Beosound 8


Mount the rear feet on the BeoSound and make sure the front feet are mounted, unless you want to use the wall bracket. Place BeoSound 8 on a flat, stable surface, connect the power cable and dock your iPod®/iPhone®/iPad™. Your iPod/iPhone/iPad is charged when connected. As well as listening to music stored on your iPod/iPhone/ iPad, you can use your BeoSound 8 to: - Connect and listen to an external audio source, such as an MP3 player or music phone via line-in. - Play audio stored or streamed on your computer via USB. Adjust docking You must adjust the part of the docking station that supports your iPod/iPhone/iPad by turning the round back part (left or right). Align the front of the iPod/iPhone/ iPad with the front of the BeoSound. Dock and undock To dock and undock your iPhone/ iPod/iPad safely you must use a parallel upwards or downwards movement aligned with the part of the docking station that supports your device. Indicator light The light is green when the BeoSound is switched on. It is orange when playback is paused or muted. When the BeoSound is switched to standby, the light flashes red once. English + - + - + - 4 Adjust the part of the docking station that supports your iPhone/ iPod/iPad. Never use force and never tilt your iPhone/iPod/iPad when you dock/ undock. Browse and select music from your digital music collection directly on the iPhone/iPod/ iPad. Use the operation panel or the dedicated remote to perform basic operation. How to operate your BeoSound Volume up Volume down Previous/Rewind Next/Fast-forward Play/Pause Press and hold for standby Press and hold for more than 5 seconds for ‘deep sleep’* 5 The dedicated remote control can be used in the same way as the operation panel on the BeoSound. A Beo4 or Beo5/Beo6 remote control can also be used, see the BeoSound 8 section under www. bang-olufsen.com/faq for more information. *In ‘deep sleep’, the power consumption is very low, however a docked iPod/iPhone or iPad is not charged. This function can only be obtained by close-up operation. Connections To access the connection panel, you must remove the back cover. Pull out the cover at the bottom to release the locks, then lift it off. The approval labels are placed behind the back cover. Priority of connections; 1. iPod/iPhone/iPad dock 2. USB 3. AUX This means that AUX cannot be activated if an iPod/iPhone/iPad is connected, or other equipment is connected via USB Power input socket (right side) Use the enclosed mains cord only. Mini-USB socket For connection to a computer. AUX Phono sockets for connection of, for example, an MP3 player. Can also be used for connection to the AirPort Express to allow for wireless transmission of iTunes music to the BeoSound. Position switch (left side) Free … Use this setting if the BeoSound is placed on a table or shelf not close to a wall. Wall … Use this setting if the BeoSound is placed close to the wall, for example mounted on the wall bracket. Corner … Use this setting if the BeoSound is placed in a corner. AUX USB R IN L IN 6 For safety reasons fasten the mains lead behind the small peg, before running it out from the connection panel. Important! – Warning! Prolonged listening at high volume levels may cause hearing damage. – Avoid placing the product in direct sunlight or direct artificial light, such as a spotlight. – Make sure that the product is set up, placed and connected in accordance with the instructions. – Place your product on a firm surface or stand where you want it placed permanently. Use Bang & Olufsen approved stands and wall brackets only! – Do not subject the product to high humidity, rain or sources of heat. – The product is developed for indoor use in dry, domestic environments only. Use within a temperature range of 10–40°C (50–105°F). – Leave enough space around the product for adequate ventilation. – Do not attempt to open the product. Leave such operations to qualified service personnel. – The product can only be switched off completely by disconnecting it from the wall socket. Cleaning Wipe dust off the surfaces using a dry, soft cloth. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. To remove stains or dirt, use a soft, damp cloth and a solution of water and mild detergent, such as washing-up liquid. Replace the speaker cover > Remove the front foot. > Insert a small pin, such as a straightened paper clip in the hole under the front foot and push the speaker cover off. 7 Technical specifications, features and the use thereof are subject to change without notice. Monter de bagerste fødder på BeoSound 8, og sørg for, at de forreste fødder er monteret, medmindre du ønsker at bruge vægbeslaget. Placer BeoSound 8 på en stabil, flad overflade, sæt stikket i en stikkontakt, og sæt din iPod®/ iPhone®/iPad™ i docken. Din iPod/iPhone/iPad oplades, mens den er tilsluttet. Ud over at lytte til musik, der er gemt på din iPod/iPhone/iPad, kan du bruge BeoSound 8 til følgende: – Tilslut og lyt til en ekstern lydkilde, f.eks. en mp3- afspiller eller en musiktelefon, via Line-in. – Afspil gemt eller streamet lyd fra din computer via USB. Juster docken Du skal justere den del af dockingstationen, der holder din iPod/iPhone/iPad, ved at dreje den runde del til venstre eller højre. Sørg for, at fronten på din iPod/ iPhone/iPad flugter med fronten på BeoSound 8. Isætning og udtagning af enheder i/fra docken Når du placerer/fjerner din enhed (iPhone/iPod/iPad) i/fra BeoSound 8, skal det ske i en nedad- eller opadgående bevægelse, som er parallel med den del af dockingstationen, der støtter enheden. Indikatorlampe Når BeoSound 8 er tændt, lyser indikatorlampen grønt. Når afspilningen sættes på pause, eller lyden slås fra, lyser den orange. Når BeoSound 8 sættes på standby, blinker indikatorlampen rødt en enkelt gang. Dansk + - + - + - 8 Juster den del af dockingstationen, der støtter din iPhone/iPod/iPad. Vær forsigtig, når du placerer enheden i eller fjerner den fra docken. Gennemse og vælg musik fra din digitale musiksamling direkte på din iPhone/iPod/iPad. Brug betjeningspanelet eller fjernbetjeningen til BeoSound 8 til den almindelige betjening. Betjen BeoSound Lydstyrke op Lydstyrke ned Forrige/spol tilbage Næste/spol frem Afspil/pause Hold knappen nede for standby Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for "deep sleep"* 9 Fjernbetjeningen til BeoSound kan bruges på samme måde som betjeningspanelet på dockingstationen. Alternativt kan en Beo4 eller Beo5/Beo6 fjernbetjening anvendes. Se afsnittet om BeoSound 8 på www.bangolufsen.com/faq for yderligere oplysninger. * I "deep sleep" er strømforbruget meget lavt, og en eventuel iPod/ iPhone/iPad i docken oplades ikke. Tilstanden kan kun aktiveres ved nærbetjening. Tilslutninger For at få adgang til tilslutningspanelet skal du fjerne dockingstationens bagbeklædning. Træk ud i bagbeklædningen forneden for at løsne den, og løft den af. Godkendelsesmærkaterne er placeret bag bagbeklædningen. Prioritering af tilslutninger: 1. iPod/iPhone/iPad-docken 2. USB 3. AUX AUX kan således ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en iPod/ iPhone/iPad, eller hvis andet udstyr er tilsluttet via USB. Strømstik (højre side) Brug kun den medfølgende netledning. USB Mini-USB-stik til tilslutning af en computer. AUX Phonostik til tilslutning af f.eks. en mp3-afspiller. Kan også bruges til tilslutning af en AirPort Express, der sørger for trådløs overførsel af iTunes-musik til BeoSound 8. Positionsomskifter (venstre side) Free … Brug denne indstilling, hvis BeoSound 8 er placeret på et bord eller en hylde i god afstand til væggen. Wall … Brug denne indstilling, hvis BeoSound 8 er placeret tæt på en væg, f.eks. på et vægbeslag. Corner … Brug denne indstilling, hvis BeoSound 8 er placeret i et hjørne. AUX USB R IN L IN 10 Af sikkerhedsmæssige årsager bør du fastgøre netledningen bag pinden, inden du trækker den fra tilslutningspanelet. Vigtigt! – Advarsel! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader. – Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot. – Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne. – Placer produktet på en fast overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen. – Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme. – Produktet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold inden for et temperaturområde på 10-40 ºC. – Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation. – Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. – Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Rengøring Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Anvend ikke flydende rensemidler eller sprays. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Udskift højttalerfront > Fjern produktets forreste fod. > Sæt en lille, tynd genstand (f.eks. en papirclips, der er rettet ud) ind i hullet under den forreste fod, og skub højttalerfronten af. 11 Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel. Verwenden Sie die Wandhalterung oder befestigen Sie die hinteren Standfüße an der BeoSound und stellen Sie sicher, dass die vorderen Standfüße ebenfalls montiert sind. Stellen Sie die BeoSound 8 auf eine ebene und stabile Oberfläche, schließen Sie das Stromkabel an und platzieren Sie Ihren iPod®/iPhone®/iPad™ in der Dockingstation. Beim Andocken wird Ihr iPod/ iPhone/iPad geladen. Mit der BeoSound 8 können Sie nicht nur auf Ihrem iPod/ iPhone/iPad gespeicherte Musik hören, sondern auch: - Eine externe Audioquelle wie z. B. einen MP3-Player oder ein Musiktelefon über Line-in anschließen und Musik hören. - Auf Ihrem Computer gespeicherte oder darauf übertragene Audioquellen über USB abspielen. Dockingstation justieren Drehen Sie das runde Rückteil (nach links oder rechts), um den Teil der Dockingstation, in dem Ihr iPod/iPhone/iPad platziert ist, zu justieren. Der iPod/iPhone/iPad muss an der BeoSound ausgerichtet werden. Verwendung der Dockingstation Nehmen Sie Ihr iPhone/iPad/Ihren iPod mit einer vertikalen Bewegung, die parallel zu dem Teil der Dockingstation verläuft, in dem Ihr Gerät eingesetzt ist, heraus. Verfahren Sie beim Einsetzen analog und in entgegengesetzter Richtung. Anzeigeleuchte Das Licht leuchtet grün, wenn die BeoSound 8 eingeschaltet ist. Bei unterbrochener oder stumm geschalteter Wiedergabe leuchtet das Licht orange. Befindet sich die BeoSound 8 im Standby-Betrieb, leuchtet das Licht einmal rot auf. Deutsch + - + - + - Justieren Sie den Teil der Dockingstation, in dem Ihr iPhone/iPod/iPad eingesetzt ist. 12 Beim Einsetzen/Herausnehmen sollte nicht zu viel Kraft angewandt werden, außerdem ist darauf zu achten, das iPhone/iPad/den iPod beim dabei nicht zu verkanten. Wählen Sie Musik aus Ihrer digitalen Musiksammlung direkt auf Ihrem iPhone/iPod/ iPad aus. Verwenden Sie das Bedienfeld oder die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung für grundlegende Funktionen. So bedienen Sie Ihre BeoSound Lauter Leiser Vorheriges/Zurückspulen Nächstes/Vorspulen Wiedergabe/Pause Für Standby-Betrieb gedrückt halten Für „Tiefschlaf“* länger als fünf Sekunden gedrückt halten 13 Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung kann wie das Bedienfeld der BeoSound verwendet werden. Eine Beo4-/Beo5-/Beo6- Fernbedienung kann ebenfalls verwendet werden, für weitere Informationen siehe BeoSound 8- Abschnitt unter www.bang-olufsen. com/faq. *Im Tiefschlaf-Modus ist der Stromverbrauch sehr gering und ein angedocktes iPhone/iPad oder iPod wird nicht geladen. Dies Funktion kann nur durch Direktbedienung aktiviert werden. Anschlüsse Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung, um an das Anschlussfeld zu gelangen. Ziehen Sie die Abdeckung unten heraus, um die Verriegelung zu lösen und nehmen Sie die Abdeckung ab. Die Zulassungsschilder befinden sich hinter der rückseitigen Abdeckung. Hauptanschlüsse; 1. iPod/iPhone/iPad-Dock 2. USB 3. AUX AUX kann nicht aktiviert werden, wenn ein iPod/iPhone/iPad oder andere Geräte über USB angedockt sind. Power-Eingabebuchse (rechts) Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel. Mini-USB-Anschluss Zum Anschluss an einen Computer. AUX Phonobuchse z. B. zum Anschluss eines MP3-Players. Kann auch zum Anschluss an den AirPort Express verwendet werden, um die kabellose Übertragung von iTunes-Musik an die BeoSound 8 zu ermöglichen. Positionsschalter (links) Free … Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die BeoSound 8 auf einem Tisch oder Regal mit einiger Entfernung zur Wand platziert ist. Wall … Verwenden Sie diese Einstellung, wenn sich die BeoSound 8 in der Nähe einer Wand befindet, z. B. an der Wandhalterung montiert ist. Corner … Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die BeoSound 8 in einer Ecke platziert ist. AUX USB R IN L IN 14 Aus Sicherheitsgründen muss das Netzkabel mithilfe des kleinen Stifts fixiert werden, bevor es aus dem Anschlussfeld entfernt werden kann. Wichtiger Hinweis: – Achtung! Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen. – Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an künstlichen Lichtquellen wie Spots auf. – Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird. – Stellen Sie das Gerät auf einer festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer verbleiben soll. Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standfüße und Wandhalterungen! – Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchtigkeit, Regen und Wärmequellen aus. – Das Gerät wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen entwickelt. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40 °C. – Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung. – Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal. – Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden. Reinigung Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel. Lautsprecherabdeckung wieder aufsetzen > Vorderen Standfuß entfernen. > Führen Sie eine kleine Nadel wie z. B. eine auseinander gebogene Büroklammer in das Loch unterhalb des vorderen Standfußes ein und entfernen Sie die Lautsprecherabdeckung. 15 Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden. Si ha decidido no usar el soporte de pared, instale las patas traseras en BeoSound y asegúrese de que las delanteras se encuentren instaladas. Coloque BeoSound 8 sobre una superficie plana y estable, conecte el cable de alimentación e inserte un iPod®/iPhone®/ iPad™ en la base. Al insertar un iPod/iPhone/iPad en la base de BeoSound 8, éste cargará la batería del dispositivo. Además de usar BeoSound 8 para escuchar la música almacenada en un iPod/iPhone/iPad, también es posible: - Conectar y escuchar una fuente de audio externa, como un reproductor MP3 o un teléfono con funciones musicales, a través de la entrada de línea. - Reproducir el audio almacenado en un equipo informático o transmitido al mismo a través del puerto USB. Ajuste de la base Ajuste la parte de la base en la que se apoya el iPod/iPhone/iPad girando la pieza redonda situada en la parte posterior (hacia la izquierda o hacia la derecha). Oriente la parte delantera del iPod/iPhone/ iPad en la misma dirección en la que se encuentre orientada la parte delantera de BeoSound. Inserción y extracción Para insertar un iPod/iPhone/iPad en la base o extraerlo de la misma con seguridad, efectúe un movimiento descendente o ascendente, respectivamente, paralelo a la parte de la base en la que se apoya el dispositivo. Indicador luminoso El indicador luminoso permanecerá iluminado en color verde mientras BeoSound se encuentre encendido y en color naranja al efectuar una pausa o desactivar el sonido. Asimismo, el indicador luminoso parpadeará en color rojo al pasar BeoSound al modo standby. Español + - + - + - 16 No ejerza fuerza sobre el iPod/ iPhone/iPad ni lo incline al insertarlo en la base de acoplamiento o extraerlo de la misma. Ajuste la parte de la base en la que se apoya el iPod/iPhone/iPad. Puede explorar la colección de música digital almacenada en el iPod/iPhone/iPad conectado directamente a través del dispositivo. Use el panel de control o el terminal a distancia suministrado para llevar a cabo operaciones básicas. Uso de BeoSound Aumentar el nivel de volumen. Reducir el nivel de volumen. Seleccionar el elemento anterior/ retroceder rápidamente. Seleccionar el elemento siguiente/avanzar rápidamente. Reproducir/efectuar una pausa. Mantener pulsado para pasar el equipo al modo standby. Mantener pulsado durante más de 5 segundos para pasar el equipo al modo de ‘bajo consumo’*. 17 El terminal a distancia suministrado funciona de modo similar al panel de control del equipo. También es posible controlar el equipo empleando un terminal a distancia Beo4 o Beo5/Beo6; consulte la sección dedicada a BeoSound 8 del sitio web www.bang-olufsen.com/faq si desea obtener más información. *La batería del iPod/iPhone o iPad conectado no se cargará en el modo de ‘bajo consumo’. La función de carga sólo permanece activa durante el uso directo del equipo. Conexiones Retire la cubierta posterior para acceder al panel de conexiones. Tire de la parte inferior de la cubierta hacia fuera para liberarla y levántela. La información administrativa perteneciente al equipo se encuentra tras la cubierta. Prioridad de los conectores: 1. Base para iPod/iPhone/iPad 2. Puerto USB 3. Entrada AUX Como resultado del orden de prioridad anterior, el uso de la entrada AUX no será posible si hay un iPod/iPhone/iPad conectado a la base o un dispositivo de otro tipo conectado al puerto USB. Toma de entrada de alimentación (lateral derecho) Use sólo el cable de alimentación suministrado. Toma Mini-USB Permite conectar un equipo informático. Entrada AUX Tomas Phono para la conexión, por ejemplo, de un reproductor MP3. También admiten la conexión de un dispositivo AirPort Express para la transmisión inalámbrica de música desde iTunes a BeoSound. Interruptor de posición (lateral izquierdo) Free … Coloque el interruptor en esta posición si decide instalar BeoSound sobre una mesa o en un estante, lejos de una pared. Wall … Coloque el interruptor en esta posición si decide instalar BeoSound cerca de una pared (por ejemplo, en su soporte de pared). Corner … Coloque el interruptor en esta posición si decide instalar BeoSound en una esquina. AUX USB R IN L IN 18 Por motivos de seguridad, el cable de alimentación debe pasar tras la abrazadera de sujeción antes de abandonar el panel de conexiones. Importante – Advertencia: La escucha prolongada de sonidos a un elevado nivel de volumen podría provocar lesiones auditivas. – Evite colocar el equipo en un lugar expuesto a la luz solar directa o luz artificial directa, como la generada por un foco halógeno. – Asegúrese de que el equipo se encuentre instalado, situado y conectado de acuerdo con las instrucciones. – Coloque el equipo sobre una superficie firme o en un soporte apto para su instalación permanente. Utilice únicamente soportes de pie y de pared homologados por Bang & Olufsen. – No someta el equipo a niveles elevados de humedad, a la lluvia o a fuentes de calor. – Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para el uso interior en entornos domésticos secos. El uso deberá tener lugar a una temperatura comprendida entre 10 y 40 °C (50 y 105 °F). – Mantenga el espacio necesario alrededor del equipo para favorecer su correcta ventilación. – No intente abrir el equipo. Este tipo de operaciones debe ser realizado por personal técnico cualificado. – El equipo sólo se puede apagar totalmente desconectando el enchufe de la toma de suministro eléctrico. Limpieza Elimine el polvo acumulado en las superficies empleando un paño seco y suave. No use detergentes líquidos ni aerosoles. Elimine las manchas y la suciedad incrustada usando un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente débil, como líquido lavavajillas. Sustitución de la cubierta del altavoz > Retire la pata delantera. > Inserte un objeto delgado, como un alfiler o un clip enderezado, en el orificio situado bajo la pata delantera; presione para desencajar la cubierta del altavoz. 19 Tanto las especificaciones técnicas y características del equipo como el uso de las mismas se encuentran sujetos a cambios sin aviso previo. Montez les pieds arrière sur le BeoSound et assurez-vous que les pied avant sont montés, à moins que vous ne souhaitiez utiliser le support mural. Placez le BeoSound 8 sur une surface plate et stable, connectez le câble d’alimentation et logez votre iPod®/iPhone®/iPad™. Votre iPod/iPhone/iPad est mis en charge lorsqu’il est connecté. En plus d’écouter la musique stockée sur votre iPod/iPhone/ iPad, vous pouvez utiliser votre BeoSound 8 pour : - Connecter et écouter une source audio externe, comme un lecteur MP3 ou un téléphone baladeur sur l’entrée de ligne (Line-in). - Ecouter des fichiers audio stockés ou diffusés en streaming sur votre ordinateur par le biais de la connexion USB. Réglage de la station d’accueil Vous devez régler la partie de la station d’accueil qui soutient l’iPod/iPhone/iPad en faisant pivoter la pièce arrière arrondie (sur la gauche ou sur la droite). Alignez l’avant de l’iPod/iPhone/ iPad avec l’avant du BeoSound. Connexion et déconnexion de la station d’accueil Pour connecter ou déconnecter votre iPhone/iPod/iPad de la station d’accueil, effectuez un mouvement vers le bas ou vers le haut dans l’alignement de la partie de la station d’accueil qui soutient votre appareil. Témoin lumineux Le témoin passe au vert lorsque le BeoSound est allumé. Il est orange lorsque la lecture est en pause ou que le son est coupé. Lorsque le BeoSound est en veille, le voyant clignote en rouge une fois. Français + - + - + - 20 Ne forcez jamais et ne faites jamais pivoter votre iPhone/iPod/iPad lorsque vous le connectez ou le déconnectez de la station d’accueil. Réglez la partie de la station d’accueil qui soutient votre iPhone/iPod/iPad. Naviguez et sélectionnez de la musique à partir de votre collection de musique numérique directement sur l’iPhone/iPod/iPad. Utilisez le panneau de commande ou la télécommande dédiée pour effectuer les opérations de base. Utilisation du BeoSound Augmenter le volume Réduire le volume Précédent/Retour Suivant/Avance rapide Lecture/Pause Maintenez ce bouton appuyé pour passer en mode veille. Maintenez ce bouton appuyé pendant plus de 5 secondes pour passer en mode « veille prolongée »*. 21 La télécommande dédiée peut être utilisée de manière similaire au panneau de commande du BeoSound. Les télécommandes Beo4 ou Beo5/ Beo6 sont également compatibles. Reportez-vous à la section BeoSound 8 dans www.bang-olufsen.com/faq pour de plus amples informations. *En mode « veille prolongée », la consommation est très réduite, mais un iPod/iPhone ou un iPad logé dans la station d’accueil n’est pas mis en charge. Cette fonction n’est accessible que sur le panneau de commandes. Connexions Pour accéder au panneau de connexion, vous devez retirer le cache arrière. Soulevez le cache à partir du bas pour libérer les verrous et retirez-le. Les étiquettes d’homologation sont apposées derrière le cache. Priorité des connexions : 1. Station d’accueil iPod/ iPhone/iPad 2. USB 3. AUX Cela signifie que la prise AUX ne peut pas être activée si un iPod/iPhone/iPad est connecté, ou si un autre appareil est connecté en USB. Prise d’entrée d’alimentation (côté droit) Utilisez uniquement le câble secteur fourni. Prise mini-USB A connecter à un ordinateur. AUX Prises phono pour connecter, par exemple, un lecteur MP3. Elles peuvent également servir pour une connexion à l’Apple AirPort Express pour permettre la transmission sans fil des fichiers musicaux d’iTunes sur le BeoSound. Commutateur de position (côté gauche) Free… Utilisez ce paramètre si le BeoSound est posé sur une table ou une étagère qui n’est pas située à proximité d’un mur. Wall… Utilisez ce paramètre si le BeoSound est posé à proximité d’un mur, par exemple lorsqu’il est monté sur le support mural. Corner… Utilisez cette configuration si le BeoSound est posé dans un coin. AUX USB R IN L IN 22 Pour des raisons de sécurité, fixez le câble d’alimentation secteur derrière la petite cheville avant de le relier depuis le panneau de commande. Important ! – Avertissement ! L’écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut être nuisible pour l’ouïe. – Evitez d’exposer directement l’appareil au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.). – Vérifiez que l’appareil est installé, positionné et connecté conformément aux instructions. – Posez l’appareil sur une surface ferme, de préférence sur une table, un buffet ou un pied, où il restera en permanence. N’utilisez que les pieds et les supports muraux agréés par Bang & Olufsen ! – N’exposez pas l’appareil à un taux d’humidité élevé, à la pluie ou à une source de chaleur. – Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé à l’intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptable : 10 à 40 °C. – Laissez suffisamment d’espace autour de l’appareil pour une ventilation appropriée. – Ne tentez pas d’ouvrir le boîtier de l’appareil. Confiez les opérations de ce type à du personnel de maintenance qualifié. – Pour éteindre complètement l’appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale. Nettoyage Retirez la poussière déposée à la surface à l’aide d’un chiffon sec et doux. N’utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux et légèrement humide imbibé d’une solution d’eau et de détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). Remplacement du cache des enceintes > Retirez le pied avant. > Insérez une petite broche, par exemple un trombone relevé, dans l’orifice situé sous le pied avant et poussez pour retirer le cache de l’enceinte. 23 Les spécifications et les caractéristiques techniques ainsi que leur mise en œuvre sont sujettes à modification sans préavis. Montare i piedi posteriori sul BeoSound, assicurandosi che anche i piedi anteriori siano montati, sempre che non si voglia utilizzare la staffa da parete. Posizionare il BeoSound 8 su una superficie piana e stabile, collegare il cavo dell'alimentazione e inserire l'iPod®/iPhone®/iPad™ nella docking station. L'iPod/iPhone/iPad sono caricati quando si trovano nella docking station. Oltre a poter ascoltare la musica contenuta su un iPod, iPhone o iPad, è possibile utilizzare il BeoSound 8 per: - Collegare e ascoltare una fonte audio esterna, come un lettore MP3 o un music phone, tramite l'ingresso line-in. - Riprodurre audio, anche in streaming, dal proprio computer tramite la presa USB. Regolazione della docking station È necessario regolare la parte della docking station che supporta l'iPod/iPhone/iPad ruotando (verso sinistra o destra) la sezione posteriore rotonda. Allineare la parte anteriore dell'iPod/iPhone/ iPad con quella del BeoSound. Inserimento e rimozione dal dock Per inserire o rimuovere l’iPhone/ iPod/iPad dal dock, bisogna usare un movimento parallelo verso l’alto e verso il basso, allineato con la parte della docking station che supporta il dispositivo. Spia luminosa La spia è verde se il BeoSound è acceso. È arancione se la riproduzione è stata sospesa o l’audio disattivato. La spia lampeggia in rosso, una volta, quando il BeoSound viene impostato sullo standby. Italiano + - + - + - 24 Non usare forza eccessiva e non inclinare l’iPhone/iPod/iPad quando lo si inserisce o lo si rimuove dalla docking station. Regolare la parte della docking station che supporta l’iPhone/iPod/ iPad. Con il BeoSound è possibile sfogliare e selezionare la musica digitale direttamente sull’iPhone/ iPod/iPad. Per l'utilizzo di base, basta ricorrere al pannello dei comandi o al telecomando dedicato. Utilizzo del BeoSound Per aumentare il volume Per abbassare il volume Precedente/riavvolgimento Successivo/avanzamento Riproduzione/pausa Premere senza rilasciare per lo standby Premere senza rilasciare per oltre 5 secondi per una "sospensione"* prolungata 25 Il telecomando dedicato può essere utilizzato allo stesso modo del pannello dei comandi del BeoSound. È inoltre possibile utilizzare un telecomando Beo4 o Beo5/Beo6; per ulteriori informazioni, vedere la sezione dedicata al BeoSound 8 su www.bang-olufsen.com/faq. *In modalità di sospensione prolungata, l'assorbimento elettrico è estremamente ridotto, ma l'iPod/iPhone/iPad non sono caricati nella docking station. Questa funzione è disponibile solo tramite il pannello dei comandi. Collegamenti Per accedere al pannello dei collegamenti, è necessario rimuovere il coperchio posteriore. Tirare il coperchio dalla base per sganciare i fermi e quindi sollevarlo per rimuoverlo. Le etichette d'approvazione si trovano dietro il coperchio posteriore. Priorità dei collegamenti; 1. Docking station iPod/ iPhone/iPad 2. USB 3. AUX Questo significa che AUX non può essere attivato se un iPod/ iPhone/iPad sono collegati o se altri apparecchi sono collegati tramite la presa USB Presa ingresso alimentazione (lato destro) Utilizzare solo il cavo in dotazione. Presa mini-USB Per il collegamento di un computer. AUX Prese phono per il collegamento, per esempio, di un lettore MP3. Possono essere inoltre usate per il collegamento all'AirPort Express, per consentire la trasmissione wireless di musica da iTunes al BeoSound. Interruttore di posizione lato sinistro Free... utilizzare questa impostazione se il BeoSound è posizionato su un tavolo o uno scaffale, lontano dalle pareti. Wall... utilizzare questa impostazione se il BeoSound è posizionato vicino a una parete, per esempio montato sulla staffa da parete. Corner... utilizzare questa impostazione se il BeoSound è posizionato in un angolo. AUX USB R IN L IN 26 Per ragioni di sicurezza, passare il cavo dell'alimentazione dietro il piccolo gancio prima di instradarlo verso il pannello dei collegamenti. Importante! – Attenzione! L’ascolto prolungato ad alto volume danneggia l’udito. – Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio un faretto) diretta. – Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con le istruzioni fornite. – Posizionare il prodotto su una superficie stabile o altra collocazione permanente. Utilizzare solo stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen. – Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di calore. – Il prodotto è stato realizzato solo per uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare a temperature comprese tra 10° e 40° C. – Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una ventilazione adeguata. – Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato. – Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro. Pulizia Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Non utilizzare detergenti liquidi o in bombolette spray. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie. Sostituzione del coperchio del diffusore > Rimuovere il piede anteriore. > Inserire un oggetto appuntito, come la punta di una graffetta, nel foro sotto il piede anteriore e rimuovere il coperchio del diffusore, spingendolo. 27 Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificati senza preavviso. Monteer de voetjes achteraan op de BeoSound en zorg ervoor dat de voetjes vooraan zijn gemonteerd, tenzij u gebruik wilt maken van de muurbeugel. Plaats de BeoSound 8 op een vlak, stabiel oppervlak, sluit de stroomkabel aan en koppel uw iPod®/iPhone®/iPad™ aan. Uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen wanneer hij is aangesloten. Naast het beluisteren van muziek op uw iPod/iPhone/iPad kunt u de BeoSound 8 ook gebruiken om: - Een externe audiobron aan te sluiten en te beluisteren, zoals een mp3-speler of muziektelefoon via line-in. - Audio af te spelen die is opgeslagen of wordt gestreamd op uw computer via USB. Docking afstellen U moet het deel van het dockingstation dat uw iPod/ iPhone/iPad ondersteunt, afstellen door aan het ronde gedeelte achteraan te draaien (links of rechts). Plaats de voorkant van de iPod/ iPhone/iPad recht ten opzichte van de voorkant van de BeoSound. Docken en ontdocken Om uw iPhone/iPod/iPad veilig aan te docken of te ontdocken, kunt u dit het best doen met een parallelle neerwaartse of opwaartse beweging, evenwijdig met het onderdeel van het dockingstation dat uw apparaat ondersteunt. Indicatorlampje Het lampje is groen wanneer de BeoSound is ingeschakeld. Het is oranje wanneer het afspelen is gepauzeerd of gedempt. Als de BeoSound in stand-by wordt gezet, knippert het lampje één keer rood. Nederlands + - + - + - 28 Gebruik nooit brute kracht of kantel de iPhone/iPod/iPad niet wanneer u dockt/ontdockt. Pas het onderdeel dat uw iPhone/ iPod/iPad ondersteunt aan. Selecteer en blader door muziek uit uw digitale muziekcollectie rechtstreeks vanop de iPhone/ iPod/iPad. Gebruik het bedieningspaneel of de speciale afstandsbediening voor basisbediening. Hoe uw BeoSound bedienen Volume omhoog Volume omlaag Vorige/terugspoelen Volgende/vooruitspoelen Starten/pauzeren Houd ingedrukt voor stand-by Houd ingedrukt gedurende meer dan 5 seconden voor slaapstand* 29 De speciale afstandsbediening kan worden gebruikt op dezelfde manier als het bedieningspaneel van de BeoSound. Een Beo4-, Beo5-, of Beo6- afstandsbediening kan ook worden gebruikt, raadpleeg voor meer informatie het onderdeel BeoSound 8 onder www.bangolufsen.com/faq. *In slaapstand ligt het energieverbruik erg laag en wordt een gedockte iPod/iPhone of iPad niet opgeladen. Deze functie kan alleen worden geactiveerd via het bedieningspaneel. Aansluitingen Om toegang te krijgen tot het aansluitpaneel moet u het achterpaneel verwijderen. Trek het paneel onderaan los om de vergrendeling los te maken en til het op. De keuringslabels worden achter het achterpaneel aangebracht. Aansluitingsprioriteit; 1. iPod/iPhone/iPad-dock 2. USB 3. AUX Dit betekent dat AUX niet kan worden geactiveerd als er een iPod/iPhone/iPad is aangesloten of als andere apparaten zijn aangesloten via USB Stroomingang (rechterkant) Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer. Aansluiting voor mini-USB Voor verbinding met een computer. AUX Phono-aansluitingen voor het aansluiten van bijvoorbeeld een mp3-speler. Kan ook worden gebruikt om verbinding te maken met de AirPort Express om draadloze overdracht van iTunesmuziek naar de BeoSound mogelijk te maken. Positieschakelaar (linkerkant) Free … Gebruik deze instelling als de BeoSound op een tafel of plank is geplaatst, niet dicht bij een muur. Wall … Gebruik deze instelling als de BeoSound dicht bij een muur staat, bijvoorbeeld gemonteerd op de muurbeugel. Corner … Gebruik deze instelling als de BeoSound in een hoek is geplaatst. AUX USB R IN L IN 30 Bevestig om veiligheidsredenen het netsnoer achter het kleine pennetje voordat u het uit het aansluitpaneel haalt. Belangrijk! – Waarschuwing! Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen. – Plaats het product niet in de volle zon of direct kunstlicht, zoals een spotje. – Controleer of het product in overeenstemming met deze instructies is geïnstalleerd, opgesteld en aangesloten. – Plaats uw product op een stevige ondergrond of stand waar u het permanent wilt neerzetten. Gebruik uitsluitend door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels! – Stel het product niet bloot aan hoge luchtvochtigheid, regen of warmtebronnen. – Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruik alleen bij temperaturen tussen de 10 en 40 °C. – Zorg voor voldoende ruimte rond het product voor een goede ventilatie. – Probeer nooit de behuizing van het product open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs. – Het product kan alleen volledig worden uitgeschakeld door het systeem van de netstroom te halen. Reinigen Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Verwijder vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel. Plaats de afdekplaat van de luidspreker terug > Verwijder de voet vooraan. > Steek een kleine pin, zoals een geopende paperclip, in de opening onder de voet vooraan en verwijder de afdekplaat van de luidspreker. 31 Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Monte os pés traseiros no BeoSound e certifique-se de que os pés dianteiros já estão também montados, a não ser que queira usar o suporte de parede. Coloque o BeoSound 8 numa superfície plana e estável, ligue o cabo de alimentação e encaixe o seu iPod®/iPhone®/ iPad™ na base de acoplagem. Quando ligado o aparelho, o seu iPod/iPhone/iPad é carregado. Para além de ouvir a música guardada no seu iPod/iPhone/ iPad, pode também usar o seu BeoSound 8 para: - Ligar e ouvir uma fonte de áudio externa, como um leitor de MP3 ou um telemóvel musical através de line-in. - Reproduzir por USB áudio guardado no seu computador ou transmitido através do mesmo. Ajustar a acoplagem É necessário ajustar a peça da estação de acoplagem que suporta o seu iPod/iPhone/iPad, rodando a peça redonda situada na parte posterior (para a esquerda ou direita). Alinhe a frente do iPod/ iPhone/iPad com a frente do BeoSound. Acoplar e desacoplar Para acoplar e desacoplar o seu iPhone/iPod/iPad em segurança faça um movimento vertical paralelo com a peça da estação de acoplagem que suporta o seu aparelho. Luz indicadora A luz acende a verde quando o BeoSound está ligado. É cordelaranja quando a reprodução é colocada em pausa ou em silêncio. Quando o BeoSound é colocado em standby, a luz pisca uma vez a vermelho. Português + - + - + - 32 Nunca force nem incline o seu iPhone/iPod/iPad durante a acoplagem/desacoplagem. Ajuste a peça da estação de acoplagem que suporta o seu iPhone/iPod/iPad. Procure e seleccione música a partir da sua colecção de música digital directamente no seu iPhone/iPod/iPad. Use o painel de operações ou o comando à distância dedicado para executar operações básicas. Como operar o seu BeoSound Aumentar o volume Baixar o volume Anterior/Retroceder Seguinte/Avançar Reproduzir/Pausa Prima longamente para colocar em standby. Prima longamente por mais de 5 segundos para colocar em "repouso"*. 33 O comando à distância dedicado pode ser usado da mesma forma que o painel de operações do BeoSound. Pode também ser usado um comando à distância Beo4 ou Beo5/Beo6; para mais informações consulte a secção BeoSound 8 em www.bang-olufsen.com/faq. *Em "repouso" o consumo de electricidade é muito baixo, e um iPod/iPhone ou iPad colocado na base de acoplagem não será carregado. Esta função só pode ser obtida através de operação directa. Ligações Para aceder ao painel de ligações, retire a cobertura traseira. Puxe a cobertura para fora pelo fundo para a soltar dos fixadores e depois puxe-a para cima. As etiquetas de certificação encontram-se por trás da cobertura traseira. Prioridade de ligações: 1. Acoplagem de iPod/ iPhone/iPad 2. USB 3. AUX Isto significa que AUX não pode ser activado se houver um iPod/ iPhone/iPad ligado ou se houver outro equipamento ligado por USB. Terminal de entrada de alimentação (lado direito) Use apenas o cabo de alimentação fornecido. Terminal mini-USB Para ligação a um computador. AUX Terminal fono para ligação de, por exemplo, um leitor de MP3. Pode também ser usado para ligação ao AirPort Express para permitir transmissão sem fios de música do iTunes para o BeoSound. Interruptor de posição (lado esquerdo) Free … Use esta definição se o BeoSound estiver colocado numa mesa ou prateleira, afastado das paredes. Wall … Use esta definição se o BeoSound estiver colocado próximo de uma parede, por exemplo, montado no suporte de parede. Corner ... Use esta definição se o BeoSound estiver colocado num canto. AUX USB R IN L IN 34 Por razões de segurança, prenda o cabo de alimentação na mola pequena antes de o encaminhar para fora do painel de ligações. Importante! – Aviso! A audição prolongada a níveis de volume elevados poderá provocar danos na audição. – Evite colocar o produto sob a incidência directa de luz solar ou artificial como, por exemplo, um foco. – Certifique-se de que o produto é configurado, montado e ligado de acordo com as instruções. – Coloque o produto numa superfície ou apoio firme onde deseja que este fique de forma permanente. Utilize apenas suportes de chão e de parede aprovados pela Bang & Olufsen! – Não sujeite o aparelho a humidade elevada, chuva ou fontes de calor. – O produto foi concebido para ser utilizado apenas no interior, em ambientes domésticos secos. Utilize dentro de uma gama de temperaturas de 10 a 40°C. – Deixe espaço suficiente em redor do aparelho para garantir uma ventilação adequada. – Não tente abrir o produto. Deixe estas operações para o pessoal de assistência qualificado. – O produto só pode ser completamente desligado se a respectiva ficha for desligada da tomada de parede. Limpeza Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza em aerossol. Para remover manchas ou sujidade, utilize um pano suave húmido e uma solução de água e um detergente suave, como detergente para a louça. Substituir a cobertura da coluna > Retire o pé dianteiro. > Insira um alfinete ou um clip esticado no orifício sob o pé dianteiro e empurre a cobertura para fora da coluna. 35 As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Asenna BeoSoundin takajalat ja varmista, että myös etujalat ovat asennettuna, ellet halua käyttää seinätelinettä. Sijoita BeoSound 8 tasaiselle ja vakaalle alustalle, kytke sitten virtajohto ja aseta iPod®/ iPhone®/iPad™ telakkaan. iPod/iPhone/iPad ladataan, kun se asetetaan telakkaan. Sen lisäksi, että BeoSound 8:n kautta voit kuunnella iPodiin/ iPhoneen/iPadiin tallennettua musiikkia, se mahdollistaa seuraavat toiminnot: - Voit kytkeä ulkoisen äänilähteen, kuten MP3-soittimen tai musiikkipuhelimen, laitteen tuloliitäntään. - Voit kuunnella tietokoneellasi olevaa musiikkia tai suoratoistaa ääntä USBliitännän kautta. Telakan kohdistaminen Kohdista iPodia/iPhonea/iPadia tukeva telakan osa kääntämällä sen pyöreää takaosaa (vasemmalle tai oikealle). Kohdista iPod/iPhone/ iPad BeoSoundin etuosan kanssa. Telakointi ja irrottaminen Telakoi ja irrota iPhone/iPod/iPad turvallisesti laitettasi tukevan telakan osan suuntaisella ylös- tai alaspäin kohdistuvalla liikkeellä. Merkkivalo Valo palaa vihreänä, kun BeoSoundin virta on kytketty päälle. Valo palaa oranssina, kun toiston tauko tai mykistys on kytkettynä. Kun BeoSound kytketään valmiustilaan, valo vilkahtaa kerran punaisena. Suomi + - + - + - 36 Älä käytä voimakeinoja äläkä kallista iPhonea/iPodia/iPadia telakoidessasi tai irrottaessasi laitetta. Säädä iPhonea/iPodia/iPadia tukevaa telakan osaa. Selaa ja valitse musiikkia digitaalisesta musiikkikokoelmastasi suoraan iPhonella/iPodilla/iPadilla. Voit käyttää perustoimintoja käyttöpaneelista tai laitteen kaukosäätimellä. BeoSoundin käyttö Lisää äänenvoimakkuutta Vähentää äänenvoimakkuutta Edellinen / Pikakelaus taaksepäin Seuraava / Pikakelaus eteenpäin Toisto/Tauko Pidä painettuna kytkeäksesi järjestelmän valmiustilaan Pidä painettuna yli 5 sekuntia kytkeäksesi järjestelmän horrostilaan* 37 Laitteen kaukosäädintä voidaan käyttää samalla tavalla kuin BeoSoundin käyttöpaneelia. Myös Beo4- tai Beo5/Beo6- kaukosäädintä voidaan käyttää. Katso lisätietoja osasta BeoSound 8 osoitteessa www.bang-olufsen.com/faq. *Horrostilassa järjestelmän virrankulutus on erittäin vähäistä, mutta tällöin telakkaan asetettu iPod, iPhone tai iPad ei lataudu. Tämä toiminto voidaan kytkeä vain laitteen käyttöpaneelista. Liitännät Takasuojus on irrotettava, jotta liitäntäpaneeli tulee näkyviin. Vapauta suojuksen lukitsimet vetämällä suojusta, ja nosta sitten suojus pois paikaltaan. Hyväksyntämerkinnät sijaitsevat takasuojuksen takana. Liitäntöjen käyttöjärjestys: 1. iPod-/iPhone-/iPad-telakka 2. USB 3. AUX Tämä tarkoittaa, että AUXliitäntää ei voida ottaa käyttöön, jos iPod/iPhone/iPad on kytketty telakkaan tai jokin muu laite on kytketty USB-liitäntään. Virtaliitäntä (oikea puoli) Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Mini-USB-liitäntä Tietokoneen kytkemiseen. AUX Ääniliitäntä esimerkiksi MP3- soittimen kytkemiseen. Tähän liitäntään voidaan kytkeä myös AirPort Express, jolloin iTunesin sisältöä voidaan kuunnella langattomasti BeoSoundin kautta. Sijaintikytkin (vasen puoli) Free … Käytä tätä asetusta, jos BeoSound sijoitetaan pöydälle tai hyllylle siten, että se ei ole seinän lähellä. Wall … Käytä tätä asetusta, jos BeoSound sijoitetaan seinän lähelle – esimerkiksi seinätelineeseen. Corner … Käytä tätä asetusta, jos BeoSound sijoitetaan nurkkaan. AUX USB R IN L IN 38 Virtajohto on turvallisuussyistä kiinnitettävä pienen tapin takapuolelle, ennen kuin virtajohto vedetään ulos liitäntäpaneelista. Tärkeää! – Varoitus! Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurion. – Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle. – Varmista, että tuote on asennettu, sijoitettu ja kytketty ohjeiden mukaisesti. – Aseta tuote pysyvälle sijoituspaikalleen tukevalle alustalle tai telineeseen. Käytä turvallisuussyistä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä. – Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille. – Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä. Käytä 10–40 °C:n lämpötilassa. – Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten. – Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain pätevä asentaja. – Tuotteen virta voidaan katkaista kokonaan vain irrottamalla se seinäpistorasiasta. Puhdistus Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella. Kaiuttimen paneelin irrotus > Irrota etujalka. > Työnnä etujalan alla olevaan reikään kapea esine, kuten suoristettu paperiliitin, ja irrota kaiuttimen paneeli. 39 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Montera det bakre fotstödet på BeoSound och se till att det främre stödet sitter på plats, förutsatt att du inte vill använda väggfästet. Placera BeoSound 8 på en plan och stabil yta, anslut nätkabeln och docka din iPod®/iPhone®/ iPad™. Din iPod/iPhone/iPad laddas medan den är ansluten. Förutom att lyssna på musik som finns lagrad på din iPod/ iPhone/iPad, kan du använda din BeoSound 8 till att: - Ansluta och lyssna på en extern ljudkälla, till exempel en MP3-spelare eller en musiktelefon via Line In-uttaget. - Spela upp ljud som finns lagrat på datorn eller som spelas upp direkt från datorn via USB. Justera dockningen Du måste justera den del av dockningsstationen som fungerar som stöd för din iPod/iPhone/iPad genom att vrida den runda bakre delen (åt vänster eller höger). Rikta framsidan på din iPod/iPhone/iPad i linje med framsidan på BeoSound. Docka och docka ur För att docka och docka ur din iPhone/iPod/iPad på ett säkert sätt måste du använda en parallell, uppåteller nedåtriktad rörelse i linje med den del av dockningsstationen som din enhet vilar mot. Indikatorlampa Lampan lyser grönt när BeoSound är aktiverad. Den lyser med orange färg när uppspelningen har pausats eller när ljudet har stängts av. När BeoSound försätts i standbyläge blinkar lampan en gång med röd färg. Svenska + - + - + - 40 Ta inte i för hårt och luta aldrig din iPhone/iPod/iPad när du dockar eller dockar ur. Justera den del av dockningsstationen som din iPhone/iPod/iPad vilar mot. Bläddra bland och välj musik från din digitala musiksamling direkt via din iPhone/iPod/iPad. Använd kontrollpanelen eller den särskilda fjärrkontrollen för de grundläggande funktionerna. Så här styr du din BeoSound Volym upp Volym ned Föregående/spola tillbaka Nästa/spola framåt Spela upp/pausa Håll nedtryckt för standbyläge. Håll nedtryckt i mer än 5 sekunder för viloläge*. 41 Den särskilda fjärrkontrollen kan användas på samma sätt som kontrollpanelen på BeoSound. Du kan också använda någon av fjärrkontrollerna Beo4, Beo5 eller Beo6. Mer information finns i avsnittet om BeoSound 8 under www.bang-olufsen.com/faq. * I viloläge är strömförbrukningen mycket låg, men en dockad iPod/ iPhone eller iPad laddas inte. Funktionen kan bara aktiveras manuellt. Anslutningar För att få tillgång till anslutningspanelen måste du ta bort bakstycket. Greppa locket längs ned och dra utåt så att låsen släpper, och lyft sedan av det. På bakstyckets insida sitter godkännandemärkena. Anslutningarnas ordning: 1. iPod/iPhone/iPad-docka 2. USB 3. AUX Det här innebär att du inte kan aktivera AUX medan en iPod/ iPhone/iPad är ansluten, eller om annan utrustning har anslutits via USB. Ingång för nätkabel (till höger) Använd endast den medföljande nätkabeln. Mini-USB-uttag För anslutning till en dator. AUX Phono-uttag för anslutning av exempelvis en MP3-spelare. Kan användas för anslutning till AirPort Express, som möjliggör trådlös överföring av musik från iTunes till BeoSound. Positionsomkopplare (till vänster) Free … Använd den här inställningen om du har placerat BeoSound på ett bord eller en hylla utan närhet till en vägg. Wall … Använd den här inställningen om du har placerat BeoSound nära en vägg, till exempel monterad på väggfästet. Corner … Använd den här inställningen om du har placerat BeoSound i ett hörn. Av säkerhetsskäl måste nätkabeln fästas bakom det lilla stiftet innan den dras ut från anslutningspanelen. AUX USB R IN L IN 42 Viktig information! – Varning! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador. - Placera inte produkten i direkt solljus eller direkt artificiellt ljus, t.ex. en spotlight. – Se till att produkten installeras, placeras och ansluts enligt anvisningarna. – Placera produkten på ett stadigt underlag eller stativ där den ska stå permanent. Använd endast stativ och väggfästen som är godkända av Bang & Olufsen! – Utsätt inte produkten för hög luftfuktighet, regn eller värmekällor. – Produkten är endast avsedd att användas inomhus i torra bostadsutrymmen, vid temperaturer mellan 10 °C och 40 °C. – Lämna tillräckligt med utrymme runt produkten för ventilationens skull. – Försök inte öppna produkten. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder. – Produkten kan endast stängas av helt genom att den kopplas bort från vägguttaget. Rengöring Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprej. För att ta bort fläckar eller smuts, använd en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. Byta högtalarhöljet > Ta bort det främre fotstödet. > Stick in ett smalt stift, till exempel ett uträtat gem, i hålet under det främre fotstödet och skjut högtalarhöljet tills du kan ta bort det. 43 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. Τοποθετήστε το πίσω σκέλος στο BeoSound και βεβαιωθείτε ότι τα δύο μπροστινά σκέλη έχουν τοποθετηθεί, εκτός εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προσάρτημα τοίχου. Τοποθετήστε το BeoSound 8 σε μία επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος και τοποθετήστε το iPod®/iPhone®/ iPad™. Το iPod/iPhone/iPad φορτίζεται όταν είναι συνδεδεμένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BeoSound 8 για να ακούσετε μουσική που έχετε αποθηκεύσει στο iPod/ iPhone/iPad σας καθώς επίσης και: - Για να συνδέσετε και να ακούσετε μία εξωτερική πηγή ήχου, όπως ένα MP3 player ή ένα μουσικό τηλέφωνο μέσω της σύνδεσης line-in. - Για αναπαραγωγή ήχου που έχει αποθηκευτεί ή μεταδίδεται στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης USB. Ρύθμιση του dock Πρέπει να ρυθμίσετε το τμήμα του docking station που στηρίζει το iPod/ iPhone/iPad σας στρέφοντας το στρογγυλό πίσω τμήμα (αριστερά ή δεξιά). Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη του iPod/iPhone/iPad με την πρόσοψη του BeoSound. Τοποθέτηση και αφαίρεση από το dock Για να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε το iPhone/iPod/iPad σας με ασφάλεια από το dock, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία παράλληλη κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ευθυγραμμισμένη με το τμήμα του docking station που στηρίζει τη συσκευή σας. Ενδεικτική λυχνία Το φως είναι πράσινο όταν το BeoSound είναι ενεργοποιημένο. Είναι πορτοκαλί κατά την παύση ή τη σίγαση της αναπαραγωγής. Όταν το BeoSound τίθεται σε αναμονή, το φως αναβοσβήνει κόκκινο μία φορά. Ελληνικά + - + - + - 44 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε δύναμη και ποτέ μην δίνετε κλίση στο iPhone/ iPod/iPad σας όταν το τοποθετείτε ή το αφαιρείτε από το dock. Ρυθμίστε το τμήμα του docking station που στηρίζει το iPhone/iPod/ iPad σας. Πλοηγηθείτε και επιλέξτε μουσική από την συλλογή της ψηφιακής σας μουσικής απευθείας στο iPhone/ iPod/iPad. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα χειρισμού ή το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο για το βασικό χειρισμό. Πώς να χειριστείτε το BeoSound Αύξηση έντασης Mείωση έντασης Προηγούμενο/Μετάβαση προς τα πίσω Επόμενο/Μετάβαση προς τα εμπρός Αναπαραγωγή/Παύση Πιέστε και κρατήστε το πιεσμένο για αναμονή Πιέστε και κρατήστε το πιεσμένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για ‘βαθύ ύπνο’* 45 Το αποκλειστικό τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και ο πίνακας χειρισμού πάνω στο BeoSound. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο Beo4 ή Beo5/Beo6, δείτε την ενότητα του BeoSound 8 στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/faq για περισσότερες πληροφορίες. *Στον ‘βαθύ ύπνο’, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλή, ωστόσο ένα τοποθετημένο iPod/iPhone ή iPad δεν φορτίζεται. Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται μόνο από τον πίνακα χειρισμού. Συνδέσεις Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα συνδέσεων, πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα. Τραβήξτε το κάλυμμα στο κάτω μέρος για να απελευθερώσετε τις ασφάλειες και μετά ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε. Οι ετικέτες έγκρισης βρίσκονται πίσω από το πίσω κάλυμμα. Προτεραιότητα συνδέσεων: 1. iPod/iPhone/iPad dock 2. USB 3. AUX Αυτό σημαίνει ότι το AUX δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν είναι συνδεδεμένο ένα iPod/iPhone/iPad ή εάν είναι συνδεδεμένη κάποια άλλη συσκευή μέσω USB Υποδοχή εισόδου ρεύματος (δεξιά πλευρά) Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει το προϊόν. Υποδοχή mini-USB Για σύνδεση με υπολογιστή. AUX Υποδοχές phono για σύνδεση, π.χ., ενός MP3 player. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση με το AirPort Express για να επιτραπεί η ασύρματη μετάδοση μουσικής από το iTunes στο BeoSound. Διακόπτης θέσης (αριστερή πλευρά) Free … Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το BeoSound έχει τοποθετηθεί σε τραπέζι ή ράφι που δεν είναι κοντά σε τοίχο. Wall … Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το BeoSound έχει τοποθετηθεί κοντά σε τοίχο, για παράδειγμα έχει τοποθετηθεί στο προσάρτημα τοίχου. Corner … Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το BeoSound έχει τοποθετηθεί σε γωνία. AUX USB R IN L IN 46 Για λόγους ασφαλείας, στερεώστε το καλώδιο ρεύματος πίσω από το μικρό πείρο πριν το περάσετε έξω από τον πίνακα υποδοχών. Σημαντικό! – Προειδοποίηση! Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. – Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άμεσο τεχνητό φως, όπως π.χ. φώτα σποτ. – Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ρυθμισμένο, τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες. – Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή επιφάνεια ή βάση όπου θέλετε να τοποθετηθεί μόνιμα. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες βάσεις και προσαρτήματα τοίχου της Bang & Olufsen! – Μην υποβάλλετε το προϊόν σε υψηλή υγρασία, βροχή ή πηγές θερμότητας. – Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους. Να το χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 10–40°C. – Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το προϊόν για επαρκή αερισμό. – Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις. – Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το προϊόν μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα τοίχου. Καθαρισμός Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι καθαρισμού. Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων. Αντικατάσταση του καλύμματος του ηχείου > Αφαιρέστε το μπροστινό σκέλος. > Τοποθετήστε έναν συνδετήρα που έχετε ισιώσει, ή κάτι παρόμοιο, μέσα στην οπή κάτω από το μπροστινό σκέλος και σπρώξτε το κάλυμμα του ηχείου για να αφαιρεθεί. 47 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. Если вы не хотите использовать крепление на настенном кронштейне, прикрепите к BeoSound задние ножки и убедитесь, что передние ножки тоже закреплены. Поместите BeoSound 8 на ровную устойчивую поверхность, подключите шнур питания, затем установите ваш iPod®/iPhone®/iPad™. Ваш iPod/iPhone/iPad заряжается во время подключения. Кроме прослушивания музыки, сохраненной на вашем iPod/iPhone/iPad, вы можете использовать ваш BeoSound 8 для: - Подключения и прослушивания внешнего аудиоустройства, например, МР3-плеера или музыкального телефона, через входной разъем. - Воспроизведения записей, сохраненных или передаваемых на ваш компьютер через USB. Настройка док-станции Вы можете настроить часть док-станции, которая поддеривает ваш iPod/iPhone/ iPad, поворачивая ее заднюю часть (влево или вправо). Выровняйте переднюю панель iPod/iPhone/iPad с передней панелью BeoSound. Установка и снятие с докстанции Безопасную установку и снятие iPhone/iPod/iPad следует выполнять паралельным движением вверх или вниз, выравнивая ваше устройство с той частью док-станции, в которую оно устанавливается. Световой индикатор Когда BeoSound включен, индикатор светится зеленым цветом. При остановке воспроизведения или отключении звука индикатор светится оранжевым цветом. При переключении BeoSound в режим ожидания индикатор мигает один раз красным светом. Русский + - + - + - 48 Не прилагайте силу и не наклоняйте ваш iPhone/iPod/iPad во время установки/снятия. Настройте часть док-станции, которая поддерживает ваш iPhone/iPod/iPad. Просматривайте и выбирайте музыку из вашей цифровой музыкальной коллекции прямо на iPhone/iPod/iPad. Выполняйте основные операции, используя панель управления или специальный пульт дистанционного управления. Управление BeoSound Увеличение громкости Уменьшение громкости Предыдущая/Прокрутка назад Следующая/Прокрутка вперед Воспроизведение/Пауза Нажмите и удерживайте для переключения в режим ожидания Нажмите и удерживайте более, чем 5 секунд для переключения в «спящий режим»* 49 Специальный пульт дистанционного управления можно использовать точно так же, как и панель управления на BeoSound. Можно также использовать пульт дистанционного управления Beo4 или Beo5/Beo6, см. раздел BeoSound 8 на веб-странице www.bang-olufsen.com/faq для получения дополнительных сведений. *В «спящем режиме» присутствует незначительное энергопотребление, однако установленные в док-станцию iPod/iPhone или iPad не заряжаются. Доступ к этой функции можно получить только на панели локального управления. Подключения Для доступа к коммутационной панели нужно снять заднюю крышку. Потяние крышку снизу, чтобы освободить фиксаторы, затем снимите ее. Аттестационные наклейки расположены за задней крышкой. Приоритет в подключении: 1. Док-станция iPod/iPhone/ iPad 2. USB 3. AUX Это означает, что AUX невозможно активировать, если подключен iPod/iPhone/ iPad, или другие устройства подключены через USB Разъем питания (справа) Используйте только включенный в комплект шнур питания. Разъем Mини-USB Для подключения к компьютеру. AUX Разъем Phono для подключения, например, MP3-плеера. Можно также использовать для подключения к AirPort Express для беспроводной передачи музыки iTunes на BeoSound. Позиционный переключатель (слева) Free… Используйте эту настройку, если BeoSound размещен на столе или полке, но не вплотную к стене. Wall… Используйте эту настройку, если BeoSound размещен вплотную к стене, например, установлен на настенном кронштейне. Corner... Используйте эту настройку, если BeoSound установлен в углу. AUX USB R IN L IN 50 Из соображений безопасности закрепите шнур питания за маленьким штифтом перед выводом его из коммутационной панели. Внимание! – Предупреждение! Продолжительное прослушивание на большой громкости может повредить слух. – Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на данное изделие, а также не размещайте его непосредственно под искусственным светом (например, точечные источники света). – Убедитесь в том, что установка, размещение и подсоединение данного изделия выполнены в соответствии с приведенными выше инструкциями. – Установите изделие на жесткой поверхности или подставке в выбранном вами месте постоянной установки. Используйте только те подставки и настенные кронштейны, которые рекомендованы компанией Bang & Olufsen! – Запрещается подвергать изделие воздействию высокой влажности, дождя или источников тепла. – Изделие разработано для эксплуатации только в сухих помещениях, в домашних условиях. Эксплуатация изделия допускается только при температурах 10 – 40°C. – Оставьте достаточные свободные промежутки со всех сторон изделия, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. – Не пытайтесь вскрыть изделие самостоятельно. Такие работы должны выполняться квалифицированным специалистом. – Для полного выключения изделия необходимо отключить его от настенной электрической розетки. Уход за системой Пыль с поверхностей следует удалять сухой мягкой тканью. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для удаления пятен или грязи используйте влажную мягкую ткань, смоченную в воде, содержащей мягкое моющее средство, например, жидкость для мытья посуды. Как снять крышку колонки > Снимите переднюю ножку. > Вставьте маленький штырек, например расправленную скрепку для бумаги, в отверствие под передней ножкой и снимите крышку колонки. 51 Технические данные, функции и порядок их использования могут быть изменены без предварительного уведомления. 將後腳架裝在 BeoSound 上,並確 認前腳架也已裝妥;若要使用壁掛架 則不須安裝前腳架。 將 BeoSound 8 放置在平穩的表面上, 插上電源線後,再接上您的 iPod®/ iPhone®/iPad™ 。 iPod/iPhone/iPad 一連接便會開始 充電。 除了聽取儲存在 iPod/iPhone/iPad 上 的音樂之外,您還可利用 BeoSound 8 執行以下的功能: - 連接並收聽外部的音樂設備,例如聽 MP3 播放器或透過連接線聽音樂 手機。 - 播放已儲存的音樂或透過 USB 連續 播放。 調整機座 您必須調整 iPod/iPhone/iPad 的機 座,可藉由轉動圓形後方件(向左或 向右)來調整,再將 iPod/iPhone/iPad 的前端對準 BeoSound 的前端。 連接與拔離 如要將 iPhone/iPod/iPad 安全地連 接或拔離,您必須使用一個平行向 上或向下的動作,並對準機座上支撐 您的裝置的部位。 指示燈 BeoSound 的電源開啟後,綠燈便會 亮起。暫停播放或靜音狀態時,指 示燈會變成橘色。將 BeoSound 切 換成待機狀態後,指示燈會閃爍紅 光1次 。 繁體中文 + - + - + - 52 連接或拔離時,請勿用力過重,也不 要使 iPhone/iPod/iPad 傾斜。 調整機座上支撐 iPhone/iPod/iPad 的部位。 直接在 iPhone/iPod/iPad 上瀏覽 您的數位音樂檔案,並從中挑選音樂。 請使用操作面板或專用遙控器執行 基本操作。 BeoSound 操作說明 調高音量 調低音量 前一首/倒帶 下一首/快速向前 播放/暫停 壓下並按住則進入待機狀態 壓下並按住5秒鐘以上則進入 '深度休眠'* 53 專用遙控器的使用方法與 BeoSound 操作面板上的操作方式相同。 也可使用 Beo4 或 Beo5/Beo6 遙控器, 請逕上 www.bang-olufsen.com/faq BeoSound 8 章節參閱詳細資訊。 當機座上的 Pod/iPhone 或 iPad *在 ‘深度休眠’狀態時,雖然耗電量極 低,但是無法充電。深度休眠功能 只允許近距離操作。 連接埠 使用連接埠時,先移除後蓋。將後蓋 從底部拉出以解鎖,再將後蓋移除。 檢驗合格標籤貼在後蓋背面。 連接埠的優先使用順序: 1. iPod/iPhone/iPad 機座 2. USB 3. AUX 這表示一旦接上 iPod/iPhone/iPad , 或透過 USB 連接其他設備,AUX 便 無法使用。 電源插座(右側) 限定使用封閉式的主電源線。 迷你 USB 插座 用來連接電腦 AUX 音源插座用來連接 MP3 之類的播 放器,還可用來連接 AirPort Express , 再以無線傳輸方式將 iTunes 的音樂 傳送到 BeoSound 上。 定位按鍵 (左側) Free … 若將 BeoSound 擺在不靠牆的 桌子或架子上時,請使用此設定。 Wall … 若將 BeoSound 貼近牆壁, 例如裝在壁掛架上時,請使用此 設定。 Corner … 若是將 BeoSound 置於角 落時,請使用此設定。 AUX USB R IN L IN 54 基於安全考量,把小木釘後方的主 電源線從連接面板上拔除之前,先 將其固定。 重要事項! – 注意!長時間暴露於高音量,可能 會導致聽力受損。 – 本產品避免直接受到太陽照射, 或是置於人造光源底下,例如聚 光燈。 – 務必依說明指南安裝、擺設、連接。 – 請將產品置於永久擺放的穩固表 面或腳架上。勿使用未經 Bang & Olufsen 認可的腳架與壁掛架! – 勿讓產品處於高濕度環境,或是 暴露於雨水或熱源。 – 本產品僅適用於乾爽的居家室內 環境。室溫介於 10–40°C (50– 105°F)之間。 – 產品週遭請預留足夠空間,以利 通風。 – 請勿嘗試拆解本產品,此類操作 應由合格維修人員進行。 – 唯有從插座上拔除插頭,才能完 全關閉本產品的電源。 清潔 使用乾軟布擦拭表面灰塵。切勿使 用液態清潔劑或噴霧劑。若要去除 污漬或灰 塵,請 使用沾濕的軟 布, 還有清水加溫和清潔劑 (例如洗潔精) 製成的溶液。 更換揚聲器面網 > 拆下前腳架 > 在前腳架下方的小孔中,插入細 針,例如扳直的迴紋針,便可將揚 聲器面網推開。 55 本指南所述之技術規格、功能、使 用方式如有變更,恕不另行通知。 この BeoSound を壁掛けで使用し ない場合は、本体の後部に足をセッ トし、前部の足もセットされているこ とを確認してください。 BeoSound 8 を安定した水平面に置 き、電源に接 続したあと、iPod ®/ iPhone®/iPad™.をドッキングしてく ださい。 iPod/iPhone/iPad は、ドッキング中 に充電されていきます。 iPod/iPhone/iPad に保存した音楽 を楽しむだけでなく、BeoSound 8 は、次のような使い方もできます: - MP3プレーヤーまたは音楽フォンを ライン入力端子経由で接続し、再 生できます。 - コンピュータの保存音源またはスト リーム音源を、USB 接続で再生で きます。 ドッキングの調整 ドッキングステーション後方の、丸く なっている部分を(左または右へ)回 すことによって、iPod/iPhone/iPad の正面が BeoSound の正面と平らに なるよう、ドッキングステーションを 微調整してください。 ドッキングとドッキング解除 iPhone/iPod/iPadを安全にドッキン グし、またドッキング解除するために は、製品が挿入されていくドッキング ステーションの開口部に沿って、製 品本体を上下させる必要があります。 インジケータライト BeoSound のスイッチがオンの時は、 緑色に点灯します。再生ポーズまた はスピーカー消音中は、オレンジ色 です。BeoSound をスタンバイ状態 にすると、このライトは1回だけオレ ンジ色に点滅します。 日本語 + - + - + - 56 iPhone/iPod/iPadをドッキング/ドッ キング解除する時は、無理に力を入 れたり傾けたりしてはいけません。 ドッキングステーションの、iPhone/ iPod/iPadを保持する部分を微調整 してください。 iPhone/iPod/iPadの本体を直接操 作して、デジタル音楽コレクション からお好きな曲を選んでください。 その他の基本的な操作は、操作パ ネルまたは専用リモコンを使って行 ないます。 BeoSoundの操作方法 音量を上げる 音量を下げる 前方へ戻る/早戻し 後方へ進む/早送り 再生/一時停止 長押しするとスタンバイになる 5 秒以上長押しすると‘ディープスリー プ’*状態になる 57 専用リモコンは、BeoSound 本体の 操作パネルと同じ方法で操作します。 Beo4またはBeo5/Beo6リモコンも 使用できます。詳しくはwww.bangolufsen.com/faqの中のBeoSound 8 のセクションをご覧ください。 *ディープスリープ’状態は、電力消費 を極めて低く抑えますが、ドッキング されたiPod/iPhone または iPad へ の充電も中止されます。 この機能は、 本体操作パネルからのみ実行でき ます。 接続 後方のカバーを外すと、接続パネル が現われます。カバーの底部を手前 に引いてロックを外したあと、上方 に持ち上げください。 承認ラベルは、カバーの裏にあります。 接続の優先順位: 1. iPod/iPhone/iPad dock 2. USB 3. AUX つまり、iPod/iPhone/iPad が接続さ れている時、または USB 経由で他の 機器が接続されている時は、AUX をオンにはできません。 電源ソケット (右側) 付属の電源コードのみを使ってくだ さい。 ミニUSB 端子 コンピュータとの接続用です。 AUX MP3プレーヤーなどを接続するフォ ノ端子です。BeoSound への iTunes のワイヤレス 送 信 を可 能 に す る、AirMac Express を接続すること もできます。 ポジションスイッチ (左側) Free… BeoSound を壁面から離し、 テーブルや棚の上に置く場合はこ こにセットします。 Wall… 壁掛けブラケットで壁掛けに するなど、BeoSound を壁に近い 場所に置く場合はここにセットし ます。 Corner… BeoSound を部屋のコー ナーに置く場合は、ここにセットし ます。 AUX USB R IN L IN 58 安全のため、専用ソケットに接続し た電源ケーブルは、ケーブル押さえ の裏側を通してから外に出してくだ さい。 重要! – 警告! 大音量の再生音を長時間聞 き続けると、聴力が損なわれる可 能性があります。 – 直射日光、またはスポットライト などの強い光が当たる場所に、こ の製品を設置することは避けてく ださい。 – この製品が、本ガイドに従って正 しく設置され、接続されているこ とを確認してください。 – この製品は、頑丈で安定した水平 面、またはスタンドに設置してく ださい。スタンドや壁掛ブラケット は、Bang & Olufsen が承認した 物のみを使ってください。 – この製品は、雨のあたる場所や極 端に湿度の高い場所、または熱源 のそばに置かないでください。 – この製品は、通常の湿度をもつ室 内で使うことを前提に設計されて います。室温を摂氏10-40 度の範 囲内に保てる環境でご使用くだ さい。 – この製品の周囲には、放熱のため の充分な空間を確保してください。 – この製品は、絶対に分解しないで ください。点検や修理は、必ず専 門のサービス員にご依頼ください。 – この製品を完全にオフにするには、 電源ケーブルをコンセントから抜く 必要があります。 クリーニング ホコリなどは、乾いた柔らかい布で 拭き取ってください。液体クリーナー やスプレー式クリーナーは、使わな いでください。油汚れやしつこい汚 れなどは、台所用等のマイルドな洗 剤を薄く溶いた水と、柔らかな布を 使い拭き取ってください。 スピーカーカバーの交換 > 前部の足を外します。 > 伸ばしたペーパークリップなどの 小さなピンを、前部の足の下にあ る穴に挿し込んで押すと、スピー カーカバーが外れます。 59 技術仕様や機能、および使用方法 は、事前の予告なく変更される場合 があります。 벽걸이용 거치대를 사용하려는 경우가 아니라면, BeoSound의 뒤쪽 발판을 장착한 후 앞쪽 발판을 장착하십시오. 평평하고 안정적인 표면 위에 BeoSound 8을 놓고, 전원 케이블과 iPod®/iPhone®/ iPad™를 연결하십시오. 연결이 끝나면 iPod/iPhone/ iPad가 충전됩니다. iPod/iPhone/iPad에 저장된 음악을 듣는 것 외에도 BeoSound 8에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다. - 라인 입력으로 MP3 플레이어, 뮤직폰 등 외부 오디오 소스를 연결하여 듣습니다. - USB로 컴퓨터에 연결하여 저장된 음악이나 스트리밍 음악을 재생합니다. 도킹 조정 둥근 뒷 부분을 (왼쪽이나 오른쪽으로) 돌려 iPod/iPhone/ iPad를 지지하는 도킹 스테이션 부분을 조정해야 합니다. BeoSound 앞쪽과 iPod/iPhone/ iPad 앞쪽을 맞춰 정렬합니다. 연결과 분리 iPhone/iPod/iPad를 안전하게 도킹 스테이션과 연결하거나 분리하려면, 도킹 스테이션의 기기 지지부와 평행하도록 위 아래로 기기를 움직여야 합니다. 상태 표시등 BeoSound를 켜면 녹색등이 켜집니다. 재생을 일시 중지하거나 음소거하면 오렌지색이 됩니다. BeoSound가 대기 상태로 전환되면 빨간색 표시등이 한 번 깜박입니다. 한국어 + - + - + - 60 연결하거나 분리할 때 iPhone/ iPod/iPad를 억지로 움직이거나 기울이지 마십시오. iPhone/iPod/iPad를 연결하는 도킹 스테이션 지지부 조정하기. iPhone/iPod/iPad에서 내 디지털 음악 컬렉션을 직접 찾아 선택하십시오. 작동 패널이나 전용 리모컨으로 기본적인 작동을 할 수 있습니다. BeoSound 작동 방법 볼륨 크게 볼륨 작게 이전/뒤로 감기 다음/빨리 감기 재생/일시 중지 길게 누르면 대기 상태로. 5초 이상 길게 누르면 '슬립 모드'로.* 61 전용 리모컨은 BeoSound의 작동 패널과 같은 방식으로 사용할 수 있습니다. Beo4 또는 Beo5/Beo6 리모컨도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com/faq의 BeoSound 8 섹션을 참조하십시오. *'슬립 모드'에서는 전력 소모가 매우 낮지만, 도킹 스테이션에 연결한 iPod/iPhone/iPad를 충전할 수는 없습니다. 이 기능은 클로즈업 작동으로만 사용할 수 있습니다. 연결 연결 패널에 접근하려면 뒷면 커버를 벗겨내야 합니다. 아래쪽 커버를 당겨 잠금장치를 풀고 들어 올리십시오. 뒷면 커버 뒤쪽에 승인 레이블이 있습니다. 연결 우선순위 1. iPod/iPhone/iPad 도킹 스테이션 2. USB 3. AUX 결국 iPod/iPhone/iPad를 연결하거나 USB를 통해 다른 기기를 연결하면 AUX를 작동할 수 없습니다. 전원 입력 소켓(오른쪽) 동봉된 전원 코드만 사용하십시오. 미니 USB 소켓 컴퓨터 연결용. AUX MP3 플레이어 등을 연결하는 Phono 소켓. AirPort Express를 연결하여 iTunes 음악을 BeoSound로 무선 전송할 수도 있습니다. 포지션 스위치(왼쪽) Free ... 벽에서 멀리 떨어진 탁자나 선반 위에 BeoSound를 올렸을 때 이 설정을 사용합니다. Wall ... 벽걸이용 거치대에 장착한 경우와 같이, 벽에 가깝게 BeoSound를 놓았을 때 이 설정을 사용합니다. Corner ... BeoSound를 구석에 놓았을 때 이 설정을 사용합니다. AUX USB R IN L IN 62 안전을 위해 연결 패널에서 케이블을 꺼내기 전에 작은 쐐기못 뒷쪽으로 전원 리드선을 고정하십시오. 중요! – 경고! 볼륨을 높인 상태에서 오래 들으면 청력이 손상될 수 있습니다! – 스포트라이트와 같은 인공 조명이나 직사광선이 비취는 곳에 제품을 두지 마십시오. – 지침에 따라 제품을 설치하고 배치, 연결했는지 확인하십시오. – 설치 후 이동이 적은 단단한 표면이나 스탠드 위에 제품을 놓으십시오. Bang & Olufsen 전용 스탠드 및 벽걸이용 거치대만 사용하십시오! – 습기가 높거나 비가 내리는 곳, 열원 주변에 제품을 두지 마십시오. – 이 제품은 건조한 실내 가정 환경에서 사용하도록 제작되었습니다. 10~40°C 온도 범위에서 사용하십시오. – 원활한 환기를 위해 제품 주변에 충분한 공간을 확보해 두십시오. – 제품을 분해하려 하지 마십시오. 기술적인 문제는 전문 서비스 직원에게 맡기십시오. – 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아야만 제품이 완전히 꺼집니다. 청소 마르고 부드러운 천으로 표면을 닦아내십시오. 액체 클리너나 분무형 클리너는 사용하지 마십시오. 얼룩이나 먼지를 제거하려면, 세척액과 같은 중성 세제를 희석한 물에 부드러운 천을 적셔 닦으십시오. 스피커 커버 교체 > 앞쪽 발판을 떼어냅니다. > 앞쪽 발판 아래 있는 구멍에 휘지 않은 종이 클립 등 작은 핀을 넣고, 스피커 커버를 눌러 떼어냅니다. 63 기술 사양, 기능 및 사용법은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 将后面支脚安装在 BeoSound 上面, 同时确保安装正面支脚,希望使用 墙托架者除外。 将 BeoSound 8 置于平坦稳定的表 面,连接电源线,对接好 iPod®/ iPhone®/iPad™ 。 连接后,您的 iPod/iPhone/iPad 开 始充电。 除了聆听存于 iPod/iPhone/iPad 上 面的音乐,您亦可使用 BeoSound 8 来: - 通过线路输入连接并聆听外部音频 源(像 MP3 播放器或音乐手机)。 - 通过 USB 播放储存或串流于电脑中 的音频。 调整基座 您必须通过旋转圆形背部(向左或向 右),来调整支持 iPod/iPhone/iPad 的 连接基座相关部分。将 iPod/iPhone/ iPad 前部与 BeoSound 的前部对齐。 设备放入或取出扩充机座 要将 iPhone/iPod/iPad 安全地放入 或取出扩充机座,应将设备对准扩充 机座部件,以平行方式直上直下轻轻 放取。 指示灯 BeoSound 打开时,指示灯为绿色。 播放暂停或静音时,指示灯为橙色。 当 BeoSound 切换到待机时,指示灯 将闪烁红色一次。 中文 + - + - + - 64 在将 iPhone/iPod/iPad 放入或取出 扩充机座时,切勿用力或使其倾斜。 调整放置 iPhone/iPod/iPad 的扩充 机座部件。 直接在 iPhone/iPod/iPad 上的数 码音乐收藏中浏览和选择音乐。使 用操作面板或专用遥控器来进行基 本操作。 如何操作您的 BeoSound 提高音量 降低音量 上一个/倒带 下一个/快进 播放/暂停 按住进入待机 按住5秒钟以上进入 “深睡眠”*状态 65 专用遥控器的使用方法可与 BeoSound 上面的操作面板相同。 也可使用 Beo4 或 Beo5/Beo6 遥控器, 详见 www.bang-olufsen.com/faq 上的 BeoSound 8 部分,了解更多信息。 *在“深睡眠”状态下,功耗很低,但 是对接的 iPod/iPhone 或 iPad 不能 充电。该功能仅可通过闭合操作才能 获得。 连接 为了进入连接面板,您必须去除背板。 在底部拉出背板,松开锁扣,将其抬起。 许可标签就在背板后面。 连接的优先顺序: 1. iPod/iPhone/iPad dock 2. USB 3. AUX 这意味着如果连接了 iPod/iPhone/ iPad,或通过 USB 连接了其他设备, AUX 不能启动。 电源输入插座(右侧) 仅限使用附带的电源线。 Mini-USB 插座 用于连接到电脑。 AUX Phono 插座用于连接 MP3 播放器等。 也可用来连接到 AirPort Express,以 便 将 iTunes 音乐无线传输到 BeoSound 。 位置开关(左侧) Free ... 如果 BeoSound 置于不靠近 墙壁的桌面或架子上,则使用该设 置。 Wall … 如果 BeoSound 的位置靠近 墙壁(如安装于墙托架上),则使 用该设置。 Corner … 如果 BeoSound 置于角落, 则使用该设置。 AUX USB R IN L IN 66 鉴于安全原因,在将电源线从连接面 板引出时,请将其固定于销钉后面。 注意! – 警告!长时间收听高音量声音有损 害听力之虞。 – 避免将产品暴露于直射阳光或人 造灯光下,例如聚光灯。 – 确保产品的安装、摆放和连接都依 照本书指示进行。 – 将产品放在您希望长期摆放的稳 固表面上。务必只选用Bang & Olufsen核准使用的脚架和墙托 架! – 请勿使产品受到高湿度、雨水或热 源影响。 – 此产品仅针对干燥室内环境操作 而制造。适用于 10–40°C(50– 105°F)的温度范围。 – 在产品四周保留足够空间,以保持