press to start the videotape recorder – playback starts instantly Press to raise the volume Press to lower the volume Press right on the middle to silence the TV speakers – press again to recall the sound Press to play the next track Press to play the current track from the beginning – press twice to play the previous track Key in a specific position and play the tape from this position (time used or time left), e.g. 2:15 Press to cue forward through the tape Press again to accelerate the speed Press to cue backwards through the tape Press again to accelerate the speed Press to play the tape in slow motion Press again to accelerate the speed Press to play the tape backwards in slow motion Press again to accelerate the speed Continue on the following page… Use the Beo4 remote control to operate your BeoCord V 8000. While a tape is playing, you can adjust the volume level in your TV speakers or mute the sound. You can step through the tracks on the tape, or key in an exact counter position. See next page for further information about track step and counter position. You can, furthermore, cue through the tape forwards or backwards, play the tape in slow motion, or fast forward or rewind the tape. Unless otherwise instructed, the videotape recorder plays the tape through to the end. The tape is then rewound to the beginning and the BeoCord V 8000 then stops automatically. To switch the BeoCord V 8000 off entirely, press the standby button ●. Note: If the videotape recorder has stopped and is left unused for more than 8 minutes, it switches off automatically. Video playback DAILY OPERATIONS TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE 7 89 4 56 TEXT 0 MENU 1 23 LIST EXIT STOP GO V TAPE or or or 2 1 5 or · : 9 Please note about Track step… In order to step through tracks on a tape, it is required that the tape was recorded with the marker function cut in. Please refer to Setting your options for V 8000, pages 14–15, for further instruction. If the track marker function is cut in, the start of each recording is automatically indicated. If you wish, you can erase these markers and instead set your own markers on your recording. See page 22 for further instruction. Note: If you are playing back NTSC tapes, and press STOP once, BeoCord V 8000 will stop entirely, there is no pause or still mode. It will not be possible to play an NTSC tape in slow motion – pressing the red and blue button on Beo4, will produce no reaction whatsoever. The counter position will not be displayed in the display, when you are playing back NTSC tapes. Please note about Counter position… The counter positions can be set to two different indications, the time used and time left counter position indicators. Choose your preferred indication via the V 8000 setup menu and, if necessary, indicate the length of the tape. In most cases, the V 8000 registers the tape length automatically, though. Once BeoCord V 8000 has registered the correct length of a tape, the counter instantly adjusts itself to the new counter position which is determined by the length of the tape – time used is the default counter position indication. See Setting your options for V 8000, pages 14-15, for further information. Press to fast forward the tape Press to rewind the tape Press to pause the tape with a still picture on the screen Press STOP again to stop entirely Press at any time to start/resume playback Press to switch to standby or tt ss STOP STOP then GO • Switch on BeoCord V 8000 and call up the V 8000 main menu! See page 7 for further instruction about calling up on-screen menus… Press to select SETUP Press to call up the setup menu The SETUP menu appears… Press until TUNING is selected Press to call up the tuning menu The TUNING menu appears, FREQUENCY is lit up already… Press to start tuning in a TV station or, use the number keys to key in an exact frequency (Pressing STOP stops tuning) When a desired TV station is found… Press to move to the other items in the menu Key in a specific number e.g. a Teletext subtitles page number Press to reveal the options available for an item Fill in or adjust as required… Press to store your TV station Press GO to continue tuning… Press to leave the menus 10 Fine tuning stations To tune in TV stations, you must call up the BeoCord V 8000 tuning menu. When you tune in, make sure that your TV stations are stored on the same program numbers in your V 8000 as they are in your BeoVision MS TV. 59 program numbers are available for you to store TV stations on. If necessary, you can fine tune the station. You can also assign a station with the Teletext subtitles facility. On the following page, the items on the menu are explained in detail… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER FINE TUNING AND PRESETTING The V 8000 main menu The setup menu The menu for tuning in stations SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK then then GO then then then then then GO tt or tt ss or then or 0 9 through GO EXIT TUNING PROGRAM FINE SUBTITLES 10 FREQUENCY 210 0 333 SOUND STEREO 11 What’s on the TUNING menu… FREQUENCY Indicates the frequency of a station. Searching stops at the first station producing an acceptable signal. If this is not the station you want, just continue searching. If you wish, you can key in the exact frequency of a station instead, using the number keys on Beo4. PROGRAM Indicates the staion’s program number. 59 program numbers are available on which you can store TV stations. FINE (Fine tuning) Indicates fine tuning – usually fine tuning is not required because the best possible picture is always selected. However, neighbouring channels may blur the picture slightly, in which case, fine tuning may be necessary. You can fine tune within a range of +8 – -8. SUBTITLES Indicates the Teletext subtitles page. Key in the number of an appropriate Teletext subtitles page to include subtitles when you record from a particular station. (Teletext pages 100-899 are available) Note: If you no longer wish to include the subtitles for a station then key in the number of a Teletext page which is not a Teletext subtitles page. (SYSTEM) This item is only available on a multi-standard system. A range of options are available: BG, L, I, and DK are available. Only selected options will be available for certain systems. Check that the correct broadcast system is displayed, before you start tuning. SOUND Indicates the type of sound you choose to store for a specific program number. STEREO… Indicates that stereo sound will be selected for a program number or that the best possible sound or sound quality will be selected. MONO… Indicates that mono sound will always be selected. Clearing a stored station… If you wish to clear a stored station, then: • Call up the tuning menu • Move to the item PROGRAM and select the program number you want to clear • Now press 0 to reveal CLEAR instead of PROGRAM • Finally, press GO to store your entry and clear the station. (If you should wish to keep the station, press STOP instead of GO). To leave the menus, press EXIT. TV CHANNEL/FREQUENCY CONVERSION LIST 12 Italy Channel designation number On-screen display MHz A B C D E F G H H1 H2 53 62 82 175 183 197 201 210 217 224 Australia Channel designation number On-screen display MHz 0 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 11 46 57 64 86 95 102 138 175 182 189 196 209 216 France Channel designation number On-screen display MHz FA FB FC1 FC F1 F2 F3 F4 F5 F6 47 55 60 63 176 184 192 200 208 216 VHF Channel designation number On-screen display MHz E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 S01 S02 S03 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 48 55 62 175 182 189 196 203 210 217 224 69 76 83 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 231 238 245 252 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 259 266 273 280 287 294 303 311 319 327 335 343 351 359 367 375 383 391 399 407 415 423 431 439 447 455 463 Channel designation number On-screen display MHz UHF Channel designation number On-screen display MHz 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 471 479 487 495 503 511 519 527 535 543 551 559 567 575 583 591 599 607 615 623 631 639 647 655 663 671 679 687 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 695 703 711 719 727 735 743 751 759 767 775 783 791 799 807 815 823 831 839 847 855 Channel designation number On-screen display MHz This list of frequencies gives you the usual channel designations and their corresponding frequencies. SETTING THE CLOCK 13 Switch on BeoCord V 8000 and call up the V 8000 main menu! See page 7 for further instruction about calling up on-screen menus… Press to select SETUP Press to call up the setup menu The SETUP menu appears… Press until CLOCK is selected Press to call up the menu for setting the clock The CLOCK menu appears… Use the number keys to key in the correct time and date Press to move to the other items in the menu Use the number keys to fill in information… Press to reveal other options for an item Press to store the clock Press to leave the menu Setting the clock The BeoCord V 8000 has a built-in 24- hour clock which must be set to the correct time, date and year. In order to set the built-in clock, you must call up the menu for setting the clock. Note: When you enter a date, the correct day is set automatically. On the CLOCK menu, the BeoCord V 8000 writes: MON… for Monday TUE… for Tuesday WED… for Wednesday THU… for Thursday FRI… for Friday SAT… for Saturday SUN… for Sunday JANUARY… for January FEBRUARY… for February MARCH… for March APRIL… for April MAY… for May JUNE… for June JULY… for July AUGUST… for August SEPTEMBER… for September OCTOBER… for October NOVEMBER… for November DECEMBER… for December MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER The V 8000 main menu The setup menu The menu for setting the clock SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 27 APRIL 1998 OFF then then GO then then then then GO or tt ss or or 0 9 through then then GO EXIT TIME… Indicates the time DATE… Indicates the date MONTH… Indicates the month YEAR… Indicates the year TEXT… Indicates synchronisation of the clock with Teletext. Choose which broadcaster Teletext service you wish to use by finding the appropriate program number. Set TEXT to OFF if you do not wish to synchronise the clock. SETTING YOUR OPTIONS 14 Switch on BeoCord V 8000 and call up the V 8000 main menu! See page 7 for further instruction about calling up on-screen menus… Press to select SETUP Press to call up the setup menu The SETUP menu appears Press to move to OPTIONS Press to call up the menu for setting options The OPTIONS menu appears… Press to move from item to item in the menu Press to reveal other options for an item Press to key in information for an item Fill in the required information… Press to store your entries in the menu Press to leave the menus Setting your options for V 8000 In order to make use of some of the functions BeoCord V 8000 offers, you must set your options for V 8000 via its option menu. In order to, for example, step through tracks on a videotape or search for a counter position on a tape, you must set up BeoCord V 8000 in a particular manner. On the following page, the items on the menu are explained in detail… MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER The V 8000 main menu The setup menu The menu for setting options for V 8000 SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY OFF AUTO then then GO then or then GO or tt ss or then 0 9 through then GO EXIT 15 What’s on the OPTIONS menu… COUNTER The videotape recorder registers the position of the tape during playback and recording. This information is read out on the TV screen and on the videotape recorder’s display, time used or time left indications are available: TIME USED… Indicates how long (hours and minutes) the tape has been playing. TIME LEFT… Indicates how much playing time (hours and minutes) is left on the tape. The BeoCord V 8000 automatically registers the length of the tape you have loaded. The correct length appears after the tape has been playing for a short while. You can, though, enter a tape length yourself. If you use non-standard tapes, and wish to use the TIME USED or TIME LEFT counter indication, it will be necessary to key in a tape length to ensure a correct read-out. TAPE For most tapes, the tape length is measured automatically and written out against this item on the menu. If it should prove necessary, a tape length from 30 to 300 minutes can be keyed in. SPEED Recordings can be made at two different speeds in the BeoCord V 8000: STD PLAY… Standard or normal speed, that is, 3 hours on an E-180 cassette. This speed should be selected for optimum picture quality. LONG PLAY… Long play or half speed, that is, 6 hours for an E-180 cassette. BeoCord V 8000 selects this speed automatically for audio-only recordings. In playback, the videotape recorder automatically adjusts to the speed at which the tape was recorded. PDC/VPS The BeoCord V 8000 enables you to make use of the PDC (Program Delivery Control) and VPS (Video Programming System) broadcasting signals, accompanying programmes in some countries. You can use the facility when you make Timer recordings via the TIMER RECORD menu. The PDC/VPS facility ensures that a programme accompanied by the PDC/VPS signals will be recorded in its full length – even if the programme is delayed or prolonged. If the facility is in use, it is indicated on the V 8000 display; PDC or VPS respectively. The facility can be set to ON or OFF: ON… If PDC/VPS is set to ON and PDC/VPS signals or times are provided by the broadcaster, you must programme the exact PDC or VPS times for each programme you wish to record, in order for them to be successful. If you wish to record two programmes in a row, you must make two separate Timer recordings. OFF… If the PDC/VPS facility is set to OFF, recording will start and stop according to the start and stop times you enter. MARKER The Marker function enables the BeoCord V 8000 to indicate or set a marker when a recording commences on a tape. The number of markers on a tape indicate the number of tracks/recordings you have made. MARKER can be set to AUTO or OFF: AUTO… A marker will be set automatically every time, you make a recording on a tape. OFF… No markers will be set and you will, therefore, not be able to step through your tracks/recordings on a tape. 16 Press to switch on the videotape recorder Press to call up the V 8000 main menu Press to call up the Timer recording menu The TIMER RECORD menu appears… Press to move from item to item in the menu Press to reveal options for an item Use the number keys to key in values, e.g. program number, start and stop times, and date To store your Timer recording… Press to store it Press STOP at any time to leave the menu without storing the information you entered Your stored Timer recording now appears in the RECORD LIST… To make a weekly Timer recording… Select source, program number, start and stop times… Press until DATE is lit up Press to switch from DATE to DAYS Press to be able to select days Continue on the next page… RECORDING Timer recording You can make BeoCord V 8000 record the available sources or programmes, at any time you specify. It will start and stop the recording automatically. You can make a Timer recording which takes place once (DATE), or on certain days of the week (DAYS). You could record a programme which is broadcast, at the same time, every or certain days of the week. Your stored Timer recordings are listed in the RECORD LIST, shown on the same menu. Clearing or editing Timer recordings… In the RECORD LIST, you can edit or clear your Timer recordings. If you wish to clear a Timer recording at a later date, call up the Timer recording menu, and clear the recording in question. Please note: If your Timer recordings overlap, it is indicated in the RECORD LIST – OVERLAP appears as the headline over the list. An exclamation mark indicates the Timers which overlap. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER The V 8000 main menu The menu for programming Timer recordings The Timer recording menu. A Timer recording is stored for TV program number 1, starting at half past six in the evening, on Wednesday the 1st of March. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST . . . . . . . . . . . . . . . WED 1 MAR >> : CLEAR 18:30–19:30 or GO GO or tt ss or then then then then 0 9 through V TAPE MENU then then 0 tt 17 (from the previous page) Press to move between the days Press to exclude or include a day Once you have selected the days you want… Press to leave selection mode Press to store your weekly Timer recording To edit a Timer recording… Press until the Timer you want to edit is highlighted in the RECORD LIST Press to edit the Timer Now use ▼ or ▲ to move from item to item, and use the number keys or tt or ss to edit the data… Press to store your edited Timer To clear a Timer recording… Press until the Timer you want to clear is highlighted in the RECORD LIST Press to clear the Timer recording Press to leave the menu When you have chosen to make a weekly Timer reocrding, all the days of the week are automatically selected for the Timer. Press ▼ or ▲ to exclude or include a day, you want for your recording. TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE TV1 RECORD LIST TV 1 6:37 7:37 MTWTFSS MON 6:30– 7:30 WED 1 MAR >> : SELECT then GO GO or tt then tt tt ss or then then GO then GO then What’s on the TIMER RECORD menu… SOURCE Indicates the source you are recording from. The following options are available: TV… select to record TV programmes. Since the TV programme is recorded from the videotape recorder’s tuner, you can still watch another TV programme while you are recording. AV… select to record directly from your BeoVision TV, connected to your BeoCord V 8000, TV or SAT are available. PROGRAM Indicates the program number you wish to record from. START and STOP Indicates the times that your recording is programmed to start and stop. If you cut in the PDC (Program Delivery Control/ VPS (Video Programming System)) facility via the V 8000 option menu, then key in the exact PDC/VPS times for each programme, you wish to record. If you wish to record two programmes in a row, you must make two separate Timer recordings. If you decide not to use the PDC/VPS times after all, press V TAPE and then STOP to cancel the function for your recording. See pages 14-15 for more information about PDC and VPS signals. DATE/DAYS Indicates the date for your recording, or indicates the days your recording is due to take place. On the TIMER RECORD menu, BeoCord V 8000 writes… M and MON… for Monday T and TUE… for Tuesday W and WED… for Wednesday T and THU… for Thursday F and FRI… for Friday S and SAT… for Saturday S and SUN… for Sunday and… JAN… for January FEB… for February MAR… for March APR… for April MAY… for May JUN… for June JUL… for July AUG… for August SEP… for September OCT… for October NOV… for November DEC… for December > See the following pages for further information about Timer recording… EXIT 18 > Recording To record the current programme… Press to get ready for recording Press to start recording To record a TV programme while being able to watch another TV programme… Switch on to the videotape recorder Press to get ready for recording To record from a program number other than the one currently on the screen… Press to key in another program number Press to start recording You may now press TV (or SAT) to watch any programme you like… Press to switch to your recording Press to pause the recording Press to stop the recording entirely Press to resume recording RECORD RECORD then RECORD then RECORD then V TAPE then 0 9 through V TAPE STOP then STOP RECORD or then Instant recording If you want to make an instant recording of a programme you are currently watching – all you have to do is, start the recording. If you make an instant recording of a TV programme you are currently watching, you will not be able to watch another TV programme. You can, of course, switch V 8000 to standby, or switch to one of the other sources available, e.g. Satellite (SAT). If you wish to monitor or stop your recording, you must first return to your recording by pressing V TAPE. If you wish to record a TV programme and still be able to watch another TV programme, you must record from the tuner in the videotape recorder. Note: When you have pressed RECORD once and the BeoCord V 8000 is in recording pause mode, you may choose a different source for your recording by pressing LIST repeatedly until TURN is displayed in the Beo4 display and then press GO. Yet, in order to display TURN, you have to add it to Beo4’s list of functions, please refer to Beo4’s own User’s guide and the chapter ‘Customising your Beo4’ for further instructions. Note about recording Satellite… If you record a Satellite programme, you cannot watch another Satellite programme at the same time, since only TV program numbers are stored in the videotape recorder’s tuner. You can, though, always switch to TV and watch a TV programme instead. Note about dual language programmes… If you record a dual language programme, you will hear both languages simultaneously. When you play back the tape, you will be able to choose which language you want. For further information of how to switch sound or languages, see Selecting sound track, page 21. 19 Please note about recording… • The Timer indication TIMER will appear in the BeoCord V 8000 display whenever one or more Timer recordings are waiting to be executed. If your BeoCord V 8000 is unable to execute a Timer recording, TIMER flashes on and off. • If the tape you have loaded is record protected, it will be ejected automatically when you try to start recording or try to store a Timer recording. • If you wish to cancel an ongoing programmed recording, you can: – Press V TAPE and then STOP on Beo4 or – Press the Standby button on the BeoCord V 8000 close-up operation panel. • If your Timer recording is not executed correctly, check that the clock in V 8000 is set to the right time, see page 13 for further instruction. 20 SPECIAL VIDEO FUNCTIONS Switch on BeoCord V 8000 and call up the V 8000 main menu! See page 7 for further instruction about calling up on-screen menus… Press to select SETUP Press to call up the setup menu The SETUP menu appears, ADJUST is highlighted already… Press to call up the menu for adjusting the video picture The ADJUST menu appears… Press to select the item to adjust Press to call up the menu for the item you chose Press to adjust the items as required Press to remove the menus Adjusting the video picture Please note… Tracking is adjusted automatically, whenever a new tape is played. You can, though, adjust the tracking at any time during playback. See ‘To adjust Tracking directly with Beo4’ on the following page. Streaks in the picture or noise in the sound may be due to imprecise tracking of the videotape. This is most often seen when playing back prerecorded tapes or on tapes which have been recorded on another videotape recorder. Video picture adjustments can be carried out at any time during playback, or when the tape is played in slow motion. Any jitter (vertical flitter) occurring in a still picture can be adjusted while the still picture is on the screen. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER The V 8000 main menu The setup menu The menu for adjusting the video picture TRACKING… adjust within a range of -18 – +18 while the tape is in play. JITTER… adjust within a range of -18 – +18. It can only be adjusted when the videotape recorder is paused with a still picture on the screen. SHARPNESS… adjust within a range of -3 – +3 when the tape is in play, slow motion or cue mode. SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS then then GO then then then GO then GO or tt ss or EXIT 21 Selecting sound track The current sound mode is displayed in the BeoCord V 8000 display, the following modes may be available: STEREO Hi-Fi sound track MONO Linear sound track MONO-1 Left sound channel (language 1) MONO-2 Right sound channel (language 2) Recordings are always made with both a Hi-fi and a linear sound track. During playback, the videotape recorder automatically reproduces the Hi-fi sound track, unless otherwise instructed. You can switch between the different sound tracks recorded on the tape. If you are playing back a recording of a dual language programme, you can select either of the two languages. To adjust Tracking directly with Beo4… Press LIST repeatedly to display TRACKNG* on the Beo4 display. Then press GO to adjust the tracking automatically, or press tt or ss to adjust it manually. The special TRACKING menu appears on the screen. *Note: In order to display TRACKNG on Beo4, you must add the function to the Beo4 list of functions. See Beo4’s own User’s guide and the chapter, Customising your Beo4, for further instruction. Note: If you are playing a ‘worn’ Hi-Fi tape, the sound may be of a poor quality, switch to the Mono sound track for an improved sound quality. In other instances, try to use the Tracking adjustment to improve the sound (see the previous page). While a tape is playing… Press LIST until SOUND* is displayed Press repeatedly to switch between the various sound tracks on the tape *Note: In order to display SOUND on Beo4, you must add the function to the Beo4 list of functions. See Beo4’s own User’s guide and the chapter, Customising your Beo4, for further instruction. then GO LIST 22 > Special video functions Load the appropriate tape, switch on BeoCord V 8000, and call up the V 8000 main menu! See page 7 for further instruction about calling up onscreen menus… Press to select SETUP Press to call up the setup menu The SETUP menu appears… Press to select MARKER Press to call up the menu for setting track markers The menu for setting track markers appears… The V 8000 display indicates the track numbers currently registered on the tape… Press to clear a track marker which is currently shown on the display CLEARING MARKER appears on the screen – The track number on the V 8000 display then adjusts itself, accordingly… Press to set a new track marker SETTING MARKER appears on the screen – The V 8000 display then adjusts itself accordingly, and shows the appropriate track number Press to leave the menu Setting markers on your recordings You can set your own track markers on your recordings and erase track markers which have been set automatically. This function may be useful, if you, for example, want to be able to find a specific scene or incident on one of your home videos, or wish to indicate the start of a piece of music on the recording of an entire concert. Set your new markers, while your recording is playing. Once the track markers are set or cleared, the V 8000 display will indicate the correct track numbers, as you play the tape. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER The V 8000 main menu The setup menu The menu for setting new track markers on a tape SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 then then GO then then GO EXIT 1 0 23 CAMCORDER CamCorder playback and recording In order to watch CamCorder recordings on your TV, and copy them onto a tape in V 8000, you have to connect the CamCorder, register the signal via the V 8000 main menu, and then start your CamCorder*. If you choose to edit or copy your CamCorder recordings onto videotape, a display will appear on the screen of your BeoVision TV with a counter indication to assist you. The actual copying must be operated via your Beo4 remote control. Yet during the copying, CamCorder playback operations (pause, stop, play, etc.) can be operated as usual, at any time. See how in your CamCorder user’s guide. When you copy your CamCorder recordings onto a tape in V 8000, you can watch a TV programme or switch off the TV. MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER The V 8000 main menu – with the possibility to transfer the signal from a CamCorder directly. To watch your CamCorder recordings… Switch on BeoCord V 8000 and call up the V 8000 main menu! See page 7 for further instruction about calling up on-screen menus… Press until CAMCORDER is selected Start your CamCorder… The pictures from your CamCorder appears automatically… To remove the CamCorder pictures from the screen… Press a source button, e.g. TV, to remove the pictures To copy your CamCorder recordings onto videotape… Press to prepare V 8000 for recording Press to start copying your CamCorder recordings To pause and stop copying… Press to pause the copying Press to resume copying Press a source button e.g. TV to stop copying entirely then then GO then TV RECORD RECORD STOP then RECORD then TV or *Please note about connecting CamCorder and other equipment to V 8000… If you choose to connect equipment other than a CamCorder, you must still select the item CAMCORDER on the V 8000 main menu. The signal is then transferred, and you can start using your equipment. Please refer to the Setting-up guide for information of where to connect your CamCorder and any other extra equipment. 24 ON-SCREEN STATUS DISPLAYS As soon as the BeoCord V 8000 starts carrying out your instructions, a small status display appears at the bottom of the TV screen. The status display shows what the videotape recorder is doing… The display prompts you to load a tape before you can start playback. The video tape is playing – it has been playing for 2 hours and 15 minutes or 2 hours and 15 minutes of playing time remains on the tape. You have pressed a number key while the tape is playing and are going to key in a counter position you want to go to. The videotape is playing – you have selected the mono (linear) sound track You have pressed the yellow button on Beo4 to cue forward through the tape. You have pressed the green button on Beo4 to cue backwards through the tape. You have pressed the blue button on Beo4 to cue forward in slow motion through the tape. You have pressed the red button on Beo4 to cue backwards in slow motion through the tape. You have pressed the tt button to fast forward the tape. You have pressed the ss button to rewind the tape. Note: For further information about the time used/left counter indication, see page 14-15. V. TAPE LOAD V. TAPE PLAY 2:15 V. TAPE PLAY –:–2 V. TAPE PLAY MONO V. TAPE CUE> 2: 15 V. TAPE 2: 15 CUE< V. TAPE 2:15 SLOW> V. TAPE 2: 15 SLOW< V. TAPE 2: 15 >> V. TAPE 2:15 << 25 Please note: The displays remain on the screen of your TV, for a few seconds, during playback and recording. During winding and searching, the relevant display remains on the screen constantly or until the operation is completed. You have pressed STOP to stop the videotape recorder with a still picture on the screen. You have pressed STOP twice to stop the videotape recorder. You have pressed ▲ to step to the next track on the tape – V 8000 fast forwards to the track. You have pressed ▼ repeatedly to step back 3 tracks – V 8000 rewinds back through the tape. The videotape recorder is set to record TV program number 15 from its own tuner – V 8000 is in record pause mode. The videotape recorder is recording an external source, for example from the BeoVision TV or your built-in Satellite tuner. You are playing back a tape with CamCorder as your source – you may now edit the tape. You are copying a CamCorder recording onto a tape in V 8000 – you may now switch on to another source without leaving your CamCorder recording. If you do not resume playing within 8 minutes, the BeoCord V 8000 switches to standby automatically. V. TAPE 2: 15 STILL V. TAPE 2: 15 STOP V. TAPE +1 >> V. TAPE << –3 V. TAPE PROGRAM REC. PAUSE 15 2:15 V. TAPE AV RECORDING 2:15 V. TAPE CAMCORDER PLAY 2:15 V. TAPE CAMCORDER RECORDING 2:15 26 Press to start the videotape recorder Press to raise the volume Press to lower the volume Press to mute the TV speakers – press again to recall the sound Press to play the next track Press to play the current track again – press twice to play the previous track Key in a specific position and play the tape from this position (time left or time used), e.g. 2:15 Press to pause the tape with a still picture on the screen Press STOP again to stop playback Press at any time to start/resume playback While the tape is playing… Press to cue forward through the tape Press again to accelerate the speed Press to cue backwards through the tape Press again to accelerate the speed Before you start… In order to operate your BeoCord V 8000 with Beolink 1000, BeoCord V 8000 will have to be set up accordingly. Please contact your Bang & Olufsen dealer for further information. The buttons highlighted on this Beolink 1000 remote control are the buttons you must use for daily operation of your BeoCord V 8000. While a tape is playing, you can adjust the volume level in your TV speakers, or mute the sound. You can step through the tracks on the tape, or key in an exact counter position. You can cue through the tape forwards or backwards or play the tape in slow motion, while the tape is playing. After stopping playback, you can fast forward or rewind the tape. Unless it is instructed to do otherwise, the videotape recorder plays the tape through to the end. The tape is then rewound to the beginning, and the BeoCord V 8000 then stops automatically. To switch the BeoCord V 8000 off entirely, press the standby button. Beolink 1000 operation BEOLINK 1000 REMOTE CONTROL V. TAPE MUTE or or or 2 1 5 STOP STOP PLAY 3 6 9 0 2 5 8 1 4 7 MUTE PICTURE STORE SOUND TEXT GO TO PLAY LARGE MIX A.TAPE PHONO LIGHT LINK RECORD SHIFT V.TAPE AV STOP RADIO CD TV SAT MENU or 27 Operating on-screen menus with Beolink 1000… In order to operate the BeoCord V 8000 on-screen menus, you must press MENU to call up the main menu for V.Tape. In order to operate the menus you: • Use ▼ or ▲ to select the function or menu you want • Then press PLAY to call up it up on the screen Once the menu appears on the screen, you… • Use ▼ or ▲ to select an item on the menu • Then, use the number keys, or >> or << to reveal the available options for the different items • Press PLAY to store the information you entered • Press STOP repeatedly to leave the menus. Press to pause the tape Press to play the tape in slow motion Press again to accelerate the speed Press to play the tape backwards in slow motion Press again to accelerate the speed Press to stop the tape Press to fast forward the tape Press to rewind the tape Press to switch to standby STOP STOP STOP then then or or • OVERVIEW OF ON-SCREEN MENUS 28 LINK FREQUENCY 599 CLOCK TIME DATE MONTH YEAR TEXT 20:00 MON 24 SEPTEMBER 1995 OFF PROGRAM FINE SUBTITLES 10 FREQUENCY 210 0 333 SOUND STEREO 1 : SET V. TAPE 0 : CLEAR PLAY 10 SHARPNESS +3 JITTER +18 TRACKING +18 ADJUST TRACKING JITTER SHARPNESS OPTIONS COUNTER TAPE SPEED PDC/VPS MARKER TIME USED 240 STD PLAY ON AUTO MENU TIMER RECORD SETUP CAMCORDER TIMER RECORD SOURCE PROGRAM START STOP DATE . . . RECORD LIST TV 1 20:00 21:00 MON 10 NOV SETUP ADJUST OPTIONS MARKER TUNING CLOCK LINK About the menu system… This illustration explains how the BeoCord V 8000 on-screen menu system is constructed. The V 8000 main menu provides you with access to the underlying menus. Once the main menu has been called up (See page 7 for further instruction about calling up the main menu and operating the menu system in general), you: • Select the item you want on the main menu by pressing the ▼ or ▲ buttons • Then, press GO to call up the desired menu. If you choose to call up the SETUP menu, you will be asked to select a menu item again to get to the menu, you want. • If you wish to go backwards through the layers of menus, press STOP until the desired menu appears. • To exit the menu system, press EXIT.