Beolab 12


When you have finished setting up the loudspeakers as described on the following pages, connect the entire system to the mains supply. When in standby, the indicator light is switched off. The loudspeakers are designed to be left in standby mode when not in use.
The loudspeakers comprise the  ‘Acoustic Lens Technology’ system that ensures better balance in the high tone frequencies coming directly from the loudspeaker, and the sound reflected by the room. The system also ensures correct tonal balance in the whole area in front of the loudspeaker.
Switching on and off – indicator light When you switch on your Bang & Olufsen system, the loudspeakers switch on simultaneously. The indicator light turns green, indicating that the loudspeakers are switched on. After some time, the indicator light will fade down.
When you switch off your system, the red indicator light appears, indicating that the loudspeakers are not in use.
Loudspeaker protection If an active speaker unit becomes over heated, the affected loudspeaker will instantly reduce the sound level. Once the situation has stabilised, the sound level is slowly returned to normal.
If the indicator light is solid orange, turn down the volume or allow your loudspeakers to cool off.
If your loudspeakers detect a fault, an orange indicator light will flash until your loudspeakers are disconnected from the mains supply.
Should the problem persist, contact your Bang & Olufsen retailer.
Cleaning the loudspeakers Wipe dust off the surfaces using a dry, soft cloth. If necessary, remove stains or dirt with a soft, damp cloth and a solution of water and mild detergent such as washing-up liquid.
Never use alcohol or other solvents to clean any part of the loudspeakers!
3
Indicator
NOTE! Prolonged listening at high volume levels may cause hearing damages.
Set up the loudspeakers
We recommend that you follow this procedure: – Disconnect your system from the mains supply. – Place the loudspeakers according to the guidelines in ‘Connections and settings’, see page 6. For information on how to fasten the loudspeakers to the optional accessory, refer to the guide enclosed with the accessory. – Set the switches to the correct settings. This is explained in ‘Connections and settings’,  see pages 5–6. – Connect your speaker system. – Connect the entire system to the mains supply again.
Cautions – Make sure that the loudspeakers are placed and connected in accordance with the instructions in this Guide. To prevent injury, use Bang & Olufsen approved wall brackets only! – The loudspeakers can only be switched off completely by disconnecting them from the mains supply. – Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment. – No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus. – The loudspeakers are intended for indoor use in dry, domestic environments only, and for use within a temperature range of 10–40º C (50–105º F). – Remember that all loudspeakers in a setup must be connected to a mains outlet, and that they are designed to be connected to the mains at all times, as this allows them to switch on automatically. – Do not attempt to open the loudspeaker. Leave such operations to qualified service personnel! – The supplied mains cord and plug are specially designed for the product. If you change the plug or damage the mains cord, you must buy another from your Bang & Olufsen retailer!
4
The product identification label is placed on the rear part of the loudspeaker.
POWER LINK and LINE 1–2 switch
Connect to a Bang & Olufsen system: You have two options for connecting your loudspeakers to your Bang & Olufsen system: 1) Run a Power Link cable from your Bang & Olufsen system directly to each loudspeaker. You can use either of the two sockets. 2) Run a Power Link cable from your Bang & Olufsen system to the first loudspeaker, and then run another Power Link cable to the next loudspeaker.
Choose the option that suits your setup best. Set the switch to POWER LINK.
Connect to a non-Bang & Olufsen system: Use a special cable with an ordinary stereo mini jack plug in one end, and an RJ45 PL plug in the other (optional accessory*1).
Set the switch to LINE 1 or LINE 2: – Use LINE 1 as default setting. – Use LINE 2 if your loudspeaker does not switch off or if the volume is too loud. The sound volume will be reduced. Loudspeakers must use the  same line setting.
LEFT/RIGHT switch This switch sets the loudspeaker to play either the left or the right sound channel on a Bang & Olufsen system.
Set the switch to LEFT or RIGHT, respectively, when connecting the loudspeaker using any of the sockets marked POWER LINK.
Connections and settings
The loudspeakers can be used with Bang & Olufsen audio, video and link systems. They may also be used with nonBang & Olufsen systems.
The loudspeakers are designed for wall placement. The most natural sound is obtained if they are set up as explained on these pages.
You can access to the socket panel from the rear part of the loudspeaker.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Mains supply
Power Link socketsSwitches
For service use only
Mains cord bracket
For safety reasons you must fasten the mains cord behind the mains cord bracket.
1*Accessories are available from your Bang & Olufsen retailer.
The position switch The position switch has three settings and is located on the socket panel. The purpose of the switch is to ensure that the bass level suits the placement of the loudspeaker. The appropriate switch setting depends on the distance from the loudspeaker to the walls and corners of the room.
The distances are meant as guidelines, and you may, of course, set the position switch to any of the settings you prefer.
• WALL Use this setting if the loudspeaker is placed more than 65 cm (25") from a corner. Shown by the grey areas along the walls in the illustration.
• CORNER Use this setting if the loudspeaker is placed in a corner. Shown by the dark grey areas in the illustration.
However, we do not recommend that you place the loudspeaker closer to the corner than 20 cm (8"). Shown by the black areas in the illustration.
• FREE Not for use.
Placement: If the loudspeakers are mounted higher than 78 cm (31") above the floor, they must be mounted with the acoustic lens downwards to ensure the best possible sound performance. In this case, we recommend that you place the wall bracket as follows: – BeoLab 12–2: 59–165 cm (23"–65") above the floor. – BeoLab 12–3: 87–192 cm (34"–75.5") above the floor.
If the loudspeakers are mounted on the wall with the acoustic lens upwards, we recommend that you place the wall bracket as follows: – BeoLab 12–2: 19–114 cm (7.5"–45") above the floor. – BeoLab 12–3: 20–78 cm (8"–31") above the floor.
The distance is measured from the floor to the lower holes of the wall


Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina’s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom. Wanneer het systeem op stand-by staat, is het indicatorlampje uitgeschakeld. De luidsprekers zijn ontworpen om in stand-by te blijven staan wanneer ze niet worden gebruikt.
De luidsprekers beschikken over het ‘Acoustic Lens Technology’systeem dat voor een betere balans zorgt tussen de hoge toonfrequenties die direct uit de luidspreker komen en het geluid dat door de ruimte wordt weerkaatst. Het systeem zorgt ook voor een correcte toonbalans in het hele gebied voor de luidspreker.
In- en uitschakelen – indicatorlampje Wanneer u uw Bang & Olufsensysteem inschakelt, worden alle luidsprekers gelijktijdig ingeschakeld. Het indicatorlampje kleurt groen, wat aangeeft dat de luidsprekers zijn ingeschakeld. Na enige tijd zal het indicatorlampje uitgaan.
Wanneer u uw systeem uitschakelt, verschijnt het rode indicatorlampje om aan te geven dat de luidsprekers niet in gebruik zijn.
Bescherming van de luidspreker Als een actieve luidsprekereenheid oververhit raakt, zal de betreffende luidspreker onmiddellijk het geluidsniveau verlagen. Zodra de situatie is gestabiliseerd, wordt het geluidsniveau langzaam hersteld.
Als het indicatorlampje ononderbroken oranje is, doe dan het volume omlaag of laat uw luidsprekers afkoelen.
Als uw luidsprekers een fout detecteren, zal er een oranje indicatorlampje knipperen totdat uw luidsprekers van de netstroom zijn ontkoppeld.
Als dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.
De luidsprekers schoonmaken Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder indien nodig vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.
Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de luidsprekers te reinigen!
3
Indicator
OPGELET! Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen.
De luidsprekers installeren
Wij raden u aan de volgende procedure te volgen: – Trek de netstekker van uw systeem uit het stopcontact. – Plaats de luidsprekers volgens de richtlijnen in ‘Aansluitingen en instellingen’, zie pagina 6. Voor informatie over het bevestigen van de luidsprekers aan het optionele accessoire raadpleegt u de handleiding die aan het accessoire is toegevoegd. – Zet de schakelaars op de correcte instellingen. Dit wordt uitgelegd in ‘Aansluitingen en instellingen’, zie pagina's 5–6. – Sluit uw luidsprekersysteem aan. – Steek de netstekker van het systeem opnieuw in het stopcontact.
Waarschuwingen – Zorg ervoor dat de luidsprekers volgens de aanwijzingen in deze handleiding worden opgesteld en aangesloten. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde muurbeugels om letsel te voorkomen! – De luidsprekers kunnen alleen volledig worden uitgeschakeld door de netstekker uit het stopcontact te halen. – Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat. – Plaats geen bronnen met naakte vlam, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat. – De luidsprekers zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de  10–40º C (50–105º F). – Denk eraan dat alle luidsprekers in een installatie moeten zijn aangesloten op het lichtnet en dat ze zijn ontworpen om altijd aangesloten te blijven op het lichtnet zodat ze automatisch kunnen worden ingeschakeld. – Probeer nooit de luidspreker open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs! – Het bijgeleverde netsnoer en de stekker zijn speciaal ontworpen voor het product. Als u de stekker wilt vervangen of het netsnoer beschadigt, koop dan een nieuw exemplaar bij uw Bang & Olufsen-dealer!
4
Het productidentificatielabel bevindt zich op de achterzijde van de luidspreker.
POWER LINK en LINE 1–2 schakelaar
Aansluiting op een Bang & Olufsen-systeem: U heeft twee opties om uw luidsprekers op uw Bang & Olufsen-systeem aan te sluiten: 1) Een Power Link-kabel rechtstreeks van uw Bang & Olufsen-systeem naar elke luidspreker voeren. U kunt beide aansluitingen gebruiken. 2) Een Power Link-kabel van uw Bang & Olufsen-systeem naar  de eerste luidspreker voeren  en vervolgens een andere  Power Link-kabel naar de volgende luidspreker.
Kies de optie die het beste bij uw instelling past. Stel de schakelaar in op POWER LINK.
Aansluiting op een systeem dat niet van Bang & Olufsen is: Gebruik een speciale kabel met een gewone stereo mini-jack-plug aan één uiteinde en een RJ45  PL-plug aan het andere uiteinde (optioneel accessoire*1).
Zet de schakelaar op LINE 1 of LINE 2: – Gebruik LINE 1 als standaardinstelling. – Gebruik LINE 2 als uw luidspreker niet uitgaat of  als het volume te hoog is. Het geluidsvolume zal omlaag gaan. Luidsprekers moeten dezelfde line-instelling gebruiken.
Schakelaar LEFT/RIGHT Deze schakelaar stelt de luidspreker in om ofwel het linker- ofwel het rechtergeluidskanaal te gebruiken op een Bang & Olufsen-systeem.
Zet de schakelaar op respectievelijk LEFT of RIGHT bij het aansluiten van de luidspreker door één van de aansluitingen te gebruiken die zijn aangeduid met POWER LINK.
Verbindingen en instellingen
De luidsprekers kunnen worden gebruikt in combinatie met de audio-, video- en linksystemen van Bang & Olufsen. Ze kunnen ook worden gebruikt met systemen van een ander merk dan Bang & Olufsen.
De luidsprekers zijn bedoeld voor plaatsing aan de muur. Het natuurlijkste geluid verkrijgt u als u ze opstelt zoals uitgelegd op deze pagina’s.
U heeft toegang tot het aansluitingspaneel vanaf de achterkant van de luidspreker.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Netstroom
Power Link-aansluitingenSchakelaars
Alleen voor servicedoeleinden
Netsnoerbeugel
Om veiligheidsredenen moet u het netsnoer vastmaken achter de netsnoerbeugel.
1*Accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.
De positieschakelaar De positieschakelaar heeft drie instellingen en bevindt zich op het aansluitingspaneel. Het doel van deze schakelaar is ervoor te zorgen dat het basniveau wordt aangepast aan de plaats waar de luidspreker staat. De ideale schakelaarstand voor uw opstelling hangt af van de afstand van de luidspreker tot de muren en de hoeken van de ruimte.
De afstanden zijn bedoeld als richtlijnen. U mag uiteraard zelf kiezen op welke van de instellingen u de positieschakelaar instelt.
• WALL Gebruik deze instelling als de luidspreker zich op meer dan 65 cm (25") van een hoek bevindt. Aangegeven door de grijze gebieden langs de muren in de illustratie.
• CORNER Gebruik deze instelling als de luidspreker in een hoek is geplaatst. Aangegeven door de donkergrijze gebieden in de illustratie.
Het is echter af te raden om de luidspreker dichter dan 20 cm (8") bij de hoek te plaatsen. Aangegeven door de zwarte gebieden in de illustratie.
• FREE Niet te gebruiken.
Plaatsing: Als de luidsprekers meer dan 78 cm boven de grond zijn bevestigd, moeten ze worden bevestigd met de akoestische lens naar onderen gericht om de best mogelijke geluidskwaliteit te garanderen. In dat geval raden we u aan om de muurbeugels als volgt te plaatsen: – BeoLab 12-2: 59–165 cm boven de grond. – BeoLab 12-3: 87–192 cm boven de grond.
Als de luidsprekers met de akoestische lens naar boven gericht aan de muur bevestigd zijn, raden we u aan om de muurbeugel als volgt te plaatsen. – BeoLab 12–2: 19–114 cm boven de grond. – BeoLab 12-3: 20–78 cm boven de grond.
De afstand wordt gemeten van de grond 


Täglicher Gebrauch
Nach der Aufstellung der Lautsprecher entsprechend der Beschreibung auf den folgenden Seiten schließen Sie das gesamte System an das  Netz an. Im Standbybetrieb erlischt die Anzeigenleuchte. Die Lautsprecher wurden  für Standbybetrieb bei Nichtgebrauch konstruiert.
Die Lautsprecher umfassen das „Acoustic Lens Technology”-System, das eine bessere Balance zwischen den Hochtonfrequenzen, die direkt aus den Lautsprechern kommen, und den Tönen, die vom Raum reflektiert werden, gewährleistet. Das System stellt außerdem die richtige Tonbalance im gesamten Bereich vor dem Lautsprecher sicher.
Ein- und Ausschalten – Anzeigenleuchte Die Lautsprecher werden automatisch aktiviert, sobald Sie Ihr Bang & Olufsen System einschalten. Die Anzeigenleuchte leuchtet dann grün und gibt auf diese Weise an, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Nach einiger Zeit erlischt die Anzeigenleuchte.
Wenn Sie Ihr System ausschalten, leuchtet die rote Anzeigenleuchte auf und zeigt damit an, dass die Lautsprecher nicht in Betrieb sind.
Lautsprecherschutzsystem Wenn eine Aktivlautsprechereinheit überhitzt, senkt der betroffene Lautsprecher unverzüglich den Lautstärkepegel. Sobald sich die Einheit wieder abgekühlt hat, wird der Lautstärkepegel wieder langsam auf ein normales Niveau gehoben.
Leuchtet das Anzeigenlicht durchgehend orange, reduzieren Sie die Lautstärke oder lassen Sie Ihre Lautsprecher abkühlen.
Wenn Ihre Lautsprecher einen Fehler erkennen, blinkt ein oranges Anzeigenlicht, bis Ihre Lautsprecher vom Netz getrennt werden.
Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Bang & Olufsen Fachhändler.
Reinigung der Lautsprecher Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie ggf. Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.
Verwenden Sie zum Reinigen des Lautsprechers niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel!
3
Anzeige
HINWEIS: Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Hörschäden verursachen.
Die Lautsprecher aufstellen
Wir empfehlen folgende Vorgehensweise: – Trennen Sie Ihr System vom Netz. – Folgen Sie beim Aufstellen der Lautsprecher den Anweisungen unter „Anschlüsse und Einstellungen”, siehe Seite 6. Informationen zur Fixierung der Lautsprecher an optionalem Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang des Zubehörs enthalten ist. – Stellen Sie die Schalter richtig ein. Eine Erklärung hierzu finden Sie unter „Anschlüsse und Einstellungen”, siehe Seiten 5–6. – Schließen Sie Ihr Lautsprechersystem an. – Schließen Sie das gesamte System wieder an das Netz an.
Vorsichtsmaßnahmen – Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung platziert und angeschlossen werden.  Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie ausschließlich von Bang & Olufsen zugelassene Wandhalterungen! – Die Lautsprecher können nur durch eine Trennung vom Netz vollständig ausgeschaltet werden. – Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, darauf ab. – Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie angezündete Kerzen, auf das TV-Gerät. – Die Lautsprecher wurden nur  für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40 ºC konstruiert. – Bitte beachten Sie, dass alle Lautsprecher in einem Setup an eine Netzsteckdose angeschlossen sein müssen und so konzipiert sind, dass eine Stromversorgung zu jeder Zeit gegeben sein muss. Nur so können sie automatisch eingeschaltet werden. – Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal! – Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Gerät entwickelt. Wird der Stecker ausgetauscht oder das Netzkabel beschädigt, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.
4
Die Produktkennzeichnung  befindet sich auf der Rückseite  des Lautsprechers.
POWER LINK- und LINE 1–2-Schalter
Verbindung mit einem  Bang & Olufsen System: Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Lautsprecher an Ihr Bang & Olufsen System anzuschließen: 1) Je ein Power Link-Kabel vom Bang & Olufsen System direkt zu jedem Lautsprecher verlegen.  Es ist egal, welche der beiden Buchsen Sie verwenden. 2) Ein Power Link-Kabel von Ihrem Bang & Olufsen System zum ersten Lautsprecher verlegen und dann ein weiteres Power Link-Kabel zum nächsten Lautsprecher führen.
Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Setup passt. Stellen Sie den Schalter auf  POWER LINK.
Verbindung mit einem System, das nicht von Bang & Olufsen stammt: Verwenden Sie einen gewöhnlichen Stereoklinkenstecker auf der einen Seite und einem RJ45-Stecker auf der anderen (optionales Zubehör*1).
Stellen Sie den Schalter auf LINE 1 oder LINE 2: – Verwenden Sie LINE 1 als Standardeinstellung. – Verwenden Sie LINE 2, wenn Ihr Lautsprecher sich nicht abschaltet oder die Lautstärke zu hoch ist. Die Lautstärke wird reduziert. Für die Lautsprecher müssen dieselben LineEinstellungen getätigt werden.
LEFT/RIGHT-Schalter Dieser Schalter gibt dem Lautsprecher vor, entweder den linken oder den rechten Tonkanal eines Bang & Olufsen Systems zu verwenden.
Stellen Sie den Schalter auf LEFT oder RIGHT, wenn Sie den Lautsprecher über eine der „POWER LINK” gekennzeichneten Buchsen anschließen 
Anschlüsse und Einstellungen
Die Lautsprecher können mit Bang & Olufsen Audio-, Video- und Linksystemen benutzt werden. Sie können aber auch an Systeme anderer Hersteller angeschlossen werden.
Die Lautsprecher sind speziell auf die Platzierung an der Wand ausgelegt. Den natürlichsten Klang erzielen Sie jedoch, wenn sie so aufgestellt werden, wie es auf diesen Seiten erläutert wird.
Von der Rückseite des Lautsprechers erhalten Sie Zugriff auf das Anschlussfeld.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Netzanschluss
Power Link-BuchsenSchalter
Nur für Servicezwecke
Netzkabelhalterung
Aus Sicherheitsgründen muss  das Netzkabel mithilfe der Netzkabelhalterung fixiert werden.
1*Zubehör ist bei Ihrem  Bang & Olufsen Fachhandelspartner erhältlich.
Der Positionsschalter Der Positionsschalter hat drei Schaltereinstellungen und befindet sich auf dem Anschlussfeld. Dieser Schalter stellt sicher, dass die Basswiedergabe an die Platzierung des Lautsprechers angepasst wird. Die richtige Schaltereinstellung hängt vom Abstand des Lautsprechers zu Wänden und Ecken des Raums ab.
Die Abstände sind als Richtlinien gedacht. Sie können natürlich den Positionsschalter auf diejenige der drei Einstellungen setzen, die Sie bevorzugen.
• WALL Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Lautsprecher weniger als 65 cm von einer Ecke entfernt aufgestellt wird. In der Abbildung veranschaulicht durch den hellgrauen Bereich entlang der Wände.
• CORNER Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Lautsprecher in einer Ecke platziert ist. In der Abbildung veranschaulicht durch die dunkelgrauen Bereiche.
Bei der Platzierung des Lautsprechers empfehlen wir, einen Abstand von 20 cm zur Ecke nicht zu unterschreiten. In der Abbildung veranschaulicht durch die schwarzen Bereiche.
• FREE Wird nicht verwendet.
Platzierung: Werden die Lautsprecher mehr als 78 cm über dem Boden angebracht, müssen sie mit der akustischen Linse nach unten montiert werden, um eine optimale Klangwiedergabe zu garantieren. In diesem Fall empfehlen wir, die Wandhalterung wie folgt zu montieren: – BeoLab 12-2: 59–165 cm über dem Boden. – BeoLab 12-3: 87–192 cm über dem Boden.
Wenn Sie die Lautsprecher mit der akustischen Linse nach oben an der Wand anbringen, empfehlen wir, die Wandhalterung wie folgt zu montieren: – BeoLab 12-2: 19–114 cm über dem Boden. – BeoLab 12-3: 20–78 cm über dem Boden.
Der Abstand wird vom Boden bis zu den unteren Löchern der Wandhalterung gemessen.


Una vez finalizada la instalación de los altavoces según lo descrito en las páginas siguientes, conecte todo el sistema a la red eléctrica. El indicador luminoso permanece apagado cuando los altavoces se encuentran en modo standby. Los altavoces han sido diseñados para permanecer en tal modo mientras no se encuentran en uso.
Los altavoces están equipados  con la tecnología ‘Acoustic Lens Technology’, que garantiza el equilibrio óptimo entre las frecuencias agudas generadas directamente por los mismos y el sonido reflejado por la sala. Otro de los objetivos de dicha tecnología es asegurar el balance tonal correcto en el área situada frente a los altavoces.
Encendido y apagado: indicador luminoso Los altavoces se encienden automáticamente al encender el sistema Bang & Olufsen al que se encuentran conectados. Cuando ello ocurre, el indicador luminoso se ilumina en color verde. Transcurrido cierto tiempo, el indicador luminoso disminuye su intensidad.
Al apagar el sistema, el indicador luminoso se ilumina en color rojo para confirmar que los altavoces no se encuentran en uso.
Protección de los altavoces Cuando un cono activo alcanza una temperatura excesiva, el altavoz afectado reduce instantáneamente su nivel sonoro. El nivel sonoro se restablece paulatinamente una vez estabilizada la temperatura del cono.
Si el indicador luminoso se ilumina en color naranja, reduzca el nivel de volumen o permita que los altavoces se enfríen.
El indicador luminoso parpadea en color naranja cuando los altavoces detectan una avería y permanece en tal estado hasta que se desconectan de la red eléctrica.
Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen.
Limpieza de los altavoces Limpie el polvo acumulado sobre las superficies empleando un paño seco y suave. Para eliminar las manchas y la suciedad incrustada, use un paño suave humedecido  en una solución de agua y un detergente débil, como líquido lavavajillas.
No limpie ninguna de las piezas de los altavoces con alcohol o disolventes de otro tipo.
3
Indicador
NOTA: La escucha prolongada de sonidos a un elevado nivel de volumen puede provocar lesiones auditivas.
Instalación de los altavoces
Se recomienda seguir el procedimiento descrito a continuación: – Desconecte el sistema de la red eléctrica. – Sitúe los altavoces de acuerdo con las directrices descritas en la sección ‘Conexiones y configuración’ (página 6). Si desea obtener información acerca de  la fijación de los altavoces al accesorio opcional, consulte la guía que acompaña al accesorio. – Coloque los interruptores en  las posiciones correctas. La configuración de los interruptores se explica en la sección ‘Conexiones y configuración’ (páginas 5 y 6). – Conecte el sistema de altavoces. – Vuelva a conectar todo el sistema a la red eléctrica.
Precauciones – Asegúrese de colocar y conectar los altavoces de acuerdo con las instrucciones que contiene esta Guía. – A fin de evitar posibles lesiones, use exclusivamente soportes  de pared homologados por Bang & Olufsen. – Los altavoces sólo se pueden apagar totalmente desconectando el enchufe de la toma de suministro eléctrico. – No exponga estos altavoces a goteos o salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre los mismos. – No coloque fuentes de llamas desprotegidas (como velas encendidas) sobre los altavoces. – Los altavoces han sido diseñados para el uso interior en entornos domésticos secos, a una temperatura comprendida entre 10 y 40 ºC (50 y 105 ºF). – Recuerde que todos los altavoces de la instalación deben permanecer conectados constantemente a una toma de suministro eléctrico (han sido diseñados para ello con objeto de que puedan encenderse automáticamente). – No intente abrir los altavoces. Este tipo de operaciones debe ser llevado a cabo por personal técnico cualificado. – El cable y el enchufe de alimentación suministrados han sido diseñados especialmente para estos altavoces. Si cambia el enchufe o el cable de alimentación resulta dañado, deberá adquirir otro a través de su distribuidor de Bang & Olufsen.
4
La etiqueta de identificación del producto se encuentra en la parte posterior de los altavoces.
Interruptor POWER LINK y LINE 1–2
Conexión a un sistema  Bang & Olufsen: La conexión de los altavoces a un sistema Bang & Olufsen puede llevarse a cabo de dos formas: 1) Llevando un cable Power Link directamente desde el sistema Bang & Olufsen hasta cada uno de los altavoces. Use cualquiera de las dos tomas para efectuar las conexiones correspondientes. 2) Llevando un cable Power Link desde el sistema Bang & Olufsen hasta el primer altavoz y,  a continuación, otro cable  Power Link hasta el siguiente altavoz.
Escoja la opción que mejor satisfaga sus requisitos. Coloque el interruptor en la posición POWER LINK.
Conexión a un sistema de otro fabricante: Use un cable especial con un conector minijack estéreo convencional en un extremo y un conector PL RJ45 en el otro (accesorio opcional*1).
Coloque el interruptor en la posición LINE 1 o LINE 2: – Coloque el interruptor en la posición LINE 1 si no experimenta ningún problema. – Coloque el interruptor en la posición LINE 2 si el altavoz no se apaga o el nivel de volumen es demasiado elevado. Al hacerlo, el nivel de volumen se reducirá. Configure del mismo modo los interruptores de todos los altavoces.
Interruptor LEFT/RIGHT Este interruptor permite configurar el altavoz para que reproduzca  el canal de sonido izquierdo o derecho como parte de un sistema Bang & Olufsen.
Coloque el interruptor en la posición LEFT o RIGHT, según corresponda, si opta por conectar el altavoz empleando cualquier toma  POWER LINK.
Conexiones y configuración
Los altavoces son aptos para el uso con sistemas de audio, vídeo y periféricos Bang & Olufsen. Aún así, también se pueden conectar a sistemas de otros fabricantes.
Los altavoces han sido diseñados específicamente para su instalación en una pared y proporcionarán un sonido de máxima naturalidad si se configuran de acuerdo con lo descrito en estas páginas.
El acceso al panel de conexiones se lleva a cabo a través de la parte posterior de los altavoces.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Red eléctrica
Tomas Power LinkInterruptores
Sólo para uso técnico
Abrazadera del cable de alimentación
Por motivos de seguridad, es preciso sujetar el cable de alimentación a la abrazadera.
1* Su distribuidor de Bang & Olufsen pone a su disposición distintos accesorios para este producto.
Interruptor POSITION El interruptor POSITION posee tres posiciones y forma parte del panel de conexiones. La finalidad de este interruptor es garantizar la correcta reproducción de las frecuencias graves, independientemente de la ubicación del altavoz. La posición correcta del interruptor depende de la distancia existente entre el altavoz y las paredes y esquinas de la habitación.
Las distancias indicadas a continuación deben interpretarse únicamente como directrices; por supuesto, es usted libre de colocar el interruptor en la posición que desee.
• WALL Coloque el interruptor en esta posición si el altavoz se encuentra a más de 65 cm (25") de una esquina (áreas de color gris claro en la ilustración anterior).
• CORNER Coloque el interruptor en esta posición si el altavoz se encuentra en una esquina (áreas de color gris oscuro en la ilustración anterior).
No se recomienda instalar un altavoz a menos de 20 cm (8") de una esquina (áreas de color negro en la ilustración anterior).
• FREE Uso no recomendado.
Colocación: Si desea llevar a cabo la instalación de los altavoces a más de 78 cm (31") del suelo, colóquelos de modo que la lente acústica quede orientada hacia abajo para optimizar su rendimiento sonoro. Se recomienda también situar el soporte de pared a las siguientes alturas, dependiendo del tipo de altavoz: – BeoLab 12–2: 59–165 cm  (23"–65"), desde el suelo. – BeoLab 12–3: 87–192 cm  (34"–75,5"), desde el suelo.


Lorsque vous aurez fini d’installer les enceintes en suivant les instructions des pages suivantes, connectez l’ensemble du système à l’alimentation secteur. En mode veille, le témoin lumineux est éteint. Les enceintes ont été conçues pour être laissées en mode veille lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Les enceintes font appel à l'Acoustic Lens Technology afin d'obtenir un meilleur équilibre tonal dans les hautes fréquences, qu'il s'agissent de celles provenant directement des hauts-parleurs ou de celles qui se réverbèrent dans la pièce. Ce système améliore également l'équilibre tonal dans l'ensemble de l'espace situé en face de l'enceinte.
Arrêt et mise en marche – Témoin lumineux Lorsque vous mettez en marche votre système Bang & Olufsen, les enceintes s’allument simultanément. Le témoin lumineux passe au vert, indiquant que les enceintes sont actives. Après un certain temps, son intensité diminue puis il s'éteint.
Lorsque vous arrêtez votre système, le témoin rouge s’allume, indiquant que les enceintes ne sont pas actives.
Protection des enceintes Si une enceinte active commence  à surchauffer, elle réduit instantanément son niveau sonore. Une fois la température stabilisée, le niveau sonore normal est rétabli peu à peu.
Si vous remarquez que le témoin lumineux est orange, réduisez le volume afin de permettre aux enceintes de refroidir.
Si vos enceintes détectent une défaillance, le témoin lumineux orange va se mettre à clignoter ;  il ne s'arrêtera que lorsque vous les aurez débranchées du secteur.
Si le problème persiste, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.
Nettoyage des enceintes Retirez la poussière à l’aide d’un chiffon doux et sec. Si nécessaire, pour éliminer les taches ou la saleté, utilisez un chiffon doux et légèrement humide imbibé d’une solution d’eau et de détergent doux (par exemple du liquide vaisselle).
N’utilisez jamais d’alcool ou d’autres solvants pour nettoyer la moindre partie de l’enceinte !
3
Témoin lumineux
REMARQUE ! L’écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut être nuisible pour l’ouïe.
Installation des enceintes
Il est conseillé de procéder comme suit : - Débranchez votre système du secteur. – Installez les enceintes conformément aux instructions fournies dans la section « Connexions et réglages » (page 6). Pour plus d'informations sur l'installation des enceintes à l'aide de l'accessoire de fixation disponible en option, reportez-vous au manuel fourni avec celui-ci. - Configurez correctement les différents commutateurs. Consultez la section « Connexions et réglages » (pages 5–6) pour plus d'informations. - Connectez votre système d’enceintes. - Rebranchez l’ensemble du système au secteur.
Précautions d’emploi - Assurez-vous que les enceintes sont placées et connectées conformément aux instructions données dans ce manuel. - Pour éviter toute blessure, n'utilisez que les supports muraux agréés Bang & Olufsen. – Pour éteindre complètement les enceintes, la seule possibilité est de les débrancher de la prise. - N’exposez pas l’appareil à l’écoulement de liquides et aux éclaboussures et assurez-vous qu’aucun objet rempli de liquide (vase, etc.) n’est placé sur l’appareil. – Ne placez aucune source de flammes nues (comme des bougies allumées) sur l’appareil. - Les enceintes sont conçues uniquement pour une utilisation à l’intérieur, dans un environnement domestique sec, et dans une plage de températures de 10 à 40°C (50 à 105°F). - N’oubliez pas que les enceintes ont été conçues pour être branchées en permanence sur le secteur,  ce qui leur permet de s'allumer automatiquement lorsque vous activez votre installation. – Ne tentez jamais d’ouvrir vos enceintes. Confiez les opérations de ce type au personnel de maintenance qualifié ! - Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Si vous changez la fiche ou endommagez le câble secteur, rendez-vous chez votre revendeur Bang & Olufsen pour vous procurer des pièces de rechange.
4
L'étiquette d'identification est située à l’arrière de l’enceinte.
Commutateur POWER LINK / LINE 1 / LINE 2
Connexion à un système Bang & Olufsen : Pour connecter vos enceintes à un système Bang & Olufsen, vous avez deux possibilités : 1) Tirer un câble Power Link à partir du système Bang & Olufsen directement jusqu’à chaque enceinte. Vous pouvez dans ce cas utiliser n'importe laquelle des deux prises. 2) Tirer un câble Power Link allant du système Bang & Olufsen jusqu’à la première enceinte puis tirer un autre câble Power Link allant de la première enceinte jusqu’à l’enceinte suivante.
Choisissez la possibilité qui convient le mieux à votre installation. Réglez le commutateur sur POWER LINK.
Connexion à un système non Bang & Olufsen : Utilisez un câble spécial avec une fiche mini-jack stéréo ordinaire à une extrémité et une fiche RJ45 PL à l’autre extrémité (accessoire en option*1).
 
Réglez le commutateur sur LINE 1 ou LINE 2 : – Utilisez LINE 1 comme paramètre par défaut. – Utilisez LINE 2 si votre enceinte ne s'éteint pas ou si le volume est trop élevé. Le volume sonore se réduira automatiquement. Toutes les enceintes doivent utiliser le même réglage.
Commutateur LEFT / RIGHT Lorsque vos enceintes sont connectées à un système Bang & Olufsen, ce paramètre permet de faire en sorte qu'elles reproduisent le canal sonore gauche ou droit.
Lorsque vos connectez vos enceintes à l'aide des prises POWER LINK, réglez ce commutateur sur LEFT (gauche) ou RIGHT (droit) selon le canal désiré.
Connexions et réglages
Les enceintes peuvent être utilisées avec les systèmes audio, vidéo et link Bang & Olufsen. Elles peuvent également être branchées sur des systèmes audiovisuels non fabriqués par Bang & Olufsen.
Les enceintes sont conçues par être placées contre un mur. Pour obtenir le son le plus naturel possible, suivez les instructions d’installation détaillées dans ces pages.
Le panneau de prises de chaque enceinte est situé à l'arrière de celle-ci.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Secteur
Prises Power LinkCommutateurs
Réservé à la maintenance
Crochet pour le câble d'alimentation
Pour des raisons de sécurité, fixez le câble d'alimentation secteur à l'aide du crochet situé à l'arrière  de l'appareil.
1*Les accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.
Le commutateur de position Le commutateur de position se trouve sur le panneau de prises et dipose de trois réglages. Il sert à accorder le niveau de basses à la position de l'enceinte. Le réglage le plus adapté dépend de la distance qui sépare l’enceinte des murs et des angles de la pièce.
Les distances sont données à titre indicatif : vous pouvez bien entendu régler le commutateur sur n’importe lequel des réglages selon votre préférence.
• WALL Utilisez ce réglage si l’enceinte est placée à moins de 65 cm (25 pouces) d’un angle. Cette position est indiquée par les zones gris clair le long des murs sur l'illustration.
• CORNER Utilisez ce réglage si l'enceinte est posée dans un coin. Cette position est indiquée par les zones gris foncé sur l'illustration.
Il est toutefois déconseillé de placer l'enceinte à moins de 20 cm (8 pouces) du coin. Les positions à éviter sont indiquées par les zones noires sur l'illustration.
• FREE Ne pas utiliser.
Positionnement : si les enceintes sont fixées à plus de 78 cm (31 pouces) du sol, il convient de les monter avec la lentille acoustique dirigée vers le bas afin de garantir le meilleur son possible. Dans ce cas, il est recommandé de monter le support mural comme suit : – BeoLab 12–2 : 59 à 165 cm (23"-65") du sol. – BeoLab 12-3 : 87 à 192 cm (34"-75,5") du sol.
Si les enceintes sont fixées au mur avec les lentilles acoustiques dirigées vers le haut, nous vous recommandons de monter le support mural comme suit : – BeoLab 12–2 : 19 à 114 cm (7,5"-45") du sol. – BeoLab 12-3 : 20 à 78 cm  (8"-31") du sol.
La distance se mesure du sol aux orifices inférieurs du support mural.


Jakmile dokončíte nastavení reproduktorů způsobem popsaným na následujících stranách, připojte celý systém  k síťovému napájení.  V pohotovostním režimu  je kontrolka zhasnutá. Reproduktory jsou navrženy tak, aby se při nečinnosti přepnuly do pohotovostního režimu.
Systém „Acoustic Lens Technology“ (technologie akustických čoček) zajišťuje lepší vyváženost frekvencí vysokých tónů vycházejících přímo z reproduktoru a zvuku odráženého místností. Systém rovněž zajišťuje správnou tónovou vyváženost  v celé oblasti před reproduktorem.
Zapínání a vypínání – kontrolka Když zapnete systém Bang & Olufsen, reproduktory se zapnou současně s ním. Kontrolka se rozsvítí zeleně, což značí, že reproduktory jsou zapnuté. Po nějaké době kontrolka zhasne.
Když systém vypnete, kontrolka se rozsvítí červeně, což značí, že reproduktory nejsou používány.
Ochrana reproduktorů Dojde-li k přehřátí aktivního reproduktoru, tento reproduktor začne okamžitě snižovat hlasitost zvuku. Jakmile se situace stabilizuje, hlasitost zvuku se začne pomalu vracet na nastavenou hodnotu.
Pokud kontrolka svítí oranžově, snižte hlasitost nebo nebo nechte reproduktory vychladnout.
Pokud reproduktory detekují závadu, začne blikat oranžová kontrolka. Bude blikat tak dlouho, dokud reproduktory neodpojíte od síťového napájení.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce  Bang & Olufsen.
Čištění reproduktorů Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou. Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkkou, navlhčenou utěrku  a roztok vody a slabého saponátu, například mycího prostředku.
Pro čištění jakýchkoliv částí reproduktorů nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla!
3
Kontrolka
POZNÁMKA! Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu.
Nastavení reproduktorů
Doporučujeme dodržovat následující postup: – Odpojte systém od síťového napájení. – Umístěte reproduktory podle pokynů v části Připojení  a nastavení na straně 6. Informace o připevnění reproduktorů  k volitelným příslušenstvím najdete v příručce dodané  s daným příslušenstvím. – Odpovídajícím způsobem nastavte spínače. Postup je popsán v části „Připojení a nastavení“ na stranách 5–6. – Připojte systém reproduktorů. – Znovu připojte celý systém  k síťovému napájení.
Upozornění – Zkontrolujte, zda jsou reproduktory umístěny a zapojeny v souladu  s pokyny uvedenými v této příručce. Abyste se vyvarovali zranění, používejte pouze schválené nástěnné držáky Bang & Olufsen! – Reproduktory lze zcela vypnout pouze jejich odpojením ze zásuvky síťového napájení. – Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstřikujících kapalin a zajistěte, aby na něj nebyly umisťovány žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy. – Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. – Reproduktory jsou určeny pouze k domácímu použití v suchém prostředí a v teplotním rozmezí 10–40 °C. – Nezapomeňte, že všechny reproduktory v systému musí být připojeny k zásuvce síťového napájení a že vyžadují neustálé připojení k síťovému napájení, aby se mohly automaticky zapínat. – Nepokoušejte se reproduktor otevřít. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. – Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento výrobek. Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si zakoupit náhradní od dodavatele Bang & Olufsen!
4
Identifikační štítek výrobku je umístěn na zadní straně reproduktorů.
Přepínač POWER LINK a LINE 1–2
Připojení k systému Bang & Olufsen: Máte dvě možnosti, jak připojit reproduktory k systému Bang & Olufsen: 1) Veďte kabel Power Link ze systému Bang & Olufsen přímo do každého reproduktoru. Můžete použít kterýkoli z dvojice konektorů. 2) Veďte kabel Power Link ze systému Bang & Olufsen k prvnímu reproduktoru a potom veďte jiný kabel Power Link od prvního reproduktoru k dalšímu.
Vyberte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašemu uspořádání. Nastavte přepínač na POWER LINK.
Připojení k jinému systému než Bang & Olufsen: Použijte speciální kabel s běžným konektorem typu stereo mini jack na jednom konci a s konektorem RJ45 PL na druhém konci (volitelné příslušenství*1).
Nastavte přepínač na LINE 1 nebo LINE 2: – Použijte LINE 1 jako výchozí nastavení. – Použijte LINE 2, pokud se reproduktor nevypne nebo má příliš vysokou hlasitost. Hlasitost zvuku se zeslabí. Reproduktory musí mít stejné nastavení LINE.
Přepínač LEFT/RIGHT Tento přepínač nastaví reproduktor pro přehrávání buď levého nebo pravého zvukového kanálu  v systému Bang & Olufsen.
Nastavte tento přepínač na LEFT, respektive RIGHT při připojování reproduktoru pomocí některého  z konektorů označených  POWER LINK.
Připojení a nastavení
Reproduktory lze použít s audio, video a propojovacími systémy Bang & Olufsen. Lze je rovněž použít se systémy jinými než Bang & Olufsen.
Reproduktory jsou navrženy pro připevnění na stěnu. Nejpřirozenějšího zvuku dosáhnete, když reproduktory nastavíte podle pokynů na těchto stránkách.
Panel konektorů je přístupný ze zadní strany reproduktorů.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Síťové napájení
Konektory Power LinkPřepínače
Pouze pro  servisní účely
Svorka pro napájecí kabel
Z bezpečnostních důvodů připevněte napájecí kabel vzadu svorkou.
1*Příslušenství je k dispozici  u prodejce Bang & Olufsen.
Polohový přepínač Polohový přepínač má tři nastavení a je umístěn na panelu konektorů. Účelem tohoto přepínače je zajistit, aby hladina basů vyhovovala umístění reproduktoru. Vhodné nastavení přepínače závisí na vzdálenosti reproduktoru od stěn a rohů místnosti.
Vzdálenosti jsou uvedeny pouze jako referenční, ale vy si samozřejmě můžete nastavit polohový přepínač do jakékoli preferované polohy.
• WALL Toto nastavení použijte tehdy, pokud je reproduktor umístěn dále než 65 cm od rohu. Toto umístění znázorňují šedé plochy podél stěn na obrázku.
• CORNER Toto nastavení použijte tehdy, pokud je reproduktor umístěn v rohu. Toto umístění znázorňují tmavě šedé plochy na obrázku.
Avšak doporučujeme umístit reproduktor alespoň 20 cm od rohu. Toto umístění znázorňují černé plochy na obrázku.
• FREE Nepoužíváno.
Umístění: Pokud jsou reproduktory instalovány výše než 78 cm nad podlahou, pro dosažení nejlepšího zvukového výkonu se musí umístit tak, aby akustické čočky směřovaly dolů. V tomto případě doporučujeme umístit nástěnný držák takto: – BeoLab 12–2: 59–165 cm nad podlahu. – BeoLab 12-3: 87–192 cm nad podlahu.
Pokud jsou reproduktory instalovány na stěně a jejich akustické čočky směřují nahoru, doporučujeme umístit nástěnný držák takto: – BeoLab 12–2: 19–114 cm nad podlahou. – BeoLab 12-3: 20–78 cm nad podlahou.
Vzdálenost je měřena od podlahy k dolním otvorům nástěnného držáku.


Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo sammuu, kun laite on valmiustilassa. Kaiuttimien on tarkoitus jäädä valmiustilaan, kun niitä ei käytetä.
Kaiuttimissa hyödynnetään Acoustic Lens Technology -järjestelmää, joka parantaa korkeiden äänien suuntausta ja heijastusta huoneessa. Järjestelmä varmistaa myös äänen oikean tasapainon koko kuuntelualueella kaiuttimen etupuolella.
Virran kytkentä ja katkaisu – merkkivalo Kun Bang & Olufsen -järjestelmän virta kytketään, myös kaiuttimien virta kytkeytyy. Merkkivalo muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että kaiuttimien virta on kytketty. Hetken kuluttua merkkivalo himmenee.
Kun järjestelmän virta katkaistaan, merkkivalo muuttuu punaiseksi, mikä tarkoittaa, että kaiuttimet eivät ole käytössä.
Kaiuttimen suojaaminen Jos aktiivikaiutinyksikkö ylikuumenee, kaiutin laskee välittömästi äänentasoa. Kun tilanne on vakiintunut, äänentaso palaa hitaasti normaaliksi.
Jos merkkivalo palaa oranssina, laske äänenvoimakkuutta tai anna kaiuttimien jäähtyä.
Jos kaiuttimissa havaitaan toimintahäiriö, merkkivalo vilkkuu oranssina, kunnes kaiuttimet kytketään irti sähköverkosta.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjääsi.
Kaiuttimien puhdistus Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista tarvittaessa lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.
Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia kaiuttimen minkään osan puhdistukseen!
3
Merkkivalo
HUOMAA! Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
Kaiuttimien käyttöönotto
Suosittelemme seuraavaa menettelyä: – Irrota järjestelmä sähköverkosta. – Sijoita kaiuttimet kohdassa Liitännät ja asetukset kuvatulla tavalla, katso sivu 6. Lisätietoja kaiuttimien kiinnittämisestä lisävarusteisiin on varusteiden mukana toimitetussa opaskirjassa. – Valitse kytkimille oikeat asetukset. Tämä on selostettu kohdassa Liitännät ja asetukset, katso sivut 5-6. – Kytke kaiutinjärjestelmä. – Kytke järjestelmä takaisin sähköverkkoon.
Varoituksia – Varmista, että kaiuttimet on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Vahinkojen välttämiseksi käytä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai seinätelineitä. – Kaiuttimien virta voidaan katkaista kokonaan vain irrottamalla ne pistorasiasta. –  Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja. – Älä aseta laitteen päälle mitään avotulen lähteitä, kuten kynttilää. – Kaiuttimet on tarkoitettu käytettäviksi sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 10–40 ºC. – Muista, että kaikki kokoonpanon kaiuttimet on kytkettävä sähköverkkoon. Kaiuttimet on suunniteltu pidettäväksi jatkuvasti kytkettyinä sähköverkkoon, sillä näin ne voivat kytkeytyä päälle automaattisesti. – Älä yritä avata kaiuttimen koteloa. Jätä tällaiset toimenpiteet huoltohenkilöstön tehtäväksi. – Laitteen mukana toimitettu verkkojohto ja sen pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle tuotteelle. Jos vaihdat pistokkeen tai vahingoitat verkkojohtoa, sinun on ostettava uusi Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä!
4
Tuotekilpi sijaitsee kaiuttimen takana.
POWER LINK ja LINE 1–2 -kytkin
Kytkentä Bang & Olufsen -järjestelmiin: Voit kytkeä kaiuttimet Bang & Olufsen -järjestelmään kahdella  eri tavalla: 1) Kytke Power Link -kaapeli Bang & Olufsen -järjestelmästä suoraan kuhunkin kaiuttimeen. Voit käyttää kumpaa tahansa seuraavista liitännöistä. 2) Kytke Power Link -kaapeli Bang & Olufsen -järjestelmästä ensimmäiseen kaiuttimeen ja kytke sitten toinen Power Link -kaapeli seuraavaan kaiuttimeen.
Valitse parhaiten kokoonpanoon soveltuva vaihtoehto. Aseta kytkin POWER LINK -asentoon.
Kytkentä muihin kuin Bang & Olufsen -järjestelmiin: Käytä erityiskaapelia, jonka toisessa päässä on tavallinen ministereoliitin ja toisessa päässä RJ45 PL -liitin (kaapeli on lisävaruste*1).
Aseta kytkin asentoon LINE 1 tai LINE 2: – Käytä oletusasetuksena asentoa LINE 1. – Käytä asentoa LINE 2, jos kaiutin ei sammu tai jos äänenvoimakkuus on liian korkea. Äänenvoimakkuutta lasketaan. Kaiuttimissa on oltava sama Line-asetus.
Vasen/oikea -sijoituskytkin (LEFT/RIGHT) Tällä kytkimellä valitaan, toistaako kaiutin vasemman vai oikean kanavan Bang & Olufsen -järjestelmässä.
Aseta kytkin asentoon LEFT (vasen) tai RIGHT (oikea) sen mukaan, miten kaiutin on kytketty POWER LINK -liitäntään.
Liitännät ja asetukset
Kaiuttimia voidaan käyttää Bang & Olufsenin audio-, video- ja linkkijärjestelmien kanssa. Niitä voidaan käyttää myös muissa kuin Bang & Olufsen -järjestelmissä.
Kaiuttimet on suunniteltu seinälle sijoitettaviksi. Kaikkein luonnollisimman äänen saat noudattamalla seuraavia asetusohjeita.
Liitäntäpaneeli on kaiuttimen takana.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Verkkovirta
Power Link -liitännätKytkimet
Vain huoltokäyttöön
Virtajohdon pidike
Virtajohto on turvallisuussyistä kiinnitettävä johdonpidikkeeseen.
1*Lisävarusteita on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.
Sijaintikytkin (Position) Sijaintikytkimellä on kolme asetusta. Kytkin sijaitsee liitäntäpaneelissa. Kytkimen avulla voidaan varmistaa, että kaiuttimen bassotoisto sopii kaiuttimen asennuspaikkaan. Kytkimen asento valitaan sen mukaan, kuinka kaukana kaiutin on huoneen seinistä, katosta  ja nurkista.
Seuraavalla sivulla kuvatut etäisyydet on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja voit luonnollisesti valita minkä tahansa kolmesta asetuksesta.
• WALL (seinä) Käytä tätä asetusta, jos kaiutin sijoitetaan yli 65 cm:n etäisyydelle nurkasta. Näkyy kuvassa harmaina alueina.
• CORNER (nurkka) Käytä tätä asetusta, jos kaiutin sijoitetaan nurkkaan. Näkyy kuvassa tummanharmaina alueina.
Kaiutinta ei suositella sijoitettavaksi alle 20 cm:n etäisyydelle nurkasta. Näkyy kuvassa mustina alueina.
• FREE (avoin) Ei käytössä.
Sijoituspaikka: Jos kaiuttimet sijoitetaan yli 78 cm:n korkeudelle lattiasta, ne on kiinnitettävä akustinen linssi alaspäin. Näin varmistetaan mahdollisimman hyvä äänentoisto. Tässä tapauksessa suosittelemme seinätelineen sijoittamista seuraavasti.  – BeoLab 12–2: 59–165 cm lattiasta – BeoLab 12–3: 87–192 cm lattiasta
Jos kaiuttimet sijoitetaan seinälle akustinen linssi ylöspäin, suosittelemme seinätelineen kiinnittämistä seuraavasti. – BeoLab 12–2: 19–114 cm lattiasta – BeoLab 12–3: 20–78 cm lattiasta
Etäisyys mitataan lattiasta seinäkiinnikkeen alempiin kiinnitysreikiin


Miután beállította a következő oldalakon leírtak szerint a hangszórókat, csatlakoztassa az egész rendszert a táphálózathoz. Amikor készenléti módban van, a jelzőfény nem világít. A hangszórókat úgy terveztük, hogy amikor éppen nem használják őket, akkor készenléti módban legyenek.
A hangszórókban helyet kapott  az ‘Acoustic Lens Technology’ rendszer, amely jobb egyensúlyt teremt a közvetlenül a hangszórókból érkező magas frekvenciájú hangok és a szoba által visszavert hangok között. A rendszer helyes hangszín egyensúlyt biztosít a hangszóró előtti egész területen.
Be- és kikapcsolás – jelzőfény Amikor bekapcsolja Bang & Olufsen rendszerét, egyidejűleg a hangszórók is bekapcsolnak. A készenléti jelzőfény zöldre vált, jelezve,  hogy a hangszórók be vannak kapcsolva. Kis idő múlva a jelzőfény elhalványul.
Amikor kikapcsolja a rendszert, megjelenik a vörös jelzőfény, jelezve, hogy a hangszórók használaton kívül vannak.
A hangszóró védelme Ha az aktív hangszóró túlmelegszik, a hangszórón azonnal csökken a hangerő. A helyzet stabilizálódása után, a hangerő lassan visszatér a normál szintre.
Ha a jelzőfény folyamatosan sárgán világít, akkor vegye le a hangot, vagy hagyja lehűlni a hangszórót.
Ha a hangszórók hibát érzékelnek, egy narancsszínű jelzőfény fog villogni, amíg a hangszórókat nem választják le a hálózati táplálásról.
Ha a probléma nem szűnik meg, akkor lépjen kapcsolatba a  Bang & Olufsen képviselővel.
A hangszórók tisztítása A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. Ha szükséges, a foltokat vagy szennyeződéseket puha, nedves ruhával távolítsa el, és használjon vizet és enyhe tisztítószert, például mosogatószert.
Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a hangszórók egyik részének tisztításához sem!
3
Jelzőfény
MEGJEGYZÉS! A nagy hangerőn történő tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!
A hangszórók beállítása
Javasoljuk az alábbi eljárás alkalmazását: – Válassza le a rendszert a táphálózatról. – Helyezze el a hangszórókat az útmutatásoknak megfelelően a ‘Csatlakozások és beállítások’ című részben leírtak szerint, lásd a 6. oldalt. A külön rendelhető tartozékokról és a hangszórók rögzítéséről a tartozékokhoz adott útmutató nyújt felvilágosítást. – A kapcsolókat állítsa a megfelelő állásba. Ezt a ‘Csatlakozások és beállítások’ című részben ismertetjük, lásd az 5–6. oldalt). – A hangszórórendszer csatlakoztatása. – Csatlakoztassa ismét az egész rendszert a táphálózathoz.
Vigyázat! – Ügyeljen arra, hogy a hangszórók az útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően legyenek elhelyezve és csatlakoztatva. A sérülések megelőzése érdekében, csak Bang & Olufsen által elfogadott állványt és falikart használjon! – A hangszórók teljes kikapcsolása csak akkor történik meg,  ha hálózati csatlakozóikat kihúzza a táphálózatból. – Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre. – Szabadon égő lángot, például égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni. – A hangszórók beltéri száraz, otthoni környezetben, 10-40 ºC hőmérséklet-tartományban történő használatra készültek. – Ne feledje, hogy egy elrendezésben minden hangszórót csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz, és azt, hogy ezeket úgy tervezték, hogy folyamatosan csatlakoztatva legyenek a hálózathoz, mivel ez teszi lehetővé automatikus bekapcsolásukat. – Ne próbálja meg felnyitni a hangszórót. A javítást bízza szakemberre! – A készülékhez adott tápkábel és csatlakozó dugó speciálisan ehhez a termékhez készült. Ha kicseréli a csatlakozó dugót, vagy megsérül a tápkábel, akkor újat kell vásárolnia a Bang & Olufsen termékek forgalmazójánál!
4
A termékazonosító címke a hangszóró hátsó részén található.
POWER LINK és LINE 1–2 kapcsoló
Csatlakoztatás egy Bang & Olufsen rendszerhez: A hangszórókat kétféleképpen csatlakoztathatja a Bang & Olufsen rendszerhez: 1) Egy Power Link kábelt vezet a Bang & Olufsen rendszerből közvetlenül az egyes hangszórókra. A két aljzat közül bármelyiket használhatja. 2) Egy Power Link kábelt vezet a Bang & Olufsen rendszerből az első hangszóróra, majd egy másik Power Link kábelt vezet a következő hangszóróra.
Válassza az ön elrendezésének leginkább megfelelő lehetőséget. Állítsa a kapcsolót POWER LINK állásba.
Csatlakoztatás egy nem-Bang & Olufsen rendszerhez: Használjon egy olyan különleges kábelt, amelynek egyik végén egy normál sztereó mini jack dugó van, a másik végén pedig egy RJ45 PL dugó (külön rendelhető tartozék*1).
Állítsa a kapcsolót LINE 1 vagy LINE 2-re: – Alapértelmezés szerint használja a LINE 1-et. – Használja a LINE 2-t, ha a hangszórója nem kapcsol ki, vagy túl erős a hangerő.  A hangerő csökkenni fog.  A hangszórókat azonos vonali (line) beállítással kell használni.
LEFT/RIGHT helyzetkapcsoló Ez a kapcsoló határozza meg, hogy a hangszóró a bal vagy a jobb hangcsatornát sugározza-e egy Bang & Olufsen rendszerben.
Állítsa be a kapcsolót LEFT vagy RIGHT pozícióba külön-külön, amikor a hangszórót a POWER LINK jelzésű aljzatok valamelyikéhez csatlakoztatja.
Csatlakozások és beállítások
A hangszórók a Bang & Olufsen audió, videó és csatlakoztatott (link) rendszereivel használhatók. Ezek nem csak Bang & Olufsen, hanem más rendszerekben is használhatók.
A hangszórókat fali elhelyezésre tervezték. A legtermészetesebb hanghatás akkor érhető el, ha a beállítást a jelen oldalakon ismertetett módon végzi el.
Az aljzatpanelhez a hangszóró hátoldalán férhet hozzá.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Tápcsatlakozó
Power Link aljzatokKapcsolók
Szervizelési célokra
Tápkábel tartó.
Biztonsági okoból rögzíteni kell a tápkábelt a tápkábel tartó mögött.
1*A kiegészítőket a Bang & Olufsen képviselőjétől szerezheti be.
A pozíciókapcsoló A pozíciókapcsolónak három állása van, és az aljzatpanelen van elhelyezve. A kapcsoló célja annak biztosítása, hogy a mély hang szintje megfeleljen a hangszóró elhelyezésének. A helyes kapcsolóállás attól függ, hogy a hangszóró milyen messze helyezkedik el a szoba falaitól és sarkaitól.
A távolságokat útmutatásként adjuk meg, a felhasználó természetesen a neki legmegfelelőbb pozíciót állíthatja be a három lehetőségből.
• WALL Akkor használja ezt a beállítását, ha a hangszóró 65 cm-nél (25") távolabbra van elhelyezve egy saroktól. Az illusztráción ezt a falak mentél látható szürke színű terület jelöli.
• CORNER Akkor használja ezt a beállítást,  ha a hangszóró sarokban van elhelyezve. Az illusztráción ezt sötétszürke területek jelölik.
Nem javasoljuk azonban, hogy a hangszórót a sarokhoz 20 cm-nél (8") közelebb helyezze el. Az illusztráción ezt fekete területek jelölik.
• FREE Nem használandó.
Elhelyezés: Ha a hangszórókat a padlóhoz képest 78 cm-nél (31") magasabban helyezi el, akkor azok úgy legyenek felszerelve, hogy az akusztikus lencsék lefelé nézzenek, a lehető legjobb hangélmény érdekében. Ebben az esetben javasoljuk, hogy az alábbiak szerint helyezze el a falikart: – BeoLab 12–2: 59–165 cm  (23"–65") a padló fölött. – BeoLab 12–3: 87-192 cm  (34"-75,5") a padló fölött.
Ha a hangszórók a falra vannak szerelve és az akusztikus lencsék felfelé néznek, akkor javasoljuk, hogy a falikart az alábbiak szerint helyezze el. – BeoLab 12–2: 19-114 cm  (7,5"-45") a padló fölött. – BeoLab 12–3: 20-78 cm  (8"-31") a padló fölött.
A távolságot a padló és a falikar alsó furatai között kell mérni.


Dopo aver installato i diffusori secondo la modalità descritta nelle pagine successive, collegare l’intero impianto alla rete di alimentazione elettrica. In standby, la spia luminosa è spenta. I diffusori sono stati progettati per rimanere in modalità standby quando non sono utilizzati.
I diffusori sono dotati del sistema della "Acoustic Lens Technology", che assicura un migliore equilibrio fra le frequenze alte provenienti direttamente dal diffusore e il suono riflesso nella stanza. Il sistema assicura inoltre un corretto equilibrio tonale nell'area davanti al diffusore.
Accensione e spegnimento - spia luminosa Quando si accende l'impianto  Bang & Olufsen, si accendono anche i diffusori. La spia luminosa diventa verde, a indicare che i diffusori sono accesi. Dopo qualche tempo, l'intensità luminosa della spia si riduce.
Quando si spegne l'impianto,  la spia luminosa diventa rossa,  a indicare che i diffusori non sono più attivi.
Protezione del diffusore Se un diffusore attivo si surriscalda, il subwoofer interessato riduce immediatamente il volume. Una volta che la situazione si è stabilizzata,  il volume ritorna gradualmente al livello normale.
Se la spia luminosa è costantemente arancione, ridurre il volume o consentire ai diffusori di raffreddarsi.
Se i diffusori rilevano un guasto,  la spia lampeggerà in arancione fino a quando i diffusori non sono scollegati dall'alimentazione elettrica.
Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.
Pulizia dei diffusori Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Se necessario, per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.
Non pulire alcuna parte del diffusore con alcol o altri solventi.
3
Spia luminosa
NOTA: l’ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l’udito.
Configurazione dei diffusori
Si consiglia di attenersi alla seguente procedura: – Scollegare l’impianto dalla rete  elettrica. – Posizionare i diffusori conformemente alle istruzioni nella sezione "Collegamenti e impostazioni"; vedere pagina 6. Per informazioni sul montaggio dei diffusori sugli accessori opzionali, consultare la Guida fornita con gli accessori. – Impostare gli interruttori sui settaggi corretti. Questa procedura è illustrata nella sezione "Collegamenti e impostazioni"; vedere le pagine  5–6. – Collegare il sistema di diffusori. – Collegare l’intero impianto alla rete elettrica.
Precauzioni – Accertarsi di posizionare e collegare i diffusori nel modo indicato nelle istruzioni fornite nella presente Guida. Per evitare lesioni, utilizzare solo staffe da parete Bang & Olufsen. – I diffusori possono essere spenti completamente solo scollegandoli dall'alimentazione elettrica. – Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. – Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio. – I diffusori sono stati realizzati per un utilizzo esclusivamente in ambienti domestici privi di umidità e in cui la temperatura sia compresa tra 10 e 40° C. – Ricordarsi che tutti i diffusori nella configurazione devono essere collegati a una presa della corrente elettrica, in quanto sono stati progettati a tale scopo, in modo che possano accendersi automaticamente. – Non tentare di aprire i diffusori. Tali operazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato. – Il cavo dell’alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Se si cambia la spina o si danneggia il cavo, è necessario acquistare un nuovo cavo da un rivenditore Bang & Olufsen.
4
L'etichetta di identificazione del prodotto è situata sul retro del diffusore.
Interruttori POWER LINK e LINE 1–2
Collegamento a un impianto Bang & Olufsen: Due opzioni sono disponibili per collegare i diffusori a un impianto Bang & Olufsen: 1) Portare un cavo Power Link dall’impianto Bang & Olufsen direttamente a ciascun diffusore. È possibile usare una delle due prese. 2) Portare un cavo dall’impianto Bang & Olufsen al primo diffusore e quindi portare un altro cavo Power Link dal primo diffusore al successivo.
Selezionare l'opzione più idonea per la propria configurazione. Impostare l'interruttore su  POWER LINK.
Collegamento a un impianto di altra marca: Utilizzare un cavo speciale con un normale spinotto stereo mini jack su una estremità e uno spinotto RJ45 PL sull'altra (accessorio opzionale*1).
Impostare l'interruttore su LINE 1 o LINE 2: – Utilizzare LINE 1 come impostazione predefinita. – Utilizzare LINE 2 se il diffusore non si spegne o se il volume è troppo alto. Il volume sarà ridotto. I diffusori devono usare le stesse impostazioni di linea.
Interruttore LEFT/RIGHT Questo interruttore consente di riprodurre il canale audio sinistro  o destro su un impianto Bang & Olufsen.
Impostare l'interruttore rispettivamente su LEFT o RIGHT quando si collega un diffusore utilizzando una delle prese contrassegnate POWER LINK.
Collegamenti e impostazioni
I diffusori possono essere utilizzati con impianti video, audio e link Bang & Olufsen, nonché con impianti di altra marca.
I diffusori sono stati progettati per il montaggio a parete.  Il suono più naturale sarà ottenuto posizionando i diffusori secondo le istruzioni riportate in queste pagine.
È possibile accedere al pannello delle prese dal retro del diffusore.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Alimentazione elettrica
Prese Power LinkInterruttori
Solo per  attività di servizio
Staffa cavo alimentazione
Per ragioni di sicurezza, il cavo dell'alimentazione elettrica deve essere fissato dietro l'apposita staffa.
1*Accessori sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.
Interruttore di posizione L'interruttore di posizione è dotato di tre impostazioni e si trova sul pannello delle prese. Lo scopo dell'interruttore è garantire che il livello dei toni bassi sia adatto alla collocazione scelta per il diffusore. L’impostazione corretta dell’interruttore dipende dalla distanza tra il diffusore, le pareti e gli angoli dell’ambiente di utilizzo.
Le distanze sono riportate a solo scopo informativo, pertanto è possibile impostare l’interruttore di posizione su una qualsiasi delle tre impostazioni disponibili.
• WALL Utilizzare questa impostazione se il diffusore è posizionato a più di 65 cm da un angolo. Illustrata dalle aree in grigio lungo le pareti nel disegno.
• CORNER Utilizzare questa impostazione se il diffusore è posizionato in un angolo. Illustrata dalle aree in grigio scuro nel disegno.
Non raccomandiamo tuttavia di posizionare il diffusore a meno di 20 cm di distanza dall'angolo. Illustrata dalle aree in nero nel disegno.
• FREE Non utilizzare.
Posizionamento: se i diffusori sono montati a più di 78 cm dal pavimento, devono essere posizionati con la lente acustica rivolta verso il basso per assicurare le migliori prestazioni audio. In questo caso, raccomandiamo di posizionare la staffa da parete come segue: – BeoLab 12–2: a 59–165 cm di distanza dal pavimento. – BeoLab 12-3: a 87–192 cm di distanza dal pavimento.
Se i diffusori sono montati a parete con la lente acustica rivolta verso l’alto, raccomandiamo di posizionare la staffa da parete come segue: – BeoLab 12–2: a 19–114 cm di distanza dal pavimento. – BeoLab 12-3: a 20–78 cm di distanza dal pavimento.
La distanza viene misurata dal pavimento ai fori più bassi sulla staffa da parete


Nustatę garsiakalbius taip, kaip nurodyta tolesniuose puslapiuose, įjunkite visą sistemą į maitinimo tinklą. Įjungus budėjimo režimą indikatoriaus lemputė išjungiama. Kai garsiakalbiai nenaudojami, jie veikia budėjimo režimu.
Garsiakalbiuose įdiegta Acoustic Lens Technology sistema, užtikrinanti geresnį garsiakalbio skleidžiamų aukštųjų dažnių tonų balansą ir patalpos atspindimą garsą. Sistema taip pat užtikrina tinkamą tonų balansą visoje srityje priešais garsiakalbį.
Įjungimas ir išjungimas – indikatoriaus lemputė Kai įsijungia Bang & Olufsen sistema, įsijungia ir garsiakalbis. Žalia indikatoriaus lemputė nurodo, kad garsiakalbiai įjungti. Po kurio laiko indikatoriaus lemputė išsijungs.
Išjungus sistemą užsidega raudona indikatoriaus lemputė, nurodanti, kad garsiakalbiai nenaudojami.
Garsiakalbio apsauga Jei aktyvusis garsiakalbis perkaista, iš karto sumažės to garsiakalbio garso lygis. Kai būsena stabilizuojasi, garso lygis po truputį pasiekia įprastą.
Jei indikatoriaus lemputė oranžinė, sumažinkite garsą arba leiskite garsiakalbiui atvėsti.
Jei garsiakalbiai aptiks gedimą, oranžinė indikatoriaus lemputė mirksės tol, kol atjungsite garsiakalbius nuo maitinimo tinklo.
Jei problema lieka, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.
Garsiakalbių valymas Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Jei norite pašalinti dėmes ar purvą, naudokite minkštą, drėgną šluostę ir vandens bei švelnaus valiklio, pvz., plovimo skysčio, tirpalą.
Nevalykite garsiakalbio dalių alkoholiu ar kitais tirpikliais!
3
Indikatorius
PASTABA! Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti pažeista klausa.
Garsiakalbių nustatymas
Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus: – Atjunkite sistemą nuo maitinimo tinklo. – Pastatykite garsiakalbius kaip nurodyta skyriuje Jungtys ir nustatymai, 6 psl. Informacijos, kaip pritvirtinti garsiakalbius prie pasirinktinių priedų, ieškokite su priedu pateikiamame vadove. – Tinkamai nustatykite jungiklius. Procedūra aprašyta skyriuje Jungtys ir nustatymai, 5–6 psl.). – Prijunkite garsiakalbių sistemą. – Vėl prijunkite visą sistemą prie maitinimo tinklo.
Atsargiai – Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra padėti ir prijungti laikantis šiame vadove pateikiamų instrukcijų. Kad išvengtumėte sužeidimų, naudokite tik Bang & Olufsen patvirtintus sieninius laikiklius! – Garsiakalbius visiškai išjungti galima tik atjungus nuo maitinimo tinklo. – Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų, ji nebūtų aptaškyta, nelaikykite ant jos jokių daiktų  su skysčiu, pavyzdžiui, vazų. – Ant prietaiso nedėkite jokių atviros ugnies šaltinių, pvz., degančių žvakių. – Garsiakalbius galima naudoti  tik patalpose, sausoje namų aplinkoje, esant 10–40 ºC  (50–105 ºF) temperatūrai. – Atminkite, kad visi sistemos garsiakalbiai turi būti įjungti į elektros lizdą ir likti prijungti prie maitinimo tinklo visą laiką, kad galėtų įsijungti automatiškai. – Nebandykite atidaryti garsiakalbio. Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros specialistai! – Pateiktas maitinimo laidas ir kištukas sukurti specialiai šiam gaminiui. Jei reikia pakeisti kištuką arba pažeistą maitinimo laidą, įsigykite juos iš savo Bang & Olufsen pardavėjo!
4
Gaminio identifikavimo lipdukas yra galinėje garsiakalbio dalyje.
POWER LINK ir LINE 1–2 jungiklis
Prijunkite prie Bang & Olufsen sistemos: Garsiakalbius prie Bang & Olufsen sistemos galite prijungti dviem būdais: 1) Kiekvieną garsiakalbį Power Link kabeliu tiesiogiai prijungti prie Bang & Olufsen sistemos. Galite jungti prie bet kurio iš dviejų lizdų. 2) Pirmąjį garsiakalbį Power Link kabeliu prijungti prie Bang & Olufsen sistemos, tada kitu Power Link kabeliu sujungti pirmąjį garsiakalbį su antruoju.
Pasirinkite tinkamiausią prijungimo būdą. Nustatykite jungiklio padėtį POWER LINK.
Prijunkite prie ne Bang & Olufsen sistemos: Naudokite specialų kabelį su įprastu stereofoniniu mažuoju kištuku viename gale ir RJ45 PL kištuku kitame gale (pasirinktinis priedas*1).
Nustatykite jungiklio padėtį LINE 1 arba LINE 2: – Naudokite LINE 1 kaip numatytąjį nustatymą. – Naudokite LINE 2, jei garsiakalbis neišsijungia arba garsas per didelis. Garso lygis bus sumažintas. Reikia nustatyti tą pačią garsiakalbių liniją.
LEFT/RIGHT jungiklis Šis jungiklis nustato, kad garsiakalbyje skambėtų kairysis arba dešinysis  Bang & Olufsen sistemos garso kanalas.
Prijungdami garsiakalbį prie bet kurio POWER LINK pažymėto lizdo, nustatykite jungiklio padėtį LEFT arba RIGHT.
Jungtys ir nustatymai
Garsiakalbius galima naudoti su Bang & Olufsen garso, vaizdo ir susietomis sistemomis. Juos galima naudoti ir su ne Bang & Olufsen sistemomis.
Garsiakalbius galima kabinti  ant sienos. Tačiau garsas bus geriausias, jei pastatysite juos, kaip paaiškinta šiuose puslapiuose.
Lizdų skydelis yra galinėje garsiakalbio dalyje.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Maitinimo lizdas
Power Link lizdaiJungikliai
Tik teikiant priežiūros paslaugas
Maitinimo laido spaustukas
Dėl saugos maitinimo laidas turi būti pritvirtintas kabelio spaustuku.
1*Priedų galite įsigyti iš Bang & Olufsen pardavėjo.
Padėties jungiklis Padėties jungiklis turi tris nustatymus ir yra lizdų skydelyje. Jungiklis užtikrina, kad žemųjų dažnių lygis atitiktų garsiakalbio padėtį. Tinkamas jungiklio nustatymas priklauso nuo atstumo tarp garsiakalbio ir patalpos sienų bei kampų.
Atstumai pateikiami kaip gairės, todėl, be abejo, galite pasirinkti bet kurį iš trijų jungiklio nustatymų.
• WALL Naudokite šį nustatymą, jei garsiakalbis yra daugiau negu už 65 cm (25 col.) nuo kampo. Paveikslėlyje pavaizduota pilka spalva palei sienas.
• CORNER Naudokite šį nustatymą, jei garsiakalbis pastatytas kampe. Paveikslėlyje pavaizduota tamsiai pilka spalva.
Tačiau nerekomenduojame statyti garsiakalbio arčiau kaip 20 cm  (8 col.) iki kampo. Paveikslėlyje pavaizduota juoda spalva.
• FREE Nenaudojama.
Išdėstymas: jei garsiakalbiai kabinami aukščiau negu 78 cm  (31 col.) nuo grindų, akustinė membrana turi būti nukreipta žemyn, kad garso kokybė būtų geriausia. Šiuo atveju rekomenduojame sieninį laikiklį pritvirtinti taip: – BeoLab 12–2: 59–165 cm  (23–65 col.) aukščiau grindų. – BeoLab 12–3: 87–192 cm  (34–75,5 col.) aukščiau grindų.
Jei garsiakalbiai kabinami ant sienos, o akustinė membrana nukreipta į viršų, rekomenduojame pritvirtinti sieninį laikiklį taip: – BeoLab 12–2: 19–114 cm  (7,5–45 col.) aukščiau grindų. – BeoLab 12–3: 20–78 cm  (8–31 col.) aukščiau grindų.
Atstumas matuojamas nuo grindų iki apatinių sieninio laikiklio angų.


Po zainstalowaniu głośników  w sposób opisany na kolejnych stronach, podłącz cały system do sieci zasilania. W trybie oczekiwania wskaźnik świetlny jest wyłączony. Kiedy głośniki nie są używane, należy je pozostawiać w trybie oczekiwania.
Głośniki wykorzystują technologię „Acoustic Lens”, która zapewnia lepszy balans między tonami wysokimi wychodzącymi bezpośrednio z głośnika, a dźwiękiem odbijanym w pomieszczeniu. System zapewnia również prawidłowy balans tonalny  w całym obszarze przed głośnikiem.
Włączanie i wyłączanie – wskaźnik świetlny Po włączeniu systemu Bang & Olufsen jednocześnie zostaną włączone głośniki. Wskaźnik świetlny zmieni kolor na zielony, informując o tym, że głośniki są włączone. Po pewnym czasie wskaźnik świetlny przygaśnie.
Po wyłączeniu systemu wskaźnik świetlny świeci na czerwono, informując, że głośniki nie są wykorzystywane.
Ochrona głośników Jeżeli zestaw głośników aktywnych ulegnie przegrzaniu, odpowiednie głośniki natychmiast obniżą poziom dźwięku. Po unormowaniu sytuacji poziom dźwięku powoli wróci  do normy.
Jeżeli wskaźnik świetlny świeci stałym pomarańczowym światłem, należy ściszyć dźwięk albo poczekać na ostygnięcie głośników.
Jeżeli w głośnikach zostanie wykryta usterka, wskaźnik świetlny miga światłem pomarańczowym do momentu odłączenia głośników od źródła zasilania.
Jeżeli problem będzie występował nadal, skontaktuj się ze swoim dealerem Bang & Olufsen.
Czyszczenie głośników Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką. Jeżeli to konieczne, silniejsze zabrudzenia należy usuwać miękką, wilgotną ściereczką i wodą z domieszką łagodnego środka czyszczącego, np. płynu do  mycia naczyń.
Nigdy nie wolno używać alkoholu lub innych rozpuszczalników do czyszczenia jakichkolwiek części głośnika!
3
Wskaźnik
UWAGA! Przedłużone słuchanie dźwięków przy wysokim poziomie głośności może być przyczyną uszkodzenia słuchu!
Konfiguracja głośników
Zalecamy następującą procedurę: – Wyłącz swój system z sieci zasilania. – Rozmieść głośniki zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w części „Połączenia i ustawienia”, patrz str. 6. Informacje o tym,  jak przymocować głośniki do akcesoriów opcjonalnych,  można znaleźć w podręczniku dołączonym do akcesoriów. – Ustaw przełączniki  w odpowiednich ustawieniach.  Jest to szczegółowo objaśnione w części „Połączenia i ustawienia”, patrz str. 5-6). – Podłącz swój zestaw głośnikowy. – Podłącz ponownie cały system do sieci zasilania.
Uwagi – Głośniki powinny być umieszczone i podłączone zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym Podręczniku.  Aby uniknąć obrażeń, korzystaj wyłącznie z uchwytów ściennych zatwierdzonych przez Bang & Olufsen! – Głośniki można wyłączyć całkowicie jedynie przez odłączenie ich od źródła zasilania. – Nie należy narażać urządzenia na działanie cieknącej lub kapiącej wody oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. – Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki. – Głośniki są przeznaczone wyłącznie do używania  w suchych pomieszczeniach mieszkalnych w temperaturze  od 10 do 40 °C. – Należy pamiętać, że wszystkie głośniki wchodzące w skład zestawu muszą być podłączone do źródła zasilania i że skonstruowano je z myślą o tym, by były podłączone przez cały czas, co umożliwia ich automatyczne włączanie się. – Nie próbuj otwierać obudowy głośnika. Czynności tego  rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisu! – Załączony kabel zasilający  i wtyczka są zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Jeżeli wtyczka zostanie wymieniona albo kabel ulegnie uszkodzeniu, należy kupić nowy kabel  u dealera firmy Bang & Olufsen.
4
Tabliczka identyfikacyjna znajduje się z tyłu głośnika.
Przełącznik POWER LINK  i LINE 1–2
Podłączanie do zestawu firmy Bang & Olufsen: Istnieją dwie opcje podłączania głośników do zestawu Bang & Olufsen: 1) Podłączenie przewodu Power Link z zestawu firmy Bang & Olufsen bezpośrednio do każdego głośnika. Można użyć dowolnego z dwóch gniazd. 2) Podłączenie przewodu Power Link z zestawu firmy Bang & Olufsen do pierwszego głośnika  a następnie poprowadzenie przewodu Power Link do następnego głośnika.
Wybierz opcję najbardziej odpowiadającą twojej konfiguracji. Przestaw przełącznik w pozycję POWER LINK.
Podłączanie do zestawu firmy innej niż Bang & Olufsen: Należy użyć specjalnego przewodu, który z jednej strony ma normalną wtyczkę stereo mini jack,  a z drugiej — wtyczkę RJ45 PL (akcesorium opcjonalne*1).
 
Przestaw przełącznik w pozycję LINE 1 lub LINE 2: – Użyj pozycji LINE 1 jako ustawienia domyślnego. – Użyj pozycji LINE 2,jeżeli głośniki się nie włączają lub dźwięk jest zbyt głośny. Głośność dźwięku zostanie obniżona. Głośniki muszą korzystać z tego samego ustawienia liniowego.
Przełącznik LEFT/RIGHT Za pomocą tego przełącznika można ustawić, czy głośnik ma odtwarzać dźwięk z lewego czy  z prawego kanału zestawu Bang & Olufsen.
Podłączając głośnik do któregokolwiek z gniazd oznaczonych POWER LINK, przestaw przełącznik odpowiednio na pozycję LEFT lub RIGHT.
Połączenia i ustawienia
Głośników można używać  z zestawami audio, wideo  i z systemami połączonych urządzeń firmy Bang & Olufsen. Można ich również używać  z zestawami innych firm niż Bang & Olufsen.
Głośniki są przeznaczone do montażu na ścianie. Najbardziej naturalny dźwięk uzyskuje się, jeżeli zostaną zainstalowane  w sposób opisany na tych stronach.
Panel gniazd znajduje się z tyłu głośnika.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Źródło zasilania
Gniazda Power LinkPrzełączniki
Tylko do celów serwisowych
Uchwyt do przewodu zasilania
Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilania musi być zamocowany w uchwycie do przewodu.
1*Akcesoria można nabyć od przedstawiciela firmy Bang & Olufsen.
Przełącznik pozycji Znajdujący się na panelu gniazd przełącznik pozycji ma trzy ustawienia. Za jego pomocą można ustawić poziom basu odpowiedni do pozycji głośników. Odpowiednie ustawienie przełącznika zależy od odległości głośnika od ścian i rogów pokoju.
Odległości należy traktować jako ogólne wytyczne. Można oczywiście ustawić przełącznik według własnych preferencji na każde z trzech ustawień.
• WALL Tego ustawienia należy użyć, jeżeli głośnik jest ustawiony dalej niż 65 cm od rogu pomieszczenia.  Na ilustracji zaznaczono to szarym kolorem wzdłuż ścian.
• CORNER Z tego ustawienia należy skorzystać, jeśli głośnik jest ustawiony narożniku pomieszczenia. Na ilustracji zaznaczono to ciemnoszarym kolorem.
Nie zalecamy jednak ustawiać głośnika w odległości mniejszej niż 20 cm od narożnika. Na ilustracji zaznaczono to czarnym kolorem.
• FREE Nieużywane.
Lokalizacja: Jeżeli głośniki są zamontowane wyżej niż 78 cm nad podłogą, soczewki  akustyczne należy skierować do dołu, by zagwarantować jak najlepsze brzmienie dźwięku.  W takim przypadku zalecamy następujące umieszczenie uchwytu ściennego: – BeoLab 12-2: 59-165 cm nad podłogą. – BeoLab 12-3: 87-192 cm nad podłogą.
Jeżeli głośniki są zamontowane  na ścianie, a soczewki akustyczne są skierowane ku górze, zalecamy następujące umieszczenie uchwytu ściennego: – BeoLab 12-2: 19-114 cm nad podłogą. – BeoLab 12-3: 20-78 cm nad podłogą.
Odległość jest mierzona od podłogi do dolnych otworów  w uchwycie ściennym.


Quando terminar a instalação das colunas conforme descrito nas páginas seguintes, ligue todo o sistema à alimentação eléctrica. Em standby, a luz indicadora está desligada.  As colunas foram concebidas para serem deixadas em modo standby quando não estiverem a ser utilizadas.
As colunas possuem o sistema "Acoustic Lens Technology" que garante o melhor equilíbrio entre as altas frequências emitidas directamente da coluna e o som reflectido pela sala. O sistema garante também o equilíbrio tonal em toda a zona em frente da coluna.
Ligar e desligar – luz indicadora Quando liga o seu sistema Bang & Olufsen, as colunas ligam-se em simultâneo. A luz indicadora muda para verde, a indicar que as colunas estão ligadas. Após algum tempo a luz indicadora desvanece.
Quando desliga o sistema, a luz indicadora vermelha aparece, a indicar que as colunas não estão em uso.
Protecção da coluna Se uma unidade de coluna activa sobreaquecer, a coluna em questão reduz instantaneamente o nível do som. Quando a situação estabiliza, o nível do som regressa lentamente ao normal.
Se a luz indicadora estiver acesa de forma contínua a cor-de-laranja, baixe o volume ou permita que as colunas arrefeçam.
Se as suas colunas detectarem uma avaria, uma luz indicadora cor-delaranja pisca até as colunas serem desligadas da corrente eléctrica.
Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.
Limpar as colunas Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Se necessário, remova manchas ou sujidade com um pano suave e húmido e uma solução de água e um detergente suave, como detergente para a louça.
Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte das colunas!
3
Indicador
NOTA! A audição prolongada a elevados níveis de volume poderá provocar danos na audição.
Instalar as colunas
Recomendamos que siga este procedimento: – Desligue o sistema da corrente eléctrica. – Coloque as colunas de acordo com as directrizes presentes em "Ligações e definições", na página 6. Para obter informações sobre como ligar as colunas ao acessório opcional, consulte o Livro de consulta fornecido com o acessório. – Coloque os interruptores nas posições correctas. Isto aparece explicado em "Ligações e definições", nas páginas 5 e 6. – Ligue o sistema de colunas. – Ligue novamente o sistema todo à corrente eléctrica.
Precauções – Certifique-se de que as colunas são instaladas e ligadas de acordo com as instruções neste Livro de consulta. Para evitar lesões, utilize apenas suportes murais aprovados pela Bang & Olufsen! – As colunas só se desligam completamente se forem desligadas da corrente eléctrica. – Não exponha este equipamento a pingos ou salpicos e tenha o cuidado de nunca colocar objectos com líquidos, como, por exemplo, jarras, em cima do equipamento. – Não devem ser colocadas fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre o aparelho. – As colunas foram concebidas para serem utilizadas apenas no interior, em ambientes domésticos secos, e para serem utilizadas dentro de uma gama de temperaturas entre 10 e 40 ºC (50–105º F). – Recorde-se que todas as colunas da configuração têm de ser ligadas a tomadas eléctricas, e que foram concebidas para estarem sempre ligadas à corrente eléctrica, para permitir que se liguem automaticamente. – Não tente abrir a coluna. Entregue este tipo de operações a pessoal de assistência qualificado! – O cabo e a ficha de ligação à rede eléctrica fornecidos foram especialmente concebidos para o produto. Se alterar a ficha ou danificar o cabo de ligação à rede eléctrica deve adquirir um novo junto do seu revendedor Bang & Olufsen!
4
A etiqueta de identificação de produto encontra-se na parte traseira da coluna.
Interruptor POWER LINK e LINE 1–2
Ligar a um sistema Bang & Olufsen: Tem duas opções para ligar as colunas ao seu sistema Bang & Olufsen: 1) Ligue um cabo Power Link do seu sistema Bang & Olufsen directamente a cada coluna. Pode usar qualquer um dos dois terminais. 2) Ligue um cabo Power Link do seu sistema Bang & Olufsen à primeira coluna e, de seguida, ligue outro cabo Power Link à coluna seguinte.
Escolha a opção que melhor se adequa à sua configuração. Posicione o interruptor em  POWER LINK.
Ligar a um sistema não Bang & Olufsen: Utilize um cabo especial com uma ficha mini jack estéreo normal numa extremidade e ficha RJ45 PL na outra (acessório opcional*1).
Coloque o interruptor em LINE 1 ou LINE 2: – Use LINE 1 como predefinição. – Use LINE 2 se a sua coluna não se desligar ou se o volume for muito elevado. O volume de som será reduzido. As colunas devem utilizar a mesma definição de linha.
Interruptor LEFT/RIGHT Este interruptor define o canal de som, direito ou esquerdo, que a coluna deve tocar na sistema Bang & Olufsen.
Configure o interruptor para LEFT (Esquerda) ou RIGHT (Direita) ao ligar a coluna através de um dos terminais marcados POWER LINK.
Ligações e definições
As colunas podem ser utilizadas com sistemas de áudio, vídeo  e de ligação Bang & Olufsen. Também podem ser usadas com sistemas que não sejam da marca Bang & Olufsen.
As colunas foram concebidas para montagem mural. O som mais natural é obtido se forem colocadas tal como explicado nestas páginas.
Pode aceder ao painel de terminais a partir da parte traseira da coluna.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Rede eléctrica
Terminais Power LinkInterruptores
Apenas para assistência
Suporte do cabo de ligação à rede eléctrica
Por razões de segurança deve fixar o cabo de ligação à rede eléctrica atrás do respectivo suporte.
1*Poderá encontrar acessórios no seu revendedor Bang & Olufsen.
O interruptor de posição O interruptor de posição encontra-se no painel de terminais e possui três posições. Este interruptor serve para garantir que o nível de graves é adequado à colocação da coluna. A colocação adequada do interruptor depende da distância da coluna às paredes e cantos da divisão.
As distâncias indicadas são meras linhas de orientação, pelo que poderá, naturalmente, colocar o interruptor em qualquer uma das três posições à sua escolha.
• WALL Utilize esta definição se a coluna estiver colocada a mais de 65 cm de um canto. Ilustrado pelas áreas cinzentas ao longo das paredes  na figura.
• CORNER Use esta definição se a coluna for colocada num canto. Ilustrado pelas áreas cinzentas-escuras da figura.
No entanto, não recomendamos que a coluna seja colocada a menos de 20 cm (8") de um canto. Ilustrado pelas áreas pretas da figura.
• FREE Não aplicável.
Colocação: Se as colunas forem montadas a mais de 78 cm (31”) de altura do chão, têm de ser montadas com a lente acústica para baixo para garantir o melhor desempenho sonoro possível. Neste caso, recomendamos que  a montagem do suporte mural seja feita da seguinte forma: – BeoLab 12–2: a 59–165 cm (23”–65”) de altura do chão. – BeoLab 12-3: a 87-192 cm  (34”-75,5”) de altura do chão.
Se as colunas forem montadas na parede com a lente acústica virada para cima, recomendamos que a montagem do suporte mural seja feita da seguinte forma: – BeoLab 12–2: a 19-114 cm (7,5”-45”) de altura do chão. – BeoLab 12-3: a 20-78 cm  (8”-31”) de altura do chão.
A distância é medida do chão até aos orifícios inferiores do suporte mural


Po rozmiestnení a zapojení reproduktorov podľa informácií uvedených na nasledujúcich stranách zapojte celý systém  do elektrickej siete.  V pohotovostnom režime  je kontrolka vypnutá. Reproduktory sú navrhnuté tak, že keď sa nepoužívajú, majú zostať v pohotovostnom režime.
Reproduktory disponujú systémom „Acoustic Lens Technology" (Technológie akustických šošoviek), ktorý zabezpečuje lepšie vyváženie frekvencií vysokých tónov vychádzajúcich priamo z reproduktora a zvuku odrážaného miestnosťou. Systém tiež zabezpečuje správne vyváženie tónov v celom priestore pred reproduktorom.
Zapínanie a vypínanie – kontrolka Keď zapnete systém Bang & Olufsen, súčasne sa zapnú aj reproduktory. Kontrolka sa zmení na zelenú, čo znamená, že reproduktory sú zapnuté. Po určitom čase postupne kontrolka zoslabne.
Pri vypnutí systému sa zobrazí červená kontrolka, čo znamená,  že sa reproduktory nepoužívajú.
Ochrana reproduktorov Ak sa aktívna jednotka reproduktora prehreje, ovplyvnený reproduktor ihneď zníži hlasitosť. Po stabilizovaní tejto situácie sa pomaly obnoví štandardná hlasitosť.
Ak kontrolka svieti na oranžovo, znížte hlasitosť alebo nechajte reproduktory vychladnúť.
Ak reproduktory zistia chybu, oranžová kontrolka bude blikať, kým sa reproduktory neodpoja od elektrickej siete.
Pokiaľ by problém pretrvával, kontaktujte vášho predajcu Bang & Olufsen.
Čistenie reproduktorov Prach na povrchu utierajte jemnou suchou látkou. V prípade potreby použite na odstránenie škvŕn a špiny mäkkú, vlhkú handru a roztok vody a jemného saponátu, napríklad na umývanie riadu.
Na čistenie akejkoľvek časti reproduktorov nikdy nepoužívajte lieh ani iné rozpúšťadlá!
3
Kontrolka
POZNÁMKA: Dlhodobé počúvanie reprodukovaného zvuku pri vysokých úrovniach hlasitosti môže mať za následok poškodenie sluchu.
Inštalácia reproduktorov
Odporúčame vám dodržať nasledujúci postup: – Odpojte systém od elektrickej siete. – Umiestnite reproduktory podľa pokynov v časti „Zapojenia  a nastavenia“ na strane 6. Informácie o tom, ako pripevniť reproduktory k voliteľnému príslušenstvu nájdete v Príručke dodávanej s príslušenstvom. – Nastavte spínače na správne nastavenia. Toto je vysvetlené  v časti „Zapojenia a nastavenia“ na stranách 5–6. – Zapojte systém reproduktorov. – Zapojte systém naspäť do elektrickej siete.
Upozornenia – Uistite sa, že sú reproduktory umiestnené a zapojené podľa pokynov v tejto príručke. Používajte výhradne odporúčané nástenné konzoly značky Bang & Olufsen! Predídete tak možnému zraneniu. – Reproduktory môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ich odpojíte od elektrickej siete. – Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy. – Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako napríklad zapálené sviečky. – Reproduktory sú určené výhradne pre interiérové používanie v suchom, domácom prostredí v teplotnom rozmedzí 10–40 ºC. – Zapamätajte si, že všetky reproduktory v nastavení musia byť pripojené do elektrickej zásuvky, a že sú navrhnuté pre zapojenie iba do elektrickej siete, čo im umožňuje automatické zapínanie. – Nepokúšajte sa reproduktor otvoriť. Takéto operácie zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom! – Priložený sieťový kábel a zástrčka sú špeciálne vyrobené pre tento výrobok. Pokiaľ zmeníte zástrčku, alebo poškodíte sieťový kábel, musíte si od svojho predajcu Bang & Olufsen zakúpiť nový!
4
Identifikačný štítok zariadenia je umiestnený na zadnej časti reproduktora.
Prepínač POWER LINK a LINE 1–2
Zapojte do systému Bang & Olufsen: Pre zapojenie reproduktorov do systému Bang & Olufsen máte dve možnosti: 1) Viesť kábel Power Link z vášho systému Bang & Olufsen priamo do každého reproduktora. Môžete použiť ľubovoľný  z dvoch konektorov. 2) Viesť kábel Power Link z vášho systému Bang & Olufsen do prvého reproduktora a potom viesť ďalší kábel Power Link do ďalšieho reproduktora.
Vyberte si možnosť, ktorá najviac vyhovuje vašej konfigurácii. Nastavte spínač na POWER LINK.
Zapojte do systému iného než Bang & Olufsen: Použite špeciálny kábel so štandardným konektorom typu mini jack na jednom konci a konektorom RJ45 PL na druhom (voliteľné príslušenstvo*1).
Prepnite prepínač do polohy LINE 1 alebo LINE 2: – Použite LINE 1 ako predvolené nastavenie. – Použite LINE 2, ak sa reproduktor nevypína, alebo ak je hlasitosť príliš vysoká. Hlasitosť zvuku sa zníži. Reproduktory musia používať rovnaké nastavenie linky.
Prepínač LEFT/RIGHT Tento prepínač nastavuje reproduktor na prehrávanie buď ľavého alebo pravého zvukového kanála na systéme Bang & Olufsen.
Prepnite prepínač do polohy  LEFT alebo RIGHT pri zapájaní reproduktora pomocou niektorého z konektorov označených  POWER LINK.
Zapojenia a nastavenia
Reproduktory je možné používať s audio, video a prepojovacími systémami Bang & Olufsen. Môžu sa používať aj s inými systémami než Bang & Olufsen.
Reproduktory sú navrhnuté  pre umiestnenie na stenu. Najprirodzenejší zvuk sa dosiahne, ak sú nainštalované podľa popisu na týchto stranách.
K panelu konektorov sa  môžete dostať zo zadnej  časti reproduktora.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Sieťové napájanie
Konektory Power LinkPrepínače
Len na  servisné účely
Držiak sieťového kábla
Z bezpečnostných dôvodov musíte elektrickú šnúru pripevniť za držiak sieťového kábla.
1*Príslušenstvo je možné kúpiť u vášho predajcu Bang & Olufsen.
Polohový prepínač Polohový prepínač má tri nastavenia a je umiestnený na paneli konektorov. Účelom tohto prepínača je zabezpečiť to,  aby hladina basov vyhovovala umiestneniu reproduktora. Vhodné nastavenie spínača závisí na vzdialenosti reproduktora od stien a rohov miestnosti.
Vzdialenosti sú myslené ako rady,  a vy samozrejme môžete nastaviť polohový prepínač na ktorékoľvek z preferovaných nastavení.
• WALL Toto nastavenie použite, ak je reproduktor umiestnený viac než 65 cm od rohu. Na obrázku znázornené šedými plochami pozdĺž stien.
• CORNER Toto nastavenie použite vtedy, ak je reproduktor umiestnený v rohu. Na obrázku znázornené tmavo šedými miestami.
Neodporúčame však umiestniť reproduktor do vzdialenosti menej než 20 cm od rohu. Na obrázku znázornené čiernymi plochami.
• FREE Nie je určené na používanie.
Umiestnenie: Ak sú reproduktory namontované vyššie než 78 cm nad podlahou, musia byť namontované akustickými šošovkami nadol, aby sa zabezpečil čo najlepší zvukový výkon. V takomto prípade odporúčame, aby ste nástennú konzolu umiestnili nasledovným spôsobom: – BeoLab 12–2: 59–165 cm nad podlahou. – BeoLab 12–3: 87–192 cm nad podlahou.
Ak sú reproduktory namontované na stene akustickými šošovkami nahor, odporúčame, aby ste nástennú konzolu umiestnili nasledovným spôsobom: – BeoLab 12–2: 19–114 cm nad podlahou. – BeoLab 12–3: 20–78 cm nad podlahou.
Vzdialenosť sa meria od podlahy  k spodným otvorom na nástennej konzole.


Po namestitvi zvočnikov po postopku, opisanem na naslednjih straneh, priključite celotni sistem na omrežno napajanje. Ko so zvočniki  v stanju pripravljenosti, je signalna lučka izklopljena. Zvočniki so zasnovani tako,  da se po koncu uporabe vrnejo v stanje pripravljenosti.
Zvočniki vključujejo tehnologijo akustičnih leč ‘Acoustic Lens Technology’, ki zagotavlja boljše ravnovesje frekvenc višjih tonov,  ki prihajajo neposredno iz zvočnikov, in odbijajočega zvoka v sobi. Sistem prav tako zagotavlja pravilno tonalno ravnovesje po vsej površini pred zvočniki.
Vklop in izklop — signalna lučka Ob vklopu sistema Bang & Olufsen se hkrati vklopijo tudi zvočniki. Če signalna lučka sveti zeleno, označuje, da so zvočniki vklopljeni. Čez čas signalna lučka preneha svetiti.
Ob izklopu sistema zasveti rdeča signalna lučka, kar pomeni,  da zvočniki niso vklopljeni.
Zaščita zvočnikov Ob pregretju aktivnega zvočnika ta nemudoma zniža glasnost. Ko je povrnjeno normalno stanje se raven glasnosti počasi vrne na prejšnjo nastavitev.
Če signalna lučka sveti oranžno, znižajte glasnost ali pustite, da se zvočniki ohladijo.
Če zvočniki zaznajo napako, bo oranžna lučka utripala, dokler jih ne izključite iz napajanja.
Če težave s tem ne odpravite,  se obrnite na prodajalca opreme Bang & Olufsen.
Čiščenje zvočnikov Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko krpo. Za odstranjevanje madežev in umazanije uporabite mehko, vlažno krpo ter raztopino vode in blagega detergenta, na primer detergenta za umivanje posode.
Za čiščenje delov zvočnikov nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih topil!
3
Signalna lučka
OPOMBA! Dolgotrajno poslušanje zelo glasnega zvoka lahko poškoduje sluh.
Nastavitev zvočnikov
Priporočamo naslednji postopek: – Izključite sistem iz napajanja. – Namestite zvočnike skladno z navodili v priročniku 'Priključitve in nastavitve' na 6. strani. Za informacije o pritrditvi zvočnika na dodatno opremo si oglejte priročnik, ki je priložen dodatni opremi. – Stikala nastavite na ustrezne vrednosti. To je pojasnjeno v priročniku 'Priključitve in nastavitve' na 5. in 6. strani. – Priključite sistem zvočnikov. – Celotni sistem znova priključite v omrežno napajanje.
Opozorila – Preverite, ali so zvočniki nameščeni in povezani skladno z navodili v priročniku. V izogib morebitnim poškodbam uporabljajte izključno stenske nosilce, ki jih je odobrilo podjetje Bang & Olufsen. – Zvočnike povsem izklopite samo tako, da jih izključite iz omrežnega napajanja. – Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju ter nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami,  kot so vaze. – Na napravo ne postavljajte odprtih plamenov, na primer gorečih sveč. – Zvočniki so zasnovani za uporabo v suhih, zaprtih prostorih v domačem okolju  in v temperaturnem območju 10–40 ºC. – Vse zvočnike v postavitvi morate priključiti na napajanje, saj so ti zasnovani za stalno priključitev na napajanje, slednje pa jim omogoča tudi samodejni vklop. – Zvočnika ne poskušajte odpirati. Tovrstne posege naj opravi strokovno usposobljeno osebje. – Glavni napajalni kabel in vtič sta posebej oblikovana za napravo. Ob zamenjavi vtiča ali poškodbi napajalnega kabla nadomestni del kupite pri prodajalcu opreme Bang & Olufsen.
4
Identifikacijska oznaka izdelka je na zadnji strani zvočnika.
Stikali POWER LINK in LINE 1–2
Priključitev v sistem Bang & Olufsen: Za priključitev zvočnikov v sistem Bang & Olufsen imate dve možnosti: 1) kabel Power Link speljite od sistema Bang & Olufsen neposredno do vsakega zvočnika. Lahko uporabite katero koli od dveh razpoložljivih vtičnic; 2) ali pa kabel Power Link speljite od sistema Bang & Olufsen do prvega zvočnika, nato pa drugi kabel Power Link do naslednjega zvočnika.
Izberite možnost, ki najbolje ustreza vaši namestitvi. Stikalo nastavite na možnost POWER LINK.
Priključitev v sistem, ki ga ni izdelalo podjetje Bang & Olufsen: Uporabite poseben kabel z običajnim mini stereokablom na eni strani in vtičem RJ45 PL na drugi (dodatna oprema*1).
Stikalo preklopite v položaj LINE 1 ali LINE 2: – položaj LINE 1 uporabite kot privzeto nastavitev. – položaj LINE 2 uporabite, če se zvočnik ne izklopi ali če je glasnost previsoka. Glasnosti se zmanjša. Zvočniki morajo uporabljati enako linijsko nastavitev.
Stikalo za položaj LEFT/RIGHT To stikalo nastavi zvočnik, da predvaja levi ali desni zvočni kanal sistema Bang & Olufsen.
Ob priklopu zvočnikov s katero koli vtičnico POWER LINK nastavite stikalo v položaj LEFT ali RIGHT.
Priključki in nastavitve
Zvočnike je mogoče uporabljati z avdio- in videosistemi ter povezanimi sistemi proizvajalca Bang & Olufsen. Uporabljati jih je mogoče tudi s sistemi drugih proizvajalcev.
Zvočniki so zasnovani za stensko namestitev. Za čim naravnejši zvok jih je priporočljivo namestiti, kot je opisano na tej in naslednji strani.
Priključna plošča je na zadnji strani zvočnika.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Omrežno napajanje
Vtičnice Power LinkStikala
Zgolj za  servisno uporabo.
Nosilec napajalnega kabla
Zaradi varnosti napajalni kabel pritrdite za nosilcem napajalnega kabla.
1*Dodatna oprema je na voljo pri prodajalcu opreme Bang & Olufsen.
Pozicijsko stikalo Pozicijsko stikalo ima tri nastavitve in je na priključni plošči. Stikalo zagotavlja ustrezno raven basov skladno s postavitvijo zvočnikov. Pravilni položaj stikala je odvisen od oddaljenosti zvočnika od sten in kotov sobe.
Oddaljenosti služijo kot smernice, uporabite pa lahko katero koli nastavitev stikala.
• WALL To nastavitev uporabite, če je zvočnik postavljen več kot 65 cm od kota. Na sliki je položaj ob stenah obarvan sivo.
• CORNER To nastavitev uporabite, če je zvočnik postavljen v kotu. Na sliki sta položaja obarvana temno sivo.
Vendar je zvočnik priporočljivo postaviti vsaj 20 cm od kota. Na sliki sta položaja obarvana črno.
• FREE Ni za uporabo.
Postavitev: Če sta zvočnika nameščena več kot 78 cm nad tlemi, morata biti za zagotavljanje najboljšega zvoka nameščena  z akustično lečo navzdol. V tem primeru priporočamo, da stenski nosilec namestite na naslednji način: – BeoLab 12–2: 59–165 cm nad tlemi. – BeoLab 12–3: 87–192 cm nad tlemi.
Če sta zvočnika nameščena na steni z akustično lečo navzgor, priporočamo namestitev stenskega nosilca na naslednji način: – BeoLab 12–2: 19–114 cm nad tlemi. – BeoLab 12–3: 20–78 cm nad tlemi.
Razdalja se meri od tal do najnižjih lukenj stenskega nosilca.


När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter  du hela systemet till elnätet.  I standbyläge stängs indikatorlampan av. Högtalarna är konstruerade för att vara i standbyläge när de inte används.
Högtalarna innefattar systemet Acoustic Lens Technology som säkerställer rätt balans mellan de höga frekvenserna som kommer direkt från högtalarna och ljudet som reflekteras av rummet. Systemet säkerställer även en korrekt tonbalans i hela området framför högtalarna.
Sätta på och stänga av – indikatorlampa När du sätter på ditt system från Bang & Olufsen sätts högtalarna på samtidigt. Indikatorlampan övergår till grönt ljus, vilket betyder att högtalarna är på. Efter ett tag dämpas indikatorlampan.
När du stänger av systemet, tänds den röda indikatorlampan och visar att högtalarna inte används.
Högtalarskydd Om en aktiv högtalarenhet blir överhettad, sänker den berörda högtalaren omedelbart ljudnivån. Så fort läget har stabiliserats återställs ljudnivån sakta till normal nivå.
Om indikatorlampan är orange  ska du sänka volymen eller låta högtalarna svalna.
Om dina högtalare upptäcker ett fel kommer en orange indikatorlampa att blinka tills dina högtalare har kopplats bort från elnätet.
Kontakta din Bang & Olufsenåterförsäljare om problemet kvarstår.
Rengöring av högtalarna Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. Om du behöver ta bort fläckar eller smuts, använd  en mjuk och fuktig trasa och  en vattenlösning med milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.
Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av högtalarna!
3
Indikatorlampa
OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador.
Installera högtalarna
Vi rekommenderar att du följer dessa steg vid installationen: – Koppla bort systemet från elnätet. – Placera högtalarna enligt anvisningarna i ”Anslutningar och inställningar” på sidan 6. Mer information om hur du ansluter högtalarna till valfria tillbehör finns i handboken som medföljer tillbehöret. – Ställ in omkopplarna på rätt inställningar. Detta förklaras i ”Anslutningar och inställningar” på sidorna 5–6). – Anslut högtalarsystemet. – Anslut hela systemet till elnätet igen.
Viktigt! – Se till att högtalarna placeras och ansluts enligt anvisningarna i denna handbok. För att undvika skador, använd endast väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen! – Högtalarna kan stängas av helt endast genom att de kopplas bort från elnätet. – Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen. – Föremål som avger öppen låga, till exempel värmeljus, får inte placeras på TV:n. – Högtalarna är endast avsedda  för inomhusbruk i torra bostadsutrymmen, och för temperaturer från 10–40 °C. – Kom ihåg att samtliga högtalare i en installation måste anslutas till ett eluttag och att de är konstruerade för att vara permanent anslutna till elnätet, eftersom det gör att högtalarna kan aktiveras automatiskt. – Försök inte att öppna högtalaren. Överlåt sådana åtgärder åt kvalificerad servicepersonal! – Den medföljande nätsladden och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Om du behöver byta kontakten eller skadar nätsladden, måste du köpa en ny kabel från din Bang & Olufsenåterförsäljare!
4
Produktidentifieringsetiketten sitter på högtalarens baksida.
POWER LINK- och LINE 1–2-omkopplare
Anslut till ett Bang & Olufsensystem: Du har två möjligheter att ansluta högtalarna till ditt Bang & Olufsensystem: 1) Dra en Power Link-kabel från Bang & Olufsen-systemet direkt till varje högtalare. Använd något av de två uttagen. 2) Dra en Power Link-kabel från Bang & Olufsen-systemet till den första högtalaren och sedan en annan Power Link-kabel till nästa högtalare.
Välj det alternativ som passar din installation bäst. Ställ in omkopplaren på POWER LINK.
Anslut till ett system från en annan tillverkare: Använd en specialkabel tillsammans med en vanlig stereominijackkontakt i ena änden och en RJ45 PL-kontakt i den andra (tillval*1).
Ställ in omkopplarna till LINE 1 eller LINE 2: –  Använd LINE 1 som standardinställning. –  Använd LINE 2 om din högtalare inte stängs av eller om volymen är för hög. Ljudvolymen sänks. Högtalarna måste använda samma linjeinställning.
LEFT/RIGHT-omkopplare Denna omkopplare ställer in högtalarna så att de antingen spelar den vänstra eller den högra ljudkanalen på ett Bang & Olufsensystem.
Ställ in omkopplaren på LEFT respektive RIGHT om du använder något av uttagen markerade med POWER LINK när du ansluter högtalaren.
Anslutningar och inställningar
Högtalarna kan användas tillsammans med ljud-, video- och linksystem från Bang & Olufsen. De kan också användas med system från andra tillverkare än Bang & Olufsen.
Högtalarna är konstruerade för att placeras på väggen. Det mest naturliga ljudet får du om du installerar högtalarna enligt beskrivningen på följande sidor.
Uttagspanelen sitter på högtalarens baksida.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Eluttag
Power Link-uttagOmkopplare
Endast för service.
Fästen för nätsladd
Av säkerhetsskäl måste nätsladden fästas bakom kabelfästet.
1* Tillbehör finns hos din  Bang & Olufsen-återförsäljare.
Omkopplarens position Omkopplarens position har tre inställningar och sitter på uttagspanelen. Syftet med omkopplaren är att säkerställa att basnivån passar högtalaren. Lämplig inställning för omkopplaren beror på avståndet från högtalaren till rummets väggar och hörn.
Avstånden är avsedda som riktlinjer och du kan givetvis ställa in omkopplaren på vilken du vill av de tre inställningarna.
• WALL Använd denna inställning om högtalaren är placerad på större avstånd än 65 cm från ett hörn. Illustreras med grå områden på väggarna på bilden.
• CORNER Använd denna inställning om högtalaren är placerad i ett hörn. Illustreras med mörkgrå områden på bilden.
Vi rekommenderar dock inte att du placerar högtalaren närmare hörnet än 20 cm. Illustreras med svarta områden på bilden.
• FREE Används inte.
Placering: Om högtalarna monteras högre än 78 cm  ovanför golvet måste de  monteras med den akustiska linsen nedåt för att säkerställa bästa möjliga ljudåtergivning.  I så fall rekommenderar vi att du placerar väggfästet enligt följande: – BeoLab 12-2: 59–165 cm ovanför golvet. – BeoLab 12-3: 87–192 cm ovanför golvet.
Om högtalarna är monterade på väggen med den akustiska linsen uppåt rekommenderar vi att du placerar väggfästet enligt följande: – BeoLab 12-2: 19–114 cm ovanför golvet. – BeoLab 12-3: 20–78 cm ovanför golvet.
Avståndet mäts från golvet till de lägsta hålen i väggfästet.


我们建议您按照下列步骤进行: – 断开您的系统的电源。 – 按照”连接与设置”中的指示放置 扬声器,参见第6页。如需了解有关 如何将扬声器固定到可选附件上 的信息,请参阅附件中的指南。 – 将开关设置到正确设置。详情参见 第5-6页上的”连接与设置”。 – 连接您的扬声器系统。 – 再将整个系统接上电源。
注意 – 请务必按照本《指南》的说明摆放 和连接扬声器。务必使用 Bang & Olufsen 认可的墙托架以避免发生 意外! – 只有从墙上的插孔上拔下来,才能 将扬声器完全关闭。 – 请勿将液体滴溅在本设备上,并确 保本设备上未放置任何装有液体 的物品,例如花瓶。 – 确保无明火火源,如点燃的蜡烛 应放在器具上。 – 本扬声器仅适用于干燥的室内  家居环境,其工作温度为 10–40º C (50–105º F)。 – 请注意,设置中的所有扬声器都必 须连接到电源插孔,并在所有时刻 都应连接到电源,这样才能自动  开启。 – 请勿尝试拆开扬声器。只能由有资 质的维修人员进行相关操作! – 所提供的电源线和插头是专为本 产品设计的。如果您更改了插头或 损坏了电源线,您必须从 Bang  & Olufsen 零售商处另外购买一条!
4
产品识别标签位于扬声器的后部。
POWER LINK 和 LINE 1–2 开关
连接到 Bang & Olufsen 系统: 有两种方法可以将扬声器与 Bang & Olufsen 系统连接: 1)用 Power Link 线缆直接将 Bang & Olufsen 系统和每个扬声器连接起 来。两个插孔可以任选一个。 2)用一条 Power Link 线缆将 Bang & Olufsen 系统与第一个扬声器连接 起来,再用另一条 Power Link 线 缆连接到下一个扬声器。
根据您的设置选择最适合的选项。 将开关设到 POWER LINK。
连接到非 Bang & Olufsen 系统: 使用特殊线缆,一端为普通立体声迷 你插头,另一端为 RJ45 PL 插头(可 选配件*1)。
为 LINE 1 或 LINE 2 设置该开关: – 使用 LINE 1 作为默认设置。 – 如果扬声器没有关闭或音量太大, 请使用 LINE 2。音量将减小。扬声 器必须使用相同的线路设置。
左/右开关 该开关可以将扬声器设置为使用 Bang & Olufsen 上的左声道或右声 道播放。
当使用标有 POWER LINK 的插孔连 接扬声器时,分别将开关设置为 LEFT 或 RIGHT。
连接和设置
本扬声器可搭配 Bang & Olufsen 的音频、视频及连接系统使用。它们 也可以使用非 Bang & Olufsen 的 系统。
扬声器的设计为壁挂式。如果按照 下面几页介绍的方法进行安装,您将 听到最自然的声音。
插孔面板位于扬声器的后部。
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
电源
Power Link 插孔开关
仅用于维修 电源线托架
为安全起见,您必须拧紧电源线托架 后的电源线缆束。
1*配件可从 Bang & Olufsen 零售商 处购得。
位置开关 位置开关位于插孔面板上,有三个设 置。该开关的用途是确保低音音量 适合扬声器的位置。具体如何设置, 应该视扬声器与墙壁和墙角的距离 而定。
距离仅供参考,您可以根据自己的 喜好将开关设为三种设置中的任何 一种。
• WALL 如果扬声器与墙角的距离超过 65 厘 米( 25“),请使用该设置。如图示中 沿墙体的灰色区域所示。
• CORNER 如果扬声器位于墙角,则使用该设置。 如图示中深灰色区域所示。
但是,建议扬声器与墙角的距离在 20厘米以上(8”)。图中显示为黑色的 区域。
• FREE 未使用。
摆放:如果扬声器安装在离地面  78厘米(31”)以上的位置,声学透镜 必须朝下,以保证最佳的音响性能。 在这种情况下,我们建议您按照以下 设置安装墙托架:  – BeoLab 12–2: 地面以上59–165 厘米 (23”–65”)。 – BeoLab 12–3: 地面以上87–192 厘米 (34”–75.5”)。
如果扬声器安装在墙体上时声学透镜 向上,我们建议您按照以下设置安装 墙托架: – BeoLab 12–2:地面以上19–114厘 米 (7.5”-45”)。 – BeoLab 12–3:地面以上20–78厘 米 (8”-31”)。
距离为地板至墙托架底部孔的距离。


После установки акустических колонок в соответствии с описанием, изложенным на последующих страницах, подключите всю систему к электросети. В режиме ожидания световой индикатор отключен. Конструкция акустических колонок такова, что, когда они не используются, они находятся в режиме ожидания.
Акустические колонки оснащены технологией резонансно- направленного звука Acoustic Lens Technology, которая обеспечивает лучший баланс высоких частот, исходящих непосредственно от колонки, а также баланс звука, отражаемого от стен комнаты. Данная технология также обеспечивает правильный тональный баланс в зоне перед колонкой.
Включение и выключение – световой индикатор Когда вы включаете систему Bang & Olufsen, акустические колонки включаются одновременно с ней. Световой индикатор загорается зеленым, указывая на то, что акустические колонки включены. Через некоторое время свет индикатора начнет затухать.
Когда вы выключаете систему, индикатор загорается красным светом, оповещая о том, что акустические колонки не используются.
Защита акустических колонок В случае перегрева активной акустической колонки уровень громкости ее звука будет немедленно снижен. Когда ситуация стабилизируется, нормальный уровень звука постепенно восстановится.
Если индикатор постоянно светится оранжевым, снизьте громкость или дайте акустическим колонкам охладиться.
Если в акустических колонках обнаружится неисправность, индикатор будет мигать оранжевым светом до тех пор, пока вы не отключите акустические колонки от электросети.
При повторном возникновении неполадки обратитесь к местному торговому представителю компании Bang & Olufsen.
Чистка акустических колонок Пыль с поверхностей следует удалять сухой мягкой тканью. В случае необходимости удаления пятен или грязи используйте влажную мягкую ткань, смоченную в воде, содержащей мягкое моющее средство, например, жидкость для мытья посуды.
Запрещается пользоваться спиртом или другими растворителями  для очистки любых деталей акустических колонок!
3
Индикатор
ПРИМЕЧАНИЕ! Продолжительное прослушивание на высокой громкости может повредить слух.
Установка акустических колонок
Рекомендуем соблюдать следующую процедуру: – Отключите систему от электросети. – Расположите акустические колонки в соответствии с инструкциями, приведенными в главе «Подключения и настройки», см. стр. 6. Для получения информации о подключении к колонкам дополнительного аксессуара см. руководство, поставляемое в комплекте с аксессуаром. – Установите переключатели в соответствующие положения. Данное действие поясняется в главе «Подключения и настройки», см. стр. 5-6. – Подключите систему акустических колонок. – Снова подключите систему к электросети.
Меры предосторожности – Убедитесь в том, что акустические колонки установлены и подключены в соответствии с инструкциями настоящего Руководства. – Во избежание травм используйте только те настенные кронштейны, которые рекомендованы Bang & Olufsen! – Для полного отключения акустических колонок отсоедините их от электросети. – Не допускайте попадания капель и брызг на оборудование и не ставьте  на него сосуды с жидкостью, например, вазы. –  Запрещается помещать на устройство источники открытого пламени, например, зажженные свечи. –  Данные акустические  колонки предназначены для эксплуатации только в сухих домашних условиях при температурах от 10 до 40º C. – Помните, что, согласно своей конструкции, все акустические колонки системы должны быть подключены к сетевой розетке постоянно, так как это позволяет им включаться автоматически. – Запрещается вскрывать корпус акустической  колонки. Доверьте это квалифицированным специалистам сервисного центра!
– Поставляемый сетевой шнур и вилка специально предназначены для вашего изделия. При замене штепсельной вилки или в случае повреждения сетевого шнура обязательно приобретайте их только у торгового представителя компании Bang & Olufsen!
4
На задней стороне акустической колонки расположена наклейка  с идентификационной информацией.
Переключатель POWER LINK и LINE 1–2
Подключение к системе Bang & Olufsen: Вы можете подключить акустические колонки к системе Bang & Olufsen одним из двух способов: 1) Проложите кабель Power Link от системы Bang & Olufsen непосредственно к каждой акустической колонке. Вы можете использовать любой их двух разъемов. 2) Проложите кабель Power Link от системы Bang & Olufsen к первой акустической колонке, а затем проложите другой кабель Power Link к следующей акустической колонке.
Выберите тот способ, который наиболее подходит вашей системе. Установите переключатель в положение POWER LINK.
Подключение к системе производителя, отличного от Bang & Olufsen: Используйте специальный кабель с обычным мини-штекером на одном конце и штекером RJ45 PL на другом конце (дополнительный аксессуар*1).
Установите переключатель в положение LINE 1 или LINE 2: – Используйте LINE 1 как положение по умолчанию. – Используйте LINE 2, если акустическая колонка не выключается или если уровень громкости слишком высокий. Уровень громкости звучания будет снижен. Переключатели на обеих колонках должны быть установлены в одинаковое положение LINE.
Переключатель LEFT/RIGHT С помощью данного переключателя можно настроить акустическую колонку на воспроизведение сигнала левого или правого канала системы Bang & Olufsen.
При подключении акустической колонки с помощью одного из разъемов, маркированных POWER LINK, установите переключатель в положение LEFT или RIGHT соответственно.
Подключения и настройки
Акустические колонки  можно использовать вместе  с аудио/видеосистемами  Bang & Olufsen и системами  Bang & Olufsen, в которых используется линия сопряжения. Их можно  также использовать с  аудио- или видеосистемами производителей, отличных  от Bang & Olufsen.
Данные акустические колонки предназначены  для размещения на стене. Максимально естественное звучание достигается в том случае, если они установлены в соответствии с инструкциями, изложенными на этих страницах.
Панель разъемов расположена с задней стороны акустической колонки.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Электросеть
Разъемы Power LinkПереключатели
Только для сервисного обслуживания
Скоба фиксации сетевого кабеля
Из соображений безопасности сетевой кабель необходимо закреплять, пропустив за скобы, предназначенные для фиксации кабеля.
1*Аксессуары можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.
Позиционный переключатель Позиционный переключатель имеет три положения и расположен на панели разъемов. Назначение этого переключателя в том, чтобы обеспечить соответствие уровня низких частот расположению акустической колонки. Выбор соответствующего положения переключателя зависит от расстояний между акустической колонкой и стенами, а также углами комнаты.
Расстояния указаны в качестве рекомендации, и, конечно, вы можете выбрать для позиционного переключателя любое положение.
• WALL Используйте это положение в том случае, если акустическая колонка расположена на расстоянии большем 65 см (25") от угла. Эта зона выделена на рисунке серым цветом, вдоль стен.
• CORNER Используйте это положение, если акустическая колонка установлена в углу. Эта зона выделена на рисунке темносерым цветом.
Однако мы не рекомендуем устанавливать акустическую колонку на расстоянии менее 20 см от угла. Эта зона выделена на рисунке черным цветом.
• FREE Не используется.
Размещение: Если акустические колонки установлены на высоте более 78 см над полом, для обеспечения максимального качества звучания их необходимо установить так, чтобы акустическая линза была направлена вниз. В таком случае мы рекомендуем установить настeнный кронштeйн следующим образом:
– BeoLab 12–2: 59–165 см над полом. – BeoLab 12–3: 87–192 см над полом.
Если акустические колонки установлены на стене с акустической линзой, направленной вверх, мы рекомендуем расположить настенный кронштейн следующим образом: – BeoLab 12–2: 19–114 см над полом. – BeoLab 12–3: 20–78 см над полом.
Расстояние измеряется от пола до нижних отверстий на настенном кронштейне.
>> Подключения и настройки6
Директива по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) – Защита окружающей среды Электрическую и электронную аппаратуру, а также детали и аккумуляторы, маркированные данным символом, не следует выбрасывать в обычные мусорные баки; всю электрическую и электронную аппаратуру, детали и аккумуляторы необходимо утилизировать отдельно. Утилизируя электрическую и
электронную аппаратуру и аккумуляторы с использованием систем сбора, доступных в вашей стране, вы защищаете окружающую среду, здоровье человека и вносите свой вклад в разумное и рациональное использование природных ресурсов. Сбор вышедшей из употребления электрической и электронной аппаратуры, а также аккумуляторов и отходов предотвращает потенциальное загрязнение окружающей среды опасными веществами, которые могут присутствовать в
электрической и электронной аппаратуре. Торговый представитель компании Bang & Olufsen посоветует вам, как правильно утилизировать изделие в вашей стране.
Если в силу небольшого размера изделия его невозможно маркировать данным символом, символ будет присутствовать в Руководстве пользователя, в гарантийном сертификате или на упаковке.
Настоящим компания Bang & Olufsen заявляет, что данное изделие отвечает важным требованиям и другим положениям директив ErP 2009/125/EC, EMC 2004/108/EC и LVD 2006/95/EC.
Вся продукция Bang & Olufsen соответствует действующему во всем мире законодательству по защите внешней среды.
7


다음 절차를 따르십시오. – 시스템의 전원 공급을 차단합니다. – 6페이지 ' 연결 및 설정 '의 지침에 따라 라우드스피커를 놓습니다. 옵션 부속품에 라우드스피커를 고정하는 방법은 부속품에 동봉된 설명서를 참조하십시오. – 스위치를 적절하게 설정합니다. 5~6페이지 ' 연결 및 설정 ' 부분에 자세한 설명이 나와 있습니다. – 스피커 시스템을 연결합니다. – 전체 시스템을 전원 공급장치에 다시 연결합니다.
주의사항 – 이 설명서의 지침에 따라 라우드스피커를 설치하고 연결하십시오. 부상의 우려가 있으므로 Bang & Olufsen 전용 벽걸이용 거치대만 사용하십시오! – 전원 공급장치에서 플러그를 뽑아야만 라우드스피커가 완전히 꺼집니다. – 기기에 물방울이 떨어지거나 물이 튀지 않게 하고, 화분과 같이 액체가 든 물건을 기기 위에 올려 놓지 마십시오. – 촛불과 같이 뜨거운 열원을 기기 위에 올려 놓지 마십시오. – 이 라우드스피커는 10~40°C의 건조한 실내 환경에서만 정상 작동하도록 설계되었습니다. – 설치된 모든 라우드스피커를 전원 소켓에 연결해야 합니다. 스피커를 전원에 항상 연결해두면 자동으로 전원이 켜지게 할 수 있습니다. – 라우드스피커를 분해하려 하지 마십시오. 이러한 문제는 반드시 유자격 서비스 직원에게 맡기십시오! – 제품에 동봉된 전원 코드와 플러그는 이 제품을 위해 특별히 설계된 것입니다. 플러그를 교체해야 하거나 전원 코드가 파손되면, Bang & Olufsen 매장에서 다시 구입해야 합니다!
4
제품 식별 라벨은 라우드스피커 후면부에 있습니다.
POWER LINK 및 LINE 1–2 스위치
Bang & Olufsen 시스템에 연결하기: 다음 두 가지 방법으로 라우드스피커를 Bang & Olufsen 시스템에 연결할 수 있습니다. 1) Bang & Olufsen 시스템에서 각 라우드스피커로 Power Link 케이블을 직접 연결합니다.  소켓 두 개 중 하나를 사용할 수 있습니다. 2) Bang & Olufsen 시스템에서 첫 번째 라우드스피커로 Power Link 케이블을 연결한 후, 다른 Power Link 케이블을 다음 라우드스피커로 연결합니다.
최상의 설치에 적합한 옵션을 선택하십시오. POWER LINK로 스위치를 설정하십시오.
타사 시스템에 연결하기: 일반 스테레오 미니 잭 플러그가 있는 특수 어댑터를 한쪽 끝에 연결하고, RJ45 PL 플러그를 다른 쪽 끝에 연결합니다(옵션 부속품*1).
LINE 1 또는 LINE 2로 스위치를 설정하십시오. – 기본 설정으로 LINE 1을 사용하십시오. – 라우드스피커가 꺼지지 않거나 볼륨이 너무 크면 LINE 2를 사용하십시오. 음량이 줄어듭니다. 각 라우드스피커는 같은 라인 설정을 사용해야 합니다.
LEFT/RIGHT 스위치 Bang & Olufsen 시스템의  왼쪽 또는 오른쪽 사운드 채널을 재생하도록 라우드스피커를 설정하는 스위치입니다.
POWER LINK 소켓 중 하나에 라우드스피커를 연결할 때 LEFT 또는 RIGHT로 스위치를 각각 설정하십시오.
연결 및 설정
라우드스피커는 Bang & Olufsen 오디오, 비디오, 링크 시스템과 함께 사용할 수 있으며, Bang & Olufsen이 아닌 타사 시스템에도 연결할 수 있습니다.
라우드스피커는 벽면 설치용으로 설계되었습니다. 이 페이지의 설명에 따라 설치하면 가장 자연스러운 사운드를 얻을 수 있습니다.
라우드스피커 후면부의 소켓 패널을 사용할 수 있습니다.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
전원 공급장치
Power Link 소켓스위치
서비스 전용 전원 코드 브래킷
안전을 위해 전원 코드 브래킷 뒤쪽으로 전원 코드를 고정해야 합니다.
1*Bang & Olufsen 매장에서 부속품을 구입하실 수 있습니다.
Position 스위치 Position 스위치는 소켓 패널에 있으며 세 가지로 설정할 수 있습니다. 스위치의 목적은 라우드스피커 배치에 적합한 저음 수준을 보장하는 것입니다. 적절한 스위치 설정은 라우드스피커에서 벽까지의 거리와 방안 구석까지의 거리에 따라 다릅니다.
각 거리는 지침으로만 제공되며, 원하는 설정에 따라 Position 스위치를 설정할 수 있습니다.
• WALL 구석과의 간격이 65cm 이상인 곳에 라우드스피커를 설치할 때 이 설정을 사용합니다. 벽면을 따라 회색으로 그림에 표시된 구역입니다.
• CORNER 라우드스피커를 구석에 놓을 때 이 설정을 사용합니다. 짙은 회색으로 그림에 표시된 구역입니다.
20cm 미만으로 구석에 가깝게 라우드스피커를 놓지는 마십시오. 검정색으로 그림에 표시된 구역입니다.
• FREE 사용 안 함.
배치: 바닥 위 78cm 이상 지점에 라우드스피커를 장착할 때에는 Acoustic Lens가 아래를 향해야만 최상의 사운드 성능을 얻을 수 있습니다. 이 경우에는 벽걸이용 거치대를 다음과 같이 배치하는 것이 좋습니다. – BeoLab 12 – 2 : 바닥 위 59~165cm 지점. – BeoLab 12 – 3 : 바닥 위 87~192cm 지점.
Acoustic Lens가 위를 향하도록 벽면에 라우드스피커를 장착할 때에는 벽걸이용 거치대를 다음과 같이 배치하는 것이 좋습니다. – BeoLab 12 – 2 : 바닥 위 19~114cm 지점. – BeoLab 12 – 3 : 바닥 위 20~78cm 지점.
이 거리는 바닥에서 낮은 쪽 벽걸이용 거치대 구멍까지의 거리로 측정합니다


スピーカーのセットアップ完了後に、 次ページ以降で説明する手順に従っ て、システム全体を電源に接続してく ださい。スタンバイ状態では、イン ジケーターライトが消灯します。スピー カーは、使用していない場合、スタ ンバイ状態に保たれるように設計さ れています。
このスピーカーには、直接再生され る高音域周波数および室内で反射 される音声のバランスをより向上さ せる ‘Acoustic Lens Technology’ シ ステムが組み込まれています。また、 室内全体でスピーカー前面の音色 バランスが適正化されます。
スイッチのオンオフ - インジケーター ご使用の Bang & Olufsen システムの 電源を入れると、スピーカーの電源 も同時に入ります。インジケーターラ イトが緑色に点灯すると、スピーカー の電源は入った状態です。しばらくす ると、インジケーターライトは消灯し ます。
システムの電源を切ると、インジケー ターライトが赤色に点灯し、スピー カーは使用されていない状態になり ます。
スピーカーの保護 アクティブスピーカーユニットが過熱 されると、スピーカーが反応して、音 声レベルが即座に下げられます。温 度が安定すると、音声はゆっくりと 通常のレベルに戻ります。
インジケーターライトがオレンジ色 に点灯する場合、音量を下げるか、 スピーカーを冷ましてください。
スピーカーに欠陥が生じると、スピー カーの電源をコンセントから切り離 すまで、オレンジ色のインジケーター ライトが点滅し続けます。
同じ症状が繰り返される場合、
 Bang & Olufsen ストアにご連絡くだ さい。
スピーカーのクリーニング ホコリなどは、乾いた柔らかい布で 拭き取ってください。油汚れやしつこ い汚れは、台所用の中性洗剤を少 量水に混ぜ、柔らかな布を使って拭 き取ってください。
スピーカーのどの部分にも、アルコー ルやその他の溶剤は絶対に使用し ないでください。
3
インジケーター
ご注意!大音量の再生音を長時間 聞き続けると、聴力が損なわれるお それがあります。 
スピーカーのセットアップ
以下の手順に従ってください: – システムを電源から切り離します。 – スピーカーの設置は、‘接続と設 定’のガイドラインに従ってくださ い。6 ページを参照してください。 オプションの付属品をスピーカー に取り付ける場合、付属品に付属 のガイドを参照してください。 – スイッチ類を適正に設定します。 これについては、‘接続と設定’の 説明を参照してください。5–6 ペー ジを参照してください。 – スピーカーシステムを接続します。 – システム全体を電源に再接続しま す。
注意 – スピーカーの設置および接続は、 本書の説明に従ってください。損 傷を避けるため、Bang & Olufsen 認定ウォールブラケットを必ず使 用してください。 – スピーカーのの電源を完全に切 断するには、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。  – 水がかかる場所で、機器を使用し ないでください。また、花瓶など 液体が入った容器を機器の上に 置かないでください。 – 火のついたろうそくなど、裸火を 製品の上に置かないでください。 – 製品は湿気のない室内で通常の 環境下でのみ使用するように設 計されています。室温 10-40°C の 範囲でご使用ください。 – セットアップするすべてのスピーカ ーは、個別にに電源コンセントに 接続してください。自動的にオン に切り替わるようにするには、常 に電源に接続しておく必要があり ます。 – スピーカーは、絶対に分解しない でください。点検や修理は、サービ ス担当者にご依頼ください。 – 付属の電源コードとプラグは、こ の製品専用に設計されています。 プラグの交換や電源コードが損傷 した場合は、Bang & Olufsen 販売 店から新品を購入してください。
4
スピーカーの背面には、製品識別ラ ベルが貼られています。
POWER LINKとLINE 1–2スイッチ
Bang & Olufsen システムへの接続: スピーカーを Bang & Olufsen システ ムに接続する方法は 2 種類あります: 1) Power Link ケーブルで Bang & Olufsenシステムを各スピーカー に接続します。2個の端子のどち らを使用しても構いません。 2) Bang & Olufsen システムを、1 本 のPower Link ケーブルで 1 つのス ピーカーに接続し、もう 1 本の Power Link ケーブルでもう 1 つの スピーカーに接続します。
セットアップに適したオプションを 選択してください。POWER LINK に 設定します。
Bang & Olufsen 以外のシステムへ の接続: 片方が通常のステレオミニジャック プラグ、もう片方が RJ45 PL の専用ケー ブルを使用してください(別売オプ ション*1)。
LINE 1 または LINE 2 に設定します: – 初期設定では、LINE 1 が使用さ れます。 – スピーカーの電源が切れない、ま たは音量が大きすぎる場合 は、LINE 2 を使用してください。こ れで音量が小さくなります。両方 のスピーカーに 同じライン設定を 使用してください。
LEFT/RIGHT スイッチ このスイッチで、Bang & Olufsen シ ステムの左右音声チャンネルをどち らのスピーカーで再生するかを設定 します。
POWER LINK の印がある端子に接 続するときは、各スピーカーのスイッ チを LEFT または RIGHT に設定してく ださい。
接続と設定
スピーカーは、Bang & Olufsen 製の オーディオ、ビデオ、リンクシステム で使用できます。Bang & Olufsen 製 以外のシステムでも使用できます。
スピーカーは、壁掛け用に設計され ています。最も自然に音声を再生す るには、以下のページの説明に従っ て設置してください。
端子パネルは、スピーカー背部から 取り扱うことができます。
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
電源
Power Link 端子スイッチ
整備や修理サ ービでスのみ使用
電源コードブラケット
安全上の理由から、電源ケーブルは、 電源コードブラケットの裏に必ず固 定してください。
1*付属品は、Bang & Olufsen 販売店 でご購入いただけます。.
POSITION スイッチ POSITION スイッチは端子パネルに あり、3 種類の設定が可能です。こ のスイッチは、スピーカーの配置に 適した低音レベルを達成すること を目的としています。最適なスイッ チ設定は、部屋のコーナーまたは 壁面からスピーカーまでの距離に よって判断します。
これらの距離はあくまでも目安です ので、お好みのポジションにスイッ チを設定していただいて結構です。
• WALL この設定は、スピーカーがコーナー から 65 cm (25")以上離れている場 合に使用します。上のイラストでは、 壁に沿ったグレーの領域です。
• CORNER この設定は、スピーカーを部屋のコー ナーに置く場合に使用します。上の イラストでは、ダークグレーの領域 です。
スピーカーは、壁から 20 cm (8")以 上離して設置することをお勧めしま す。上のイラストでは、ブラックの領 域です。
• FREE 使用しないでください。
設置:スピーカーを 78 cm (31")以上 の高さに取り付ける場合、できる限 り最善の音声性能が得られるよう に、Acoustic Lens を下に向けてくだ さい。この場合、ウォールブラケット を以下の位置に取り付けることを お勧めします。 – BeoLab 12–2: 床上 59–165 cm (23"–65")。 – BeoLab 12–3: 床上 87-192 cm (34"-75.5")。
スピーカーを壁に取り付ける場 合、Acoustic Lens を上に向け、ウォー ルブラケットを以下の位置に取り付 けることをお勧めします。 – BeoLab 12–2: 床上19-114 cm (7.5"-45")。 – BeoLab 12–3: 床上20-78 cm
 (8"-31")。
床からウォールブラケットの下の穴 までの距離を測ってください


Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Όταν τα ηχεία βρίσκονται σε αναμονή, η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή. Τα ηχεία είναι σχεδιασμένα να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Τα ηχεία περιλαμβάνουν το σύστημα ‘Acoustic Lens Technology’ που διασφαλίζει καλύτερη ισορροπία στις υψίτονες συχνότητες που έρχονται κατευθείαν από το ηχείο και στον ήχο που ανακλάται από το δωμάτιο. Το σύστημα διασφαλίζει επίσης σωστή τονική ισορροπία σε όλη την περιοχή μπροστά από το ηχείο.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση – ενδεικτική λυχνία Όταν ενεργοποιείτε το σύστημά  σας Bang & Olufsen, τα ηχεία ενεργοποιούνται και αυτά ταυτόχρονα. Η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη, υποδηλώνοντας ότι τα ηχεία είναι ενεργοποιημένα. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία θα εξασθενίσει.
Όταν απενεργοποιείτε το σύστημά σας, εμφανίζεται η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, υποδηλώνοντας ότι τα ηχεία δεν χρησιμοποιούνται.
Προστασία του ηχείου Εάν η μονάδα ενεργού ηχείου υπερθερμανθεί, το ηχείο μειώνει αυτόματα την ένταση του ήχου.  Μόλις η κατάσταση σταθεροποιηθεί, η ένταση του ήχου επανέρχεται σιγά σιγά στο φυσιολογικό επίπεδο.
Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά πορτοκαλί, μειώστε την ένταση ή αφήστε τα ηχεία σας να κρυώσουν.
Εάν τα ηχεία ανιχνεύσουν κάποιο σφάλμα, θα αναβοσβήνει μία πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία μέχρι  να αποσυνδέσετε τα ηχεία σας από το ρεύμα.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen.
Καθαρισμός των ηχείων Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε λεκέδες ή βρομιές με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!
3
Ενδεικτική λυχνία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.
Εγκατάσταση των ηχείων
Συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία: – Αποσυνδέστε το σύστημά σας από το ρεύμα. – Τοποθετήστε τα ηχεία σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα ‘Συνδέσεις και ρυθμίσεις’, δείτε τη σελίδα 6. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στερέωσης των ηχείων στο προαιρετικό αξεσουάρ, ανατρέξτε στον οδηγό που συνοδεύει το αξεσουάρ. – Ρυθμίστε τους διακόπτες στις σωστές ρυθμίσεις. Αυτή η ρύθμιση εξηγείται στην ενότητα ‘Συνδέσεις κι ρυθμίσεις’, δείτε τις σελίδες 5–6). – Συνδέστε το σύστημα των ηχείων. – Συνδέστε και πάλι ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα.
Σημεία προσοχής – Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι τοποθετημένα και συνδεδεμένα σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού  του Οδηγού. Για την αποφυγή τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο προσαρτήματα τοίχου εγκεκριμένα από την Bang & Olufsen! – Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τα ηχεία μόνο αποσυνδέοντάς τα από το ρεύμα. – Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. – Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή. – Τα ηχεία προορίζονται για εσωτερική χρήση, σε ξηρά οικιακά περιβάλλοντα μόνο και σε ένα πεδίο θερμοκρασιών 10–40°C. – Θυμηθείτε ότι όλα τα ηχεία σε μία διάταξη πρέπει να συνδέονται σε παροχή ρεύματος και ότι έχουν σχεδιαστεί να παραμένουν συνδεδεμένα στο ρεύμα συνεχώς, καθώς αυτό τους επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση. – Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις! – Το καλώδιο ρεύματος και το φις που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Εάν αλλάξετε το φις  ή καταστρέψετε το καλώδιο του ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να αγοράσετε ένα άλλο από το κατάστημα της Bang & Olufsen!
4
Η ετικέτα ταυτοποίησης του προϊόντος βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου.
Διακόπτης POWER LINK και LINE 1–2
Σύνδεση σε ένα σύστημα Bang & Olufsen: Έχετε δύο επιλογές για να συνδέσετε τα ηχεία σας στο σύστημά σας της Bang & Olufsen: 1) Να περάσετε ένα καλώδιο Power Link από το σύστημα Bang & Olufsen απευθείας σε κάθε ηχείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο υποδοχές. 2) Να περάσετε ένα καλώδιο Power Link από το σύστημα Bang & Olufsen στο πρώτο ηχείο, και μετά ένα άλλο καλώδιο Power Link στο επόμενο ηχείο.
Επιλέξτε την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα με τη διάταξή σας. Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση POWER LINK.
Σύνδεση σε ένα σύστημα άλλου κατασκευαστή εκτός της Bang & Olufsen: Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καλώδιο με συνηθισμένο στερεοφωνικό βύσμα μίνι καρφί στο ένα άκρο και ένα βύσμα RJ45 PL στο άλλο άκρο (προαιρετικό αξεσουάρ*1).
Ρυθμίστε το διακόπτη στο LINE 1 ή LINE 2: – Χρησιμοποιήστε το LINE 1 ως ρύθμιση προεπιλογής. – Χρησιμοποιήστε το LINE 2 εάν το ηχείο σας δεν απενεργοποιείται ή εάν η ένταση είναι πολύ δυνατή. Η ένταση του ήχου θα μειωθεί. Τα ηχεία πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια ρύθμιση line.
Διακόπτης LEFT/RIGHT Αυτός ο διακόπτης ρυθμίζει τα ηχεία για αναπαραγωγή είτε του δεξιού είτε του αριστερού καναλιού ήχου σε ένα σύστημα Bang & Olufsen.
Ρυθμίστε τον διακόπτη στο LEFT ή στο RIGHT, αντίστοιχα, όταν συνδέετε το ηχείο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις υποδοχές με την ένδειξη POWER LINK.
Συνδέσεις και ρυθμίσεις
Τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα συστήματα ήχου, εικόνας και διασύνδεσης της Bang & Olufsen. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με συστήματα άλλων κατασκευαστών πλην της Bang & Olufsen.
Τα ηχεία έχουν σχεδιαστεί για επίτοιχη τοποθέτηση. Ο πιο φυσικός ήχος επιτυγχάνεται εάν τα εγκαταστήσετε όπως επεξηγείται σε αυτές τις σελίδες.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα υποδοχών από το πίσω μέρος του ηχείου.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
Παροχή ρεύματος
Υποδοχές Power LinkΔιακόπτες
Για χρήση σέρβις μόνο
Άγκιστρο καλωδίου ρεύματος
Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να στερεώσετε το καλώδιο ρεύματος πίσω από το άγκιστρο του καλωδίου ρεύματος.
1*Μπορείτε να προμηθευτείτε τα αξεσουάρ από ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.
Ο διακόπτης θέσης Ο διακόπτης θέσης διαθέτει τρεις ρυθμίσεις και βρίσκεται στον πίνακα υποδοχών. Ο σκοπός του διακόπτη είναι να διασφαλίσει ότι η ένταση των μπάσων ταιριάζει με την τοποθέτηση του ηχείου. Η θέση του διακόπτη που πρέπει να επιλέξετε εξαρτάται από την απόσταση του ηχείου από τους τοίχους και τις γωνίες του δωματίου.
Οι αποστάσεις είναι απλά ενδεικτικές, και μπορείτε, βεβαίως, να ρυθμίσετε το διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση προτιμάτε.
• WALL Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το ηχείο τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από 65 cm (25") από μία γωνία. Απεικονίζεται από τις γκρι περιοχές κατά μήκος των τοίχων στην εικόνα.
• CORNER Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε γωνία. Απεικονίζεται από τις περιοχές σε σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα.
Ωστόσο, δεν συνιστούμε την τοποθέτηση του ηχείου σε γωνία σε απόσταση μικρότερη από 20 cm (8"). Απεικονίζεται από τις μαύρες περιοχές στην εικόνα.
• FREE Δεν χρησιμοποιείται.
Τοποθέτηση: Εάν τα ηχεία τοποθετηθούν σε απόσταση μεγαλύτερη από 78 cm (31") από το δάπεδο, πρέπει να τοποθετηθούν με τον ακουστικό φακό προς τα κάτω για να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ηχητική απόδοση. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να τοποθετήσετε το προσάρτημα τοίχου ως εξής: – BeoLab 12–2: 59–165 cm (23"–65") πάνω από το δάπεδο. – BeoLab 12–3: 87–192 cm (34"–75,5") πάνω από το δάπεδο.
Εάν τα ηχεία τοποθετηθούν πάνω στον τοίχο με τον ακουστικό φακό προς τα πάνω, συνιστούμε να τοποθετήσετε το προσάρτημα τοίχου ως εξής: – BeoLab 12–2: 19–114 cm (7,5"–45") πάνω από το δάπεδο. – BeoLab 12–3: 20–78 cm (8"–31") πάνω από το δάπεδο.
Η απόσταση μετράται από το  δάπεδο μέχρι τις κάτω οπές του προσαρτήματος τοίχου.


بعدما تنتهي من إعداد السماعات حسب الشرح في الصفحات التالية، وصل النظام بالكامل بمصدر التيار الكهربائي. وفي نمط الاستعداد، ينطفئ الضوء المبين. والسماعات مصممة لتركها في نمط الاستعداد عند عدم استخدامها.
 Acoustic Lensتشمل السماعات نظام " " الذي يضمن اتزاًنا أفضل في Technology ترددات النغمة العالية التي تأتي مباشرة من السماعة، والصوت الذي تعكسه الغرفة. كما يضمن النظام اتزاًنا نغمًيا صحيًحا في المنطقة بالكامل أمام السماعة.
التشغيل والغلق – الضوء المبين ، فإن Bang & Olufsenعندما تشغل نظام السماعات تشتغل مًعا. وعندها يتحول الضوء المبين إلى اللون الأخضر، ليدل على أن السماعات تشتغل. وبعد مرور بعض الوقت، سيخبو الضوء المبين.
عندما تغلق النظام، يظهر الضوء المبين الأحمر، ليدل على أن السماعات غير مستخدمة.
حماية السماعة إذا زادت سخونة وحدة سماعة تعمل بإفراط، فإن السماعة المتأثرة تخفض مستوى الصوت فوًرا. وبمجرد استقرار الوضع، يعود مستوى الصوت ببطء إلى طبيعته.
إذا كان الضوء المبين برتقالًيا متواصًلا، اخفض حجم الصوت أو اترك السماعات لتبرد سخونتها.
إذا اكتشفت سماعاتك خلًلا، فإن الضوء المبين البرتقالي سيومض لحين فصل السماعات من مصدر التيار الكهربائي.
إذا استمرت المشكلة، اتصل بتاجر تجزئة
.Bang & Olufsen
تنظيف السماعات امسح الأتربة عن الأسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. وعند الضرورة، أزل البقع أو الأوساخ بقطعة قماش ناعمة ندية ومحلول من الماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل.
لا تستخدم أبًدا الكحول أو المذيبات الأخرى
لتنظيف أي جزء من السماعات!
3
الضوء المبين
ملاحظة! الاستماع لفترة طويلة إلى الصوت
العالي يمكن أن يضر بالسمع.
إعداد السماعات
نحن ننصح بأن تتبع الإجراء التالي:  افصل النظام من مصدر التيار الكهربائي. – ضع السماعات في أماكنها حسب الإرشادات – .6 "، انظر صفحة التوصيلات والإعدادات في" لمعرفة معلومات عن كيفية تركيب السماعات بالملحقات الاختيارية، ارجع إلى الدليل المصاحب للملحقات.  اضبط المفاتيح على الإعدادات الصحيحة. – ،" التوصيلات والإعدادات يوجد شرح ذلك في " .)6-5(انظر الصفحتين  وصل نظام السماعات. – وصل النظام بالكامل بمصدر التيار – الكهربائي مرة ثانية.
تنبيهات تأكد من وضع السماعات وتوصيلها حسب – التعليمات في هذا الدليل. وللحيلولة دون التعرض للإصابة، استخدم أرفف جدار   المعتمدة فقط! Bang & Olufsen يمكن غلق السماعات تماًما فقط بفصلها من – مصدر التيار الكهربائي.  لا تعرض هذا الجهاز لتساقط قطرات السوائل – عليه أو الرذاذ ولا تضع أغرا ًضا مملؤة بالسوائل، مثل الزهريات، عليه. لا يجب وضع مصادر لهب مكشوف، مثل – شموع موقدة على الجهاز. السماعات مصممة للاستخدام في الأماكن – المغلقة في البيئات الجافة والمحلية فقط، وفي  مئوية 40 - 10نطاق درجة حرارة
  فهرنهايت). 105 - 50( تذكر أن جميع السماعات في الإعداد يجب – توصيلها بمصدر التيار الكهربائي طوال الوقت، حيث يسمح لها ذلك بأن تشتغل تلقائًيا.  لا تحاول فتح السماعة من الداخل. دع مثل – هذه العمليات لأفراد الخدمة المؤهلين!  سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس – المصاحبان مصممان خصي ًصا للمنتج. وإذا غيرت القابس أو أتلفت سلك مصدر التيار  الكهربائي، يجب عليك شراء سلك مصدر  تيار كهربائي آخر من تاجر تجزئة !Bang & Olufsen
4
يوجد ملصق بيانات المنتج على الجزء الخلفي
للسماعة.
 LINE 2 وLINE 1 وPOWER LINKمفتاح
 : Bang & Olufsen التوصيل بنظام لديك خياران لتوصيل السماعات بنظام :Bang & Olufsen من نظام Power Link) مد كابل 1
  مباشرة إلى كل Bang & Olufsen سماعة.  ويمكنك استخدام أي من المقبسين. من نظام Power Link) مد كابل 2
  إلى السماعة الأولى ثم Bang & Olufsen آخر إلى السماعة Power Linkمد كابل الثانية.
اختر الخيار الذي يناسب إعدادك أفضل. اضبط  .POWER LINKالمفتاح على
 : Bang & Olufsen التوصيل بنظام ليس استخدم كاب ًلا خا ًصا بقابس مصغر عادي لصوت مجسم ووصله بأحد طرفي التوصيل  في طرف التوصيل RJ45 PLووصل قابس .)1الآخر (ملحق اختياري*
 :LINE 2 أو LINE 1ضبط المفتاح على  كإعداد افتراضي.LINE 1 استخدم – إذا كانت سماعتك لا LINE 2 استخدم – تنغلق أو كان الصوت عالًيا جًدا. سينخفض حجم الصوت. يجب أن تستخدم السماعات .LINEنفس إعداد
LEFT/RIGHTمفتاح يضبط هذا المفتاح السماعة لتنقل إما صوت  قناة الصوت اليسرى أو اليمنى بنظام  .Bang & Olufsen
 ،RIGHT أو LEFTاضبط المفتاح على بالترتيب، عند توصيل السماعة باستخدام أي  .POWER LINKمن مقبسي
التوصيلات والإعدادات
يمكن استخدام السماعات مع أنظمة الصوت . كما يمكن Bang & Olufsenوالصورة ووصلة .Bang & Olufsenاستخدامهم مع أنظمة ليست
السماعات مصممة لوضعها على الجدار. ويمكن الحصول على الصوت الأكثر طبيعية إذا كانت السماعات معدة حسب الشرح في هذه الصفحات.
يمكنك الوصول إلى لوحة المقابس من الجزء الخلفي للسماعة.
POWER LINK
LEFT RIGHT
FREE WALL CORNER
POWER LINK LINE 1 LINE 2
5
 حامل سلك
التيار الكهربائي
المفاتيح Power Link مقابس
 لاستخدام
مصدر التيار الكهربائي الخدمة فقط.
لأغراض السلامة، يجب أن تثبت سلك توصيل
التيار الكهربائي خلف حامل السلك.
*تتوفر الملحقات لدى تاجر تجزئة 1 . Bang
 &
 Olufsen
مفتاح الوضع مفتاح الوضع له ثلاثة إعدادات ويوجد بلوحة المقابس. والغرض من المفتاح هو ضمان أن مستوى الجهير يناسب مكان وضع السماعة. ويعتمد الإعداد المناسب للمفتاح على المسافة من السماعة إلى جدران وأركان الغرفة.
 – والمسافات المستخدمة هي مجرد إرشادات ويمكنك بالتأكيد إعداد المفتاح على أي من
الإعدادات الثلاثة أنت تفضله.
 WALL • استخدم هذا الإعداد إذا كانت السماعة موضوعة  بوصة) من 25 سم ( 65على مسافة تزيد عن ركن الغرفة. موضح بالمساحات ذات اللون الرمادي على طوال الجدران في الشكل التوضيحي.
CORNER • استخدم هذا الإعداد إذا كانت السماعة موضوعة في ركن الغرفة. موضح بالمساحات ذات اللون الرمادي الداكن في الشكل التوضيحي.
ومع ذلك، نحن لا ننصح بأن تقترب السماعة  بوصة). 8 سم من ركن الغرفة (20أكثر من موضح بالمساحات ذات اللون الأسود في الشكل التوضيحي.
FREE • ليس للاستخدام.
مكان وضع السماعات: إذا كانت السماعات  بوصة) 31 سم (78معلقة على مسافة أعلى من فوق أرض الغرفة، يجب أن تكون معلقة بحيث تكون العدسة الصوتية اتجاهها لأسفل لضمان أفضل أداء ممكن للصوت. وفي هذه الحالة، نحن ننصح بأن تضع أرفف الجدار كالآتي:  65-23 سم (165-59 : BeoLab 12–2
 – بوصة) فوق أرض الغرفة. 75.5-34 سم (192-87 : BeoLab 12-3
 – بوصة) فوق أرض الغرفة.
إذا كانت السماعات معلقة على الجدار والعدسة الصوتية اتجاهها لأعلى، فإننا ننصح بأن تضع رف الجدار كالآتي: 45-7.5 سم (114-19 : BeoLab 12–2
 – بوصة) فوق أرض الغرفة. بوصة) 31-8 سم (78-20 : BeoLab 12-3
 – فوق أرض الغرفة.
تقاس المسافة من أرض الغرفة إلى ال