Beolab 6000


Column and base It is easiest to assemble the base and the speaker column if the loudspeaker is lying on a table.
In order to protect the table and the column from being scratched, we recommend that you place the wrapping foam on the table fi rst.
The parts required for assembling the BeoLab 6000 are supplied with the loudspeakers: 1 Allen wrench 3 Screws (per speaker)
Hook the base plate onto the two guiding pins at the bottom of the speaker column (be care ful not to drop the base plate!).
Insert the three screws and tighten them securely using the Allen wrench.
Placement The BeoLab 6000 occupies very little space on the fl oor. In fact, it can be placed wherever it is most convenient for your room layout and for your preferred listening position.
Remember though, when planning where to place them, that all speakers in a setup need connection to a mains outlet and that they are designed to be left on at all times!
The BeoLab 6000 is designed for use in dry environments only!
#/..%#4)/.3
/NCEYOUORYOUR"ANG/LUFSENDEALERHAVE ASSEMBLEDTHELOUDSPEAKERSTHEYAREREADY FORCONNECTIONTOYOUR!UDIOOR6IDEOSYSTEM ANDTOTHEMAINS
4HESOCKETPANELISLOCATEDATTHEBOTTOMOF THE"EO,AB5SETHEILLUSTRATIONSONTHESE PAGESANDTHEGRAPHICSPRINTEDONTHEBOTTOM PLATEFORREFERENCE
#ONNECTIONTO"ANG/LUFSENPRODUCTS #ONNECTTHE"EO,ABTOTHE"EOMASTER "EOVISIONUSINGTHEENCLOSED
PIN0OWER,INK CABLE0LUGONEENDINTOONEOFTHE0OWER,INK SOCKETSONTHESOCKETPANELOFTHE"EO,AB ANDTHEOTHERENDINTOEITHEROFTHETWO0OWER ,INKSOCKETSONTHE"EOMASTER"EOVISIONPLEASE REFERTOYOURSETTING
UPGUIDEFORTHE "EOMASTER"EOVISION 
/NCEYOUHAVECONNECTEDTHELOUDSPEAKERSTO THE"EOMASTER"EOVISIONTHESWITCHMARKED ,s2s,).%MUSTBESETTOEITHER,OR2  ,FORTHELEFT
HANDSPEAKER  2FORTHERIGHT
HANDSPEAKER
)NORDERTOAVOIDCABLESRUNNINGFROMBOTH LOUDSPEAKERSTOYOUR"EOMASTER"EOVISIONYOU MAYLOOPTHESIGNALSTHROUGHUSINGTHESECOND 0OWER,INKSOCKETASILLUSTRATED)FYOUWISHYOU CANOFCOURSEALSOCONNECTONELOUDSPEAKER TOEACHOFTHE0OWER,INKSOCKETSONTHE "EOMASTER"EOVISION
9OUCANCONNECTMORETHANONEPAIRASMANYAS TENPAIRSINFACT OF"EO,ABLOUDSPEAKERS TOYOURSYSTEM9OUJUSTHAVETORUNA0OWER ,INKCABLEFROMSPEAKERTOSPEAKER2EMEMBER THOUGHTOSETTHE,s2s,).%SWITCHTOTHE PROPERPOSITIONFORTHELEFT
ANDRIGHT
HAND SPEAKERSRESPECTIVELY

 


#ONNECTIONTONON
"ANG/LUFSENPRODUCTS 4HEPHONOSOCKETMARKED,).%MUSTBEUSED INSTEADOFTHE0OWER,INKSOCKETSIFTHE "EO,ABISTOBECONNECTEDTOANON
"ANG /LUFSENPRODUCTUSINGEGACABLEPARTNO  
/NCEYOUHAVECONNECTEDTHE"EO,ABTO ANON
"ANG/LUFSENPRODUCTTHESWITCH MARKED,s2s,).%MUSTBESETTO,).%AS INDICATED
#ONNECTIONTOTHEMAINS #ONNECTTHE"EO,ABTOTHEMAINSUSING THEENCLOSEDMAINSLEAD
2UNTHECABLESTOANDFROMTHE"EO,AB THROUGHTHECABLEGUIDESUNDERNEATHTHEREAR PARTOFTHESPEAKERSBOTTOMPLATE

37)4#().'/.!.$/&&
4HEMOMENTYOUCONNECTTHE"EO,ABTO THEMAINSATINYREDLIGHTAPPEARSONTHEFRONT BEHINDTHECLOTHINDICATINGTHATTHELOUD
SPEAKERISONSTAND
BY
7HENYOUSWITCHONYOUR"ANG/LUFSENAUDIO SYSTEMORVIDEOSYSTEM THE"EO,AB SPEAKERSSWITCHONSIMULTANEOUSLY
4HEREDSTAND
BYLIGHTTURNSGREENINDICATING THATTHELOUDSPEAKERISSWITCHEDON
7HENYOUSWITCHOFFYOURSYSTEMORWHENYOU MUTETHESOUNDTHEREDLIGHTAPPEARS IMMEDIATELYINDICATINGTHATTHELOUDSPEAKERS ARESWITCHEDOFF
)FTHE"EO,ABSPEAKERSARECONNECTEDTO ANON
"ANG/LUFSENSYSTEMVIATHEPHONO SOCKETS,).% THEYSWITCHONWHENTHEY RECEIVEASIGNALFROMTHESYSTEM 4HEYSWITCHOFFAFEWMINUTESAFTERTHESIGNAL HASDISAPPEARED
4HEREDSTAND
BYLIGHTTURNSGREENWHENTHE LOUDSPEAKERSARESWITCHEDON


Kolom en voet Montage van de voet aan de luidsprekerkolom is het eenvoudigst wanneer de kolom op een tafel ligt.
Om krassen te voorkomen is het verstandig eerst het schuimplastic van de verpakking op tafel te leggen.
Voor de montage worden per luidspreker meegeleverd: 1 pijpsleutel 3 schroeven
Haak de bodemplaat in de twee geleidepennen aan de onderzijde van de luidsprekerkolom (pas op dat u de bodemplaat niet laat vallen!)
Breng de drie schroeven op hun plaats en draai ze goed vast met de pijpsleutel.
Plaatsing De BeoLab 6000 vraagt maar heel weinig vloerruimte. U kunt hem in feite neerzetten waar het ‘t beste uitkomt in uw interieur, rekening houdend met uw gewenste luisterpositie.
Bedenkt u echter wel dat alle aktieve luidprekers een aansluiting op het lichtnet nodig hebben en dat ze erop gemaakt zijn om permanent in ‘stand-by’ te staan.
De BeoLab 6000 is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge ruimten.
AANSLUITINGEN4
Wanneer u (of uw Bang&Olufsen dealer) de luidsprekers eenmaal heeft gemonteerd, zijn ze gereed om op uw audio- of videosysteem en op het lichtnet te worden aangesloten.
Het aansluitingspaneel vindt u in de bodem van de BeoLab 6000. Laat u daarbij leiden door de illustraties op deze pagina’s en de symbolen op de bodemplaat.
Aansluiting op Bang & Olufsen produkten Verbind de BeoLab 6000 met de Beomaster/Beovision d.m.v. de bijgeleverde 8pens Power Link kabel. Steek het ene einde in de Power Link aansluiting van de BeoLab 6000 en het andere einde in één van de twee Power Link aansluitingen van de Beomaster/Beovision (raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw Beomaster/Beovision).
Is de verbinding gereed, dan dient de schakelaar gemerkt L•R•LINE op L of op R te worden gezet: L voor de linker luidspreker R voor de rechter luidspreker
Als u wilt vermijden dat kabels van beide luidsprekers naar uw Beomaster/Beovision lopen, dan kunt u de signalen doorverbinden met gebruikmaking van de tweede Power Link aansluiting, zoals hier afgebeeld. Maar u kunt natuurlijk ook één luidspreker verbinden met elk van de Power Link aansluitingen op de Beomaster/Beovision.
U kunt op uw systeem meer dan één paar BeoLab 6000 luidsprekers aansluiten -tot tien paar toe, om precies te zijn. U verbindt de speakers daartoe onderling met Power Link kabels. Denk er echter wel aan de L•R•LINE schakelaars in de juiste stand te zetten voor resp. linker en rechter luidsprekers.
A D w aa ve Ba ve
W op sc w
A Sl he
POWER LINK 12
L R
5
Aansluiting op niet-Bang & Olufsen produkten De phono-aansluiting gemerkt LINE dient te worden gebruikt in plaats van de Power Link aansluitingen als u de BeoLab 6000 wilt verbinden met een ander dan een Bang&Olufsen produkt (met bijv. een kabel verkrijgbaar als onderdeel nr. 6270595.
Wanneer u de BeoLab 6000 hebt aangesloten op een niet-Bang&Olufsen produkt dient de schakelaar gemerkt L•R•LINE op LINE te worden gezet, zoals aangegeven.
Aansluiting op het lichtnet Sluit de BeoLab 6000 aan op het lichtnet met het bijgeleverde snoer.
LINE
Leg de kabels van en naar de BeoLab 6000 in de uitsparingen onderin het achterste gedeelte van de bodemplaat.
IN- EN UITSCHAKELEN6
Zodra u de BeoLab 6000 op het lichtnet aansluit, gaat een rood lichtje branden op het front, achter de textiel bekleding. Dit geeft aan dat de luidspreker ‘stand-by’ is.
Zet u nu uw Bang&Olufsen audiosysteem (of videosysteem) aan, dan schakelt u daarmee tevens de luidsprekers in.
Het rode lampje verandert in groen ten teken dat de luidspreker is ingeschakeld.
Als u uw systeem uitzet, of de MUTE toets indrukt, wordt het lampje onmiddellijk weer rood: luidspreker uitgeschakeld.
Zijn de BeoLab 6000 luidsprekers verbonden met een niet-Bang & Olufsen systeem via de Phono aansluitingen (LINE), dan schakelen ze zichzelf in als ze van het systeem een signaal ontvangen. Verdwijnt het signaal, dan schakelen ze zich na enkele minuten automatisch uit.
M ee di ee
N G op lu
1
1. Het rode ‘stand-by’ lampje wordt groen wanneer de luidsprekers worden ingeschakeld


Pelare och fot Det är enklast att montera ihop foten och högtalaren om högtalaren ligger på ett bord.
För att skydda bordet och högtalaren från repor, rekommenderar vi att du först lägger på högtalarens skyddsomslag på bordet.
De delar som behövs för monteringen av BeoLab 6000 följer med högtalarna: 1 Sexkantnyckel 3 Skruvar (per högtalare)
Häng på plattan på de två pinnarna i botten på högtalaren (var försiktig så att du inte tappar plattan!)
Sätt i de tre skruvarna och dra åt dem med sexkantnyckeln.
Placering BeoLab 6000 tar upp väldigt lite golvyta. Du kan faktiskt placera dem där det är mest lämpligt beroende på hur ditt rum ser ut och var du sitter och lyssnar.
Kom bara ihåg att när du planerar var du ska placera högtalarna, att alla högtalarna i en installation ska anslutas till nätet och att de är gjorda för att vara på hela tiden!
BeoLab 6000 är endast avsedd att användas i torra omgivningar.
ANSLUTNINGAR 4
När du har monterat ihop högtalarna, är de färdiga att anslutas till ditt audio- eller videosystem och till nätet.
Anslutningspanelen finns i botten av BeoLab 6000. Använd illustrationerna på följande sidor, och symbolerna som finns tryckta på bottenplattan, som vägledning.
Anslutning till Bang & Olufsen produkter Anslut BeoLab 6000 till din Beomaster/ Beovision med den bifogade 8-poliga Power Link kabeln. Anslut den ena änden i ett av Power Link uttagen på BeoLab 6000 och den andra änden i ett av de båda Power Link uttagen på antingen din Beomaster eller Beovision (se bruksanvisningen till Beomaster/ Beovision).
När du anslutit högtalarna, ska omkopplaren märkt L•R•LINE ställas i antingen läge L eller R: L för vänster högtalare R för höger högtalare
För att använda så få kablar som möjligt kan du dra den första kabeln från din Beomaster/ Beovision till den ena högtalaren och därifrån till nästa högtalare genom att använda Power Link uttag nummer två, som visas på illustrationen. Du kan naturligtvis även ansluta båda högtalarna i Power Link uttagen på din Beomaster/Beovision om det passar bättre för din installation.
Du kan ansluta mer än ett par (faktiskt upp till tio par) BeoLab 6000 högtalare till ditt system. Du behöver bara dra en Power Link kabel från högtalare till högtalare. Kom bara ihåg att ställa L•R•LINE omkopplaren i rätt läge för vänsteroch högerhögtalare.
POWER LINK 12
L R
5
Anslutning till icke-Bang & Olufsen-produkter Phono uttaget märkt LINE ska användas istället för Power Link uttagen om BeoLab 6000 ansluts till en icke-Bang & Olufsen-produkt (t ex med användning av en kabel, reservdelsnr. 6270595).
När du har anslutit BeoLab 6000 ska omkopplaren märkt L•R•LINE ställas i läge LINE, som visas på bilden.
Anslutning till nätet Anslut BeoLab 6000 till nätet genom att använda den bifogade nätsladden.
LINE
Dra kablarna till och från BeoLab 6000 genom kabelrännorna undertill på den bakre delen av högtalarens bottenplatta.
ATT STARTA OCH STÄNGA AV6
I det ögonblick du ansluter BeoLab 6000 till nätet, tänds en liten röd indikator på fronten, bakom tyget, vilket visar att högtalaren är i stand-by läge.
När du startar ditt Bang & Olufsen audiosystem (eller videosystem) startas BeoLab 6000 samtidigt.
Den röda stand-by indikatorn blir grön, vilket visar att högtalaren är på.
När du stänger av ditt system, eller om du tystar (Mute) ljudet tillfälligt, blir indikatorn omedelbart röd, som ett bevis på att högtalaren är i stand-by läge.
Om BeoLab 6000 högtalarna ansluts till ett icke-Bang & Olufsen-system, via phono uttagen (LINE), startar de när de tar emot en signal från systemet. De stängs av igen några minuter efter det att signalen försvunnit.
1
1. Den röda stand-by indikatorn blir grön när högtalarna slås på


Columna y base El montaje de la base y la columna se hace más fácilmente si la caja acústica está colocada horizontalmente sobre una mesa.
Para proteger la mesa y la columna contra arañazos, le recomendamos que coloque primero la espuma de envase en la mesa.
Las piezas necesarias para el montaje de la BeoLab 6000 se han suministrado con las cajas acústicas: 1 Llave hexagonal 3 Tornillos (por cada caja acústica)
Enganche la placa de base en las dos espigas de guía en el fondo de la columna (itenga cuidado para que no se le caiga la placa de base!).
Introduzca los tres tornillos y asegure su fijación usando la llave hexagonal.
Emplazamiento La BeoLab 6000 ocupa muy poco espacio en el suelo. Efectivamente, se puede colocar en cualquier lugar donde sea más conveniente para la disposición de su habitación y para su posición de escucha preferida.
Sin embargo, a la hora de planificar su emplazamiento debe recordar que todas las cajas acústicas de una instalación hayan de ser conectadas a una toma de red y que estén diseñadas para permanecer siempre conectadas.
El BeoLab 6000 se ha diseñado para su uso en lugares secos solamente.
CONEXIONES4
Una vez montadas las cajas acústicas por usted o su distribuidor Bang & Olufsen, están listas para la conexión a su sistema de Audio o Vídeo y a la red eléctrica.
El panel de enchufes está situado en el fondo de la BeoLab 6000. Utilice las ilustraciones de estas páginas y las indicaciones gráficas en la placa de fondo para referencia.
Conexión a productos Bang & Olufsen Haga la interconexión entre la BeoLab 6000 y el Beomaster/Beovision usando el cable Power Link de 8 pins incluido. Introduzca un extremo en uno de los enchufes Power Link en el panel de enchufes de la BeoLab 6000 y el otro extremo en cualquiera de los dos enchufes Power Link del Beomaster/ Beovision (sírvase consultar su guía de instalación del Beomaster/Beovision).
Una vez conectadas las cajas acústicas al Beomaster/Beovision, hay que poner el conmutador marcado L•R•LINE en L o R: L para la caja acústica izquierda R para la caja acústica derecha
Para evitar el tendido de cables de ambas cajas acústicas a su Beomaster/Beovision, puede conducir las señales usando el segundo enchufe Power Link como se ha ilustrado. Si lo desea, es evidente que también puede conectar una caja acústica a cada uno de los enchufes Power Link del Beomaster/Beovision.
Puede conectar más de un par (de hecho, hasta diez pares) de cajas acústicas BeoLab 6000 a su sistema. Sólo hay que tender un cable Power Link de caja acústica a caja acústica. No obstante, debe recordar poner el conmutador L•R•LINE en la posición correcta correspondiente a las cajas acústicas izquierda y derecha, respectivamente.
POWER LINK 12
L R
5
Conexión a productos que no sean de Bang & Olufsen Hay que usar el enchufe fono marcado LINE en lugar de los enchufes Power Link si la BeoLab 6000 se conecta a un producto que no sea de Bang & Olufsen (usando p.ej. un cable, pieza núm. 6270595).
Una vez conectada la BeoLab 6000 a un producto que no sea de Bang & Olufsen, hay que poner el conmutador marcado L•R•LINE en LINE como está indicado.
Conexión a la red eléctrica Conecte la BeoLab 6000 a la red eléctrica usando el cable de alimentación incluido.
LINE
Los cables que salen de la BeoLab 6000 y entran en la misma son tendidos por las guías de cable debajo de la parte trasera de su placa de fondo.
ENCENDIDO Y APAGADO6
En el momento de conectarse la BeoLab 6000 a la red eléctrica, un pequeño piloto rojo aparece en la parte frontal, detrás de la tela, indicando que la caja acústica está en el modo stand-by.
Cuando enciende su sistema de audio Bang & Olufsen (o sistema de vídeo), las cajas acústicas BeoLab 6000 encienden simultáneamente.
El piloto rojo de stand-by se vuelve verde, indicando que está encendida la caja acústica.
Cuando apaga su sistema o cuando silencia el sonido, el piloto rojo aparece inmediatamente, indicando que están apagadas las cajas acústicas.
Si las cajas acústicas BeoLab 6000 están conectadas a un sistema que no sea de Bang & Olufsen, vía los enchufes fono (LINE), encienden al recibir una señal del sistema. Apagan pocos minutos después de haber desaparecido la señal.
1
1. El piloto rojo de stand-by se vuelve verde cuando las cajas acústicas están encendidas.


Колонка и основание Сборку основания и акустической колонки проще всего выполнять на столе.
Для защиты стола и колонки от царапин рекомендуется накрыть стол оберточным пенопластом.
Компоненты, необходимые для сборки BeoLab 6000 поставляются в комплекте с акустической системой: 1 Торцевой ключ 3 винта (на колонку)
Установите плоское основание на два направляющих штифта в нижней части акустической колонки (не уроните оcнование!).
Введите три винта и надежно затяните их с помощью торцевого ключа.
Выбор места установки BeoLab 6000 занимает очень мало места на полу. Колонки могут устанавливаться в наиболее удобном месте комнаты в положении, обеспечивающем наилучший звуковой эффект.
При выборе места установки, однако, следует помнить о том, что все колонки должны постоянно оставаться подсоединенными к розеткам сети питания!
Система BeoLab 6000 предназначена для применения только в сухих условиях.
подключение4
После того, как Вами или агентом «Bang & Olufsen» завершена сборка акустических колонок, они могут подсоединяться к Вашей аудио- или видеосистеме и сети питания. Панель разъемов расположена в нижней части BeoLab 6000.
При подключении рекомендуется пользоваться иллюстрациями, приведенными на данных страницах и схемой на основании колонки.
Подключение к аппаратуре «Bang & Olufsen» Подключите BeoLab 6000 к Beomaster/Beovision с помощью прилагаемого кабеля Power Link с 8штырьковым штекером. Подсоедините один конец к одному из разъемов Power Link на панели разъемов BeoLab 6000, а другой – к одному из двух разъемов Power Link на Beomaster/Beovision (см. инструкции по установке Beomaster/Beovision).
После подключения акустических колонок к Beomaster/Beovision, переключатель L•R•LINE должен быть установлен в положение L или R: L для левосторонней колонки R для правосторонней колонки
Во избежание необходимости прокладки кабеля от обоих акустических колонок к Вашему Beomaster/Beovision, Вы можете соединить обе колонки, воспользовавшись вторым разъемом Power Link, как показано на рисунке. При желании, естественно, Вы можете также отдельно подсоединить каждую колонку к обоим разъемам Power Link на Beomaster/Beovision.
Вы можете подключить более одной пары (до десяти пар) акустических колонок BeoLab 6000 к Вашей системе. Для этого Вам потребуется просто соединить колонку с колонкой кабелем Power Link. Помните, однако, о необходимости перевода переключателя L•R•LINE в соответствующее положение для левосторонних и правосторонних колонок.
POWER LINK 12
L R
5
Подключение к аппаратуре других изготовителей При подключении BeoLab 6000 к аппаратуре других изготовителей следует пользоваться разъемом звукового сигнала LINE вместо разъемов Power Link (напр., с помощью специального кабеля, дет. номер 6270595).
После подсоединения BeoLab 6000 к аппаратуре других изготовителей переключатель L•R•LINE должен быть переведен в положение LINE, как показано на рисунке.
Подключение к электрической сети Подключите BeoLab 6000 к розетке электрической сети с помощью прилагаемого сетевого шнура.
LINE
Пропустите шнуры и соединительные кабели BeoLab 6000 через кабельные каналы, расположенные с задней стороны основания колонок.
включение и выключение6
В момент подключения BeoLab 6000 к электрической сети на лицевой стороне колонки под матерчатым покрытием загорается красная индикаторная лампочка, указывающая на состояние готовности акустической колонки.
При включении аудиосистемы (или видеосистемы) «Bang & Olufsen» одновременно включаются и акустические колонки BeoLab 6000.
Красный индикатор состояния готовности меняется на зеленый, подтверждая включение колонки.
При выключении системы или отключении звука немедленно загорается красный индикатор выключенного состояния колонки.
Если акустические колонки BeoLab 6000 подключены к аппаратуре других изготовителей через разъемы звукового сигнала (LINE), они включаются после получения сигнала аппаратуры. Они выключаются через несколько минут после исчезновения сигнала аппаратуры.
1
1. Красный индикатор состояния готовности меняется на зеленый после включения колонок.


支柱とベース スピーカーをテーブルに置く場合、ベースとスピ ーカーの支柱を組み立てるのが一番簡単です。
テーブルと支柱に傷が付かないように、組み立て る前にテーブルに包装用発泡材を当ててください。
BeoLab 6000 スピーカーには、組み立てに必要 な以下の部品が付属されています: 六角レンチ x 1 個 ネジ x 3 本 (各スピーカーごとに)
ベースプレートのフックをスピーカー支柱の底部 にある 2 つのガイドピンに合わせます (ベースプ レートを落とさないように注意してください!).
3 本のネジを取り付けて、六角レンチでしっかり と締め付けます。
設置 BeoLab 6000は、狭いスペースにも設置でき ます。室内のレイアウトと最も調和する場所、 お好みのリスニングポジションに合わせた位置 に置いてください。
なお、設置場所を決めるときに、スピーカーは常 に電源コンセントにつないでおく必要があること を忘れないようにしてください!
BeoLab 6000 は、乾燥した環境で使用するよう に設計されていま す !
4 接 続
スピーカーを組み立てた後、スピーカーを オーディオまたはビデオシステムに接続します。 接続し終えてから、電源プラグを電源コンセント に差し込んでください。
BeoLab 6000 の電源コネクタは、スピーカーの 底部にあります。本書の図およびスピーカー 底部の表示を参考にしてください。
Bang & Olufsen 製品への接続 BeoLab 6000 を Beomaster/Beovision に接続す る場合、付属の8ピン Power Link ケーブルを使 用してください。ケーブルの片端のプラグを BeoLab 6000 の電源コネクタ部分にある2つの Power Link 端子のどちらかに差し込みます。 もう一方の片端のプラグは、Beomaster/Beovision の 2 つのPower Link 端子のどちらかに差し込 みます (Beomaster/Beovision のセットアップガイ ドを参照してください)。
スピーカーと Beomaster/Beovision を接続した 後、L • R • LINEと表示されたスイッチをLまたは Rにセットします: L は、左側スピーカー R は、右側スピーカー
図のように、Power Link 端子を使って左右のス ピーカーをつなぐと、1 つのスピーカーから 1 本 のケーブルで Beomaster/Beovision に接続でき ます。左右のスピーカーを、別々に Beomaster/ Beovision の 2 つの Power Link 端子に接続する こともできます。
各システムには、BeoLab 6000スピーカーを 1  セット以上 (最大10セットまで) 接続できます。 スピーカー間の接続は、Power Link ケーブル でつなぐだけです。左右のスピーカーに対して、 L • R • LINE スイッチを正しくセットしてく ださい。
POWER LINK1 2
L R
5
Bang & Olufsen 以外の製品への接続 BeoLab 6000 を Bang & Olufsen 以外の製品に 接続する場合、Power Link 端子の代わりに、 LINE と表示された Phono 端子を使います (例えば、部品番号 6270595 ケーブル使用)。
BeoLab 6000と Bang & Olufsen 製品以外の システムを接続した後、L • R • LINE と表示 されたスイッチを図のように LINE の位置に セットしてください。
電源コンセントへの接続 BeoLab 6000 は、付属の電源コードを使って コンセントに接続します。
BeoLab 6000 のケーブルは、スピーカーの 底部プレートの後方にあるケーブルガイド に通します。
LINE
6 電 源 ス イ ッ チ の 入 / 切
BeoLab 6000 を電源に接続すると、正面の小 さなライトが赤色点灯して、スピーカーは スタンバイ状態となります。
Bang & Olufsen オーディオシステム (またはビデ オシステム) の電源を入れると、 BeoLab 6000 ス ピーカの電源も同時に入り、赤色のスタンバイラ イトが緑色に変わります。
システムの電源を切る、またはサウンドをミュー トにすると、スピーカーの電源が切れ、ライトは 赤色に変わります。
Bang & Olufsen 製品以外のシステムを BeoLab 6000 スピーカーの Phono 端子 (LINE)  を使って接続している場合、システムからの信号 を受信すると電源が入ります。 システムの電源を切ると信号が消え、しばらくす るとスピーカーの電源が切れます。
1. スピーカーの電源が入ると、赤色の スタンバイライトが緑色に変わります


Colonna e base Loperazione di assemblaggio risulterà più facile se appoggiate il diffusore su di un tavolo, prima di far ciò, però, ricordate di collocare limballo in plastica sul tavolo stesso onde evitare eventuali graffi.
Gli attrezzi forniti con i diffusori per loperazione di assemblaggio sono i seguenti: 1 chiave a brugola 3 viti (per diffusore)
Collocate la base nelle due guide situate nella parte inferiore della colonna (attenzione a non far cadere la base).
Inserite le tre viti e avvitatele in modo sicuro utilizzando la chiave a brugola.
Collocazione I diffusori BeoLab 6000 occupano poco spazio a pavimento, potete, quindi, collocarli in qualsiasi posto desideriate in base alla disposizione della vostra stanza e alla vostro posizione dascolto preferita.
Ricordate comunque che entrambi i diffusori vanno collegati alla rete di alimentazione principale e che sono stati predisposti per rimanere sempre in stato di preaccensione.
Le BeoLab 6000 sono state progettate per essere utilizzate in ambienti asciutti.
3506211 BL6000 8s I nyt layout  08/08/07  7:36  Side 3
COLLEGAMENTI4
Una volta assemblati i diffusori sono pronti per il collegamento al vostro impianto Audio o Video e alla rete di alimentazione principale.
Il pannello delle prese si trova nella parte inferiore dei diffusori. Utilizzate le illustrazioni di queste pagine e i disegni riportati sulla base del diffusore come riferimento.
Collegamento a prodotti Bang & Olufsen Collegate i diffusori BeoLab 6000 al Beomaster/Beovision utilizzando il cavo 8 pin Power Link in dotazione. Inserite un’estremità in una delle due prese Power Link collocate sul pannello dei diffusori e l’altra estremità in una della due prese Power Link che si trovano sul Beomaster/Beovision (consultate i relativi manuali d’istruzioni per ulteriori informazioni).
Una volta collegati i diffusori al Beomaster/Beovision, regolate il commutatore contrassegnato L•R•LINE su L o R: L per il diffusore sinistro R per il diffusore destro
Al fine di evitare che i cavi giungano al Beomaster/Beovision da entrambe i diffusori, é possibile inviare il segnale utilizzando la seconda presa Power Link come illustrato in figura. Se lo desiderate o vi é più comodo é possibile collegare anche un diffusore a ciascuna delle prese Power Link del Beomaster/Beovision.
E’ possibile, inoltre, collegare più di una coppia di diffusori (fino a 10) al vostro impianto, facendo scorrere il cavo Power Link da diffusore a diffusore. Ricordate, comunque, di regolare il commutatore L•R•LINE sull’esatta posizione, rispettivamente per il diffusore destro e quello sinistro.
POWER LINK 12
L R
3506211 BL6000 8s I nyt layout  08/08/07  7:36  Side 4
5
Collegamento a prodotti non Bang & Olufsen La presa audio contrassegnata LINE va utilizzata al posto delle prese Power Link quando collegate il diffusore ad un prodotto non Bang & Olufsen (utilizzando, per esempio, il cavo n. 6270595).
Una volta collegati i diffusori ad una impianto non Bang & Olufsen, il commutatore contrassegnato L•R•LINE va regolato su LINE come indicato.
Collegamento alla rete di alimentazione principale Collegate i diffusori BeoLab 6000 alla rete di alimentazione principale utilizzando i cavi forniti.
LINE
Fate scorrere i cavi da e verso le BeoLab 6000 attraverso la relativa guida situata nella parte inferiore del piatto.
3506211 BL6000 8s I nyt layout  08/08/07  7:36  Side 5
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 6
Nel momento in cui collegate i diffusori alla rete di alimentazione principale, i diffusori si trovano in posizione d’attesa come indicato dalla spia rossa situata nella parte frontale dei diffusori dietro la telina.
Quando accendete l’impianto audio Bang & Olufsen (oppure quello video) i diffusori si accendono contemporaneamente.
La spia diventa verde indicando l’avvenuta accensione dei diffusori.
Quando spegnete il vostro impianto, oppure quando lo ponete in posizione di silenzio, la spia rossa compare immediatamente indicando che i diffusori sono spenti.
Se i diffusori BeoLab 6000 sono collegati ad un impianto non Bang & Olufsen, attraverso le prese audio (LINE), si accenderanno alla ricezione di un segnale dall’impianto, mentre si spegneranno pochi minuti dopo che il segnale é sparito.
1
1. Quando i diffusori vengono accesi la spia di stand-by diventa verde


Στήλη και 2άση Η συναρµλγηση της ,άσης και της στήλης τυ η-είυ είναι ευκλτερη εάν τ η-εί είναι τπθετηµέν ρι;ντια σε ένα τραπέ;ι.
Για την πρστασία τυ τραπε;ιύ και τυ η-είυ απ γδαρσίµατα, συνιστάται να τπθετηθεί πρώτα στ τραπέ;ι τ αρώδες περιτύλιγµα.
Τα ε&αρτήµατα πυ απαιτύνται για τη συναρµλγηση τυ BeoLab 6000 παρέ-νται µε τα η-εία: 1 Κλειδί Allen 3 Βίδες (ανά η-εί)
Αγκιστρώστε τη ,άση στυς δυ πίρυς δηγύς στ κάτω µέρς τυ η-είυ (πρσέ&τε να µη σας πέσει η ,άση!).
Τπθετήστε τις τρεις ,ίδες και σί&τε τις καλά µε τ κλειδί Allen.
Τπθέτηση Τ BeoLab 6000 καταλαµ,άνει πλύ λίγ -ώρ στ δάπεδ. υσιαστικά, µπρεί να τπθετηθεί πυδήπτε είναι πι ,λικ για τη διάτα&η τυ δωµατίυ σας και για τη θέση ακρασης πυ πρτιµάτε.
Θυµηθείτε ωστσ
, ταν σεδιάετε την τ
π
θέτηση, τι λα τα ηεία σε µια εγκατάσταση πρέπει να είναι συνδεδεµένα σε µια πρία και τι είναι σεδιασµένα ώστε να παραµέν
υν συνεώς ενεργ
π
ιηµένα!
Τα ηεία BeoLab 6000 έ
υν σεδιασθεί για ρήση µν
 σε )ηρ περι*άλλ
ν!
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ4
Αύ έ-υν συναρµλγηθεί τα η-εία απ εσάς, ή τν αντιπρσωπ της Bang & Olufsen, αυτά είναι έτιµα να συνδεθύν στ σύστηµα Ή-υ ή Εικνας και στ ρεύµα.
+ πίνακας υπ
δ
ών *ρίσκεται στ
 κάτω µέρ
ς τ
υ BeoLab 6000. -ρησιµ
π
ιήστε ως ανα.
ρά τις εικνες σε αυτές τις σελίδες και τα τυπωµένα γρα.ικά στ
 κάτω µέρ
ς.
Σύνδεση µε συσκευές Bang & Olufsen Συνδέστε τ BeoLab 6000 στ Beomaster/ Beovision -ρησιµπιώντας τ καλώδι 8 ακίδων Power Link πυ παρέ-εται. Συνδέστε τη µια άκρη σε µια απ τις υπδ-ές Power Link τυ πίνακα τυ BeoLab 6000 και την άλλη άκρη σε πιαδήπτε απ τις δυ υπδ-ές Power Link στ Beomaster/Beovision (παρακαλύµε ανατρέ&τε στις δηγίες ρύθµισης τυ Beomaster/Beovision).
Αύ συνδέσετε τα η-εία στ Beomaster/Beovision, διακπτης µε την ένδει&η L • R • LINE πρέπει να ρυθµιστεί είτε στ L είτε στ R: L για τ
 αριστερ ηεί
R για τ
 δε)ί ηεί

Για να απύγετε να έ-ετε καλώδια και απ τα δυ η-εία πρς τ Beomaster/Beovision, µπρείτε να σ-ηµατίσετε ,ργ- για τ σήµα απ η-εί σε η-εί -ρησιµπιώντας τη δεύτερη υπδ-ή Power Link πως εικνί;εται. Εάν τ επιθυµείτε µπρείτε, υσικά, επίσης να συνδέσετε ένα η-εί σε καθεµία απ τις υπδ-ές Power Link τυ Beomaster/Beovision.
Μπρείτε να συνδέσετε περισστερα απ ένα ;εύγς (στην πραγµατικτητα µέ-ρι δέκα ;εύγη) η-είων BeoLab 6000 στ σύστηµά σας. Πρέπει απλώς να συνδέσετε ένα καλώδι Power Link απ η-εί σε η-εί. Μην παραλείψετε ωστσ να ρυθµίσετε τ διακπτη R • L• LINE στην κατάλληλη θέση για τ αριστερ και δε&ί η-εί αντίστι-α.
POWER LINK 12
L R
5
Σύνδεση µε συσκευές πυ δεν είναι της Bang & Olufsen Εάν πρκειται να συνδέσετε τ BeoLab 6000 µε συσκευή πυ δεν είναι της Bang & Olufsen (-ρησιµπιώντας για παράδειγµα ένα καλώδι µε κωδικ 6270595), πρέπει να -ρησιµπιήσετε την υπδ-ή RCA µε την ένδει&η LINE αντί των υπδ-ών Power Link.
Αύ συνδέσετε τ BeoLab 6000 µε τη συσκευή πυ δεν είναι της Bang & Olufsen, διακπτης µε την ένδει&η L • R • LINE θα πρέπει να ρυθµιστεί στ LINE, πως υπδεικνύεται.
Σύνδεση στην πρί?α Συνδέστε τ BeoLab 6000 στ ρεύµα -ρησιµπιώντας τ παρε-µεν καλώδι τρδσίας.
LINE
Περάσετε τα καλώδια απ και πρ
ς τ
BeoLab 6000 µέσα απ τ
υς
δηγ
ύς καλωδίων κάτω απ τ
 πίσω τµήµα τ
υ κάτω µέρ
υς τ
υ ηεί
υ.
ΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΠΙΗΣΗ6
Τη στιγµή πυ θα συνδεθεί τ BeoLab 6000 στ ρεύµα, θα εµανιστεί µια µικρή κκκινη ενδεικτική λυ-νία στ εµπρς µέρς, πίσω απ τ ύασµα, υπδεικνύντας τι τ η-εί ,ρίσκεται σε αναµνή.
dταν ενεργπιείτε τ σύστηµα ή-υ της Bang & Olufsen (ή τ σύστηµα εικνας), τα η-εία BeoLab 6000 ενεργπιύνται ταυτ-ρνα.
Τ -ρώµα της ενδεικτικής λυ-νίας αναµνής αλλά;ει απ κκκιν σε πράσιν, υπδηλώνντας τι τ η-εί έ-ει ενεργπιηθεί.
dταν απενεργπιείτε τ σύστηµα ή διακπτετε τν ή- (σίγαση), η ενδεικτική λυ-νία γίνεται αµέσως κκκινη υπδηλώνντας τι τα η-εία έ-υν απενεργπιηθεί.
Εάν έ-ετε συνδέσει τα η-εία τυ BeoLab 6000 σε σύστηµα πυ δεν είναι της Bang & Olufsen, µέσω των υπδ-ών RCA (LINE), ττε ενεργπιύνται µλις δε-τύν ένα σήµα απ τ σύστηµα. Απενεργπιύνται µερικά λεπτά ατυ διακπεί τ σήµα.
1
1. Τ
 ρώµα της ενδεικτικής λυνίας αναµ
νής αλλάει απ κκκιν
 σε πράσιν
ταν ενεργ
π
ιηθ
ύν τα ηεία.


Säule und Unterteil Der Unterteil und die Lautsprecher-Säule lassen sich am einfachsten zusammenbauen, wenn die Säule auf einem Tisch liegt.
Zur Vermeidung von Ritzen im Tisch und in der Säule empfehlen wir, daß Sie den Tisch mit der Schaumverpackung abdecken.
Die folgenden, für den Zusammenbau der BeoLab 6000 erforderlichen Teile gehören zum Lieferumfang: 1 Inbusschlüssel 3 Schrauben (pro Lautsprecher)
Den Unterteil in die zwei Führungszapfen unten an der Lautsprecher-Säule einhängen (seien Sie vorsichtig, daß Sie die Unterteilplatte nicht fallen lassen!).
Die drei Schrauben einstecken und mit dem Inbusschlüssel fest anziehen.
Unterbringung BeoLab 6000 nimmt sehr wenig Platz am Fußboden weg und kann praktisch überall aufgestellt werden. Die Boxen lassen sich leicht in die Raumeinrichtung einpassen und können gemäß Ihrer bevorzugten Hörposition aufgestellt werden.
Vergessen Sie aber bei der Planung der Plazierung nicht, daß alle zu einer Aufstellung gehörenden Lautsprecherboxen ans Netz angeschlossen werden müssen und daß die Boxen dafür konstruiert sind, immer eingeschaltet zu sein!
Die BeoLab 6000 darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.
ANSCHLÜSSE4
Wenn Sie – oder Ihr Bang & Olufsen Fachhändler – die Lautsprecherboxen zusammengebaut haben, sind diese für Anschluß an Ihr Audio- oder Videosystem sowie ans Netz bereit. Das Buchsenfeld ist unten an der BeoLab 6000 angeordnet.
Die Boxen anhand der Abbildungen auf dieser Seite sowie der an der Bodenplatte aufgedruckten Symbole anschließen.
Anschluß an Bang & Olufsen Produkte BeoLab 6000 mit dem mitgelieferten 8-poligen Power Link Kabel an den Beomaster/das Beovision anschließen. Das eine Ende des Kabels in die eine Power Link Buchse des Buchsenfeldes an BeoLab 6000 und das andere Kabelende in eine der zwei Power Link Buchsen auf dem Beomaster/Beovision stecken (sehen Sie die Beomaster-/Beovision Aufstellungsanleitung).
Wenn Sie die Lautsprecherboxen an den Beomaster/das Beovision angeschlossen haben, muß der durch L•R•LINE gekennzeichnete Schalter auf entweder L oder R gestellt werden: L für die linke Lautsprecherbox R für die rechte Lautsprecherbox
Wenn Sie vermeiden wollen, Kabel zwischen dem Beomaster/Beovision und den zwei Lautsprecherboxen zu führen, können die Signale mittels einer zweiten Power Link Buchse durchgeschleift werden, wie in der Abbildung gezeigt. Selbstverständlich können Sie auch eine Box an jede der Power Link Buchsen am Beomaster/Beovision anschließen.
Sie können mehrere BeoLab 6000 Lautsprecherboxen an das System anschließen (bis zu 10 Paare). Hierfür einfach mittels eines Power Link Kabels eine Box mit der nächsten verbinden. Vergessen Sie aber nicht, den L•R•LINE-Schalter in die richtige Position zu stellen (für die linke bzw. rechte Box).
POWER LINK 12
L R
5
Anschluß an andere Marken als Bang & Olufsen Zum Anschließen der BeoLab 6000 an ein Produkt von einer anderen Marke als Bang & Olufsen (z.B. mittels eines Kabels, Teil Nr. 6270595) müssen Sie anstatt der Power Link Buchsen die durch LINE gekennzeichnete Phono-Buchse benutzen.
Wenn Sie BeoLab 6000 an ein Produkt von einer anderen Marke als Bang & Olufsen angeschlossen haben, muß der durch L•R•LINE gekennzeichnete Schalter auf LINE gestellt werden, wie gezeigt.
Anschluß ans Netz BeoLab 6000 mit der mitgelieferten Leitung ans Netz anschließen.
LINE
Die Kabel zu und von BeoLab 6000 in den Kabelführungen unterhalb dem Hinterteil der Lautsprecher-Bodenplatte laufen lassen.
EIN- UND AUSSCHALTUNG6
Wenn Sie BeoLab 6000 ans Netz anschließen, leuchtet die winzige Lampe an der Front (hinter dem Bespannstoff) rot auf. Damit wird angezeigt, daß die Box in Standby-Mode ist.
Wenn Sie Ihr Bang & Olufsen Audiosystem (oder Videosystem) einschalten, schalten die BeoLab 6000 Lautsprecherboxen gleichzeitig ein.
Die Standby-Lampe leuchtet jetzt grün, womit angezeigt wird, daß die Lautsprecherbox eingeschaltet ist.
Wenn Sie das System ausschalten oder den Ton stummschalten, leuchtet die Lampe sofort rot auf, womit angezeigt wird, daß die Lautsprecherbox ausgeschaltet ist.
Wenn BeoLab 6000 an ein anderes System als ein Bang & Olufsen System angeschlossen wird – über die Phono Buchsen (LINE) – schalten die Lautsprecherboxen ein, wenn sie ein Signal vom System erhalten. Sie schalten wenige Minuten nach dem Aufhören des Signals aus.
1
1. Die Standby-Lampe leuchtet grün, wenn die Lautsprecherbox eingeschaltet ist.


Colonne et base Il est plus facile d'assembler la base et la colonne de l'enceinte si celle-ci est placée horizontalement sur une table.
Pour protéger la table et la colonne de toute éraflure, nous vous recommandons de placer au préalable sur la table la mousse d'emballage.
Les éléments nécessaires à l'assemblage des BeoLab 6000 sont fournis avec les enceintes : 1 Clé Allen 3 Vis (par enceinte)
Accrochez le plateau servant de base à l'enceinte sur les deux broches guide se trouvant en bas de la colonne d'enceinte (attention de ne pas laisser tomber la plateau).
Insérez les trois vis et fixez les solidement en utilisant la clé Allen.
Installation La BeoLab 6000 n'occupe qu'un faible encombrement au sol. Elle peut en fait être placée à n'importe quel endroit de votre pièce, c'est-à-dire que vous pourrez choisir celui qui s'adapte le mieux à l'aménagement du local et à votre position d'écoute préférée.
Si vous avez l'intention d'installer les enceintes BeoLab 6000 sur une moquette épaisse, nous vous recommandons alors de fixer sur leur base les patins de caoutchouc (cing par enceinte) afin de garantir une stabilité maximum.
La BeoLab 6000 est conçue pour fonctionner dans un environnement sec.
BRANCHEMENTS4
Une fois que vous-même ou votre revendeur Bang & Olufsen avez assemblé les enceintes acoustiques, elles sont prêtes à être raccordées à votre système audio ou vidéo et au secteur.
Le panneau de raccordement est situé au bas de l'enceinte BeoLab 6000. Utilisez comme référence les illustrations présentées sur ces pages et les graphiques imprimés sur la plaque.
Raccordement à des produits Bang & Olufsen Raccordez la BeoLab 6000 au Beomaster/ Beovision en utilisant le câble Power Link à 8 broches fourni. Introduisez une extrémité de ce câble dans l'une des prises Power Link du panneau de raccordement de la BeoLab 6000 et l'autre extrémité dans l'une des deux prises Power Link du Beomaster/Beovision (veuillezvous référer au manuel d'installation de votre Beovision ou de votre Beomaster).
Une fois que vous avez raccordé les enceintes au Beomaster/Beovision, le commutateur marqué L•R•LINE doit être mis en position L ou R: L pour l'enceinte se trouvant à gauche R pour l'enceinte se trouvant à droite
Pour éviter que des câbles ne partent de vos deux enceintes pour aller à votre Beomaster/ Beovision, il vous est possible de faire passer les signaux en boucle, en utilisant la seconde prise Power Link, et en suivant l'illustration. Si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr, également connecter une enceinte à chaque prise Power Link de votre Beomaster/Beovision.
Vous avez la possibilité de pouvoir raccorder plus d'une paire (jusqu'à 10 paires) de BeoLab 6000 à votre système. Il vous suffit pour cela de tirer un câble Power Link d'une enceinte à une autre. N'oubliez pas de placer le commutateur L•R•LINE sur la position correspondant à l'enceinte de droite ou de gauche selon ce qui convient.
POWER LINK 12
L R
5
Raccordement à des produits d'une autre marque que Bang & Olufsen Si la BeoLab 6000 doit être raccordée à un produit d'une autre marque que Bang & Olufsen, vous devez dans ce cas utiliser la prise phono marquée LINE au lieu des prises Power Link (en utilisant par exemple un câble no 6270595).
Une fois que vous avez raccordé la BeoLab 6000 à un produit qui n'est pas de marque Bang & Olufsen, le commutateur L•R•LINE doit être mis en position LINE, comme indiqué.
Raccordement à l'alimentation générale Branchez la BeoLab 6000 à l'alimentation générale en utilisant le câble secteur fourni.
LINE
Faites passer le câble qui va arrive ou partir de l'enceinte BeoLab 6000 à travers les guides-câbles se trouvant sous la partie arrière de la plaque du bas de l'enceinte.
ACTIVATION ET DESACTIVATION 6
Au moment où vous raccordez la BeoLab 6000 à l'alimentation générale, une petite lumière rouge apparaît à l'avant de l'enceinte, derrière l'étoffe, indiquant que l'enceinte est en position de veille.
Quand vous activez votre système audio Bang & Olufsen (ou système vidéo), les enceintes BeoLab 6000 se commutent simultanément.
La petite lumière passe au vert, indiquant que l'enceinte est commutée.
Quand vous désactivez votre système ou quand vous mettez le son en sourdine, la lumière rouge apparaît immédiatement, indiquant que les enceintes ne sont pas en fonction.
Si les enceintes BeoLab 6000 sont raccordées à un système d'une autre marque que Bang & Olufsen, via la prise phono (LINE), elles se commutent quand elles reçoivent un signal du système. Et elles se désactivent quelques minutes après que le signal ait disparu.
1
1. L'indication lumineuse rouge passe au vert quand les enceintes sont commutées


Pylväs ja jalusta Helpointa on liittää alusta ja kaiutinpylväs kun kaiutin on asetettu pöydälle.
Suosittelemme vaahtomuovin asettamista ensin pöydälle suojaamaan pöytää ja kaiutinta naarmuuntumiselta.
BeoLab 6000:n kokoamiseen tarvittavat osat seuraavat pakkauksen mukana: 1 Kuusioavain 3 Ruuvia (per kaiutin)
Aseta pohjalevy kahteen ohjaustappiin kaiutinpilarin pohjassa (varo pudottamasta pohjalevyä!).
Kiinnitä kolme ruuvia ja kiristä ne käyttäen kuusioavainta.
Sijoitus BeoLab 6000 vaatii hyvin vähän lattiapintaa. Itse asiassa se voidaan sijoittaa vapaasti riippuen huoneesi sisustuksesta ja suosimastasi kuntelupaikasta.
Muista silti suunnitellessasi sijoitusta, että kaikki kaiuttimet tarvitsevat verkkovirtaliitännän ja että ne on suunniteltu olemaan päällä jatkuvasti.
BeoLab 6000 -kaiutin on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa!
BEOLAB6000SF3506206
LIITÄNNÄT 4
Kaiuttimien kokoamisen jälkeen ne ovat valmiit kytkettäviksi audio- tai videojärjestelmääsi ja verkkovirtaan.
Liitäntäpaneeli on sijoitettu BeoLab 6000:n pohjaan. Käytä näiden sivujen kuvauksia ja pohjalevyyn painettua kaaviota ohjeina.
Liitäntä Bang & Olufsen laitteisiin Kytke BeoLab 6000 Beomasteriin/Beovisioon käyttämällä pakkauksessa olevia 8-napaisia Power Link -kaapeleita. Liitä kaapelin toinen pää BeoLab 6000:n liitäntäpaneelin Power Link liittimiin ja toinen pää vastaavaan Beomasterin/Beovision Power Link liitännöistä (katso ohjeita Beomasterin/ Beovision asennusohjeesta).
Liitettyäsi kaiuttimet Beomasteriin/Beovisioon tulee kytkin joka on merkitty L•R•LINE asettaa asentoon L tai R: L vasemmanpuoleisessa kaiuttimessa R oikeanpuoleisessa kaiuttimessa
Mikäli et halua molempien kaiuttimien kaapeleita liitettäväksi Beomasteriin/ Beovisioon, voit lenkittää signaalin läpi käyttäen toista Power Link liitintä kuten kuvassa. Halutessasi voit tietenkin liittää molemmat kaiuttimet vastaaviin molempiin Beomasterin/Beovision Power Link -liitäntöihin.
Voit liittää systeemiisi useampiakin kuin yhden parin BeoLab 6000 kaiuttimia (itse asiassa kymmenen paria). Sinun pitää vain viedä Power Link kaapeli kaiuttimelta kauttimelle. Muista silloin asettaa L•R•LINE kytkin oikeaan asentoon vasemman ja oikeanpuolisia kaiuttimiam vastaavasti.
POWER LINK 12
L R
5
Liittäminen muunmerkkisiin tuotteisiin Kun BeoLab 6000 liitetään muunmerkkisiin (ei-Bang & Olufsen) laitteisiin, tulee käyttää phono-liitäntää jonka merkintä on LINE (käytä esim. kaapelia no. 6270595).
Liitettäessä BeoLab 6000 muunmerkkiseen laitteeseen, on kytkin L•R•LINE asetettava asentoon LINE, kuten kuvassa.
Verkkovirran liitäntä Liitä BeoLab 6000 verkkovirtaan käyttämällä mukana seuraavaa verkkojohtoa.
LINE
Johda BeoLab 6000:een tulevat ja lähtevät kaapelit pohjalevyn takaosassa olevien kanavien kautta.
BEOLAB6000SF3506206
KYTKENTÄ PÄÄLLE JA POIS6
Sillä hetkellä kun BeoLab 6000 liitetään verkkovirtaan, syttyy pieni punainen merkkivalo edessä kankaan takana, näyttäen että kaiutin on valmiustilassa.
Kytkettyäsi Bang & Olufsen audiosysteemin (tai videosysteemin) päälle, kytkeytyy BeoLab 6000 päälle samanaikaisesti.
Punainen valmiustilavalo muuttuu vihreäksi näyttäen että kaiutin on kytketty päälle.
Kytkettyäsi järjestelmäsi pois päältä, tai vaimennettuasi äänen (mute), punainen valo syttyy välittömästi, ilmaisten kaiuttimen olevan pois päältä.
Mikäli BeoLab 6000 on kytketty muunmerkkiseen laitteeseen phonoliitännän (LINE) välityksellä, ne kytkeytyvät päälle vastaanottaessaan signaalin laitteelta. Ne kytkeytyvät pois päältä muutaman minuutin kuluttua signaalin loppumisesta.
1
1. Punainen valmiusvalo muuttuu vihreäksi kun kaiutin on kytketty päälle.