Beovision 12


Connections Make the connections while both the TV and your BeoSystem are disconnected from the mains. Connect the TV using the appropriate type of cables. When all connections are made, connect your whole system to the mains supply. Your TV has an integrated centre speaker. To enhance the sound experience, you can connect additional speakers. Overview 1 Indicator light. When the TV is switched on or off the indicator light lights up briefly. For more information, see the BeoSystem 4 guides, available on www.bang-olufsen.com/guides. 2 IR blasters sending 3D signals. 3 IR-receiver for receiving the remote control signals. 4 Sensor arm for Automatic Colour Management. Also fasten the cables with cable strips to the Floor stand. Make sure that there is enough slack in the cables to allow the TV to turn to either side before you fasten the cables with cable ties to make a neat bundle. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 8 Regular maintenance, such as cleaning, is the responsibility of the user. To achieve the best result, follow the instructions below. The Automatic Colour Management automatically compensates for colour changes on the screen approximately every 100 hours of use. Maintenance Cautions 3D Ventilation Overheating To watch films or other programmes suited for 3D, you must activate the 3D function and use the 3D glasses that are available from your retailer. For more information, see the BeoSystem 4 guides, available on www.bangolufsen.com/guides. To ensure proper ventilation, allow at least 10 cm (4") of space at the top, bottom and sides. Do not cover the ventilation holes on the rear, as this may cause the TV to overheat. At overheating (flashing standby indicator and an on-screen warning), switch the TV to standby, not off, in order for the TV to cool down. You cannot operate the TV during this time. Automatic Colour Management Automatic Colour Management ensures perfect colours on the screen continuously. During calibration, a sensor arm swings up from the TV frame and an on-screen field changes between various colours. The calibration can be manual or automatic. We recommend that you let the TV perform the calibration automatically instead of manually. Do not switch off the TV or disconnect it from the mains during the calibration. For more information, see the BeoSystem 4 guides, available on www. bang-olufsen.com/guides. Cleaning instructions English 9 • The TV is intended for indoor use in dry, domestic environments only, and for use within a temperature range of 10–40°C (50–105°F). • If the TV has been exposed to temperatures below 5°C (40°F), leave it at room temperature and wait until the TV has regained normal room temperature before it is connected to the mains and switched on. • The picture can be distorted at altitudes where the air pressure is lower than 833 hPa (approximately 1500 m (5000 feet) or higher. • Do not place any items on top of the TV. • Do not attempt to open the TV. Leave such operations to qualified service personnel! • Avoid placing the TV in direct sunlight or direct artificial light, such as a spotlight. • Connect all cables before connecting or reconnecting any of the products in your system to the mains. • Do not leave the TV in contact with articles containing rubber or PVC for long periods of time. • Do not allow still pictures to be displayed on the screen for an extended period of time, as this can cause a permanent after-image to remain on the screen. Cabinet surfaces Wipe dust off the surfaces using a dry, soft cloth. To remove stains or dirt, use a soft, lint-free, firmly wrung cloth, and a solution of water and mild detergent, such as washing-up liquid. Never use alcohol or other solvents to clean any parts of the TV. Plasma screen Use a soft, dry cloth to wipe dust off the screen. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Avoid spraying liquid directly on the screen as this may damage the speakers or other parts. Some micro-fibre cloths may harm the optical coating due to their strong abrasive effect. Information – for yderligere oplysninger: www.bang-olufsen.com Stik på tilslutningspanelet Netledning og stik Drej tv'et På tilslutningspanelet bag på tv'et sidder de stik, som bruges til tilslutning af BeoSystem 4, samt tilslutning til lysnettet. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal en ny købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Du kan også dreje motorstanden vha. fjernbetjeningen. Den kan også drejes manuelt. Se BeoSystem 4 vejledningerne på www.bang-olufsen.dk/guides for yderligere oplysninger. Tv-opsætning Denne vejledning indeholder oplysninger om tilslutning og opsætning af tv'et med BeoSystem 4. Se BeoSystem 4 vejledningerne på www.bang-olufsen.dk/guides for generelle oplysninger om daglig betjening. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. Træk kabler Fastgør kablerne til tilslutningspanelet (A) med kabelstrips af hensyn til sikkerheden. Tilslutninger Foretag kun disse tilslutninger, mens strømmen til både tv'et og BeoSystem er frakoblet. Anvend de korrekte kabler til tilslutning af tv'et. Når alle tilslutningerne er foretaget, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Tv'et har en integreret centerhøjttaler. Hvis du vil forbedre lydoplevelsen, kan du tilslutte ekstra højttalere. Oversigt 1 Statusindikator. Når tv'et tændes eller slukkes, lyser statusindikatoren kortvarigt. Se BeoSystem 4 vejledningerne på www.bang-olufsen.dk/guides for yderligere oplysninger. 2 IR-blaster, der sender 3D-signaler. 3 IR-modtager til modtagelse af fjernbetjeningssignalerne. 4 Sensorarm til Automatic Colour Management. Fastgør også kablerne til gulvstanden med kabelstrips. Du skal sikre, at kablerne er tilstrækkeligt løse til, at tv'et kan drejes til begge sider, før du fastgør dem i et pænt bundt med kabelbindere. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 10 Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af tv'et, er brugerens ansvar. Følg nedenstående vejledning for at opnå det bedste resultat. Automatic Colour Management kompenserer automatisk for ændringer i skærmens farver efter ca. 100 timers brug. Vedligeholdelse Forholdsregler 3D Ventilation Overophedning Hvis du vil se film eller programmer i 3D, skal du aktivere 3D-funktionen og bruge de 3D-briller, som du kan købe hos din forhandler. Se BeoSystem 4 vejledningerne på www.bang-olufsen.dk/guides for yderligere oplysninger. Sørg for ordentlig ventilation omkring tv'et. Der skal være mindst 10 cm på hver side af tv'et samt over og under det. Ventilationshullerne på bagsiden må ikke tildækkes, da det kan forårsage en overophedning af tv'et. I tilfælde af overophedning blinker standbyindikatoren, og der vises en advarselsmeddelelse på skærmen. Sæt tv'et på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Du kan ikke bruge tv'et, mens det køler af. Automatic Colour Management Automatic Colour Management sørger for, at skærmen altid har perfekte farver. I forbindelse med kalibrering svinger en sensorarm op fra tvrammen, og et felt på skærmen skifter mellem forskellige farver. Kalibreringen kan foretages manuelt eller automatisk. Vi anbefaler, at du lader tv'et udføre den automatiske kalibrering i stedet for at udføre den manuelt. Sluk ikke for tv'et, og afbryd ikke strømmen, mens der udføres en kalibrering. Se BeoSystem 4 vejledningerne på www.bang-olufsen. dk/guides for yderligere oplysninger. Rengøring Dansk 11 • Tv'et er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på 10-40 °C. • Hvis tv'et har været udsat for temperaturer under 5°C, skal det stå ved stuetemperatur, indtil dets temperatur svarer til omgivelsernes, før det tilsluttes lysnettet og tændes. • Billedet kan blive forvrænget ved højder, hvor lufttrykket er mindre end 833 hPa (ca. 1.500 meter eller mere over havets overflade). • Anbring ikke genstande oven på tv'et. • Forsøg aldrig at åbne tv'et. Det må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. • Anbring ikke tv'et i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot. • Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til tv'et eller nogen af de tilsluttede enheder. • Sørg for, at tv'et ikke er i længerevarende kontakt med genstande, som indeholder gummi eller pvc. • Lad ikke stillbilleder blive stående på skærmen i længere tid, da der kan opstå permanente efterbilleder på skærmen. Kabinetoverflader Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en hårdt opvredet, blød og fnugfri klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af tv'et. Plasmaskærm Brug en blød, tør klud til at tørre støv af skærmen. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Undlad at sprøjte væske direkte på skærmen, da det kan beskadige højttalerne og andre dele. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Information – mer information finns på www.bang-olufsen.com Uttag på anslutningspanelen Nätsladd och kontakt Vrid TV:n På anslutningspanelen på TV:ns baksida finns uttag för anslutning till BeoSystem 4 och till elnätet. Den medföljande nätsladden och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Ändra inte kontakten. Om det finns skador på nätsladden måste du köpa en ny hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Du kan vrida det motorstativet via fjärrkontrollen. Du kan även vrida det manuellt. Mer information finns i handledningarna för BeoSystem 4, som du hittar på www.bang-olufsen.com/guides. Installera TV:n Den här handledningen innehåller information om hur du ansluter och ställer in din TV tillsammans med BeoSystem 4 från Bang & Olufsen. Allmän information om grundfunktionerna finns i handledningarna för BeoSystem 4, som du hittar på www.bang-olufsen.com/guides. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din produkt. Dra kablar Av säkerhetsskäl ska kablarna fästas mot anslutningspanelen (A), med hjälp av kabelband. Anslutningar Se till att nätkontakterna för både TV:n och ditt BeoSystem är utdragna ur vägguttaget när du gör anslutningarna. Anslut TV:n med hjälp av rätt sorts kablar. När alla anslutningar är gjorda ansluter du hela systemet till elnätet. TV:n har en inbyggd centerhögtalare. Om du vill förbättra ljudupplevelsen kan du ansluta fler högtalare. Översikt 1 Indikatorlampa. När TV:n aktiveras eller inaktiveras blinkar indikatorlampan under en kort stund. Mer information finns i handledningarna för BeoSystem 4, som du hittar på www.bangolufsen.com/guides. 2 IR-sändare som avger 3D-signaler. 3 IR-mottagare för mottagning av fjärrkontrollens signaler. 4 Sensorarm för Automatic Colour Management. Använd kabelband även för att fästa kablarna vid golvstativet. Se till att kablarna hänger så pass löst att TV:n kan vridas åt båda hållen, innan du fäster dem med buntband till en prydlig bunt. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 12 Det är användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, t.ex. rengöring. Följ anvisningarna nedan för bästa resultat. Funktionen Automatic Colour Management kompenserar automatiskt för färgförändringar på skärmen ungefär var 100:e användningstimme. Underhåll Viktigt! 3D-teknik Ventilation Överhettning Om du vill se på film eller andra program som är avsedda för 3D, måste du aktivera 3D-funktionen och använda 3D-glasögonen som du kan köpa från din återförsäljare. Mer information finns i handledningarna för BeoSystem 4, som du hittar på www.bang-olufsen.com/guides. Se till att det finns minst 10 cm utrymme ovanför, under och på sidorna om TV:n, för att säkerställa god ventilation. Täck inte över ventilationshålen på baksidan eftersom det kan resultera i att TV:n överhettas. Om TV:n blir överhettad (standbyindikatorn blinkar och en varning visas på skärmen) sätter du TV:n i standbyläge – stäng inte av den – och låter den svalna. Under den här tiden kan du inte använda TV:n. Automatic Colour Management Automatic Colour Management garanterar hela tiden perfekta färger på skärmen. Under kalibreringen fälls en sensorarm upp från TV:ns ram och ett fält på skärmen växlar mellan olika färger. Kalibreringen kan ske manuellt eller automatiskt. Vi rekommenderar att du låter TV:n utföra kalibreringen automatiskt istället för att du gör det manuellt. Stäng inte av TV:n och bryt inte anslutningen till elnätet medan kalibreringen pågår. Mer information finns i handledningarna för BeoSystem 4, som du hittar på www.bangolufsen.com/guides. Rengöringsanvisningar Svenska 13 • TV:n är endast avsedd för inomhusbruk i torra bostadsutrymmen, vid en temperatur på 10–40 °C. • Om TV:n har utsatts för temperaturer under 5 °C ska du låta den stå i rumstemperatur och vänta tills den har återfått normal rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet och aktiverar den. • Bilden kan bli förvrängd på höga höjder där lufttrycket är lägre än 833 hPa (ca 1 500 meters höjd eller högre). • Placera inga föremål ovanpå TV:n. • Försök inte att öppna TV:n. Överlåt sådana åtgärder åt kvalificerad servicepersonal! • Placera inte TV:n i direkt solljus eller direkt artificiellt ljus, t.ex. en spotlight. • Anslut alla kablar innan du ansluter eller återansluter någon av produkterna i ditt system till elnätet. • Lämna inte TV:n i kontakt med föremål som innehåller gummi eller PVC under längre tid. • Låt inte stillbilder visas på skärmen under längre tid, eftersom bilderna då kan brännas in. Höljets utsida Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort fläckar eller smuts, använd en mjuk, luddfri och ordentligt urvriden trasa och en vattenlösning med milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra några delar av TV:n. Plasmaskärm Använd en mjuk, torr trasa för att damma av skärmen. Använd inte flytande rengöringsmedel eller spray. Undvik att spraya rengöringsmedel direkt på skärmen, eftersom det kan skada högtalarna eller andra delar. Vissa mikrofiberdukar kan skada den optiska beläggningen på grund av sin slipeffekt. Tietoja – lisätietoja on osoitteessa www.bang-olufsen.com Liitäntäpaneelin liitännät Virtajohto ja -pistoke Television kääntäminen TV:n takana olevassa liitäntäpaneelissa on liitännät, joilla TV kytketään BeoSystem 4 -järjestelmään ja verkkovirtaan. Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi johto Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. Voit kääntää moottoroitua jalustaa kaukosäätimellä. Voit kääntää sitä myös käsin. Lisätietoja on BeoSystem 4 -opaskirjoissa osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides. Television käyttöönotto Tämä opaskirja sisältää tiedot TV:n käyttöönottamisesta ja liittämisestä Bang & Olufsenin BeoSystem 4 -järjestelmään. Voit lukea päivittäisiä toimintoja koskevat yleistiedot BeoSystem 4 -opaskirjoista, jotka ovat osoitteessa www.bang-olufsen. com/guides. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen. Kaapelien kytkeminen Kiinnitä kaapelit turvallisuussyistä pidikkeillä liitäntäpaneeliin (A). Liitännät Tee liitännät, kun sekä TV että BeoSystem on irrotettu sähköverkosta. Käytä liitäntöihin oikeantyyppisiä kaapeleita. Kun kaikki liitännät ovat valmiit, kytke koko järjestelmä verkkovirtaan. TV:ssä on sisäänrakennettu keskikaiutin. Äänentoistoelämyksen parantamiseksi televisioon voidaan kytkeä lisäkaiuttimet. Yleiskatsaus 1 Merkkivalo. Kun TV:hen kytketään virta tai se sammutetaan, merkkivalo syttyy hetkeksi. Lisätietoja on BeoSystem 4 -opaskirjoissa osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides. 2 3D-signaalia lähettävät infrapunalähettimet. 3 Kaukosäätimen signaalit vastaanottava infrapunavastaanotin. 4 Automatic Colour Management -anturin varsi. Kiinnitä kaapelit pidikkeillä myös lattiajalustaan. Varmista, että kaapelit eivät rajoita television kääntymistä, ja kiinnitä kaapelit sitten siististi nippusiteillä. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 14 Käyttäjän tehtäviin kuuluu säännöllinen huolto, kuten puhdistus. Kun noudatat seuraavia ohjeita, tulos on mahdollisimman hyvä. Automatic Colour Management -värinhallintatoiminto korjaa näytön värimuunnokset automaattisesti noin sadan käyttötunnin välein. Huoltaminen Varoituksia 3D Tuuletus Ylikuumeneminen Jos haluat katsella 3D-elokuvia ja -ohjelmia, 3D-toiminto on otettava käyttöön ja katseluun on käytettävä jälleenmyyjältä saatavia 3D-laseja. Lisätietoja on BeoSystem 4 -opaskirjoissa osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides. TV:n ala- ja yläpuolelle sekä sivuille on jätettävä tuuletusta varten tilaa vähintään 10 cm. Älä peitä takana olevia tuuletusaukkoja, sillä TV saattaa muutoin ylikuumeta. Jos televisio ylikuumenee (valmiustilan merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy varoitus), kytke televisio valmiustilaan, jotta se jäähtyy normaaliin lämpötilaan. Älä kuitenkaan katkaise virtaa kokonaan. Tällä välin televisiota ei voi käyttää. Automatic Colour Management -värinhallintatoiminto Automatic Colour Management -toiminto varmistaa, että kuvaruudussa on jatkuvasti täydelliset värit. Kalibroinnin aikana anturin varsi kääntyy ylös television reunasta ja kuvaruudussa olevassa kentässä vaihtelevat eri värit. Kalibroinnin voi tehdä manuaalisesti tai automaattisesti. Suosittelemme, että annat television suorittaa kalibroinnin automaattisesti. Älä katkaise television virtaa äläkä irrota sitä verkkovirrasta kalibroinnin aikana. Lisätietoja on BeoSystem 4 -opaskirjoissa osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides. Puhdistusohjeet Suomi 15 • TV on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, jonka lämpötila on 10–40 °C. • Jos TV on altistunut alle 5 °C:n lämpötiloille, anna sen olla huoneenlämmössä ja lämmetä huonelämpötilaan, ennen kuin kytket tuotteen sähköverkkoon ja kytket siihen virran. • Kuvassa voi esiintyä vääristymiä, kun näyttöä käytetään korkeilla alueilla, joiden ilmanpaine on alle 833 hPa (noin 1 500 metrissä tai korkeammalla). • Älä aseta esineitä TV:n päälle. • Älä yritä avata TV:n koteloa. Jätä tällaiset toimenpiteet huoltohenkilöstön tehtäväksi. • Älä altista TV:tä suoralle auringonvalolle tai suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle. • Liitä kaikki kaapelit paikoilleen, ennen kuin kytket mitään järjestelmän tuotteita sähköverkkoon. • Älä jätä TV:tä pitkäksi aikaa kosketuksiin kumia tai PVC:tä sisältävien esineiden kanssa. • Älä jätä pysäytyskuvaa näyttöön pitkäksi aikaa, koska se saattaa jättää näyttöön pysyvän jälkikuvan. Pinnat Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä, nukkaamattomalla, nihkeäksi puristetulla liinalla ja veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella. Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia television osien puhdistukseen. Plasmanäyttö Poista pöly näytöstä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Vältä suihkuttamasta nestettä suoraan kuvaruudulle, sillä se saattaa vaurioittaa kaiuttimia tai muita osia. Jotkin mikrokuituliinat ovat hankaavia ja voivat vahingoittaa optista pinnoitetta. Wichtiger Hinweis – weitere Informationen unter: www.bang-olufsen.com Anschlussbuchsen am Anschlussfeld Netzkabel und -stecker TV-Gerät drehen Das Anschlussfeld an der Rückseite des TV-Geräts enthält Buchsen zum Anschließen des BeoSystem 4 und des Netzes. Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern. Sie können die Drehung des motorisierten Fußstandes über die Fernbedienung bedienen. Sie können ihn auch manuell drehen. Weitere Informationen erhalten Sie in den BeoSystem 4-Bedienungsanleitungen, die Ihnen unter www.bang-olufsen.com/guides zur Verfügung stehen. TV-Gerät aufstellen Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen, um Ihr TVGerät an ein Bang & Olufsen BeoSystem 4 anzuschließen, entsprechend einzustellen und zusammen zu benutzen. Allgemeine Informationen zur Bedienung finden Sie in den BeoSystem 4-Bedienungsanleitungen, die Ihnen unter www.bang-olufsen. com/guides zur Verfügung stehen. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert. Kabel verlegen Aus Sicherheitsgründen müssen die Kabel mit Kabelbindern an dem Anschlussfeld (A) befestigt werden. Anschlüsse Stellen Sie sicher, dass beim Anschließen der Kabel sowohl das TV-Gerät als auch das BeoSystem vom Netz getrennt sind. Schließen Sie das TV-Gerät mit den dafür vorgesehenen Kabeltypen an. Wenn alle Verbindungen hergestellt wurden, schließen Sie das gesamte System an das Netz an. Das TV-Gerät verfügt über einen integrierten Center-Lautsprecher. Zur Verbesserung des Klangs können zusätzliche Lautsprecher an das TV-Gerät angeschlossen werden. Übersicht 1 Statusanzeigeleuchte Während des Aus- bzw. Einschaltens des TV-Geräts leuchtet die Statusanzeigeleuchte kurz auf. Weitere Informationen erhalten Sie in den BeoSystem 4-Bedienungsanleitungen, die Ihnen unter www.bang-olufsen.com/guides zur Verfügung stehen. 2 IR Blaster senden 3-D-Signale 3 IR-Empfänger; empfängt die Signale der Fernbedienung 4 Sensor-Arm für das Automatic Colour Management Befestigen Sie auch die Kabel am Standfuß mit Kabelbindern. Berücksichtigen Sie bitte, bevor Sie die Kabel mithilfe der Kabeldurchführungen befestigen und ordentlich bündeln, einen ausreichenden Kabelzuschlag, damit sich das TV-Gerät zu jeder Seite drehen kann. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 16 Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers. Für beste Ergebnisse befolgen Sie die nachstehenden Hinweise. Das Automatic Colour Management kompensiert alle 100 Betriebsstunden automatisch die Farbveränderungen. Pflege Vorsichtsmaßnahmen 3-D Lüftung Überhitzung Um 3-D-Filme oder -Programme ansehen zu können, müssen Sie die 3-D-Funktion aktivieren und eine bei Ihrem Fachhändler erhältliche 3-D-Brille aufsetzen. Weitere Informationen erhalten Sie in den BeoSystem 4-Bedienungsanleitungen, die Ihnen unter www.bang-olufsen.com/guides zur Verfügung stehen. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, achten Sie am oberen und unteren Ende sowie an den Seiten auf einen Mindestabstand von 10 cm. Decken Sie die Lüftungsöffnungen an der Rückseite nicht zu, denn dadurch könnte sich der Bildschirm überhitzen. Wenn das TV-Gerät überhitzt ist (blinkende Standby-Anzeige und Warnmeldung auf dem Bildschirm), schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Betrieb (nicht aus), damit es sich abkühlt. In dieser Zeit können Sie das TV-Gerät nicht benutzen. Automatic Colour Management Das Automatic Colour Management gewährleistet eine dauerhaft perfekte Farbdarstellung des Bildschirms. Während der Kalibrierung fährt ein Sensorarm aus dem Rahmen des TV-Geräts aus und das auf dem Bildschirm angezeigte Feld durchläuft verschiedene Graustufen. Die Kalibrierung kann automatisch oder manuell erfolgen. Wir empfehlen, die automatische Kalibrierung der manuellen vorzuziehen. Schalten Sie das System während der Kalibrierung nicht aus und trennen Sie es auch nicht vom Netz. Weitere Informationen erhalten Sie in den BeoSystem 4-Bedienungsanleitungen, die Ihnen unter www.bang-olufsen.com/guides zur Verfügung stehen. Reinigungshinweise Deutsch 17 • Der Bildschirm wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40ºC entwickelt. • Falls das Produkt Temperaturen unter 5°C ausgesetzt war, warten Sie bis sich das Produkt auf normale Zimmertemperatur erwärmt hat, bevor Sie es an das Netz anschließen und einschalten. • In Höhenlagen (ab ca. 1500 m), in denen ein Luftdruck von unter 833 hPa herrscht, können Verzerrungen des Bildes auftreten. • Stellen Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät. • Versuchen Sie nicht, das TV-Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal! • Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf. • Schließen Sie sämtliche Kabel an, bevor Sie eines der Geräte Ihres Systems (wieder) an das Netz anschließen. • Der Bildschirm sollte nicht über längere Zeit mit Gegenständen in Berührung kommen, die Gummi oder PVC enthalten. • Vermeiden Sie längere Standbilder. Hierdurch können dauerhafte Nachbilder auf dem Bildschirm entstehen. Gehäuseoberflächen Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel. Verwenden Sie zum Reinigen des TVGeräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel. Plasmabildschirm Wischen Sie Staub auf dem Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf den Bildschirm, da dies die Lautsprecher und andere Teile beschädigen könnte. Einige Mikrofasertücher können mit ihrer stark scheuernden Wirkung die optische Beschichtung beschädigen. Informatie – voor meer informatie: www.bang-olufsen.com Aansluitingen op het aansluitpaneel Netsnoer en stekker De tv draaien Het aansluitpaneel op de achterkant van de tv bevat de aansluitingen voor de BeoSystem 4 en de aansluiting voor de netspanning. De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, dient u een nieuwe te kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer. U kunt de gemotoriseerde stand inschakelen met behulp van de afstandsbediening. U kunt het ook handmatig inschakelen. Meer informatie vindt u in de BeoSystem 4-handleidingen, die beschikbaar zijn op www.bangolufsen.com/guides De televisie installeren Deze handleiding bevat informatie over het aansluiten en het instellen van uw tv in combinatie met een Bang & Olufsen BeoSystem 4. Meer algemene informatie over de dagelijkse bediening vindt u in de BeoSystem 4-handleidingen, die beschikbaar zijn op www.bang-olufsen.com/guides. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld. Aansluiten van kabels Maak de kabels om veiligheidsredenen met kabelstrips vast aan het aansluitpaneel (A). Aansluitingen Voltooi de aansluitingen terwijl zowel de tv als uw BeoSystem zijn losgekoppeld van het stroomnet. Sluit de tv aan met het geschikte type kabels. Wanneer alle aansluitingen voltooid zijn, kunt u het hele systeem aansluiten op het stroomnet. Uw tv heeft een ingebouwde centerluidspreker. U kunt extra luidsprekers aansluiten om de geluidservaring te verbeteren. Overzicht 1 Statuslampje. Wanneer de tv aan of uit staat, licht het indicatorlampje even op. Meer informatie vindt u in de BeoSystem 4-handleidingen, die beschikbaar zijn op www.bang-olufsen.com/ guides. 2 IR-blasters die 3D-signalen versturen. 3 IR-ontvanger voor het ontvangen van de signalen van de afstandsbediening. 4 Sensorarm voor automatisch kleurbeheer. Bevestig de kabels ook met kabelstrips aan de vloerstand. Zorg ervoor dat de kabels voldoende ruimte hebben om de tv naar beide zijden te draaien voordat u de kabels vastmaakt met kabelstrips en een nette ‘kabelbundel’ maakt. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 18 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging. Volg de instructies voor een zo goed mogelijk resultaat. Het automatisch kleurbeheer compenseert automatisch voor kleurwijzigingen op het scherm na ongeveer elke 100 uur gebruik. Onderhoud Waarschuwingen 3D Ventilatie Oververhitting Om te kunnen kijken naar films of andere programma's geschikt voor 3D, moet u de 3D-functie activeren en de bij uw dealer verkrijgbare geactiveerde 3D-bril gebruiken. Meer informatie vindt u in de BeoSystem 4-handleidingen, die beschikbaar zijn op www.bang-olufsen.com/guides. Laat voor een goede ventilatie minstens 10 cm vrij aan de boven- en onderkant en aan beide zijden. Bedek de ventilatieopeningen op de achterkant niet. Hierdoor kan de tv oververhit raken. Zet in geval van oververhitting (knipperend stand-bylampje en waarschuwing op het scherm) de televisie in standby (niet uit) om de televisie tot een normale temperatuur te laten afkoelen. U kunt de tv gedurende die tijd niet bedienen. Automatic Colour Management Automatic Colour Management garandeert steeds perfecte kleuren op het scherm. Tijdens de kalibratie komt er een sensorarm naar boven vanuit het frame van de televisie en op het scherm wordt er een veld zichtbaar die varieert tussen verschillende kleuren. De kalibratie kan zowel manueel als automatisch. Wij raden u aan om de tv automatisch te laten kalibreren en dit niet handmatig te doen. Schakel de tv niet uit en koppel het niet los van de netspanning tijdens het kalibreren. Meer informatie vindt u in de BeoSystem 4-handleidingen, die beschikbaar zijn op www.bang-olufsen.com/guides. Reinigingsinstructies Nederlands 19 • De tv is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving bij temperaturen tussen 10 en 40 °C. • Als de tv werd blootgesteld aan temperaturen lager dan 5 °C, plaats het dan in een ruimte met kamertemperatuur en wacht tot de tv is aangepast aan de kamertemperatuur vooraleer het aan te sluiten op het stroomnet en in te schakelen. • Het beeld kan vervormd raken op hoogtes met een luchtdruk van minder dan 833 hPa (ongeveer 1500 meter) of hoger. • Zet geen voorwerpen bovenop de tv. • Probeer nooit de behuizing van de tv open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs! • Plaats de tv niet in de volle zon of direct kunstlicht, zoals een spotje. • Sluit alle kabels aan alvorens een van de producten in uw systeem (opnieuw) aan te sluiten op de netstroom. • Vermijd dat de tv gedurende lange periodes in contact komt met artikelen die rubber of pvc bevatten. • Om inbranden te voorkomen mogen stilstaande beelden nooit te lang achter elkaar op het scherm blijven staan. Kastoppervlakken Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een zachte, pluisvrije, goed uitgewrongen doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel. Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie te reinigen. Plasmascherm Gebruik een droge, zachte doek om het stof van het scherm te verwijderen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Vermijd het rechtstreeks verstuiven van vloeistof op het scherm. Dit kan de luidsprekers of andere onderdelen beschadigen. Sommige microvezeldoeken kunnen door hun ruwheid de optische coating beschadigen. Information – pour plus d'information : www.bang-olufsen.com Prises du panneau de connexion Câble secteur et fiche Faire pivoter le téléviseur Le panneau de connexion situé à l'arrière du téléviseur comprend des prises destinées à la connexion au BeoSystem 4 et à l'alimentation secteur. Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne changez pas la fiche. Si le câble secteur est endommagé, achetez-en un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen. Vous pouvez faire pivoter le pied motorisé à l’aide de la télécommande. Vous pouvez également l'incliner manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels du BeoSystem 4, disponibles à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides Installation de votre téléviseur Ce manuel contient des informations relatives à la connexion et à l'installation de votre téléviseur avec un BeoSystem 4 Bang & Olufsen. Pour des informations générales sur l'utilisation quotidienne de votre téléviseur, reportez-vous aux manuels du BeoSystem 4, disponibles à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides. Nous attendons de votre revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit. Tirage des câbles Pour des raisons de sécurité, fixez les câbles au panneau de connexion (A) à l'aide des attaches prévues à cet effet. Connexions Effectuez les connexions lorsque le téléviseur et le BeoSystem sont tous deux déconnectés du secteur. Connectez le téléviseur à l'aide du type de câble approprié. Une fois toutes les connexions effectuées, raccordez tout le système à l'alimentation secteur. Vote téléviseur est équipé d'une enceinte centrale intégrée. Afin d'améliorer la qualité sonore, vous pouvez connecter des enceintes supplémentaires. Présentation 1 Témoin lumineux. Lorsque vous allumez ou éteignez votre téléviseur, le témoin lumineux s'allume brièvement. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels du BeoSystem 4, disponibles à l'adresse www.bang-olufsen.com/ guides. 2 Blasters IR qui envoient les signaux 3D. 3 Récepteur IR qui reçoit les signaux de la télécommande. 4 Bras de détection pour le réglage automatique des couleurs. Fixez également les attaches au support sur pied. Assurez-vous de disposer d’une longueur de câble suffisante pour permettre au téléviseur de pivoter dans un sens comme dans l’autre avant de fixer les câbles avec les attaches prévues à cet effet pour les regrouper de manière ordonnée. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 20 L'entretien normal, qui comprend le nettoyage, incombe à l'utilisateur. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, suivez les instructions ci-dessous. La fonction Automatic Colour Management corrige automatiquement les changements de couleur à l'écran toutes les 100 heures d'utilisation environ. Entretien Précautions d'emploi 3D Ventilation Surchauffe Pour regarder un film ou tout autre programme adapté à la 3D, vous devez activer la fonction 3D du téléviseur et mettre des lunettes 3D, que vous trouverez chez votre revendeur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels du BeoSystem 4, disponibles à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides. Pour garantir une ventilation adéquate, laissez un espace d'au moins 10 cm de tous les côtés du téléviseur. N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'arrière du téléviseur, car il risquerait de surchauffer. En cas de surchauffe (voyant de veille qui clignote et avertissement à l'écran), mettez le téléviseur en veille, sans l'éteindre, pour lui permettre de refroidir. Vous ne pouvez pas utiliser le téléviseur pendant cette période. Automatic Colour Management La fonction Automatic Colour Management vous garantit une reproduction fidèle des couleurs à l'écran. Lors du réglage, le bras de détection se déploie du cadre du téléviseur et un champ affichant différentes couleurs apparaît à l'écran. L'étalonnage peut être fait manuellement ou automatiquement. Nous préconisons le réglage automatique plutôt que le réglage manuel. N'éteignez pas le téléviseur et ne le débranchez pas du secteur lorsque l'opération d'étalonnage est en cours. Pour plus d'informations, reportezvous aux manuels du BeoSystem 4, disponibles à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides. Instructions de nettoyage Français 21 • L'écran est conçu pour être utilisé en intérieur, dans un lieu sec uniquement et à des températures comprises entre 10 et 40 ºC. • Si le téléviseur a été exposé à des températures inférieures à 5 °C, laissez-le revenir à la température ambiante normale avant de le brancher sur le secteur et de le mettre sous tension. • L'image peut être déformée en altitude où la pression atmosphérique est inférieure à 833 hPa, c'est-à-dire environ 1 500 mètres ou plus. • Ne placez aucun objet sur le dessus du téléviseur. • Ne démontez pas le téléviseur. • Confiez les opérations de ce type au personnel de maintenance qualifié ! • Évitez d'exposer directement le téléviseur au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.). • Connectez tous les câbles avant de brancher ou de rebrancher l'un des éléments du système sur le secteur. • Ne laissez pas le téléviseur en contact avec des articles contenant du caoutchouc ou du PVC pendant une période prolongée. • Ne laissez pas d'images fixes à l'écran pendant une période prolongée, car cela peut entraîner l'affichage permanent d'une image rémanente. Surfaces du meuble Retirez la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux sans peluches et légèrement imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer le téléviseur. Écran plasma Utilisez un chiffon doux et sec pour dépoussiérer l'écran. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Évitez de répandre du liquide directement sur l'écran car cela pourrait endommager les enceintes ou d'autres éléments. Certains chiffons en microfibres peuvent endommager le revêtement optique en raison de leur fort effet abrasif. Información – si desea obtener más información, visite el sitio web www.bang-olufsen.com Tomas del panel de conexiones Cable y enchufe de alimentación Girar el televisor El panel de conexiones, situado en la parte posterior del televisor, contiene las tomas que permiten conectar el equipo a BeoSystem 4 y a la red eléctrica. El enchufe y el cable de alimentación suministrados han sido diseñados especialmente para este equipo. No cambie el enchufe; si el cable de alimentación resulta dañado, deberá adquirir otro a través de su distribuidor de Bang & Olufsen. Puede girar el soporte motorizado empleando el terminal a distancia. También puede inclinar manualmente el televisor. Si desea obtener más información, consulte las guías de BeoSystem 4 disponibles en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides. Instalación del televisor Esta Guía contiene información acerca de la conexión e instalación del televisor con un equipo BeoSystem 4 de Bang & Olufsen. Si desea obtener información de carácter general acerca del uso habitual, consulte las guías de BeoSystem 4 disponibles en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides. Su distribuidor local es responsable de la entrega, la instalación y la configuración del equipo. Disposición de los cables Por razones de seguridad, los cables deben fijarse al panel de conexiones (A) empleando bridas. Conexiones Lleve a cabo las conexiones con el televisor y el equipo BeoSystem desconectados de la red eléctrica. Conecte el televisor empleando el tipo de cables apropiado. Una vez efectuadas todas las conexiones, conecte todo el sistema a la red eléctrica. El televisor posee un altavoz central integrado. Puede conectar más altavoces para mejorar la experiencia sonora. Aspectos generales 1 Indicador luminoso. Al encender o apagar el televisor, el indicador luminoso se ilumina brevemente. Si desea obtener más información, consulte las guías de BeoSystem 4 disponibles en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides. 2 Transmisores IR para el envío de las señales 3D. 3 Receptor IR para la recepción de las señales del terminal a distancia. 4 Brazo sensor (forma parte de la tecnología Automatic Colour Management). Fije los cables también al soporte de suelo empleando bridas. Asegúrese de que los cables dispongan de holgura suficiente como para que el televisor pueda girar hacia ambos lados antes de fijarlos con las bridas y crear un paquete ordenado. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 22 El mantenimiento periódico del equipo, incluida su limpieza, es responsabilidad del usuario. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones descritas a continuación. La tecnología Automatic Colour Management compensa automáticamente los cambios de color que sufre la pantalla y se activa, aproximadamente, cada 100 horas de uso. Mantenimiento Precauciones Tecnología 3D Ventilación Exceso de temperatura Para ver películas u otros programas compatibles con la tecnología 3D, deberá activar la función 3D y usar unas gafas 3D (puede adquirirlas a través de su distribuidor). Si desea obtener más información, consulte las guías de BeoSystem 4 disponibles en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides. A fin de garantizar la correcta ventilación del televisor, este debe gozar de un espacio de, al menos, 10 cm (4") por los cuatro costados. No cubra los orificios de ventilación situados en la parte posterior; si lo hace, el televisor podría alcanzar una temperatura excesiva. Si el televisor superase la temperatura máxima (el indicador de standby comenzaría a parpadear y aparecería una advertencia en la pantalla), páselo al modo standby, sin apagarlo, y permita que se enfríe. No podrá usar el televisor durante este período. Tecnología Automatic Colour Management La tecnología Automatic Colour Management garantiza que la pantalla represente siempre los colores con fidelidad. Durante la calibración, un brazo sensor surge del marco del televisor y la pantalla muestra un campo que alterna entre distintos colores. La calibración puede tener lugar de forma manual o automática. Se recomienda permitir al televisor realizar la calibración de forma automática en lugar de llevar a cabo esta operación de forma manual. No apague el televisor ni lo desconecte de la red eléctrica durante la calibración. Si desea obtener más información, consulte las guías de BeoSystem 4 disponibles en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides. Instrucciones de limpieza Español 23 • El televisor ha sido diseñado para su uso en entornos interiores domésticos y secos, a una temperatura comprendida entre 10 y 40 °C (50 y 105 °F). • Si el televisor sufre exposición a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F), permita que repose a temperatura ambiente hasta que recupere su temperatura normal antes de conectarlo a la red eléctrica y encenderlo. • La imagen puede presentar distorsión a alturas a las que la presión del aire sea inferior a 833 hPa (aproximadamente, 1.500 metros (5.000 pies) o más). • No coloque ningún objeto sobre el televisor. • No intente abrir el televisor. Este tipo de operaciones debe ser llevado a cabo por personal técnico autorizado. • Evite colocar el equipo en un lugar expuesto a luz directa de carácter solar o artificial (como la generada por un foco). • Conecte todos los cables antes de conectar o volver a conectar a la red eléctrica cualquiera de los equipos pertenecientes al sistema. • El televisor no debe mantener contacto con artículos que contengan caucho o PVC durante períodos prolongados de tiempo. • No permita que la pantalla represente imágenes fijas durante períodos prolongados de tiempo; ello podría provocar la aparición de una imagen secundaria permanente en la pantalla. Superficies de la carcasa Limpie el polvo de las superficies empleando un paño seco y suave. Para eliminar las manchas y la suciedad, use un paño suave que no deposite pelusas, impregnado en una solución de agua y un detergente débil, como líquido lavavajillas, y bien escurrido. No use alcohol ni disolventes para limpiar ninguna de las piezas del televisor. Pantalla de plasma Use un paño seco y suave para limpiar el polvo de la pantalla. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Evite la pulverización directa de líquidos sobre la pantalla; podría dañar los altavoces u otros componentes. Algunos paños de microfibra podrían dañar el revestimiento óptico como resultado de su potente efecto abrasivo. Informazioni – per ulteriori informazioni: www.bang-olufsen.com Prese sul pannello dei collegamenti Cavo alimentazione e spina Rotazione del televisore Il pannello di collegamento sul retro del televisore contiene le prese per il collegamento al BeoSystem 4 e alla rete elettrica. Il cavo dell’alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen. Lo stand motorizzato può essere ruotato con il telecomando. Può essere inoltre inclinato manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere le guide di BeoSystem 4 disponibili su www.bang-olufsen.com/guides. Installazione del televisore Questa Guida contiene le informazioni sul collegamento e la configurazione del televisore con un BeoSystem 4 Bang & Olufsen. Per informazioni generali sull'utilizzo, vedere le guide di BeoSystem 4 disponibili su www.bang-olufsen.com/guides. Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto. Instradamento dei cavi Per ragioni di sicurezza, fissare i cavi con le fascette per i cavi al pannello dei collegamenti (A). Collegamenti Effettuare i collegamenti quando sia il televisore sia il BeoSystem sono scollegati dalla rete elettrica. Collegare il televisore utilizzando cavi di tipo corretto. Una volta effettuati tutti i collegamenti, collegare l'intero impianto alla rete elettrica. Il televisore è dotato di un diffusore centrale integrato. Per ottimizzare l'esperienza audio, è possibile collegare diffusori aggiuntivi. Panoramica 1 Spia luminosa. Quando il televisore viene acceso o spento, la spia luminosa si illumina brevemente. Per ulteriori informazioni, vedere le guide di BeoSystem 4 disponibili su www.bang-olufsen. com/guides. 2 IR blaster per i segnali 3D. 3 Ricevitore IR per la ricezione dei segnali del telecomando. 4 Braccio sensore dell'Automatic Colour Management. Fissare quindi i cavi con le fascette per i cavi allo stand da pavimento. Assicurarsi che i cavi siano sufficientemente lunghi da consentire la rotazione del televisore prima di avvolgerli in un unico fascio con i fermacavo. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 24 Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell’utente. Per ottenere risultati ottimali, seguire le istruzioni di seguito. La funzione Automatic Colour Management sopperisce a eventuali alterazioni nei colori dello schermo ogni 100 ore d'uso circa. Manutenzione Precauzioni 3D Ventilazione Surriscaldamento Per guardare film o altri programmi in 3D, è necessario attivare la funzione 3D e indossare gli occhiali 3D, disponibili presso il rivenditore. Per ulteriori informazioni, vedere le guide di BeoSystem 4 disponibili su www.bang-olufsen.com/guides. Per assicurare una ventilazione adeguata, lasciare almeno 10 cm di spazio intorno all'apparecchio. Non coprire i fori di ventilazione sul retro, in quanto il televisore potrebbe surriscaldarsi. Se il televisore si surriscalda (spia di standby lampeggiante e visualizzazione di messaggio sullo schermo), portare il televisore in standby (non spegnerlo) per consentirne il raffreddamento. In questo periodo non è possibile utilizzare il televisore. Automatic Colour Management La funzione Automatic Colour Management assicura la costante visualizzazione di colori perfetti sullo schermo. Durante la calibrazione, un braccio sensore ubicato nella cornice del televisore si attiva e un campo sullo schermo cambia continuamente colore. La calibrazione può essere manuale o automatica. Raccomandiamo di lasciare che il televisore effettui la calibrazione automaticamente, e non manualmente. Non spegnere il televisore o scollegarlo dalla rete elettrica durante la calibrazione. Per ulteriori informazioni, vedere le guide di BeoSystem 4 disponibili su www.bang-olufsen.com/guides. Istruzioni per la pulizia Italiano 25 • Il televisore è stato realizzato per l’uso in ambienti domestici, privi di umidità, a una temperatura di 10–40° C. • Se il televisore è stato esposto a temperature inferiori a 5°C, lasciarlo a temperatura ambiente e attendere fino a quando non abbia raggiunto una normale temperatura ambiente prima di ricollegarlo alla rete elettrica e accenderlo. • L'immagine può essere distorta ad altitudini in cui la pressione atmosferica sia inferiore a 833 hPa (circa 1.500 m e oltre). • Non posare oggetti sopra il televisore. • Non tentare di aprire il televisore. Tali operazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato. • Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio un faretto) diretta. • Collegare tutti i cavi prima di collegare o ricollegare gli altri prodotti nell'impianto alla rete elettrica. • Non consentire che il televisore entri in contatto con articoli contenenti gomma o PVC per lunghi periodi di tempo. • Non lasciare immagini ferme visualizzate sullo schermo per un lungo periodo di tempo, in quanto ciò potrebbe causare la visualizzazione permanente di un'immagine residua sullo schermo stesso. Superfici del mobile Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido, ben strizzato, e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie. Non pulire alcuna parte del televisore con alcol o altri solventi. Schermo al plasma Usare un panno morbido asciutto per rimuovere la polvere dallo schermo. Non utilizzare detergenti liquidi o in bombolette spray. Evitare di spruzzare liquidi direttamente sullo schermo per non danneggiare i diffusori o altre parti. A causa della loro abrasività, alcuni tipi di panni in microfibra possono danneggiare il rivestimento ottico. Informação – para mais informações: www.bang-olufsen.com Terminais no painel de ligações Cabo e ficha de ligação à rede eléctrica Rodar o televisor O painel de ligações na parte de trás do televisor contém os terminais para ligação ao BeoSystem 4 e à rede eléctrica. O cabo e a ficha de ligação à rede eléctrica fornecidos foram especialmente concebidos para o produto. Não mude a ficha e, se o cabo de ligação à rede eléctrica estiver danificado, terá de comprar um novo no seu revendedor Bang & Olufsen. Pode rodar o suporte motorizado através do comando à distância. Também pode inclinar o televisor manualmente. Para obter mais informações, consulte os livros de consulta do BeoSystem 4 disponíveis em www.bang-olufsen. com/guides. Configurar o televisor Este Livro de consulta contém todas as informações relativas à ligação e instalação do seu televisor com o BeoSystem 4 da Bang & Olufsen. Para obter informações gerais relativas a operações diárias, consulte os livros de consulta do BeoSystem 4 disponíveis em www.bang-olufsen.com/guides. O seu revendedor deve entregar, instalar e configurar o seu produto. Encaminhar os cabos Por motivos de segurança, prenda os cabos com os respectivos fixadores no painel de ligações (A). Ligações Faça as ligações enquanto o televisor e o BeoSystem estiverem desligados da rede eléctrica. Ligue o televisor usando os cabos de tipo adequado. Quando tiver estabelecido todas as ligações, ligue todo o sistema à rede eléctrica. O seu televisor possui uma coluna central integrada. Para melhorar a experiência de som, é possível ligar colunas adicionais. Visão geral 1 Indicador luminoso. Quando o televisor é ligado ou desligado, o indicador luminoso acende-se momentaneamente. Para obter mais informações, consulte os livros de consulta do BeoSystem 4 disponíveis em www.bang-olufsen.com/guides. 2 Blaster IV a enviar sinais 3D. 3 Receptor de IV para recepção de sinais do comando à distância. 4 Braço sensor de Automatic Colour Management. Prenda também os cabos com os respectivos fixadores no suporte de chão. Antes de arrumar os cabos apertando-os com os respectivos fixadores, certifique-se de que existe folga suficiente nos cabos para permitir que o televisor rode em qualquer direcção. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 26 A manutenção regular, como a limpeza, é da responsabilidade do utilizador. Para obter os melhores resultados, siga estas instruções que se seguem. A Automatic Colour Management compensa de forma automática as alterações de cor do ecrã aproximadamente a cada 100 horas de utilização. Manutenção Precauções 3D Ventilação Sobreaquecimento Para ver filmes ou outros programas próprios para 3D, tem de activar a função 3D e usar os óculos 3D disponíveis no seu revendedor. Para obter mais informações, consulte os livros de consulta do BeoSystem 4 disponíveis em www.bang-olufsen.com/guides. Para garantir uma ventilação adequada, deixe pelo menos 10 cm (4") de espaço no topo, no fundo e nos lados. Não cubra os orifícios de ventilação da parte de trás, pois poderá causar o sobreaquecimento do televisor. Em caso de sobreaquecimento (indicador de standby intermitente e aviso no ecrã), coloque o televisor em standby não o desligue de modo a que este possa arrefecer. Não utilize o televisor durante esse tempo. Automatic Colour Management Automatic Colour Management (Gestão automática das cores) assegura continuamente as cores perfeitas do ecrã. Durante a calibragem, o braço sensor sobe da estrutura do televisor e aparece no ecrã um campo que passa por diversos tons da escala de cinzento. A calibragem pode ser manual ou automática. Recomendamos que deixe o televisor efectuar automaticamente o processo de calibragem em vez de o fazer manualmente. Não desligue o televisor nem o desligue da rede eléctrica durante a calibragem. Para obter mais informações, consulte os livros de consulta do BeoSystem 4 disponíveis em www.bang-olufsen.com/guides. Instruções de limpeza Português 27 • O ecrã destina-se a ser utilizado apenas no interior, em ambientes domésticos secos, e dentro de uma gama de temperaturas entre 10-40°C (50–105°F). • Se o televisor tiver sido exposto a temperaturas inferiores a 5ºC, deixe-o à temperatura ambiente e aguarde até que o televisor alcance a temperatura ambiente normal antes de o ligar à electricidade e de o activar. • A imagem poderá apresentar distorção a altitudes onde a pressão de ar é inferior a 833 hPa (aproximadamente 1500 m (5000') ou superior). • Não coloque objectos em cima do televisor. • Não tente abrir o televisor. Entregue este tipo de operações a pessoal de assistência qualificado! • Evite colocar o televisor sob a incidência directa de luz solar ou artificial como, por exemplo, um foco. • Ligue todos os cabos antes de ligar ou voltar a ligar à rede eléctrica qualquer um dos aparelhos presentes no seu sistema. • Não deixe o televisor durante muito tempo em contacto com artigos que contenham borracha ou PVC. • Não deixe imagens paradas durante muito tempo no ecrã, porque pode originar um efeito de imagem residual permanente no ecrã. Superfícies da caixa Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Para remover manchas ou sujidade, utilize um pano suave, sem pêlo, muito ligeiramente húmido com uma solução de água e detergente suave, como detergente para a louça. Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer componente do televisor. Ecrã plasma Utilize um pano suave e seco para limpar o pó do ecrã. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza em aerossol. Evite pulverizar líquido directamente no ecrã, visto poder danificar as colunas ou outros componentes. Alguns tecidos de microfibras podem danificar o revestimento óptico devido ao seu forte efeito abrasivo. Πληροφορίες – για περισσότερες πληροφορίες: www.bang-olufsen.com Υποδοχές στον πίνακα συνδέσεων Καλώδιο ρεύματος και φις Περιστροφή της τηλεόρασης Ο πίνακας συνδέσεων που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης περιέχει τις υποδοχές για τη σύνδεση στο BeoSystem 4 και τη σύνδεση στο ρεύμα. Το φις και το καλώδιο ρεύματος που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Μην αλλάξετε το φις και εάν το καλώδιο του ρεύματος καταστραφεί, θα πρέπει να αγοράσετε ένα καινούργιο από το κατάστημα της Bang & Olufsen. Μπορείτε να στρέφετε τη μηχανοκίνητη βάση με το τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να της δίνετε κλίση με το χέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους οδηγούς του BeoSystem 4, που διατίθενται στη διεύθυνση www.bang-olufsen. com/guides Ρύθμιση της τηλεόρασής σας Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με ένα BeoSystem 4 της Bang & Olufsen. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον καθημερινό χειρισμό, δείτε τους οδηγούς του BeoSystem 4, που διατίθενται στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides. Θεωρούμε δεδομένο ότι το προσωπικό του καταστήματος θα παραδώσει, θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει το προϊόν σας. Διαδρομή καλωδίων Για λόγους ασφαλείας, στερεώστε τα καλώδια με δεματικά στον πίνακα συνδέσεων (A). Συνδέσεις Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις ενόσω η τηλεόραση και το BeoSystem είναι αποσυνδεδεμένα από το ρεύμα. Συνδέστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο καλωδίων. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η τηλεόρασή σας διαθέτει ένα ενσωματωμένο κεντρικό ηχείο. Για να ενισχύσετε την ακουστική εμπειρία, μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον ηχεία. Επισκόπηση 1 Ενδεικτική λυχνία. Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία ανάβει για λίγο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους οδηγούς του BeoSystem 4, που διατίθενται στη διεύθυνση www.bang-olufsen. com/guides. 2 IR blasters που αποστέλλουν 3D σήματα. 3 Δέκτης IR για την λήψη των σημάτων τηλεχειρισμού. 4 Βραχίονας αισθητήρα για Automatic Colour Management. Στερεώστε επίσης τα καλώδια με δεματικά στη βάση Δαπέδου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει αρκετό 'ελεύθερο μήκος' στα καλώδια για να μπορεί η τηλεόραση να στρέφεται και στις δύο κατευθύνσεις, πριν στερεώσετε τα καλώδια με τα δεματικά καλωδίων για να είναι τακτοποιημένα. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 28 Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η λειτουργία Automatic Colour Management (Αυτόματη Διαχείριση Χρωμάτων) αποκαθιστά αυτόματα τις χρωματικές αλλαγές στην οθόνη ανά 100 ώρες χρήσης περίπου. Συντήρηση Σημεία προσοχής 3D Εξαερισμός Υπερθέρμανση Για να παρακολουθήσετε ταινίες ή άλλα προγράμματα κατάλληλα για 3D, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 3D και να χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά 3D που διατίθενται από το κατάστημα πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους οδηγούς του BeoSystem 4, που διατίθενται στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides. Αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm (4") σε κάθε πλευρά, για επαρκή εξαερισμό. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της τηλεόρασης. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (ο δείκτης αναμονής αναβοσβήνει και εμφανίζεται μία προειδοποίηση στην οθόνη), θέστε την τηλεόραση σε αναμονή, μην την απενεργοποιήσετε, για να κρυώσει. Δεν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση αυτό το διάστημα. Automatic Colour Management Η λειτουργία Automatic Colour Management διασφαλίζει συνεχώς τέλεια χρώματα στην οθόνη. Κατά τη ρύθμιση, ένας βραχίονας αισθητήρα ανεβαίνει από το πλαίσιο της τηλεόρασης και ένα πεδίο στην οθόνη αλλάζει χρώματα. Η ρύθμιση μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη. Συνιστούμε να αφήσετε την τηλεόραση να διενεργήσει τη ρύθμιση αυτόματα και όχι χειροκίνητα. Κατά τη ρύθμιση, μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και μην την αποσυνδέσετε από το ρεύμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους οδηγούς του BeoSystem 4, που διατίθενται στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides. Οδηγίες καθαρισμού Ελληνικά 29 • Η τηλεόραση προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους και για θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 40°C. • Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C (40°F), αφήστε την σε θερμοκρασία δωματίου και περιμένετε μέχρι να επανακτήσει φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου πριν την συνδέσετε στο ρεύμα και την ενεργοποιήσετε. • Η εικόνα μπορεί να παραμορφώνεται σε υψόμετρα όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι χαμηλότερη από 833 hPa (περίπου 1500 μέτρα ή ψηλότερα). • Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στην τηλεόραση. • Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις! • Αποφύγετε την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άμεσο τεχνητό φως, όπως π.χ. φώτα σποτ. • Συνδέστε όλα τα καλώδια πριν συνδέσετε ή επανασυνδέσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα του συστήματός σας στο ρεύμα. • Μην αφήνετε την τηλεόραση σε επαφή με αντικείμενα που περιέχουν ελαστικό ή PVC για μεγάλες χρονικές περιόδους. • Μην αφήνετε ακίνητες εικόνες να εμφανίζονται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα μόνιμο είδωλό τους. Επιφάνειες του πλαισίου Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καλά στυμμένο πανί που δεν αφήνει χνούδι και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της τηλεόρασης. Οθόνη πλάσμα Σκουπίστε τη σκόνη από την οθόνη, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι καθαρισμού. Αποφύγετε να ψεκάζετε απευθείας την οθόνη με υγρά καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ηχεία ή άλλα τμήματα. Ορισμένα πανιά με μικρο-ίνες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην οπτική επίστρωση λόγω των ισχυρών καθαριστικών τους ιδιοτήτων. Информация – дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.bang-olufsen.com Разъемы на коммутационной панели Сетевой шнур и вилка Поворот телевизора На коммутационной панели сзади телевизора предусмотрены разъемы для подключения к BeoSystem 4 и к электрической сети. Поставляемые штепсельная вилка и сетевой шнур специально предназначены для вашего изделия. Не меняйте вилку; в случае повреждения сетевого шнура необходимо купить новый у местного представителя компании Bang & Olufsen. Вы можете поворачивать подставку с электроприводом с помощью пульта дистанционного управления. Вы можете также наклонить ее вручную. Дополнительные сведения см. в руководствах по BeoSystem 4, которые доступны на www.bang-olufsen.com/guides Установка телевизора Настоящее Руководство содержит информацию о подключении и настройке вашего телевизора с BeoSystem 4 от компании Bang & Olufsen. Общую информацию об основных операциях см. в руководствах по BeoSystem 4, которые доступны на www.bang-olufsen.com/guides. По вопросам поставки, установки и настройки приобретенного вами изделия обращайтесь к торговому представителю компании. Проведение кабелей С целью безопасности прикрепите кабели при помощи кабельных лент к коммутационной панели (A). Подключения Подключения следует выполнять, только когда телевизор и BeoSystem отключены от электрической сети. Подключите телевизор с помощью соответствующих кабелей. После того как все провода и кабели подсоединены, подключите всю систему к электрической сети. Ваш телевизор оснащен встроенной центральной колонкой. Для улучшения звучания вы можете подключить к нему дополнительные колонки. Схема расположения и описание 1 Световой индикатор. При включении или выключении телевизора световой индикатор загорается на короткий промежуток времени. Дополнительные сведения см. в руководствах по BeoSystem 4, которые доступны на www.bang-olufsen.com/guides. 2 ИК-бластеры посылают 3D-сигналы. 3 ИК-приемник для приема сигналов дистанционного управления. 4 Манипулятор с датчиком для выполнения функции Automatic Colour Management (Автоматическое управление цветом). Также прикрепите кабели при помощи кабельных лент к напольной подставке. Обязательно обеспечьте достаточную длину кабелей, чтобы телевизор мог свободно поворачиваться в стороны, перед тем как скрепить кабеля стяжками в аккуратную связку. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 30 Ответственность за повседневный уход за телевизором, например, поддержание его в чистоте, возлагается на пользователя. Для достижeния наилучших рeзультатов соблюдайтe инструкции данного раздeла. Благодаря технологии Auto Colour Management приблизительно через каждые 100 часов использования выполняется автоматическая корректировка цветов на экране. Обслуживание Меры предосторожности 3D Вентиляция Перегрев Чтобы смотреть фильмы и передачи, рассчитанные на формат 3D, необходимо включить 3D-функцию в телевизоре и одеть 3D-очки, которые можно приобрести у торгового представителя компании. Дополнительные сведения см. в руководствах по BeoSystem 4, которые доступны на www.bang-olufsen. com/guides. Для обеспечения надлежащей вентиляции оставьте не менее 10 cм (4”) свободного пространства сверху, снизу и со сторон. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели, так как это может привести к перегреву телевизора. В случае перегрева (мигает индикатор режима ожидания и на экран выводится предупреждение) переключите телевизор в режим ожидания (не нужно выключать), чтобы дать ему охладиться. В этот промежуток времени вы не сможете использовать телевизор и управлять им. Функция Automatic Colour Management Функция Automatic Colour Management обеспечивает непрерывное отображение высококачественного цвета. Во время калибровки манипулятор с датчиком перемещается вверх от рамы телевизора, при этом изменяется цвет экрана. Калибровка может выполняться вручную или автоматически. Рекомендуется вместо ручной калибровки дать телевизору возможность выполнять автоматическую калибровку. Запрещается выключать телевизор или отключать его от электрической сети во время калибровки. Дополнительные сведения см. в руководствах по BeoSystem 4, которые доступны на www.bang-olufsen.com/guides. Инструкции по чистке Русский 31 • Телевизор предназначен для использования только в домашних условиях, в сухом помещении при температуре 10-40ºC. • Если телевизор находился некоторое время при температуре ниже 5°C, то перед его подключением к электросети и дальнейшим включением следует оставить телевизор в помещении до тех пор, пока он достигнет нормальной комнатной температуры. • Изображение может искажаться на высоте, где атмосферное давление ниже 833 гПа (приблизительно 1500 м над уровнем моря или выше). • Не размещайте на телевизоре какие-либо предметы. • Не вскрывайте корпус телевизора. Доверьте это квалифицированным специалистам сервисного центра! • Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на телевизор, а также не размещайте его непосредственно под искусственным светом (например, точечные источники света). • Подсоедините все кабеля перед подключением или повторным подключением любых устройств вашей системы к электрической сети. • Не допускайте длительного контакта с телевизором предметов, содержащих резину или ПВХ. • Не допускайте, чтобы на экране продолжительное время отображались неподвижные изображения, поскольку это может привести к тому, что они будут отображаться на экране некоторое время после его выключения. Поверхности корпуса Пыль с поверхностей следует удалять сухой мягкой тканью. Для удаления пятен или грязи используйте влажную безворсовую мягкую ткань, смоченную в воде, содержащей мягкое моющее средство, например, жидкость для мытья посуды. Запрещается пользоваться спиртом или другими растворителями для очистки любых деталей телевизора. Плазменный экран Для очистки экрана от пыли используйте сухую мягкую ткань. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Не распыляйте жидкость непосредственно на экран, поскольку это может привести к повреждению колонок или других деталей. Имейте в виду, что некоторые типы тканей из микроволокна могут повредить оптическое покрытие, так как обладают сильным абразивным эффектом. 중요 – 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com을 참조하십시오. 연결 패널 소켓 전원 코드 및 플러그 TV 회전 TV 뒤쪽 연결 패널에는 BeoSystem 4 및 전원 공급장치를 연결하는 소켓이 있습니다. 제품에 동봉된 플러그와 전원 코드는 이 제품을 위해 특별히 설계된 것입니다. 파손된 전원 코드나 플러그를 임의로 교체하지 말고, Bang & Olufsen 매장에서 새 부품을 구입하여 사용하십시오. 리모컨을 사용하여 전동식 스탠드를 회전할 수 있으며 손으로 스탠드를 직접 돌릴 수도 있습니다. 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com/guides에 나온 BeoSystem 4 설명서를 참조하십시오. TV 설정 이 설명서에는 Bang & Olufsen의 BeoSystem 4와 TV를 함께 연결 및 설정하는 방법이 나와 있습니다. 일상적인 작동에 관한 일반적인 정보는 www.bangolufsen.com/guides에 나온 BeoSystem 4 설명서를 참조하십시오. 구입하신 매장에서 제품을 배송, 설치한 후 설정해 드릴 것입니다. 케이블 정리 안전을 위해 케이블 스트립으로 케이블을 연결 패널 (A)에 고정하십시오. 연결부 TV와 BeoSystem의 전원 공급을 모두 차단한 상태에서 연결하십시오. 적절한 케이블 유형을 사용하여 TV를 연결하십시오. 모든 연결을 마친 다음에는 전체 시스템을 전원 공급장치에 연결하십시오. 이 TV에는 센터 스피커가 내장되어 있습니다. 사운드 체험 향상을 위해 스피커를 추가로 연결할 수도 있습니다. 개요 1 상태 표시등. TV를 켜거나 끌 때 상태 표시등이 잠깐 켜집니다. 자세한 내용은 www.bangolufsen.com/guides에 나온 BeoSystem 4 설명서를 참조하십시오. 2 3D 신호를 보내는 IR 블래스터. 3 리모컨 신호를 수신하는 IR 리시버. 4 Automatic Colour Management용 센서 암. 플로어 스탠드에 케이블을 조일 때도 케이블 스트립을 사용하십시오. 양쪽으로 TV를 돌려 케이블이 충분히 느슨한지 확인한 후 케이블 스트립으로 케이블을 조여 깔끔하게 정돈하십시오. 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 32 청소와 같은 정기적인 유지 관리는 사용자의 몫입니다. 최상의 결과를 얻으려면 아래 지침을 따르십시오. Automatic Colour Management는 100시간 정도 사용할 때마다 화면의 컬러 변화를 자동으로 보정합니다. 유지 관리 주의사항 3D 통풍 과열 3D에 적합한 영화나 기타 프로그램을 시청하려면, 3D 기능을 활성화하고 가까운 매장에서 3D 안경을 구입하여 착용해야 합니다. 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com/guides에 나온 BeoSystem 4 설명서를 참조하십시오. 적절한 통풍을 보장하려면 위, 아래, 양쪽 측면에 각각 10cm 이상 공간을 확보해야 합니다. 뒤쪽 통풍구를 막지 마십시오. TV가 과열될 수 있습니다. TV가 과열되면 대기 표시등이 깜박이면서 화면에 경고가 나타납니다. 꺼짐이 아닌 대기 상태에서 TV를 냉각하십시오. 이 시간 동안에는 TV를 작동할 수 없습니다. Automatic Colour Management Automatic Colour Management는 화면의 컬러를 지속적으로 완벽하게 보장합니다. 보정을 하는 동안, 센서 암이 TV 프레임 위에서 좌우로 움직이며, 다양한 컬러가 화면에 나타납니다. 보정은 수동 또는 자동으로 실시할 수 있지만, 수동으로 보정하기보다 TV에서 실시하는 자동 보정을 기다리는 것이 좋습니다. 보정을 하는 동안 TV를 끄거나 전원에서 분리하지 마십시오. 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com/guides에 나온 BeoSystem 4 설명서를 참조하십시오. 청소 지침 한국어 33 • 이 TV는 10~40°C 온도 범위의 건조한 실내 환경에서만 사용하도록 제작되었습니다. • 5°C 미만의 온도에 TV가 노출된 경우에는 제품 온도가 정상적인 상온이 될 때까지 상온 상태에 TV를 두고 기다렸다가 전원을 공급하고 전원을 켜십시오. • 기압이 833hPa(약 1500m 이상)보다 낮은 고도에서는 화면이 왜곡될 수 있습니다. • TV 위에 어떤 물건도 올려 놓지 마십시오. • TV를 분해하려 하지 마십시오. 이러한 문제는 반드시 유자격 서비스 직원에게 맡기십시오! • 스포트라이트와 같은 인공 조명이나 직사광선이 비추는 곳에 TV를 두지 마십시오. • 시스템을 구성하는 제품에 전원을 공급하거나 다시 공급하기 전에 케이블을 먼저 모두 연결하십시오. • 고무 또는 PVC가 포함된 입자가 TV에 오랫동안 닿지 않게 하십시오. • 화면에서 정지 화면을 너무 오래 보지 마십시오. 화면에 영구 잔상이 생기는 원인이 될 수 있습니다. 캐비닛 표면 마르고 부드러운 천으로 표면을 닦아내십시오. 얼룩이나 먼지를 제거하려면, 세척액과 같은 중성 세제를 희석한 물에 부드럽고 보풀 없는 천을 적신 후 완전히 짜서 닦아내십시오. 알콜이나 다른 용액으로 TV의 어떤 부분도 청소하지 마십시오. 플라즈마 화면 부드럽고 마른 천으로 화면의 먼지를 닦으십시오. 액체 클리너나 분무형 클리너는 사용하지 마십시오. 화면에 액체를 직접 분사하면 스피커나 다른 부품이 손상될 수 있으므로 부드러운 천을 사용하십시오. 일부 초극세사 천은 강력한 연마 효과 때문에 광학 코팅에 손상을 입힐 수 있습니다. 情報 – 詳細については、www.bang-olufsen.comをご覧ください。 接続パネルのソケット 電源コードとプラグ テレビを回転させる テレビ背面の接続パネルには、BeoSystem 4との接続用および電源との接続用の端子があります。 付属の電源コードとプラグは、本製品専用に設計されています。プラグを交換しないでください。電源コードが損 傷した場合、Bang & Olufsen販売店で新品をご購入ください。 リモコンで電動スタンドを回転させることができます。また手動で傾けることもできます。詳しい説明について は、www.bang-olufsen.com/guidesに掲載のBeoSystem 4ガイドをご覧ください。 テレビをセットアップする 本書には、テレビをBang&OlufsenBeoSystem4に接続およびセットアップするため の説明が記載されています。日常操作に関する一般的な説明については、www. bang-olufsen.com/guidesに掲載のBeoSystem4ガイドをご覧ください。製品の配 達、設置、セットアップは、販売店が担当いたします。 ケーブルをセットする 安全のために、ケーブルをケーブルストリップで接 続パネル(A)に固定します。 接続 ケーブル接続時は、テレビおよび BeoSystem 両方 の電源プラグをコンセントから抜いてください。テ レビの接続には、適切な種類のケーブルをご使用く ださい。すべての接続を完了後、システム全体を電 源に接続します。ご使用のテレビには、センタースピ ーカーが組み込まれています。サウンドを更に強化し たい場合、別のスピーカーを接続できます。 概要 1 インジケーターライト。テレビの電源を入/切する とき、インジケーターライトが瞬時点灯します。詳 しい説明については、www.bang-olufsen.com/ guidesに掲載のBeoSystem 4ガイドをご覧くだ さい。 2 IRブラスター(3D信号を送信)。 3 IRレシーバー(リモコン信号を受信)。 4 センサーアーム(Automatic Colour Management用)。 また、ケーブルをケーブルストリップでフロアスタン ドにも固定します。ケーブルをケーブルタイでまとめ てしまう前に、テレビが左右方向へいっぱいに回転 した際でも十分な余裕が生まれるよう、各ケーブル に適切な長さを確保しておいてください。 1 2 2 3 4 POWER LINK POWER LINK HDMI IN POWER LINK IR OUT HDMI OUT PL6 STAND IR / AUTO CONTRAST CONTROL MONITOR CONTROL BEOSYSTEM BEOSYSTEM 4 A 34 クリーニングなどの日常的なお手入れは、お客様ご自身にお願いしております。最善 の結果を得るため、以下の説明に従って実行してください。Automatic Colour Managementは、約100時間の使用毎に、画面上のカラー表示の変化を自動補正す る機能です。 メンテナンス 注意事項 3D 通気 過熱 映画やその他のプログラムを3Dで見る際は、3D機能を起動して、3Dグラスを着用してください(販売店で取り扱い)。 詳しい説明については、www.bang-olufsen.com/guidesに掲載のBeoSystem 4ガイドをご覧ください。 適正な通気を確保するため、上部、下部および両側に最低10cmのスペースを設けてください。背部の通気穴を塞が ないでください。テレビが過熱する原因となります。 過熱した場合(スタンバイライトが点滅し画面に警告が表示)は、テレビの電源を切らずに、スタンバイ状態にして冷え るのを待ってください。冷却している間、テレビの操作はできません。 Automatic Colour Management Automatic Colour Managementは、画面の色を常 に完璧な状態に保ちます。較正中は、テレビのフレー ムからセンサーアームが現れて、画面上のフィールド がさまざまな色に変化します。 較正は、手動または自動で行うことができます。較 正は、手動ではなく、自動的に実行することをお勧 めします。較正中は、テレビの電源を切ったり、電源 プラグをコンセントから抜かないでください。詳しい 説明については、www.bang-olufsen.com/guides に掲載のBeoSystem 4ガイドをご覧ください。 クリーニングについて 日本語 35 • テレビは、湿気の少ない室内で通常の環境に て、10–40°C(50–105°F)の室温範囲