Beolab 7.1


We recommend that you follow this procedure: – Disconnect your Bang & Olufsen system from the mains. – Place the loudspeaker according to the guidelines on this page. – Use the enclosed accessories to mount the loudspeaker to the BeoVision stand or wall bracket as explained on the next page. – Connect the loudspeaker as explained in ‘Cable connections’ (pp. 6–7). – Set the POSITION switch to the correct setting. This is explained in ‘Adapt the loudspeaker to your room’ (pp. 8–9). – Connect the entire system to the mains again.
Cautions – Make sure that the loudspeaker is placed and connected in accordance with the instructions in this Guide. – The loudspeaker must be fastened to the enclosed bracket and on a suitable Bang & Olufsen stand or wall bracket. – Do not attempt to open the loudspeaker. Leave such operations to qualifi ed service personnel! – The loudspeaker is designed for indoor use in dry, domestic environments only, and for use within a temperature range of 10–40º C (50–105º F). – In order not to block the sound emitting from the rear bass refl ex ports and the bass units on the bottom, leave a minimum of 6 cm (2½") free space behind and below the loudspeaker. – Always place the loudspeaker in a horisontal position. – Do not place any items on top of the loudspeaker.
To attach the loudspeaker front  grill Do not mount the front grill upside down (marked on the rear by ): > Place the grill on the front of the loudspeaker shifted approximately 10 mm (½") to the left. > Push the grill to the right (make sure that all fi ve ‘attach-points’ engage with the corresponding brackets on the loudspeaker).
4
bc
c
d d
c
c
a
On this page is shown how to fasten the loudspeaker to a BeoVision 7* stand or wall bracket. If you wish to use the loudspeaker with another Bang & Olufsen system, refer to the Guide enclosed with the system.
a Remove the small cover on the stand (there is no cover on the wall brackets). Press the cover as shown, and it will come loose. b Fasten the bracket to the stand or wall bracket. Use the two longest screws (M5 × 25 mm). c Fasten the loudspeaker to the bracket. Use the two shortest screws (M5 × 8 mm). However, do not fully tighten the screws before you have made the adjustments mentioned below (d).
Adjustments: First, make sure that the television is adjusted to a level position on its stand or wall bracket. Then use the two screws (d) to adjust the loudspeaker so that it is parallel to the lower edge of the television. Align the loudspeaker front with the television and tighten the two screws (c).
*NOTE! BeoVision 7 and its accessories are not available on all markets.
5
Cable connections
The loudspeaker is primarily intended to be used in a setup with BeoVision 7*. It may, however, be used with other Bang & Olufsen systems as well.
If used in a setup not including BeoVision 7, you will require a mains cord and a Power Link cable. These cables are available as optional accessories from your Bang & Olufsen retailer.
Mains connections The loudspeaker has two sockets concerning mains supply.
The socket marked ~ is for mains supply input (connection from the wall outlet), and the other is a mains supply output to the television.
Note: The mains cord from the wall outlet must be fastened to the cable clamp on the loudspeaker – as shown on the next page.
POSITION switch This switch has two settings: F (Free-standing position) and W (Wall position).
Which setting to use is explained in ‘Adapt the loudspeaker to your room’ (pp. 8–9).
POWER LINK socket Use this socket to connect the loudspeaker to one of the Power Link sockets on the Bang & Olufsen system – see the next page.
The socket panel is located on the rear of the loudspeaker.
*NOTE! BeoVision 7 and its accessories are not available on all markets.
Mains connection to the television
POSITION switch Cable clamp
POWER LINK socket
6
Power Link Mk 3
The two mains cords and the Power Link cable are enclosed with BeoVision 7.
Cable clamp: For safety reasons, the mains cord from the wall outlet must be secured to the loudspeaker. To do so, tug the cord behind the clamp.
Power Link cable: Do not use a cable of the older type, as this will cause noise, and therefore not give optimum sound quality! The new type has a triangular mark on the plug.
Connection to BeoVision 7… Connect the loudspeaker to one of the Power Link sockets on the left BeoVision 7 socket panel.
For further information about the BeoVision 7 socket panels, refer to the Guides enclosed with the product.
Connection to other Bang & Olufsen systems… Use a Power Link cable of the correct type to connect the loudspeaker to a Power Link socket on the Bang & Olufsen system.
For further information, refer to the Guide enclosed with the system.
7
BeoVision 7
BeoLab 7–1
FW
Adapt the loudspeaker to your room
When a loudspeaker is placed in a corner or close to a wall, the bass level is boosted compared to the bass level from a loudspeaker placed in a more free-standing position.
To remove this excessive bass boost, use the POSITION switch to ensure that the bass level suits the placement of the loudspeaker. The appropriate switch setting depends on the distance from the loudspeaker to the walls and corners of the room.
The POSITION switch The POSITION switch has two settings – F and W:
• F (Free-standing position) Use this setting if the loudspeaker is placed so that the front grill is more than 50 cm (20") from the rear wall, for example on the Floor Stand, on the Motorised Table Stand, or on the Table Stand.
• W (Wall position) Use this setting if the loudspeaker is placed so that the front grill is less than 50 cm (20") from the rear wall.
Always use this setting if the loudspeaker is placed on any of the wall brackets, but also when placed on the stands mentioned above – close to the rear wall.
The POSITION switch is located on the socket panel.
How to measure… The distance is measured as shown here – the loudspeaker seen from above.
8
F
F
F
W
W
W
W
Setup examples The three examples to the left all show the loudspeaker placed more than 50 cm (20") from the rear wall – and therefore the POSITION switch should be set to F.
The four examples to the right all show the loudspeaker placed closer than 50 cm (20") from the rear wall – and therefore the POSITION switch should be set to W.
If the loudspeaker is fi tted to either the Motorised Table Stand or the Table Stand – and you have chosen to place it on the fl oor – you should set the POSITION switch to W.
NOTE! BeoVision 7 and the accessories shown in the examples, are not available on all markets!
9


Wij raden u aan de volgende procedure te volgen: – Trek de netstekker van uw Bang & Olufsen-systeem uit het stopcontact. – Plaats de luidspreker volgens de richtlijnen op deze pagina. – Monteer de luidspreker met behulp van de bijgeleverde accessoires op de standaard of de wandbeugel van de BeoVision, zoals beschreven op de volgende pagina. – Sluit de luidspreker aan zoals uitgelegd in “Kabelaansluitingen” (p. 6–7). – Zet de POSITION-schakelaar in de juiste stand. Dit wordt beschreven in “De luidspreker aan uw ruimte aanpassen” (p. 8–9). – Steek de netstekker van het hele systeem weer in het stopcontact.
 Belangrijke aanwijzingen – Zorg ervoor dat de luidspreker volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt opgesteld en aangesloten. – De luidspreker moet aan de bijgeleverde beugel worden bevestigd op een geschikte standaard of wandbeugel van Bang & Olufsen. – Probeer nooit de behuizing van de luidspreker open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden altijd over aan vakkundige servicemonteurs! – De luidspreker is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10–40º C. – Om het geluid dat wordt voortgebracht vanuit de basrefl expoorten en de baseenheden aan de onderkant niet te blokkeren, moet een vrije ruimte van minimaal  6 cm achter en onder de luidspreker aangehouden worden. – Zet de luidspreker altijd in een horizontale positie. – Zet geen voorwerpen boven op de luidspreker.
Het luidsprekerfront aan de voorzijde bevestigen Monteer het luidsprekerfront niet ondersteboven (op de achterkant aangegeven door  ): > Plaats het luidsprekerfront ongeveer 10 mm links van de luidspreker. > Duw het luidsprekerfront vervolgens naar rechts (zorg er daarbij wel voor dat alle vijf “bevestigingspunten” goed op de corresponderende beugels van de luidspreker zijn vastgezet).
4
bc
c
d d
c
c
a
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u de luidspreker bevestigd aan de standaard of wandbeugel van de BeoVision 7*. Als u de luidspreker op een ander Bang & Olufsen-systeem wilt aansluiten, raadpleeg dan de bij dat systeem geleverde handleiding.
a Verwijder het kleine kapje van de standaard (er zit geen kapje op de wandbeugels). Om het kapje los te maken, drukt u zoals aangegeven op het kapje. b Bevestig de beugel op de standaard of de wandbeugel. Gebruik de twee langste schroeven (M5 × 25 mm). c Bevestig de luidspreker aan de beugel. Gebruik de twee kortste schroeven (M5 × 8 mm). Draai de schroeven niet volledig aan voordat u de afstellingen zoals hierna beschreven (d) hebt uitgevoerd.
Afstellingen: Zorg er allereerst voor dat de tv waterpas staat op de standaard of op de muurbeugel. Stel hierna de luidspreker met behulp van de twee schroeven (d) zo af dat deze parallel loopt met de onderste rand van de televisie. Lijn vervolgens het luidsprekerfront uit met de televisie en draai de twee schroeven (c) aan.
*LET OP! De BeoVision 7 en de accessoires zijn niet in alle landen verkrijgbaar.
5
Kabelaansluitingen
De luidspreker is in eerste instantie bedoeld voor gebruik in een opstelling met de BeoVision 7*.  De luidspreker kan echter ook worden gebruikt met andere Bang & Olufsen-systemen.
Bij gebruik in een opstelling zonder de BeoVision 7 hebt u een netsnoer en een Power Link-kabel nodig. Deze kabels zijn als optionele accessoires verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.
Netsnoeraansluitingen De luidspreker heeft twee ingangen voor aansluitingen op de netstroom.
De ingang gemarkeerd met ~ is voor de netvoedingsingang (aansluiting van het stopcontact) en de andere is een netvoedingsuitgang naar de televisie.
Let op: Het netsnoer vanuit het stopcontact moet bevestigd worden aan de kabelklem op de luidspreker – zoals aangegeven op de volgende pagina.
POSITION-schakelaar Deze schakelaar heeft twee standen: F (Vrije ruimte) en W (Wand).
In “De luidspreker aan uw ruimte aanpassen” (p. 8–9) wordt uitgelegd welke stand u in welke omstandigheden moet gebruiken.
POWER LINK-uitgang Gebruik deze uitgang om de luidspreker aan te sluiten op een van de Power Link-uitgangen op het Bang & Olufsen-systeem – zie de volgende pagina.
Het aansluitpaneel bevindt zich aan de achterkant van de luidspreker.
*LET OP! De BeoVision 7 en de accessoires zijn niet in alle landen verkrijgbaar.
Netstroomaansluiting naar de televisie
POSITION-schakelaar Kabelklem
POWER LINKingang
6
Power Link Mk 3
De twee netsnoeren en de Power Link-kabel zijn bij de BeoVision 7 meegeleverd.
Kabelklem: Om veiligheidsredenen moet het netsnoer vanuit het stopcontact worden vastgemaakt aan de luidspreker. Hiervoor trekt u aan het snoer achter de klem.
Power Link-kabel: Gebruik geen kabel van een ouder type, aangezien dit geluid veroorzaakt en u dus niet de optimale geluidskwaliteit krijgt! Het nieuwe type heeft een driehoekige markering op de stekker.
Aansluiting op de BeoVision 7... Sluit de luidspreker aan op een van de Power Link-uitgangen links op het aansluitpaneel van de BeoVision 7.
Kijk voor meer informatie over de aansluitpanelen van de BeoVision 7 in de handleidingen die bij het product zijn meegeleverd.
Aansluiting op andere Bang & Olufsen-systemen… Gebruik een correct type Power Link-kabel om de luidspreker aan te sluiten op een Power Linkingang op het Bang & Olufsensysteem.
Voor meer informatie, zie de handleiding die bij het systeem wordt meegeleverd.
7
BeoVision 7
BeoLab 7–1
FW
De luidspreker aan uw ruimte aanpassen
Bij een luidspreker die in een hoek of dichtbij een wand staat, klinken de bassen doorgaans luider dan bij een luidspreker die meer in de vrije ruimte staat.
Om het extra luide basgeluid op te heffen, gebruikt u de POSITION-schakelaar om ervoor te zorgen dat de lage tonen zich aanpassen aan de opstelling van de luidspreker. Welke schakelaarstand voor uw opstelling het beste is, hangt af van de afstand van de luidspreker tot de wanden en hoeken van de ruimte.
De POSITION-schakelaar De POSITION-schakelaar heeft twee standen – F en W:
• F (Vrije ruimte) Deze stand gebruikt u als de luidspreker zodanig geplaatst is dat het luidsprekerfront aan de voorzijde meer dan 50 cm van de achterwand is verwijderd, bijvoorbeeld op de vloerstandaard, op de gemotoriseerde tafelstandaard of op de tafelstandaard.
• W (Wand) Deze stand gebruikt u als de luidspreker zodanig is geplaatst dat het luidsprekerfront aan de voorzijde minder dan 50 cm van de achterwand is verwijderd.
Gebruik deze stand altijd als de luidspreker op een wandbeugel of op een van de hierboven genoemde standaards is geplaatst – dichtbij de achterwand.
De POSITION-schakelaar bevindt zich op het aansluitpaneel.
Afstanden meten...  De afstanden zijn gemeten zoals hier wordt getoond – de luidspreker van bovenaf gezien.
8
F
F
F
W
W
W
W
Opstellingsvoorbeelden Op de drie voorbeelden links is de luidspreker op een afstand geplaatst van meer dan  50 cm van de achterwand – daarom moet de POSITION-schakelaar op F staan.
Op de vier voorbeelden rechts is de luidspreker op een afstand geplaatst van minder dan  50 cm van de achterwand – daarom moet de POSITION-schakelaar op W staan.
Als de luidspreker op de gemotoriseerde tafelstandaard of op de tafelstandaard gemonteerd is en u hebt voor een vloeropstelling gekozen, moet de POSITION-schakelaar op W worden gezet.
LET OP! De BeoVision 7 en de accessoires die in de voorbeelden zijn opgenomen, zijn niet in alle landen verkrijgbaar!


Nous vous recommandons de suivre la procédure ci-après: – Débranchez votre système Bang & Olufsen du secteur. – Placez l’enceinte selon les conseils fi gurant sur cette page. – Utilisez les accessoires fournis pour monter l’enceinte sur le pied ou le support mural BeoVision selon l’explication à la page suivante. – Connectez l’enceinte selon l’explication fi gurant sous “Connexions de câbles” (p. 6–7). – Mettez le commutateur POSITION sur le bon réglage. Ceci est expliqué dans “Adapter l’enceinte à votre pièce” (p. 8–9). – Rebranchez l’ensemble du système au secteur.
Avertissements – Assurez-vous que l’enceinte est placée et connectée conformément aux instructions données dans ce Manuel. – L’enceinte doit être fi xée au support joint et sur un pied ou un support mural Bang & Olufsen convenable. – Ne tentez pas d’ouvrir l’enceinte. Confi ez de telles opérations à du personnel de maintenance qualifi é ! – L’enceinte est conçue uniquement pour une utilisation à l’ intérieur, dans un environnement domestique sec, et dans une plage de températures de 10 à 40° C (50 à 105° F). – Afi n de ne pas perturber le son émis par les ports bass refl ex arrière et les unités de basses situées en bas, laissez au minimum 6 cm (2½”) d’espace libre à l’arrière et sous l’enceinte. – Il faut toujours placer l’enceinte en position horizontale. – Ne placez aucun objet sur le dessus de l’enceinte.
Pour fi xer la grille de la face avant de l’enceinte N’installez pas la grille à l’envers (sens marqué à l’arrière par ): > Placez la grille à l’avant de l’enceinte en la décalant d’environ 10 mm (½”) vers la gauche. > Poussez la grille vers la droite (assurez-vous que l’ensemble des cinq “points d’attache” s’engagent dans les supports correspondants sur l’enceinte).
4
bc
c
d d
c
c
a
Cette page montre comment fi xer l’enceinte à un pied ou un support mural BeoVision 7*. Si vous souhaitez utiliser l’enceinte avec un autre système Bang & Olufsen, prière de vous reporter au Manuel fourni avec le système.
a Retirez le petit cache sur le pied (il n’y a pas de cache sur les supports muraux). Appuyez sur le cache comme le montre l’illustration pour le libérer. b Fixez le support au pied ou au support mural. Utilisez les deux vis les plus longues (M5 × 25 mm). c Fixez l’enceinte au support. Utilisez les deux vis les plus courtes (M5 × 8 mm). Il ne faut cependant pas serrer les vis complètement avant d’avoir effectué les réglages mentionnés ci-dessous (d).
Réglages : Vérifiez d’abord que le téléviseur est de niveau sur son pied ou son support mural. Ensuite, utilisez les deux vis (d) pour régler l’enceinte de façon à ce qu’elle soit parallèle avec le bord inférieur du téléviseur. Alignez la face avant de l’enceinte avec le téléviseur et serrez les deux vis (c).
*REMARQUE ! Le BeoVision 7 et ses accessoires ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
5
Connexions des câbles
L’enceinte est principalement prévue pour être utilisée dans une installation avec le BeoVision 7*. Elle peut cependant également être utilisée avec d’autres systèmes Bang & Olufsen.
En cas d’utilisation dans une confi guration qui ne comprend pas le BeoVision 7, un cordon secteur et un câble Power Link sont nécessaires. Ces câbles sont disponibles en tant qu’accessoires en option chez votre revendeur Bang & Olufsen.
Connexions secteur L’enceinte comporte deux prises pour l’alimentation secteur.
La prise marquée ~ correspond à l’entrée de l’alimentation secteur (branchement à partir de la prise murale) et l’autre correspond à la sortie de l’alimentation secteur vers le téléviseur.
Remarque : Le cordon secteur partant de la prise murale doit être fixé au collier de serrage situé sur l’enceinte, comme le montre la page suivante.
Commutateur POSITION Ce commutateur comporte deux réglages : F (Free-standing position, position autonome) et W (Wall position, position murale).
Quel réglage utiliser est expliqué dans “Adapter l’enceinte à votre pièce” (p. 8–9).
Prise POWER LINK Utilisez cette prise pour connecter l’enceinte à l’une des prises Power Link du système Bang & Olufsen, voir la page suivante.
Le panneau de prises est situé à l’arrière de l’enceinte.
*REMARQUE ! Le BeoVision 7 et ses accessoires ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
Connexion secteur vers le téléviseur
Commutateur POSITION Collier de serrage
Prise POWER LINK
6
Power Link Mk 3
Les deux cordons secteur et le câble Power Link sont fournis avec le BeoVision 7.
Collier de serrage : Pour des raisons de sécurité, le cordon secteur venant de la prise murale doit être fixé à l’enceinte. Pour ce faire, tirez le cordon derrière le collier.
Câble Power Link : Ne pas utiliser un câble de type plus ancien qui entraînerait du bruit et qui, par conséquent, ne délivrerait pas la qualité sonore optimale ! Le nouveau type comporte une marque triangulaire sur la fiche.
Connexion au BeoVision 7… Connectez l’enceinte à l’une des prises Power Link du panneau de prises gauche du BeoVision 7.
Pour plus d’informations sur les panneaux de prises du BeoVision 7, prière de vous reporter aux Manuels fournis avec le produit.
Connexion à d’autres systèmes Bang & Olufsen… Utilisez un câble Power Link de type approprié pour connecter l’enceinte à une prise Power Link du système Bang & Olufsen.
Pour plus d’informations, prière de vous reporter au manuel fourni avec le système.
7
BeoVision 7
BeoLab 7–1
FW
Adapter l’enceinte à votre pièce
Normalement, lorsqu’une enceinte est placée dans un angle ou près d’un mur, le niveau des basses est augmenté comparé à celui d’une enceinte placée dans une position plus autonome.
Afi n d’éviter cette amplifi cation excessive des basses, utilisez le commutateur POSITION pour assurer que le niveau des basses correspond à l’emplacement de l’enceinte. Le réglage approprié du commutateur dépend de la distance qui sépare l’enceinte des murs et angles de la pièce.
Le commutateur POSITION Le commutateur POSITION comporte deux réglages – F et W:
• F (Free-standing position, position autonome) Utilisez ce réglage si l’enceinte est placée de manière à ce que la grille de la face avant se trouve à plus de 50 cm (20”) du mur situé derrière, par exemple sur le pied bas, le support de table motorisé ou le support de table.
• W (Wall position, position murale) Utilisez ce réglage si l’enceinte est placée de manière à ce que la grille de la face avant se trouve à moins de 50 cm (20”) du mur situé derrière.
Il faut toujours utiliser ce réglage si l’enceinte est placée sur un quelconque des supports muraux mais également lorsqu’elle est placée sur les supports mentionnés ci-dessus, à proximité du mur situé derrière.
Le commutateur POSITION est situé sur le panneau de prises.
Comment mesurer… La distance est mesurée comme le montre l’illustration, l’enceinte étant vue de dessus.
8
F
F
F
W
W
W
W
Exemples d’installation Les trois exemples à gauche montrent tous l’enceinte placée à plus de 50 cm (20”) du mur situé derrière, raison pour laquelle le commutateur POSITION doit être réglé sur F.
Les quatre exemples à droite montrent tous l’enceinte placée à moins de 50 cm (20”) du mur situé derrière, raison pour laquelle le commutateur POSITION doit être réglé sur W.
Si l’enceinte est fi xée soit au support de table motorisé soit au support de table et que vous avez choisi de la placer sur le sol, vous devez régler le commutateur POSITION sur W.
REMARQUE ! Le BeoVision 7 et les accessoires montrés dans les exemples ne sont pas disponibles sur tous les marchés !
9


Wir empfehlen, folgendermaßen vorzugehen: – Trennen Sie Ihr Bang & Olufsen System vom Netz. – Stellen Sie den Lautsprecher gemäß den Hinweisen auf dieser Seite auf. – Montieren Sie den Lautsprecher wie auf der nächsten Seite erläutert mit dem beiliegenden Zubehör auf dem BeoVisionStandfuß bzw. Wandhalter. – Schließen Sie den Lautsprecher wie unter ‘Kabelanschlüsse’ (S.  6–7) erläutert an. – Stellen Sie den POSITIONSchalter richtig ein. Eine Beschreibung fi nden Sie unter ‘Lautsprecher an den Raum anpassen’ (S. 8–9). – Schließen Sie das gesamte System wieder am Netz an.
Achtung – Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nach den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung aufgestellt und angeschlossen wird. – Der Lautsprecher muss mit dem beiliegenden Halter und auf einem geeigneten Bang & Olufsen Standfuß bzw. Wandhalter montiert werden. – Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifi ziertem Servicepersonal! – Der Lautsprecher wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40º C  konstruiert. – Damit der Schallaustritt an den hinteren Bassrefl exöffnungen und den Basseinheiten im Boden nicht behindert wird, lassen Sie hinter und unter dem Lautsprecher mindestens 6 cm Freiraum. – Stellen Sie den Lautsprecher stets horizontal auf. – Stellen Sie keine Gegenstände auf den Lautsprecher.
Lautsprecher-Frontgrill montieren Montieren Sie den Frontgrill nicht verkehrt herum (Markierung auf der Rückseite ): > Setzen Sie den Grill etwa 10 mm nach links verschoben auf die Lautsprecherfront. > Schieben Sie den Grill nach rechts (achten Sie darauf, dass alle fünf ‘Haltepunkte’ in die entsprechenden Halter am Lautsprecher einrasten).
4
bc
c
d d
c
c
a
Auf dieser Seite ist gezeigt, wie der Lautsprecher auf einem BeoVision 7* -Standfuß bzw. Wandhalter befestigt wird. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Bang & Olufsen System benutzen möchten, schlagen Sie in der dem System beiliegenden Anleitung nach.
a Entfernen Sie die kleine Abdeckung auf dem Standfuß (Wandhalter haben keine Abdeckung). Drücken Sie wie gezeigt auf die Abdeckung, damit sie sich löst. b Befestigen Sie den Halter auf dem Standfuß bzw. Wandhalter. Benutzen Sie die beiden längeren Schrauben (M5 × 25 mm). c Befestigen Sie den Lautsprecher am Halter. Benutzen Sie die beiden kürzeren Schrauben (M5 × 8 mm). Ziehen Sie die Schrauben jedoch erst ganz fest, nachdem Sie die unten beschriebenen Einstellungen (d) vorgenommen haben.
Einstellungen: Achten Sie zuerst darauf, dass das TV-Gerät auf seinem Stand bzw. seiner Wandhalterung eben ausgerichtet ist. Justieren Sie den Lautsprecher dann mit den beiden Schrauben (d) so, dass er parallel zur Unterkante des TV-Geräts steht. Richten Sie die Lautsprecherfront zum TV-Gerät aus und ziehen Sie die beiden Schrauben (c) fest.
*HINWEIS! Der BeoVision 7 und sein Zubehör sind nicht auf allen Märkten erhältlich.
5
Kabelanschlüsse
Der Lautsprecher ist in erster Linie für eine Konfi guration mit dem BeoVision 7* vorgesehen. Er kann jedoch auch an andere Bang & Olufsen Systeme angeschlossen werden.
Für eine Konfi guration ohne den BeoVision 7 benötigen Sie ein Netz- und ein Power Link-Kabel. Diese Kabel erhalten Sie als optionales Zubehör bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner.
Netzanschluss Der Lautsprecher hat zwei Netzbuchsen.
Die mit ~ gekennzeichnete Buchse dient für den Netzeingang (Verbindung mit der Netzdose) und die andere Buchse für die Netzspannungsversorgung des TV-Geräts.
Hinweis: Das Netzkabel zur Netzdose muss mit einer Kabelklemme am Lautsprecher befestigt werden – siehe nächste Seite.
POSITION-Schalter Dieser Schalter hat zwei Positionen: F (frei stehende Position) und W (Position an der Wand).
Die geeignete Einstellung fi nden Sie unter ‘Lautsprecher an den Raum anpassen’ (S. 8–9).
POWER LINK-Buchse Mit dieser Buchse stellen Sie die Lautsprecherverbindung mit einer der Power Link-Buchsen am Bang & Olufsen System her – siehe nächste Seite.
Das Anschlussfeld befindet sich hinten am Lautsprecher.
*HINWEIS! Der BeoVision 7 und sein Zubehör sind nicht auf allen Märkten erhältlich.
Netzanschluss für TV-Gerät
POSITION-Schalter Kabelklemme
POWER LINKBuchse
6
Power Link Mk 3
Die beiden Netzkabel und das Power Link-Kabel liegen dem BeoVision 7 bei.
Kabelklemme: Aus Sicherheitsgründen muss das mit der Netzdose verbundene Netzkabel am Lautsprecher befestigt werden. Ziehen Sie das Kabel hierzu hinter die Klemme.
Power Link-Kabel: Benutzen Sie kein Kabel des älteren Typs, da dieses Störungen verursacht und somit nicht die optimale Klangqualität ergibt! Der neue Typ hat eine dreieckige Markierung am Stecker.
Anschluss am BeoVision 7… Schließen Sie den Lautsprecher an einer der Power Link-Buchsen am linken Anschlussfeld des BeoVision 7 an.
Weitere Informationen zu den Anschlussfeldern des BeoVision 7 fi nden Sie in seinen Anleitungen.
Anschluss an andere Bang & Olufsen Systeme… Benutzen Sie ein Power Link-Kabel des richtigen Typs, um den Lautsprecher mit einer Power LinkBuchse am Bang & Olufsen System zu verbinden.
Weitere Informationen fi nden Sie in der Anleitung des Systems.
7
BeoVision 7
BeoLab 7–1
FW
Lautsprecher an den Raum anpassen
Ein in einer Ecke bzw. nahe an einer Wand aufgestellter Lautsprecher hat eine stärkere Basswiedergabe als bei freierer Aufstellung im Raum.
Benutzen Sie den POSITIONSchalter, um eine übermäßig starke Basswiedergabe zu vermeiden und sicherzustellen, dass sie der Platzierung des Lautsprechers angepasst ist. Die richtige Schaltereinstellung hängt vom Abstand des Lautsprechers zu den Wänden und Ecken des Raums ab.
Der POSITION-Schalter Der POSITION-Schalter hat die beiden Positionen F und W:
• F (frei stehende Position) Benutzen Sie diese Einstellung, wenn sich der Frontgrill des Lautsprechers weiter als 50 cm von der hinteren Wand entfernt befi ndet, z.B. auf einem Standfuß, Motor-Drehfuß oder Tischhalter.
• W (Position an der Wand) Benutzen Sie diese Einstellung, wenn sich der Frontgrill des Lautsprechers näher als 50 cm von der hinteren Wand entfernt befi ndet.
Benutzen Sie diese Einstellung stets, wenn der Lautsprecher auf einem der Wandhalter platziert ist, jedoch auch, wenn er auf einem der o.a. Standfüße nahe an der Wand steht.
Der POSITION-Schalter befindet sich auf dem Anschlussfeld.
Abstand messen... Der Abstand wird wie hier gezeigt gemessen – Aufsicht auf den Lautsprecher.
8
F
F
F
W
W
W
W
Aufstellungsbeispiele Die drei Beispiele links zeigen den Lautsprecher mehr als 50 cm von der hinteren Wand entfernt. Der POSITION-Schalter muss also auf F eingestellt werden.
Die vier Beispiele rechts zeigen den Lautsprecher weniger als 50 cm von der hinteren Wand entfernt. Der POSITION-Schalter muss also auf W eingestellt werden.
Wenn der Lautsprecher auf der Motor-Drehplatte bzw. dem Tischhalter befestigt ist und Sie ihn auf den Boden gestellt haben, müssen Sie den POSITION-Schalter auf W einstellen.
HINWEIS! Der BeoVision 7 und sein in den Beispielen gezeigtes Zubehör sind nicht auf allen Märkten erhältlich!
9


Se recomienda seguir este procedimiento: – Desconecte el equipo Bang & Olufsen de la alimentación de red. – Coloque el altavoz según las directrices establecidas en esta página. – Utilice los accesorios que se adjuntan para instalar el altavoz en el soporte de BeoVision o en el soporte de pared, como se explica en la página siguiente. – Conecte el altavoz como se explica en “Conexión de los cables” (p. 6–7). – Coloque el interruptor POSITION en la posición correcta. Encontrará información sobre cómo hacerlo en “Adaptación del altavoz a su habitación” (p. 8–9). – Vuelva a conectar el equipo a la alimentación de red.
Precauciones – Asegúrese de que el altavoz está ubicado y conectado de acuerdo a las instrucciones de esta Guía. – El altavoz debe sujetarse al soporte que se adjunta y a un soporte de pie o de pared adecuado de Bang & Olufsen. – No trate de abrir el altavoz. ¡Deje esa tarea al personal de servicio cualifi cado! – El altavoz ha sido diseñado para su uso en interiores, en entornos domésticos secos solamente, y para su uso dentro de una gama de temperaturas de 10–40º C (50–105º F). – Con el fi n de no bloquear la emisión de sonido de los puertos “bass refl ex” posteriores y las unidades de graves en la parte inferior, deje un mínimo de 6 cm (2½”) de espacio libre detrás y debajo del altavoz. – Coloque siempre el altavoz en posición horizontal. – No coloque nada sobre la parte superior del altavoz.
Para acoplar la rejilla frontal del altavoz No instale la rejilla frontal al revés (está marcada en la parte posterior con ): > Coloque la rejilla en la parte frontal del altavoz unos 10 mm (½”) hacia la izquierda. > Presione la rejilla hacia la derecha (asegúrese de que los cinco “puntos de sujeción” se enganchan en los soportes correspondientes del altavoz).
4
bc
c
d d
c
c
a
En esta página se muestra cómo acoplar el altavoz al soporte de pie o de pared de BeoVision 7*. Si desea utilizar el altavoz con otro equipo Bang & Olufsen, consulte la Guía que se adjunta con el equipo.
a Retire la pequeña cubierta del soporte de pie (los soportes de pared no llevan cubierta). Presione la cubierta como se indica, y se afl ojará. b Acople la sujeción al soporte de pie o de pared. Use los dos tornillos más largos (M5 × 25 mm). c Sujete el altavoz al soporte. Use los dos tornillos más cortos (M5 × 8 mm). Pero no apriete los tornillos del todo hasta que haya realizado los ajustes que se citan a continuación (d).Ajustes: Primero, asegúrese de fijar el televisor bien nivelado sobre su soporte de pie o de pared. Después use los dos tornillos (d) para ajustar el altavoz de modo que quede paralelo al límite inferior del televisor. Alinee el frente del altavoz con el televisor y apriete los dos tornillos (c).
*¡NOTA! BeoVision 7 y sus accesorios no están disponibles en todos los mercados.
5
Conexión de los cables
El altavoz ha sido diseñado para su uso en una instalación con BeoVision 7*. De todos modos, también puede utilizarse con otros equipos Bang & Olufsen.
Si se utiliza en una instalación que no incluya a BeoVision 7, necesitará un cable de conexión a la red y un cable Power Link. Estos cables están disponibles como accesorios opcionales en su distribuidor de Bang & Olufsen.
Conexión a la red de alimentación El altavoz cuenta con dos tomas para la alimentación de corriente.
La toma marcada con ~ es para la entrada del suministro de corriente (conexión para el enchufe de la pared), y la otra es una salida de corriente al televisor.
Nota: El cable de alimentación de la pared debe ajustarse con la abrazadera en el altavoz, como se muestra en la página siguiente.
El interruptor POSITION Este interruptor tiene dos posiciones: F (Libre) y W (Pared).
Encontrará información sobre qué posición utilizar en “Adaptación del altavoz a su habitación” (p. 8–9).
La toma POWER LINK Use esta toma para conectar el altavoz a una de las tomas Power Link del equipo Bang & Olufsen (ver página siguiente).
El panel de conexión está situado en la parte posterior del altavoz.
*¡NOTA! BeoVision 7 y sus accesorios no están disponibles en todos los mercados.
Conexión de alimentación al televisor
El interruptor POSITION Abrazadera
La toma POWER LINK
6
Power Link Mk 3
Los dos cables de alimentación y el cable Power Link se adjuntan con BeoVision 7.
Abrazadera para cables: Por motivos de seguridad, el cable de alimentación debe fijarse al altavoz. Para hacerlo, coloque el cable detrás de la abrazadera.
Cable Power Link: ¡No utilice cables del tipo antiguo, ya que producirán ruido y, por tanto, no ofrecerán una calidad de sonido óptima! El tipo nuevo tiene una marca triangular en el enchufe.
Conexión a BeoVision 7… Conecte el altavoz a una de las tomas Power Link en el panel de conexión izquierdo de BeoVision 7.
Para más información acerca de los paneles de conexión de BeoVision 7, consulte las Guías que se adjuntan con el equipo.
Conexión a otros equipos Bang & Olufsen… Use un cable Power Link del tipo adecuado para conectar el altavoz a una toma Power Link en el equipo Bang & Olufsen.
Para más información, consulte la Guía que se adjunta con el equipo.
7
BeoVision 7
BeoLab 7–1
FW
Adaptación del altavoz a su habitación
Al colocar el altavoz en un rincón o cerca de la pared, el nivel de graves se incrementa si se compara con el nivel de graves de un altavoz situado en una posición más independiente.
Para evitar un nivel de graves excesivo, use el interruptor POSITION para garantizar que el nivel de graves se adapta a la ubicación del altavoz. La posición adecuada del interruptor depende de la distancia del altavoz a las paredes y rincones de la habitación.
El interruptor POSITION El interruptor POSITION tiene dos posiciones – F y W:
• F (Libre) Use esta posición si el altavoz está situado de modo que la rejilla frontal está a más de 50 cm (20") de la pared posterior, por ejemplo en el soporte de pie, en el soporte de mesa motorizado o en soporte de mesa.
• W (Pared) Use esta posición si el altavoz está situado de modo que la rejilla frontal está a menos de 50 cm (20") de la pared posterior.
Use siempre esta posición si el altavoz está situado en algún soporte de pared, o sobre los soportes mencionados anteriormente (cerca de la pared posterior).
El interruptor POSITION está situado en el panel de conexión.
Cómo realizar la medición… La distancia es mide como se muestra aquí, visto el altavoz desde arriba.
8
F
F
F
W
W
W
W
Ejemplos de instalación Los tres ejemplos de la izquierda muestran el altavoz situado a más de 50 cm (20") de la pared posterior – y, por lo tanto, el interruptor POSITION deberá estar en la posición F.
Los cuatro ejemplos de la derecha muestran el altavoz situado a menos de 50 cm (20") de la pared posterior – y, por lo tanto, el interruptor POSITION deberá estar en la posición W.
Si el altavoz se coloca sobre el soporte de mesa motorizado o sobre el soporte de mesa, y ha optado por colocarlo en el suelo, deberá fi jar el i


Si consiglia di seguire la procedura descritta di seguito: – Scollegare l’impianto Bang & Olufsen dalla rete di alimentazione. – Posizionare il diffusore nel modo descritto nelle linee guida riportate in questa pagina. – Utilizzare gli accessori forniti per fi ssare il diffusore sul supporto BeoVision oppure sulla staffa a parete, come spiegato nella pagina successiva. – Collegare il diffusore nel modo descritto nella sezione “Collegamenti dei cavi” (pagg. 6–7). – Portare l’interruttore POSITION sull’impostazione corretta. Ciò è spiegato nella sezione “Adattamento del diffusore al proprio ambiente” (pagg. 8–9). – Ricollegare l’impianto alla rete di alimentazione.
Precauzioni – Verifi care che il diffusore sia posizionato e collegato nel modo indicato nelle istruzioni fornite nella presente Guida. – Il diffusore deve essere fi ssato alla staffa fornita e su un supporto Bang & Olufsen o staffa a parete adatta. – Non provare ad aprire il diffusore. Operazioni di questo tipo devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualifi cato. – Il diffusore è stato creato per solo utilizzo in ambienti domestici privi di umidità e a una temperatura compresa tra 10 e 40° C. – Per non bloccare l’emissione del suono dalle porte bass refl ex posteriori e le unità dei bassi che si trovano sul fondo del diffusore, lasciare almeno 6 cm di spazio libero dietro e sotto il diffusore. – Posizionare sempre il diffusore in posizione orizzontale. – Non posare alcun tipo di oggetto sul diffusore.
Montaggio della griglia anteriore del diffusore Non fi ssare la griglia anteriore capovolta (la parte che va in alto è indicata sul retro con ): > Posizionare la griglia sulla parte anteriore del diffusore, spostata all’incirca di 10 mm verso sinistra. > Spingere la griglia verso destra. Verifi care che tutti i cinque “punti di fi ssaggio” si inseriscano nelle relative staffe sul diffusore.
4
bc
c
d d
c
c
a
In questa pagina è mostrato in che modo fi ssare il diffusore a un supporto BeoVision 7* o staffa a parete. Per utilizzare il diffusore con un altro impianto Bang & Olufsen, vedere la guida fornita con l’impianto.
a Rimuovere il piccolo coperchio sul supporto (non vi è alcun coperchio sulle staffe a parete). Per farlo, premere il coperchio come mostrato. b Fissare la staffa al supporto o staffa a parete. Utilizzare le due viti più lunghe (M5 × 25 mm). c Fissare il diffusore alla staffa. Utilizzare le due viti più corte (M5 × 8 mm). Non serrare completamente le viti prima di aver eseguito le regolazioni indicate di seguito (d).
Regolazioni: per prima cosa, assicurarsi che il televisore sia in posizione piana sullo stand o sulla staffa a parete. Quindi, utilizzare le due viti (d) per regolare il diffusore in modo che si trovi parallelo al lato inferiore del televisore. Allineare quindi la parte anteriore del diffusore al televisore e serrare le due viti (c).
* NOTA: BeoVision 7 e i relativi accessori non sono disponibili in tutti i mercati.
5
Collegamenti dei cavi
Il diffusore è stato creato principalmente per essere utilizzato in una confi gurazione con BeoVision 7*. Tuttavia, può essere utilizzato anche con altri impianti Bang & Olufsen.
Se utilizzato in una confi gurazione che non include BeoVision 7, sono necessari un cavo dell’alimentazione e un cavo Power Link. Questi cavi sono disponibili come accessori opzionali presso i rivenditori Bang & Olufsen.
Collegamento alla rete di alimentazione Il diffusore presenta due prese per l’alimentazione.
La presa contrassegnata con ~ è per l’ingresso dell’alimentazione (collegamento dall’uscita a parete) e l’altra è un’uscita di alimentazione al televisore.
Nota: il cavo dell’alimentazione dalla presa a parete deve essere fissato al fermacavo sul diffusore, come mostrato nella pagina successiva.
Interruttore POSITION Questo interruttore presenta due impostazioni: F (posizione libera) e W (posizione a parete).
La modalità di utilizzo delle due impostazioni è descritta nella sezione “Adattamento del diffusore al proprio ambiente” (pagg. 8–9).
Presa POWER LINK Utilizzare questa presa per collegare il diffusore a una delle prese Power Link sull’impianto Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina successiva.
Il pannello prese si trova sul lato posteriore del diffusore.
* NOTA: BeoVision 7 e i relativi accessori non sono disponibili in tutti i mercati.
Collegamento dell’alimentazione al televisore
Interruttore POSITION Fermacavo
Presa POWER LINK
6
Power Link Mk 3
I due cavi dell’alimentazione e il cavo Power Link sono forniti con BeoVision 7.
Fermacavo: per motivi di sicurezza, è necessario fissare il cavo dell’alimentazione dall’uscita a parete al diffusore. Per farlo, portare il cavo dietro il fermacavo.
Cavo Power Link: non utilizzare un cavo del tipo più vecchio. Ciò potrebbe causare rumori e ridurre la qualità dell’audio. Un cavo del nuovo tipo è riconoscibile dal simbolo di un triangolo posto sulla spina.
Collegamento a BeoVision 7… Collegare il diffusore a una delle prese Power Link che si trovano sul pannello prese sinistro di BeoVision 7.
Per ulteriori informazioni sui pannelli prese di BeoVision 7, vedere le guide fornite con il prodotto.
Collegamento ad altri impianti Bang & Olufsen… Utilizzare un cavo Power Link del tipo corretto per collegare il diffusore a una presa Power Link sull’impianto Bang & Olufsen.
Per ulteriori informazioni, vedere la guida fornita con l’impianto.
BeoVision 7
BeoLab 7–1
7
FW
Adattamento del diffusore al proprio ambiente
In genere, se un diffusore è posizionato in un angolo o vicino a una parete, il livello dei toni bassi è più alto rispetto al livello dei toni bassi di un diffusore collocato in una posizione più libera.
Per evitare l’aumento eccessivo del livello dei toni bassi, utilizzare l’interruttore POSITION per garantire che il livello dei toni bassi sia adatto alla posizione del diffusore. L’impostazione corretta dell’interruttore dipende dalla distanza tra il diffusore e le pareti e gli angoli dell’ambiente di utilizzo.
Interruttore POSITION L’interruttore POSITION dispone di due impostazioni, F e W:
• F (posizione libera) Utilizzare questa impostazione se la griglia anteriore del diffusore si trova a più di 50 cm dalla parete posteriore, ad esempio sul supporto da pavimento, sul supporto motorizzato da tavolo oppure sul supporto da tavolo.
• W (posizione a parete) Utilizzare questa impostazione se la griglia anteriore del diffusore si trova a meno di 50 cm dalla parete posteriore.
Utilizzare sempre questa impostazione se il diffusore si trova su una qualsiasi delle staffe a parete oppure sui supporti indicati sopra, vicino alla parete posteriore.
L’interruttore POSITION si trova sul pannello prese.
Come misurare la distanza… La misurazione della distanza avviene nel modo qui indicato. Vista del diffusore dall’alto.
8
F
F
F
W
W
W
W
Esempi di confi gurazione I tre esempi riportati a sinistra mostrano tutti il diffusore posizionato a più di 50 cm dalla parete posteriore. In questo caso, l’interruttore POSITION deve essere impostato su F.
I quattro esempi riportati a destra mostrano tutti il diffusore posizionato a meno di 50 cm dalla parete posteriore. In questo caso, l’interruttore POSITION deve essere impostato su W.
Se il diffusore è posizionato su un supporto motorizzato da tavolo o su un supporto da tavolo e si desidera posizionarlo sul pavimento, è necessario impostare l’interruttore POSITION su W.